Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21563

Hankkeen nimi: Omistajanvaihdoksilla naisten yritykset kasvuun

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2018 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11

Puhelinnumero: 020 1243000

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Talvitie

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.talvitie(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408302382

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on kannustaa ja tukea naisyrittäjiä kasvattamaan yrityksiään. Tähän tavoitteeseen liittyy erityisesti yrityksen kasvattaminen yritys-/liiketoimintaostoin. Toisaalta kasvua voidaan tavoitella myös liiketoimintoja myymällä. Erityisesti ikääntyvälle yrittäjälle viime mainittu voi antaa uutta intoa kehittää jäljelle jäävää liiketoimintaa ja luopua vähitellen yritystoiminnastaan. Hankkeessa tuetaan ja kannustetaan ikääntyviä naisyrittäjiä kehittämään yritystään niin, että yritys olisi myytävissä jatkajalle siinä vaiheessa, kun yrittäjä on jäämässä eläkkeelle. Hankkeessa huomioidaan myös naisyrittäjien henkinen valmistautuminen ja työhyvinvointi liittyen yrityksestä luopumiseen ja yrityksen kasvattamiseen.
Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat:
1) Lisätä naisyrittäjien valmiuksia yrityksen/liiketoiminnan kasvattamiseen, myös psyykkisiä valmiuksia, kuten työhyvinvointia ja työssä jaksamista.
2) Lisätä naisyrittäjien valmiuksia toteuttaa yritysostoon/-myyntiin perustuvaa kasvustrategiaa.
3) Auttaa ja tukea ikääntyvien naisyrittäjien valmistautumista yrityksensä myyntiin, myös henkisesti.
4) Lisätä naisyrittäjien hyvinvointia ja siten auttaa heitä ylläpitämään ja kehittämään yrityksensä suorituskykyä niin, että heidän yrityksensä olisivat myyntikunnossa silloin, kun he päättävät luopua siitä.
5) Potentiaalisten jatkajien ja ikääntyvien naisyrittäjien kohtaannuttaminen.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat naisyrittäjät ja heidän yrityksensä Etelä-Pohjanmaalla.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat:

1) Tarjotaan naisyrittäjille kasvuyrittäjyyteen liittyvää koulutusta.
2) Toteutetaan yrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen liittyviä työpajoja. Työpajat liittyvät läheisesti koulutuksen sisältöihin ja syventävät opittua ja vievät opitut asiat jokaisen oman yrityksen käytännön toimintaan. Yhteensä 4 työpajaa, joissa yrittäjät työstävät omaa suunnitelmaansa yrityksensä kasvattamiseen. Teemat eri liiketoiminnan alueisiin liittyen, esim. strategia, taloushallinto ja rahoitus, ja markkinointi.
3) Tarjotaan yritysostoihin ja yrityksen myyntiin liittyvää koulutusta naisyrittäjille.
4) Toteutetaan yrityksestä luopumiseen liittyviä työpajoja. Työpajat liittyvät koulutuksessa yrityksen myyntiin keskittyvään sisältöön ja syventävät opittua ja vie asiat jokaisen henkilökohtaiseen ja yrityksen tilanteeseen. 3 työpajaa yrityksen kehittämisestä myyntikuntoon ja 1 työpajaa yrittäjän henkisestä valmistautumisesta yrityksestä luopumiseen. Osallistujat työstävät omia suunnitelmiaan yrityksen kehittämiseen ja suunnittelevat tulevaa yrityksen myyntiä.
5) Toteutetaan yrityksen/liiketoiminnan ostoon liittyviä työpajoja. Työpajat liittyvät koulutuksessa yrityksen yrityskauppoihin (ostoon)liittyvään sisältöön ja syventävät opittua ja vie asiat käytännön tasolle. 2 työpajaa yritys/liiketoimintaoston toteuttamisesta. Osallistujat laativat yritys-/liiketoimintakauppaan perustuvan kasvutrategian ja sen toteuttamissuunnitelman.
6) Järjestetään yritysmarkkinatyyppisiä tilaisuuksia naisyrittäjien ja naisopiskelijoiden verkottamiseksi ja kohtaamisen tukemiseksi. 3 tilaisuutta. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja toimivat myös hankkeen tulosten levittämisen foorumeina.
7) Tuotetaan opetusmateriaalista oppaat sekä yritystoiminnan kasvattamiseen että omistajanvaihdoksiin liittyen.
8) Koostetaan oppimistehtävistä videot (4 kpl), joissa naisyrittäjä ja/tai asiantuntija kertoo yrityksen kasvattamisesta, yritysostosta, yrityksen myynnistä, ja henkisestä valmistautumisesta yrityksestä luopumiseen.
9) Benchmarkataan sekä kansallisesti että kansainvälisesti parhaita käytäntöjä naisten kasvuyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten edistämiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy:
1) Naisyrittäjille suunnattuja koulutuspaketteja itseopiskeluun (1 kasvuyrittäjyydestä ja 1 omistajanvaihdoksista).
2) Työpajojen toimintamallit 3 kpl (kasvuyrittäjyys, yrityksestä luopuminen/yrityksen myyminen ja yrityksen ostaminen). Toimintamallit soveltuvat sekä vertaisryhmätyöskentelyyn että itsenäiseen yrityksen sisäiseen työskentelyyn.
3) Videot (5 kpl) eri osa-alueiden teemoista (yrityksen kasvattamisesta, yritysostosta, yrityksen myynnistä, työhyvinvointi ja sen vaikutus suorituskykyyn sekä henkisestä valmistautumisesta yrityksestä luopumiseen).
4) Ohjeita omistajanvaihdoksiin sarjakuvin 3-5 sarjaa.
5) Hankkeen tulosten viestintä erilaisin julkaisuin naisten kasvuyrittäjyydestä ja omistajanvaihdoksista (artikkeleita, populaarikirjoituksia, blogikirjoituksia) yhteensä 10 kpl

