Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21575

Hankkeen nimi: Ankkuri -yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kärsämäen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186511-0

Jakeluosoite: Haapajärventie 1

Puhelinnumero: 0444456801

Postinumero: 86710

Postitoimipaikka: Kärsämäki

WWW-osoite: http://www.karsamaki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tikka Laura

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö/hyvinvointiohjaaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.tikka(at)karsamaki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405720527

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kärsämäellä työttömien osuus työvoimasta heinäkuussa 2018 oli 10,2 %. Osalla pitkäaikaistyöttömistä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevista henkilöistä työ- ja toimintakyky on heikentynyt ja on todennäköistä, että ilman suunnitelmallista tukemista ja auttamista suurin osa heistä syrjäytyy pysyvästi pois työmarkkinoilta.

Hankkeen tavoitteena on luoda Kärsämäelle sopiva toimintamalli, jonka avulla saadaan helpotettua asiakkaan taakkaa, oli kyse sitten viranomaisasioinnin helpottumisesta, oikean polun löytämisestä tai elämänhallinnan tukemisesta. Hankkeen aikana tuotetaan matalan kynnyksen toimintaa, jonka avulla pyritään luomaan elämään uutta sisältöä, minkä kautta tuetaan osallisuutta ja hyvinvointia sekä työ-ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja vahvistamista.

Hankkeen toimintaan kuuluu sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Yksilöohjauksessa asiakas saa henkilökohtaista opastusta ja apua oman tarpeensa mukaan, hänen kanssaan voidaan pyynnöstä lähteä mukaan esimerkiksi lääkärikäynnille. Ryhmätoiminnassa teemoina voivat olla esimerkiksi vierailevan asiantuntija luennot, yhdessä valmistettu terveellinen ruoka, liikunta eri muodoissaan ja pienet virkistysretket. Ryhmätoimintaa suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa, näin varmistetaan että asiakkaat ovat motivoituneita toimintaan. Osana ryhmätoimintaa voidaan hankkia ostopalveluna lyhytkorttikoulutuksia tarpeisen mukaan mm. EA-koulutus, hygieniapassi, työturvallisuus- ja tulityökortti.

Hankkeen aikana pyritään siihen, että asiakkaat löytävät oman tarkoituksenmukaisen paikkansa, oli se sitten työelämä, kuntoutus, eläke tai jokin muu vaihtoehto.
Hankkeen tuloksena Kärsämäelle on luotu kokonaisvaltaisen työ-ja toimintakyvyn kartoituksen malli, joka tuo uudenlaisen toimintatavan heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden palveluihin. Asiakkaat kokevat tulevansa kuulluksi ja nähdyksi, mikä nostaa itseluottamusta, itsetuntemusta ja omanarvon tuntemusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kärsämäellä asuvat, kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt sekä moniammatillista apua ja erityistä tukea tarvitsevat pitkäaikaistyöttömät, joilla on vaikea osallistua työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin. Lisäksi eläkettä hakeneet henkilöt, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen.

Kohderyhmässä korostuu yli 50-vuotiaat sekä alle 29-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kärsämäen kunta ja Kärsämäkiset yhdistykset, näiden lisäksi hankkeen yhteistyötahot mm. TE-toimiston työllistämisen parissa työskentelevä henkilöstö (palvelulinja 3, TYP) sekä sosiaali- ja terveystoimi, mielenterveys- ja päihdepalvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 364

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 363

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 153 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 110 454

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Kärsämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero: 86710

Postitoimipaikka: Kärsämäki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolijakauma voidaan todentaa Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen 7/2018 perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiakkaille pyritään luomaan yksilöityjä, mahdollisimman monipuolisia palveluja. Näin ollen hanke palvelee sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden tilanteen, työ-ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden parantuminen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Kierrätysmateriaaleja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Toimintakyvyn ylläpitämiseksi voidaan esim. toteuttaa liikuntapäivä luonnossa, jolloin opetetaan myös ympäristövastuullisuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Liikkumisessa paikasta toiseen pyritään käyttämään kimppakyytejä (koulutukset, retkipäivät ym.).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 1
Luonnossa liikkuessa otetaan huomioon luonnon kunnioittaminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 4
Jätteen määrä pyritään minimoimaan sekä kierrätetään jäte asianmukaisesti. Pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kierrätys- ja luonnonmateriaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Palvelut tuodaan lähelle asiakasta, jolloin auton käyttötarve vähenee. Suositaan lähialueiden palveluntuottajien tarjontaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 6
Asiakkaiden hyvinvointi paranee yksilöllisen ja oikea-aikaisen palveluohjauksen myötä. Tämä heijastuu positiivisena vaikutuksena myös kunnan palveluihin, kuten terveydenhuollon kuormitukseen ja sitä kautta kaikkiin kuntalaisiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Toimitaan tasa-arvoa edistäen, yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 2
Hankkeeseen otetaan asiakkaaksi kohderyhmään kuuluvat Kärsämäkiset henkilöt riippumatta etnisestä taustasta. Hankkeessa painotetaan yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 1
Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan asiakkaiden hyvinvointia. Luonnossa liikkuminen on kaikille mahdollista ja hankkeen aikana toteutetaan myös liikuntapäiviä luonnossa. Ympäristöosaaminen lisääntyy tämän kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa järjestettiin sekä yksilö- että ryhmätoimintaa. Asiakkaita ohjattiin terveys- ja eläkeselvityksiin, kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatukitöihin ja opiskelemaan. Hyvinvointia lisäävää ryhmätoimintaa järjestettiin retkeilyn, matalan kynnyksen liikuntaryhmän ja ruuanvalmistusryhmän muodoissa.

Hankkeen tuloksena usean hankkeeseen osallistuneen asiakkaan elämänlaatu koheni ja kokemus yhteisöllisyydestä lisääntyi. Hankkeen asiakkaista kaksi ohjautui opiskelemaan ja kolme eläkkeelle/eläkeselvitykseen. Kärsämäen kunnan työllisyyspalveluihin luotiin malli, jossa tämän hankkeen kohderyhmä on huomioitu.