Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21561

Hankkeen nimi: Pähee 2.0

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0215606-8

Jakeluosoite: Kirkkokatu 29 A

Puhelinnumero: 044 729 7981

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Outi Sten

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi-mari.sten(at)phhyky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444823131

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakennetyöttömyyden aste eli vaikeasti työllistyvien osuus on Päijät-Hämeessä maakunnista toiseksi korkein ja työttömyysjaksot venyvät keskimääräistä pidemmiksi. Osatyökykyisten työllistymistä edistävät palvelut ovat maakunnassa pirstaloituneita ja alueellinen koordinaatio sekä maakunnalliset yhteistyöverkostot puuttuvat. Hankkeella edistetään maakunnallista toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja lisätään toimintakulttuurin asiakasosallisuutta palvelujen yhteiskehittämisen keinoin niiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen alueen osatyökykyiset, työelämän ulkopuolella olevat henkilöt.
Hankkeessa mallinnetaan osatyökykyisen alueellinen asiakasprosessi, jonka avulla kirkastetaan eri toimijoiden rooleja, mutta toisaalta myös tuetaan prosessien asiakaslähtöisyyttä ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Toimialarajat ylittävän yhteistyön rakentamiseksi maakuntaan luodaan myös työkykykoordinaattori-verkosto, joka kokoaa alueelle koulutetut työkykykoordinaattorit yhteen työn kehittämiseksi, osaamisen ylläpitämiseksi ja yhteisen vuoropuhelun mahdollistamiseksi.
Kolmas hankkeen kehittämiskohde on työ- ja toimintakyvyn arvioinnin laadun ja osaamisen vahvistaminen yhteistyössä perusterveydenhuollon ja muun verkoston kanssa. Vahvistamalla osaamista työ- ja toimintakyvyn arviointeihin, sujuvoitetaan asiakasprosessien etenemistä, joka puolestaan ennaltaehkäisee työttömyysjaksojen pitkittymistä ja sen mahdollisia seurauksia, kuten syrjäytymistä.
Hankkeen myötä Työikäisten palveluissa (PHHYKY) osatyökykyisten asiakkaiden osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi pilotoidaan näyttöön perustuvan tuetun työllistymisen malli (IPS) sekä jo vammaispalveluissa käyttöönotettu vertaisvalmentaja-malli, jolla monipuolistetaan työpajojen toimintaa ja vahvistetaan osallisuutta. Hankkeessa myös kuntouttavan työtoiminnan työpajatoiminta uudistetaan yhteiskehittämisen avulla monipuolistamalla palvelutarjontaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Hankkeen tuloksena maakunnassa on käytössä osatyötyökykyisten työllistämisen toimintamalli, joka sisältää näyttöön perustuvia ja asiakkaiden osallisuutta lisääviä työkaluja. Toimintamalli on siirrettävissä uuteen sote-maakuntarakenteeseen.
Hanketta hallinnoi Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso ja se on suunniteltu yhteistyössä alueen TE-toimiston, KELAn ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työikäisten ja vammaispalvelujen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen alueen osatyökykyiset työikäiset henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen alueelle koulutetut työkykykoordinaattorit (noin 30 henk.), työllistymistä edistävät palvelut ja perusterveydenhuolto sekä alueella toimivat kehittämishankkeet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 322 078

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 235 781

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 429 437

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 314 375

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme, Uusimaa, Kymenlaakso

Seutukunnat: Porvoon, Lahden, Kouvolan

Kunnat: Asikkala, Lahti, Myrskylä, Pukkila, Kärkölä, Padasjoki, Hollola, Iitti, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 72

