Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21586

Hankkeen nimi: Pohjois-Karjalan Osaamisbarometri

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TalenTree Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2332377-7

Jakeluosoite: Puijonkatu 23, 2. kerros, Sektori

Puhelinnumero: 044 056 7444

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.talentree.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sampsa Wulff

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Business Consultant

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sampsa.wulff(at)talentree.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 366 0220

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää pohjoiskarjalaisten yritysten muutosvalmennusten ja osaamisen kehittämisen tarpeita toteuttamalla Pohjois-Karjalan Osaamisbarometri. Hanke on sisarhanke Pohjois-Savossa toteutettavalle, vastaavankaltaiselle hankkeelle. Hankkeessa selvitetään henkilöstön omaa kokemusta osaamisen kehittämisen tarpeista sekä sitä, miten yritysten henkilöstön saadaan sitoutettua koulutustoimenpiteisiin. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan maakuntien välisiä eroja Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon välillä sekä selvitetään alueiden yritysten välisen, ylimaakunnallisen koulutusyhteistyön mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on sekä tuottaa tietoa paikallisille viranomaisille yritysten tulevaisuuden osaamistarpeista ja koulutusvalmiuksista että siitä, olisivatko yritykset valmiita yhteisiin koulutuskokeiluihin toisen maakunnan (Pohjois-Savo) yritysten kanssa. Lisäksi hankkeessa selvitetään niitä reunaehtoja, joilla yritykset olisivat valmiita koulutuskiin osallistumaan. Hankkeen tuloksena syntyy tietoa alueellisen kehittämisen tueksi, joka mahdollistaa jatkossa resurssien tehokkaamman allokoinnin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat pohjoiskarjalaiset rakennusalan, kaupan alan ja ICT-alan pk-yritykset ja suuret yritykset sekä näiden henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Pohjois-Karjalan paikallisviranomaiset kuten ELY-keskus, maakuntaliitto, seudulliset kehittämisyhtiöt (Josek, Pikes, Keti), kaupungit ja kunnat sekä TE-palvelut. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä on tunnistettu yrittäjäjärjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 680

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 680

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on kiinnittetty huomiota siihen, että haastatteluissa sekä miesten että naisten ääni tulisi tasapuolisesti kuuluviin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen selvitystyön kautta pyritään kartoittamaan miesten ja naisten kokemia mahdollisia eroja muutos- ja muuntokoulutuksen suhteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 10
Hankkeen välittömänä vaikutuksena syntyy esitys toteutettavaksi koulutuspilotiksi ja hankkeen toimenpiteiden kautta jatkossa (välillinen vaikutus) pystytään koulutusresursseja kohdentamaan entistä tarvelähtöisemmin ja tehokkaammin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 8
Hankkeessa syntyy koulutuspilotti (välitön vaikutus) jonka lisäksi hankkeessa kerättävä tieto ja tuotettava selvitysraportti mahdollistaa jatkossa (välillinen vaikutus) entistä paremmin kohdennettujen koulutuspalveluiden tuottamisen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hankkeen toimenpiteiden kautta tavoitteena on osaltaan edistää työssä olevien työntekijöiden kokemaa työ- ja yleistä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteillä katsotaan olevan vaikutusta yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen eri alojen työssä olevien työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksien parantumisen kautta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei koske tätä hanketta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Karjalan Osaamisbarometri -hankkeen tavoitteena oli selvittää alueen kaupan alan, rakennusalan ja ICT-alan osaamisen nykytilaa sekä ennen kaikkea tulevaisuuden osaamisen kehittämisen tarpeita. Hankkeen toiminta koostui kohderyhmälle suunnatusta sähköisestä kyselystä, kyselyä täydentävistä syvähaastatteluista sekä tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Hankkeen keskeisenä toimenpiteiden kautta muodostettiin käsitys yritysten osaamisen kehittämisen tarpeista ja reunaehdoista sekä yritysten halukkuudesta osaamisen kehittämiseen ja muutosvalmennuksiin. Tämän käsityksen pohjalta tuloksena syntyi koulutusmalli pilotoitavaksi alueella. Koulutusmalli on avattu tarkemmin erillisessä liitteessä.