Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21579

Hankkeen nimi: Teknillisen mekaniikan koulutuskokonaisuus – TEMEKO

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 0294 462 111

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ïines Suninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: iines.suninen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504779252

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknillisen mekaniikan osaajista on huutava pula. Hätähuutoa osaajapulasta ja erityisesti sen vaikutuksista Suomen hyvinvoinnille on levitetty jopa Yleisradion pääuutislähetyksessä 11.1.2018. Kautta yliopistokentän teknillisen mekaniikan professuureja on lakkautettu ja tutkimusryhmien pienenevä koko vaikuttaa teknillisen mekaniikan opetukseen ja tutkimukseen, mikä on ollut elinehto vientiteollisuudelle. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa teollisuudessa työskenteleviä ja työttömiä tai osa-aikatyössä olevia konetekniikan osaajia teknillisen mekaniikan ja erityisesti dynamiikan asiantuntijoiksi. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa konetekniikan taustan omaaville työikäisille henkilöille tarjotaan soveltuvaa koulutusta teknillisen mekaniikan teemoihin liittyen älykkään erikoistumisen periaatteen mukaisesti yhdistämällä elinkeinoelämän tarpeet ja yliopiston osaaminen. Hankkeessa tarjottavan koulutuksen avulla koulutukseen osallistuvat henkilöt saavat ammatillista perusosaamista, mikä antaa heille paremman aseman työmarkkinoilla. Hankkeen kohderyhmänä on ensisijaisesti Etelä-Karjalan alueella asuvat ihmiset. Välillisesti hankkeen avulla tuotetaan lisäarvoa valmistavalle teollisuudelle kouluttamalla teknisen alan ammattilaisia modernin teollisuuden tarpeisiin, jota hallitsevat pelkän tuottavuuden lisäksi ekologiset arvot ja elinkaariajattelun suunnittelusta kierrätykseen. Hanke tukee vahvasti kestävän kehityksen periaatteita. Kouluttaessaan sekä kehittäessään joustavaa koulutusta ja toimintamallia hanke nojaa etäopetusratkaisuihin, joista on aiempaa kokemusta. Lappeenrannan teknillinen yliopiston konetekniikan yksikkö on todellinen pioneeri, mitä tulee verkko-opetukseen ja etänä suoritettaviin tutkintoihin. Perusopetuksen käytössä olevat digitaaliset opetusmenetelmät on havaittu erittäin toimiviksi ja opiskelijapalautteen perusteella olemme onnistuneet digitaalisessa toteutuksessa loistavasti. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuus kohdennettuihin teknillisen mekaniikan opintoihin myös niille, jotka ovat työelämässä, eivätkä tähtää tutkintoon, mutta jotka hyötyisivät uudesta osaamisprofiilista. Koulutuksen avulla vastataan kansalliseen työvoiman osaamistarpeeseen, josta on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana vakava ongelma. Koulutusmalli mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen riippumatta koulutettavan henkilön sosiaalisesta asemasta, aiemmasta koulutuksesta tai sukupuolesta. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja siinä järjestetään neljä koulutuskokonaisuutta teknillisen mekaniikan eri teemoihin liittyen. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa yhteensä 190 osallistujaa eri kurssikokonaisuuksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat koulutettavat ihmiset työssä, osa-aikatyössä tai työtä vailla. Teollisuus elää voimakasta muutoksen aikaa, jossa muutoksen nopeus on valtava, eikä sen suunta ole välttämättä kovin selvä. Teollisuuden työntyöntekijät sekä suorittavassa portaassa että johdossa joutuvat selviytymään muutoksen keskellä parhaan suorituskykynsä äärirajoilla. Koulutusta järjestetään eri teollisuudenalojen tarpeiden näkökulmasta huomioiden kohderyhmän aiemman osaamisen, vallitsevan tilan ja kehitysnäkymät eri teollisuudenaloilla sekä uusien teknologioiden, kuten teollisen Internetin antamat suuntaviivat tulevaisuuden kehitykselle. Tarjottava koulutus on monen eri tasoista lähtien ammatillisesta peruskoulutustasosta yltäen erikoisasiantuntijatasoiseen osaamisprofiilin täydennyskoulutukseen. Hankkeen kohderyhmänä on ihmiset, joiden koulutustausta voi olla hyvinkin kirjava, mutta joiden tavoitteena on oppia teknillisen mekaniikan asioita oman osaamisensa ja sitä kautta hyvinvointinsa tueksi horisontaalisten periaatteiden mukaisesti. Hankkeella pyritään tarjoamaan aikuiskoulutusta, jonka tarve on ennakkoon tunnistettu, eikä koulutus ole tarjontavetoista eikä kohderyhmän tarvitse kasvattaa osaamistaan tai erikoistua osallistumalla korkeakoulujen perustutkintokoulutukseen, mikä nähdään nykyisessä aikuiskoulutuksen koulutustarjonnassa puutteena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat teollisuuden loppukäyttäjät ja prosessitoimittajat, jotka saavat lisääntyneen osaamisen avulla parempia tuotteita ja jotka edelleen voivat luoda uutta liiketoimintaa uusien toimintamallien avulla. Kumppanina toimivat lisäksi Suomessa ja erityisesti Etelä-Karjalassa toimivat valmistavan teollisuuden yritykset, jotka ovat vahvasti vientiorientoituneita. Näitä yrityksiä ovat mm. The Switch, Danfoss (Visedo ja Axco Motors), Outotec, Flowrox, Ovako, Metsä Group, UPM-Kymmene, Stora Enso, Kemira. Hankkeen tulosten avulla alueellisten ja kansallisten yritysten maailmanlaajuinen kilpailukyky paranee. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi koulutuksen kehittäjät, sillä hanke kehittää uudenlaisia tapoja saavuttaa kohderyhmiä ja järjestää kohdennetumpia koulutuksia erilaisille ryhmille yhteistyössä työelämän kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 298 338