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tarkasteltaessa Päijät-Hämeessä työkyvyttömyyseläkettä saavien 25 - 64-vuotiaiden osuutta vastaavanikäisestä väestöstä, ei sukupuolten välillä ole tilastollisia eroja (7,4 %). Sen sijaan rakennetyöttömyyden eli vaikeasti työllistyvien osuus 15 – 64-vuotiaista on miehillä (8,0 %) hieman suurempi kuin naisilla (6,7 %). Myös työttömien miesten (15,2 %) ja pitkäaikaistyöttömien miesten (6,1 %) osuudet työvoimasta ovat keskimäärin suurempia kuin työttömien (13,3 %) ja pitkäaikaistyöttömien naisten (4,9 %) vastaavat osuudet. (THL, Sotkanet 2017.)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa mahdollistetaan kaikkien asiakkaiden osallistumismahdollisuudet riippumatta sukupuolesta. Asiakkaiden osallistumisessa ja osallisuudessa on tärkeää huomioida heidän kykynsä ja mahdollisuutensa toimia kanssakehittäjinä. Tiedetään, että naiset suhtautuvat hieman miehiä myönteisemmin hyvinvointipalveluihin, jolloin heidän mukaan saaminen kehittämistyöhän voi olla helpompaa kuin miesten. Varsinkin kun suuri osa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on naisia. Näin ollen on tehtävä töitä sen eteen, että saadaan myös miesasiakkaita mukaan kehittämiseen. Myös suomen kieltä heikommin osaaville luodaan tilaa ja mahdollisuuksia osallistua
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella edistetään kaikkien osatyökykyisten työllistymistä sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hankkeella edistetään osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille, jolla samalla edistetään työelämän monimuotoisuutta. Asiakaslähtöisillä ja oikeanaikaisilla tuen muodoilla pyritään lyhentämään työttömyyden ajallista kestoa ja tukemaan henkilön työssä pysymistä tai työhön pääsemistä. Hankkeessa kehitetään monialaisten toimijoiden saumattomampaa yhteistyötä ja näin vaikutetaan paikalliseen elinkeinorakenteeseen maakunnallisella tasolla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeella kehitetään palveluita osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään työpajatoimintaa ja luodaan alueelle uudenlaista työhönvalmennuksen palvelua. Maakunnallisesti rakennetaan työkykykoordinaattoreiden verkosto, jonka avulla osatyökykyisten osallisuutta ja työllistymistä pystytään tehokkaammin parantamaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hankkeessa kehitetään työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten henkilöiden osallisuuteen ja työelämään tähtääviä palveluja, ja näin edistetään hyvinvointia Päijät-Hämeen alueella. Hankkeessa asiakkaita osallistetaan aktiivisiksi kehittäjiksi ja järjestetään heille koulutusta mm. vertaisvalmentajana toimimiseen. Perusterveydenhuollon kanssa kehitettävä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin saatavuuden paraneminen edistää yksilöiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Hankkeessa tavoitellaan osatyökykyisten henkilöiden osallisuuden edistämistä, jolloin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tasa-arvoisempi asema toteutuu paremmin. Tukemalla osatyökykyisten työllistymistä luodaan samalla tasa-arvoisempaa työelämää ja toimintakulttuuria.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hankkeessa lisätään yhdenvertaisuutta yhteiskehittämisen keinoin, jolloin asiakas ei jää toiminnan suunnittelussakaan enää passiiviseen rooliin vaan on aktiivinen yhdenvertainen toimija työntekijän rinnalla. Lisäksi yhdenvertaisuutta edistetään mahdollistamalla osatyökykyisen työllistyminen avoimille työmarkkinoille asiakaslähtöisen ja tarpeenmukaisen tuen keinoin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pähee 2.0 -hankkeen taustalla oli Päijät-Hämeessä esiintyvä vaikeasti työllistyvien korkea osuus työttömistä sekä keskimääräistä pidemmäksi venyvät työttömyysjaksot. Vaikeasti työllistyvien osuuden laskemiseksi ja työttömyysjaksojen kaventamiseksi alueella oli nähty tarve lisätä olemassa olevien palvelujen vaikuttavuutta, muodostaa maakunnallisia yhteistyörakenteita ja edistää yhä asiakaslähtöisempää toimintakulttuuria. Pähee 2.0 -hankkeen tavoitteena oli, että sen myötä Päijät-Hämeeseen on muodostettu eri toimialarajat ylittäviä, maakunnallisia yhteistyön rakenteita. Tavoitteena oli myös kokeilla, arvioida ja ottaa käyttöön uusia, vaikuttavia toimintamalleja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi sekä asiakasosallisuuden vahvistamiseksi. Kohderyhmänä hankkeessa olivat Päijät-Hämeen alueen osatyökykyiset, työelämän ulkopuolella olevat henkilöt.

