Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21568

Hankkeen nimi: SIB-pilotti

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Puijon Mahti ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2942346-1

Jakeluosoite: Siepontie 3

Puhelinnumero: 0503219714

Postinumero: 70340

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Ilmari Airila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Sihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.airila(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503219714

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa pilotoidaan SIB-vaikuttavuusinvestointimallia Kuopion kaupungin työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteet koostuvat mittauksista, kuntoteisteistä, ohjautusta liikunnasta ja henkilökohtaisesta coachngista sekä workshopeista. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen toimintatapa julkisen sektorin työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä toimenpiteiden rahoittamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat Kuopio kaupungin Pyörön koulun kouluavustajat ja ohjaajat, joista muodostetaan 20 hengen pilottiryhmä hanketta varten. Pilottiryhmä on valittu yhteistyössä Kuopion kaupungin henkilöstöpäällikön sekä Yhdessä hyvinvointia -hankkeen koordinaattorin kanssa siten, että pilottiryhmälle olisi hankkeeseen osallistumisesta mahdollisimman suuri hyöty. Suuremmassa mittakaavassa hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat muutkin julkisen sektorin työntekijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat julkisen sektorin työnantajat laajasti ajatellen. Näihin kuuluvat sekä kaupunkien että kuntien kuten myös valtion virastojen työnantajat ja työntekijät. Lisäksi hankkeen välillisenä kohderyhmänä on tunnistettu erilaiset hyvinvointipalveluiden tuottajat kuten urheilu- ja liikuntatoimialan yritykset, työyhteisötaitoja kouluttavat yritykset, sosiaali- ja terveysalan yritykset jne. Edelleen hankkeen keskeisenä välillisenä kohderyhmänä on tunnistettu edellä kuvatun, vaikuttavuussijoittamiseen keskittyvän rahastomallin potentiaaliset sijoittajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 578

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 578

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 36 311

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 311

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On tehty. Tyypillisesti tämän hankkeen kaltaiseen toimintaan osallistuvat enemmän naiset kuin miehet, hankkeessa pyritään aktivoimaan kumpaakin sukupuolta osallistumaan toimenpiteisiin tasavertaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Heikko välillinen vaikutus tuottavuuden parantumisen kautta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Kohtalainen välitön vaikutus, sillä hankkeen tavoitteena on luoda uusi palvelumalli.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään sekä työhyvinvointia että kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa pilotoitiin vaikuttavuusinvestointimallia Kuopion kaupungin työntekijöiden työhyvinvointiin. Tavoitteena oli vähentää osallistujien sairauspoissaolojen määrää, missä onnistuttiin hyvin: sairauspoissaolojen määrä pieneni osallistujilla 85 prosenttia.