Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21560

Hankkeen nimi: Osaamisesta menestykseen! - Osaamisen ja osaavan työvoiman kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: 02945211

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: Tampereen yliopisto

WWW-osoite: http://www.tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Teemu Juhani Rauhala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.rauhala(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3232083

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke vastaa uudella tavalla työelämän tarpeiden tunnistamiseen ja yksilöiden osaamisprofiilin vahvistamiseen tekoälyn avulla. Hankkeen tavoitteena on luoda Pirkanmaan alueelle orgaaninen oppimisen ekosysteemi/alusta, joka on joustava ja nopea ja joka auttaa niin yrityksiä, näiden työntekijöitä kuin itsensä työllistäviä ja työttömiä työnhakijoita ylläpitämään omaa osaamistaan ja ennakoimaan tulevat osaamistarpeet. Tekoälyn avulla voidaan entistä nopeammin ja tarkemmin yksilöidä erilaiset osaamistarpeet, jopa heikosti havaittavat, tulevaisuuden tarpeet. Toisaalta tekoäly mahdollistaa koulutustarjonnan laajemman ja yksilöllisemmän kohdentamisen.

Haetaan yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, jotka kehittävät ja tuottavat tekoälypalvelun, jonka avulla tunnistetaan työelämän osaamistarpeita ja yksilöiden koulutustarpeita. Näin pyritään luomaan ja tarjoamaan työelämätarpeita vastaavia koulutusmoduuleita dynaamisesti joko olemassa olevaa koulutustarjontaa hyödyntäen tai uusia oppimismoduuleita kehittämällä

Koulutustarveanalyysiä tehdään samanaikaisesti yhtäältä fokusryhmien kanssa ja toisaalta tekoälyä soveltaen. Fokusryhmätyöskentelyssä on tarkoitus koota yhteen osaamistarpeet osallistujien näkökulmasta.
Rinnan fokusryhmien, osaamistarpeita kartoitetaan ja analysoidaan tekoälyä soveltaen. Tässä tietolähteinä toimivat erilaiset julkiset lähteet kuten työpaikkailmoitukset, avoimien työpaikkojen määrittelyt sekä muu eksplisiittisessä muodossa oleva määrämuotoinen informaatio.

Hankkeessa rakennetaan digitaalinen alusta mihin yo. tekoälyominaisuus liittetään sovellusrajapinnalla saumattomasti. Alustaan tulee käytättäjäliittymiksi yritysnäkymä, yksilönäkymä sekä koulutuksen tarjoajan näkymä. yritysnäkymän avulla yritykset voivat antaa järjestelmään struktutoidusti syötettä osaamistarpeistaan. Yksilönäkymän avulla henkilö voi reflektoida omaa osaamistaa työelämän tarpeisiin ja etsiä sopivia koulutuksia, kuten akateemisia moduleja tai täydennyskursseja. Koulutuksen tarjoajan näkymästä voi tarkastella osaamisen kehittämisen tarpeita että mahdollisesti potentiaaliasia koulutukseen osallistujia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

ICT-ala, erityisesti mikro- ja pk-yritykset

työntekijät

työttömät työnhakijat tai työttömyysuhan alaiset

Yritysyhteistyöstä on sovittu seuraavien yritysten kanssa (tilanne 25.1.2019):
BearIT Oy
Cloubi Oy
Eduix Oy
MFiles Oy
Mindpolis Oy
Intopalo Oy
Netum Oy
Teachergaming Oy
WordDive Oy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työvoimahallinto

Yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 155 338

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 512

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 155 338

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 140 512

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Hämeenkyrö, Virrat, Lempäälä, Tampere, Urjala, Orivesi, Parkano, Kangasala, Vesilahti, Ruovesi, Punkalaidun, Ikaalinen, Nokia, Pirkkala, Mänttä-Vilppula, Valkeakoski, Juupajoki, Pälkäne, Akaa, Sastamala, Ylöjärvi, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: Tampereen yliopisto