Pähee 2.0 -hanke kokosi alueelle koulutetuista työkykykoordinaattoreista Päijät-Hämeen työkykykoordinaattoriverkoston. Hankkeen aikana verkostolle järjestettiin osaamista vahvistavia tapaamisia, luotiin toimintasuunnitelma ja toiminta juurrutettiin. Verkosto tuki tiedon jakamista ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Työ- ja toimintakykyarvioinnin alueellisen osaamisen kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi ja sen tueksi hankkeessa toteutettiin koulutustarvekysely. Vastausten pohjalta toteutettiin yhteisen tiedon ja näkemyksen lisäämiseksi koulutusprosessit, jotka kohdennettiin alueen osatyökykyisen asiakkaan kanssa työskentelevälle koko monialaiselle verkostolle. Koulutuspalautteiden mukaan osaaminen niin työ- ja toimintakyvyn havainnoinnin, arvioinnin ja dokumentoinnin osalta lisääntyi.

Lisäksi Phhykyn kuntouttavaan työtoimintaan kehitettiin systemaattisesti käyttöön otettava toimintakyvyn arviointimittaristo. Osatyökykyisen asiakkaan palvelupolkuja kuvattiin monialaisten palvelupolkutyöpajojen avulla, joissa useista eri organisaatioista koostuva verkosto toimi osaamisen ja tiedon jakajana sekä tuotti tietoa kehittämiseen ja johtamiseen. Osatyökykyisten asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi hankkeessa puolestaan toteutettiin IPS-mallin, näyttöön perustuvan tuetun työllistymisen, pilotointi Phhykyn kuntouttavassa työtoiminnassa. Pilotointia edeltävästi toteutettiin IPS-mallin koulutus, jolla vahvistettiin työpajojen henkilöstön osaamista. Pilotoinnin myötä IPS-mallin todettiin soveltuvan hyvin tietyille kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille.
Asiakasosallisuuden vahvistamiseksi maakuntaan levitettiin vertaisvalmentajamallia jalkauttaen toimintaa työpajoille ja toimintakeskuksiin, järjestämällä aiheesta koulutusta yhdessä asiakkaille ja henkilöstölle. Toimintaa jatkettiin yksiköissä erilaisin kokeiluin ja se juurrutettiin yksiköihin monipuolistaen työpajojen toimintaa. Lisäksi Phhykyn kuntouttavan työtoiminnan sekä sosiaalisen kuntoutuksen henkilöstölle ja esimiehille toteutettiin toimintakulttuurin muutokseen tähtäävä koulutus- ja valmennusprosessi. Kehittämistyötä vietiin eteenpäin yksikkökohtaisin tavoittein. Prosessin toimintavuoden aikana yksiköiden kokeilu- ja kehittämisen kulttuuri ja etenkin asiakasosallisuuden mahdollisuudet lisääntyivät.

Hankesuunnitelmaan päivitettiin suunnitelmamuutoksia hankkeen toteutusaikana ja etenkin hankkeen toimenpiteiden asiakastyön toteutuksia haastoi kehittynyt COVID-19 -tartuntatautitilanne. Pähee 2.0 -hankkeessa päästiin kuitenkin muutoksien kautta tavoitteisiin ja sen nähtiin vastanneen alueen kehittämistarpeisiin. Hankkeen arviointia tehtiin monipuolisesti koko hankkeen toiminnan ajan sekä hankkeen etenemisen näkökulmasta että toimenpidekohtaisesti palautteen saamiseksi ja toiminnan jatkokehittämisen tukemiseksi. Alueella joulukuussa 2020 aloittanut Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä, TTO Päijät-Häme -hankkeen aihealueet yhdistyvät Pähee 2.0 -hankkeessa toteutettuun kehittämistyöhön niin työ- ja toimintakykyarvioinnin, IPS-mallin, osatyökykyisen asiakkaan palvelupolun sekä työkykykoordinaattoriverkoston kanssa. Pähee 2.0 -hankkeen käytännön kokemukset ja materiaali on välitetty kyseiselle Työkyky-hankkeelle ja Pähee 2.0 -hankkeen lopputoimenpiteitä on myös polutettu Työkyky-hankkeen suunniteltuihin toimenpiteisiin.