Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21582

Hankkeen nimi: UOMA - uudistuva osaaminen muotoilun ja visuaalisen viestinnän alalla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Purotie 3 A 7

Puhelinnumero: 0407671226

Postinumero: 00380

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Annariina Ruokamo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annariina.ruokamo(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085209

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aiemmissa hankkeissa sekä erilaisissa tutkimuksissa on tunnistettu, että muotoilijoiden ja visuaalisen viestinnän jo työelämässä toimivien ammattilaisten osaaminen vaatii uudistamista ja täydentämistä. Muotoilu- ja esimerkiksi graafisen suunnittelun osaamisen rinnalle on tullut sellaisia osaamisvaatimuksia, joita aiemmin ei koulutuksessa ole tunnistettu ja näin ollen osaamisen päivittäminen on tarpeen. Hankkeen valmisteluvaiheessa on tehty laaja muotoilualan täydennyskoulutukseen liittyvä katsaus. Katsauksen tuloksena tunnistettiin viisi keskeistä osaamisen kehittämisen teemaa, joiden ympärille tässä hankkeessa rakennetaan täydennyskoulutuksen pilotit: IoT (Internet of Things), UX (käyttökokemussuunnittelu), GUI (Graafinen käyttöliittymä), VR (virtuaalitodellisuus) ja AI (keinoäly).

Tavoitteena on kehittää, pilotoida ja soveltuvin osin tuotteistaa erilaisia ketteriä ja monialaisia koulutusmalleja, sekä uusia koulutussisältöjä, jotta muotoilijoiden ja visuaalisen viestinnän asiantuntijoiden kyky ennakoida tulevaisuuden ammattiosaamisen tarpeita kasvaa ja osaaminen vastaa muuttuvan työelämän vaatimuksia. Kehitetyt menetelmät, kokeilut ja työelämäntarpeisiin perustuva täydennyskoulutusmalli dokumentoidaan siten, että hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä muilla toimialoilla.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat muotoilun ja visuaalisen viestinnän alan asiantuntijoiden tarpeisiin rakennettujen IoT, UX, GUI, VR ja AI koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, pilotointi, arviointi sekä mallintaminen.

Hankkeen tulokset:
1. Hankkeen tuloksena on syntynyt työelämäläheisiä ja yksilön osaamistarpeisiin perustuvia täydennyskoulutusmalleja sekä koulutussisältöjä uuden teknologian teemoihin
2. On järjestetty kaksi Tulevaisuuden muotoilija -ennakointityöpajaa ja työskentelyn pohjalta tuotettu Tulevaisuuden muotoilija -työkirja hyödynnettäväksi muuttuviin osaamistarpeisiin
3. On tuotettu materiaalia hankkeen aikana tehdyistä kokeiluista ja niistä saaduista kokemuksista koulutussuunnittelun avuksi ja muiden alojen hyödynnettäväksi
4. Koulutukseen osallistuneiden osaaminen on laajentunut IoT, UX, GUI, VR ja AI osaamisteemojen osalta
5. Työelämän muutoksen ennakointi sekä oman osaamisen tunnistaminen on vahvistunut
6. Yritysten mahdollisuudet hyödyntää uuteen teknologiaan liittyvää osaamista osana liiketoiminnan kehittämistä on laajentunut

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Muotoilun ja visuaalisen viestinnän asiantuntijat; palkkatyössä olevat sekä yrittäjät sekä työvoimapalvelujen asiantuntijat sekä keskeiset aikuiskoulutustoimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat kyseistä alaa opiskelevat, valmistumisvaiheessa olevat henkilöt sekä avoimen ammattikorkeakoulun toimijat, muut korkeakouluissa toimivat aikuiskoulutuspalvelujen asiantuntijat sekä muotoilun ja visuaalisen viestinnän korkeakouluopettajat ja muiden alojen yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 181 344

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 177

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 241 790

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 160 234

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Heinola, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 36

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön sukupuolinäkökulma-analyysi perustuu muun muassa aiemmissa hankkeissa (kuten Design or die -luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä) kerättyyn aineistoon sekä muotoilijoiden etujärjestön Ornamon ammattibarometriin. Aiemmissa hankkeissa on havaittu muotoilun ja visuaalisen viestinnän aloilla ilmevän tiettyjä sukupuolittuneita käytäntöjä, jotka vaikuttavat esimerkiksi eroihin naisten ja miesten palkkauksessa sekä työurien kestävyydessä. Lisäksi keskustelu muunsukupuolisuudesta on muotoilun alalla nuorta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen puitteissa syntyvän osaamisen suhteen sukupuolinäkökulma ei ole keskeisessä roolissa. Hankkeen aikana pyritään kaikin keinoin edistämään tasa-arvoista osallistumista ja huolehditaan, että toteutustavat ovat sellaisia,että ne edistävät sekä miesten että naisten osallistumista. Hankkeen toimenpiteiden toteuttamisessa huomioidaan sukupuolinäkökulma siten, että hankkeella ei a) vahvisteta aiemmin havaittuja sukupuolittuneita käytänteitä muotoilun ja visuaalisen viestinnän aloilla sekä b) hyödynnetään toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa aiemmin tehtyjä havaintoja muotoilun ja visuaalisen viestinnän alojen sukupuolittuneista käytänteistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke edistää Päijät-Hämeen alueen muotoiluosaamista ja muotoiluosaamisen hyödyntämistä entistä laajemmin eli paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
Hankkeessa kehitetään koulutuspalvelua vastaamaan paremmin muuttuvia osaamistarpeita. Hankkeeseen osallistujien osaamisen kasvun ja täydentymisen seurauksena kehittyy uusia aineettomia tuotteita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hankkeen toiminnassa uuden osaamispääoman kartuttaminen voimaannuttaa osallistujia ja edistää heidän hyvinvointiaan sekä samalla parantaa osallistujien työllistymismahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hankkeessa kehitettävät ja pilotoivat mallit lähtevät ajatuksesta, että toteutettava koulutus olisi osallistujille tasa-arvoisesti omaan tilanteeseen ja tarpeisiin mahdollisimman sopivaa, sekä siihen olisi osallistujilla taloudelliset mahdollisuudet osallistua.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 6
Ketterän, joustavan ja edullisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen tukee yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden toteutumista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-