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen aikana sukupuolten välistä tasa-arvoa seurataan ja pyritään saamaan mukaan yhtä paljon miehiä kuin naisia. Erityisesti ICT-alan koulutuksiin olisi hyvä saada enemmän naisia mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma sisällytetään projektin toimintaan ja seurantaan koko projektin ajan ja se huomioidaan toiminnan aikana tehtävässä itsearvioinnissa sekä hanketoimintaan kuuluvissa väli- ja loppuraporteissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole päätavoite, mutta hankkeen toiminnassa huomioidaan tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Virtuaalisten toimintatapojen käyttäminen mahdollisuuksien mukaan vähentää matkustustarvetta ja tätä kautta säästetään luontoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Virtuaalisten toimintatapojen käyttäminen mahdollisuuksien mukaan vähentää matkustustarvetta ja tätä kautta säästetään luontoa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei kuormita luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke ei kuormita maaperää tai ilmaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hanke ei aiheuta merkittävää määrää jätteitä, materiaaleista huolehditaan ympäristösertifikaattien mukaisesti
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvia energialähteitä pyritään käyttämään mahdollisimman runsaasti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Osaamisen kehittäminen ja osaamisen pullonkaulojen ennakointi vahvistaa yritysten kilpilukykyä ja tukee alueen elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Osaaminen ja tarvittavat tiedot ja taidot on lähtökohta kehittämiselle. Tuottamalla oikeanlaista osaamista ja jatkuva uuden oppimisen intohimo vaikutetaan siihen, että on saatavilla osaavaa henkilökuntaa. Osaavilla ihmisillä on myös kyky päivittää jatkuvasti osaamistaan. Osaamisella lisätään aineetonta pääomaa: älyllistä materiaa, kuten tietoa, osaamista, aineetonta omaisuutta, kokemusta, joita voidaan käyttää varallisuuden luomiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Virtuaalisten toimintatapojen käyttäminen mahdollisuuksien mukaan vähentää matkustustarvetta ja tätä kautta säästetään luontoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Hanke edistää hyvinvointia tarjoamalla työllistymisvaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista ja lisää työhyvinvointia uusien työmenetelmien myötä. Lisää myös osallistumismahdollisuuksia, tiedon saatavuutta ja erityisesti luovuuden toteutumista eri muodoissa sekä koulutuksessa että työelämässä ja yrittäjyyden eri muodoissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Osaamisen kehittäminen on yhtä tärkeää miehille kuin naisille ja kaikille ikä-ryhmille ja kaikille sosiaaliluokille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 10
Osaaminen luo yhdenvertaisuutta. Kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja päivittää osaamistaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Osaamisen kehittäminen mahdollistaa monipuolisen kulttuuriympäristön hyödyntämisen ja tätä kautta oma osaaminen vahvistuu.
Ympäristöosaaminen 0 0
Kestävän kehityksen edistäminen on osa perusosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa tekoälyyn perustuva järjestelmä , jolla yritykset ja yksittäiset työntekijät pystyisivät paremmin ennakoimaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja pullonkauloja. Tavoitteena on ollut se, että erilaiset osaamis- ja oppimistarpeet pystyttäisiin yksilöidä nopeamin ja tarkemmin. Samalla on tavoiteltu sitä, että koulutustarjontaa voitaisiin kohdentaa tarkemmin ja yksilöllisemin.

Hankkeessa kilpailutettiin tekninen yhteistyökumppani, jonka kanssa tekoälypohjaista järjestelmää kehitettiin. Yhteistyökumppaniksi valittiin Headai Oy, jolla on paljon osaamista ja kokemusta osaamisen tekoälypohjiasesta tunnistamisesta ja profiloinnista.

Yhdessä Headai Oy:n kanssa kehitettiin tekoälypohjainen järjestelmä, jota hankkeessa pilotoitiin erilaisten käyttäjäryhmien kanssa. Alkuperäisenä tavoitteena oli järjestää yrityksille työpajoja, joissa nämä voisivat kokeilla järjestelmää ja saada tietoa oman henkilöstönsä osaamisesta ja mahdollisista osaamisen kehittämisen tarpeista. Yrityskohtaisista työpajoista jouduttiin hankkeen kuluessa luopumaan koronapandemian levitessä vuoden 2020 alussa. Nopea muutos yritysten toimintaympäristössä sai hankkeeseen alustavasti lupautuneet yritykset jäämään pois. Myös yliopisto hankkeen toteuttajana joutuis uuteen tilanteesee kun koko toiminta siirtyi verkkoon. Tätä jatkui käytännössä koko hankkeen loppuun asti.

Tekoälypohjaista järjestelmää onnistuttiin lopulta testaamaan kolmen eri käyttäjäryhmän kanssa. Käyttäjinä olivat aikuisopiskelijat, joiden kanssa testattiin järjestelmän toimivuutta ja tulosten laatua ja tarkkuutta. Käyttäjiltä saatiin arvokasta palautetta järjestelmän toimivuudesta ja siitä, minkälaisia odotuksia käyttäjillä on tämän kaltaiselle järjestelmälle. Digitalisaation myötä ihmiset ovat tottuneet siihen, että heidän käyttämänsä palvelu tai järjestelmä suosittelee ja tekee ehdotuksia käyttäjälleen perustuen käyttäjän antamiin tietoihin tai hänen käyttäjähistoriaansa palvelussa. Tällaista toiminnallisuutta tavoiteltiin myös hankkeessa kehitettävän palvelun kanssa. Yhtenä arvokkaana havaintona hankkeessa tuli esille se, että työssäkäyvien aikuisopiskelijoiden käyttämä sanasto, kieli ja terminologia poikkeaa siitä, mitä käytetään korkeakoulujen opetussuunnitelmien sisällön kuvauksissa. Suositusalgoritmi ei silloin tuota riittävän tarkkoja tuloksia käyttäjälleen. Tämän havainnon kautta voidaan korkeakoulujen kurssien sisältökuvauksia kehittää niin, että ne paremmin ja täsmälisemmin vastaavat työelämän tarpeisiin. Yksilöllisen, joustavan ja jatkuvan oppimisen lisääntyessä tämä on erityisen tärkeätä huomioida koulutuksen suunnittelussa.