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 151 891

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 426 196

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 216 986

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Luumäki, Lappeenranta, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 20

Postinumero: 58351

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 190

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on tehnyt toimintaympäristöanalyysin sukupuolinäkökulmasta. Tilastokeskuksen (2016) mukaan 24,6% tekniikan yliopistokoulutuksen saaneista on naisia. Hanke tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke viestii tasavertaisesti ja huomioiden sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Hankkeen toiminnassa pyritään aktiivisesti markkinoimaan koulutusta moderneita markkinointikanavia kuten sosiaalista mediaa hyödyntäen. Tavoitteena on houkutella kohderyhmää myös perinteisen miespainotteisen teknologiateollisuuden ulkopuolelta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on koulutukseen osallistuvien henkilöiden ammatillisen osaamisen vahvistaminen, mikä auttaa heitä parantamaan heidän omaa asemaansa työmarkkinoilla sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Työvoiman kouluttaminen on parasta elinkeinoelämän kehittämistä. Hankkeessa vaikutetaan teollisuuden työntekijöiden osaamiseen ja parannetaan heidän mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Hanke tukee Etelä-Karjalan alueellista älykästä erikoistumista ja antaa mahdollisuuden saavuttaa maakuntaohjelman tavoite olla etevä edelläkävijä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Koulutukseen osallistuneet henkilöt voivat osallistua vaativampiin asiantuntijatehtäviin ja heidän asemansa työmarkkinoilla parantuu. Koulutus mahdollistaa työvoiman vapaamman liikkumisen. Koulutukseen osallistuvien henkilöiden työurat pidentyvät, mikä lisää merkittävästi sekä osallistujien että yhteiskunnan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Koulutusmalli mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen riippumatta koulutettavan henkilön sosiaalisesta asemasta, aiemmasta koulutuksesta tai sukupuolesta. Ammatillisten aikuisopintojen ei tarvitse johtaa tutkintoon, vaan osaamisprofiilin päivitys voidaan tehdä hyvin suunnitellun ja tarkasti kohdennetun koulutustarjonnan avulla, jolloin perustutkintoon vaadittavia tukevia opintoja ei tarvitse suorittaa, mikä säästää osallistujien koulutukseen käyttämään aikaa ja mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen, sillä tarjottava koulutus ei vaadi opintovapaata tai muuta erityispanostusta osallistujalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-