Hankkeella tuetaan naisyrittäjien kasvuyrittäjyyttä sekä naisten omistamien yritysten omistajanvaihdoksia. Pitkällä aikavälillä naisten osaaminen liiketoiminnan kasvattamisesta ja omistajanvaihdoksista luo myös uusia työpaikkoja. Hankkeella pyritään yleisestikin edistämään naisyrittäjyyttä maakunnassa, jossa naisyrittäjien suhteellinen määrä on selvästi muuta maata alhaisempi.Lisäksi hankkeella edistetään toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Naisyrittäjät ja heidän yrityksensä ja niiden työntekijät Etelä-Pohjanmaalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Naisopiskelijat sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa että Sedussa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Alueen yrityspalveluorganisaatiot ja -yritykset sekä kunnat ja maakunta kokonaisuudessaan. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki Suomessa toimivat naisyrittäjät ja heidän yrityksensä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 537

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 537

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 050

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Soini, Kauhajoki, Karijoki, Kurikka, Teuva, Lapua, Lappajärvi, Vimpeli, Kauhava, Alajärvi, Ähtäri, Seinäjoki, Isojoki, Ilmajoki, Evijärvi, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 51

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 58

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 51

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty tilastollisia aineistoja ja niiden kautta muodostettu ymmärrystä toimintaympäristöstä ja sen ominaispiirteistä, joilla on vaikutusta naisten yrittäjyyteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä naisten kasvuyrittäjyys sekä naisten omistamien yritysten omistajanvaihdokset erityispiirteineen ovat kaiken lähtökohta. Sekä kasvuyrittäjyys että omistajanvaihdokset liitetään useimmiten miehiin, vaikka naisyrittäjiä on noin kolmannes kaikista yrittäjistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Naisyrittäjien määrä ja erityisesti naisten kasvuyrittäjyys on koko maassa ja aivan erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnassa selkeästi vähäisempää kuin miesyrittäjien määrä tai miesten kasvuyrittäjyys. Lisäksi naisyrittäjillä on selkeästi vähemmän aikomuksia toteuttaa yrityksen kasvu ulkoisin kasvustrategioin. Tällä hankkeella pyritään edistämään tasa-arvoa näiden suhteen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Naisten yritysten kasvua tukemalla tuetaan elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen. Naisten yritykset toimivat useimmiten palvelualoilla ja lisäävät näin elinkeinorakenteen monipuolisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 9
Naisten yritykset toimivat pääasiassa palvelualoilla, ja niiden kasvu perustuu useimmiten uusien palvelujen kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Uusien palvelujen kehittämisessä huomioidaan digitaalisuus, jolla vähennetään liikkumisen ja logistiikan tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Naisten omistamat yritykset toimivat usein sellaislla palvelualoilla, jotka jo lähtökohtaisesti luovat hyvinvointia. Toisaalta naisten yritystoiminta erityisesti reuna-alueilla lisää yhteisön hyvinvointia, kun yritykset kasvavat ja kehittyvät ja ylläpitävät monipuolista elinkeinorakennetta. Lisäksi naisten omistamat yritykset pitävät reuna-alueiden palveluja yllä.
Tasa-arvon edistäminen 7 9
Edistetään tasa-arvoa tukemalla naisten kasvuyrittäjyyttä ja laajentamalla naisyrittäjien tietoisuutta ja osaamista myös ulkoisen kasvun strategioiden hyödyntämiseen eli kasvamaan liiketoimintaa ostamalla, jolloin yritystoiminnasta saadaan elinvoimaisempaa ja yrittäjälle turvataan kohtuullinen toimeentulo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Kasvuyrittäjyys ja yritysten ostot ja myynnit liitetään useimmiten miesyrittäjiin ja miesten omistamiin yrityksiin. Tässä hankkeessa pyritään nostamaan esiin myös naisten kasvuyrittäjyys merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ilmiöksi.
Kulttuuriympäristö 6 7
Tuetaan naisyrittäjiä arvostavan ilmapiirin syntymistä. Naisyrittäjien huvinvointi luo yhteisöön myös pehmeitä arvoja ja kulttuuria arvostavan ilmapiirin.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet yrityksen toiminnan kehittämisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli kannustaa ja tukea naisyrittäjiä kasvattamaan yrityksiään, eritysesti yritys-/liiketoimintaostoin ja -myynnein. Lisäksi hankkeessa kiinnitettiin huomiota yritysten myyntikuntoon ja yrittäjien työhyvinvointiin näissä muutostilanteissa. Hankkeessa haluttiin lisätä ikääntyvien yrittäjien valmiuksia luopua liiketoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoitti kattavaa tietopakettia yritysmyynneistä ja -ostoista, unohtamatta kuitenkaan yrityksen sisäisiä kehittämistoimenpiteitä, jotta yritys olisi mielenkiintoinen ostokohde potentiaalisten jatkajien silmissä. Yrityksen kehittämistarpeisiin vastattiin muun muassa strategian, markkinoinnin ja talouden johtamisen teemoilla. Yrittäjän työhyvinvointi ja työssä jaksaminen huomioitiin sekä omistajanvaihdosprosessin yhteydessä että muutoin. Naisyrittäjille tarjottiin myös tilaisuuksia kohdata potentiaalisia jatkajia.

Hankkeessa toteutettiin naisyrittäjille
- kolme koulutusta yritysostoihin liittyen (Omistajanvaihdokset strateginen näkökulma;
Yritysostot kasvun ja uudistumisen keinoina; Yritysostot ja rahoitus)
- neljä koulutusta yrityksen myyntiin liittyen (Yrityksen myyntikunnostus; Yrityksen arvonmääritys yrityskaupassa; Yritysostot ja -myynnit yrityksen kehittämisessä;
Yrityksestä luopuminen henkisesti)
- neljä koulutusta kasvuyrittäjyydestä (Yrityksen strategia; Kasvuyrittäjyys ja talouden johtaminen; Kasvuyrittäjyys ja markkinointi; Megatrendit ja hiljaiset signaalit)
- viisi yrityksestä luopumiseen liittyvää työpajaa (Yrityksen kehittäminen myyntikuntoon I & II; Yrityksen arvonmääritys yrityskaupassa; Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen; Yrityksestä luopuminen henkisesti)
- neljä yrityksen ostoon liittyvää työpajaa (Yritysosto yrityksen kasvustrategiana; Yritysostot kasvun ja uudistumisen keinoina; Yritysostot ja rahoitus; Yrityksen sukupolvenvaihdosprosessi)
- kolme yritysmarkkinatyyppistä tilaisuutta naisyrittäjien ja -opiskelijoiden verkostoitumiseksi (Yrittämisen polulla: Naisyrittäjät ja -opiskelijat kohtaavat; Naisyrittäjät ja -opiskelijat hyvinvoinnin äärellä; Yrittämisen polulla: Yrittäjyystarinat opiskelijoille)

Nämä tilaisuudet tavoittivat kattavasti Etelä-Pohjanmaan alueen naisyrittäjiä, -opiskelijoita ja asiantuntijoita. Hankkeessa oli osallistujia yhteensä 66 (tavoite 51) ja lisäksi striimatut tilaisuudet tavoittivat runsaasti osallistujia. Hanke tavoitti yhteensä 61 pk-yritystä tavoitteen ollessa 51. Hankeaikana tehtiin yhteistyötä alueen yrittäjäjärjestöjen ja muiden elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Hankkeessa toteutettiin itse- ja vertaisopiskelumateriaaleja verkkoon omistajanvaihdoksista ja kasvuyrittäjyydestä. Kokonaisuus sisältää
- videoluentoja yritysostoista, -myynneistä ja yrityksen kasvattamisesta (yht. 8 videota)
- työkaluja yritysostojen, -myyntien ja yritysten kasvattamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen (yht. 15 työkalua)
- oppaan omistajanvaihdoksista ja yrityksen kasvattamisesta (suomeksi ja englanniksi)
- eri aineistot: videot, työkalut ja koulutusmateriaalit on luettavissa ja löydettävissä seuraamalla jotain toimintamallin kolmesta teemasta (osto, myynti ja kasvu)
- naisyrittäjille suunnatut omistajanvaihdossarjakuvat on jaettu SOME:ssa, nettisivuilla ja hankkeen osallistujille toimitetuissa hiirimatoissa
Työkalut, aineistot ja opas löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/omistajanvaihdoksilla-naisten-yritykset-kasvuun/

Lisäksi hankkeessa kirjoitettiin useita julkaisuja ja populaarikirjoituksia Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehdessä, Seinäjoen ammattikorkeakoulun kokoomateoksissa, Seinäjoen ammattikorkeakoulun blogissa, Yrittävä Lakeus-lehdessä, Ilkka-lehdessä ja Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin nettisivuilla. Yhteensä julkaistiin 20 tekstijulkaisua, kahdeksan videota ja kolme sarjakuvaa. Julkaisuja jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Hankkeen Facebook-tilillä oli yhteensä 147 seuraajaa.