Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21588

Hankkeen nimi: Maahanmuuttaja Ohjaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.1.2019 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Toivola-Luotolan Setlementti ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0191024-1

Jakeluosoite: Särmääjänkatu 2 a

Puhelinnumero: 040 515 2743

Postinumero: 94200

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: http://www.toivola-luotola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tytti Kumpulainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tytti.kumpulainen(at)toivola-luotola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401951917

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttajien kotoutumis-, koulutus- ja työllistymispolun kestävään toteutukseen ei ole olemassa yhden luukun käytäntöjä, jossa maahanmuuttajan osaaminen ja ammatilliset toiveet otettaisiin huomioon ja toteutusta seurattaisiin. Maahanmuuttajapalveluja tulisi toteuttaa siten, että yksilön aktiivisuuteen ja osallisuuteen, sekä vastuuseen omasta kotoutumisesta kiinnitettäisiin erityinen huomio. Aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen tarvitaan systemaattista valmennusta ja olemassa olevia palveluja on kehitettävä siten, ettei tuoteta nykyistä määrää kouluttamattomia, toimeentulotuesta riippuvaisia maahanmuuttajia. Tarvitaan riittävää ja oikea-aikasta ohjausta. Tarvitaan monialaista yhteistyötä ja uusia toimintamalleja järjestöjen, viranomaisten, kuntien sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden välillä nopeampien kotoutumis-, koulutus- ja työllistymispolkujen toteutukseen. Ratkaisuna tähän nähdään Ohjaamojen (TEM - Nuorisotakuu) kaltainen, matalan kynnyksen tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja kotoutumisvalmennuksen toimipiste maahanmuuttajille. Nuorisotakuun ohjaamojen tavoin myös maahanmuuttajille tarvitaan pysyviä ja selkeitä ohjauspalveluja, jotka ovat tasavertaisesti saavutettavissa maahanmuuton syystä tai oleskelusta riippumatta.

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi on maahanmuuttajien tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja kotoutumisvalmennuksen sekä sähköisen ohjauksen kolmivuotinen kehittämishanke. Maahanmuuttaja Ohjaamo kokoaa jo olemassa olevasta palvelujärjestelmästä erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa sekä koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevia maahanmuuttajia ja olemassa olevia ja kehitettäviä palveluja yhteen. Hanke toteutetaan eri hallinnonalojen, työ- ja elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä ja sen tarkoituksena on maahanmuuttopalvelujen koordinointi ja kehittäminen Ohjaamo – brändiä soveltaen.
Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda Kemiin työikäisille maahanmuuttajille suunnattu, Ohjaamo – brändin mukainen palvelupiste, jonne keskitetään maahanmuuttajien tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja kotoutumisvalmennuksen palvelut. Tavoitteena on sekä kehittää että koordinoida monialaiseen yhteistyöhön perustuvia maahanmuutto- ja kotoutumistyön palveluja. Tavoitteena on myös kohderyhmän osallisuuden, koulutus- ja työelämävalmiuksien lisääminen.

Ohjaamotoiminta käynnistetään olemassa olevan, Kohtaamispaikka Mikserin tiloissa. Sen palveluja täydennetään ja kehitetään edelleen siten, että kolmannen sektorin toimijoiden ja viranomaisten toiminta mahdollistetaan rinnakkaisina ja toisiaan täydentävinä yhden oven periaatteella toteutettavana palveluna. Ohjaamo on toimipiste, jossa palvelut toteutetaan rinnakkaisina, toinen toistaan tukevina, asiakaslähtöisinä ja resurssiviisaina palveluina. Hankkeen tuotoksena on Maahanmuuttaja Ohjaamo, joka on helposti saavutettavissa ja saatavilla oleva monialainen palvelupiste. Työote on verkostomainen ja tietoa vaihtava, joka lisää resurssiviisautta toimintojen järjestämiseen, toimijoiden tavoittamiseen, tietoisuutta eri vaihtoehdoista ja tuo osuvuutta sekä oikea-aikaisuutta ohjaukseen.

Hankkeen uutuutena ovat monialaiset ja koordinoidut, matalan kynnyksen kohtaamispaikassa toteutettavat, jalkautuvat maahanmuuttopalvelut. Nuorisotakuun Ohjaamo- brandia kehitetään edelleen vastaamaan työikäisten maahanmuuttajien monialaisiin tarpeisiin. Maahanmuuttaja Ohjaamossa eri viranomaisten ja toimijoiden yhteispalvelu mahdollistetaan rinnakkaisina ja toisiaan täydentävinä, yhden oven periaatteella toteutettavana palveluna. Hankkeella lisätään asiakkaiden siirtymä- ja nivelvaiheiden tukea sekä niihin liittyvien koulutusten ja muiden kotoutumista edistävien toimintojen koordinointia.

Kehittämishankkeen jälkeen Kemissä on resurssiviisaat ja kustannustehokkaat, koordinoidut maahanmuuttajien monikanavaiset tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja kotoutumisvalmennuksen palvelut, jossa teknologiaratkaisut täydentävät kasvokkaista asiointia. Tuloksena ovat maahanmuuttajien kotoutumista tukevat, helposti tavoitettavat ja toimivat palvelut, joiden toteutukseen on haettu paikalliset ratkaisut yhdessä toimijoiden kanssa. Hankkeen tuotoksena maahanmuuttajien työllisyysaste nousee, osallisuus vahvistuu ja integroituminen asuinalueelle paranee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat työikäiset maahanmuuttajat perheineen, opiskelijat sekä ne, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joiden osaaminen tarvitsee suomalaista päivittämistä ja tunnistamista. Erityisenä kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaisina olevat maahanmuuttajat, kuten kotoutumiskoulutuksessa heikosti etenevät tai ne, joilla kotoutumiskoulutus on keskeytynyt, sekä työelämän ulkopuolella olevat (vajaakuntoiset, kotona lapsia hoitavat vanhemmat, ikääntyvät/ikääntyvät) maahanmuuttajat.

Kohderyhmänä ovat myös maahanmuuttotyötä tekevät ohjaustoimijat ja - verkostot, alueen työnantajat ja yritykset, työpaikkaohjaajat, oppilaitosten opettajat ja ryhmänohjaajat, TE-toimistojen asiantuntijat, järjestöjen toimijat, yrittäjät, kuntien työntekijät ja muut viranomaistahot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toissijaisia hyödynsaajia ovat alueen viranomaiset, oppilaitosten henkilöstö, työnantajat ja muut toimijat, kuten vapaaehtoiset. Hankkeen yhteistoiminnan avulla he saavat koulutusta, keskusteluareenoita ja työvälineitä viranomaisten, oppilaitosten henkilöstön ja muiden toimijoiden maahanmuuttotyön ja osaamisen lisäämiseen, verkostojen luomiseen ja kehittämiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 748 237

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 694 595

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 767 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 694 595

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lapintie 11-13

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 63

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 335

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat pääosin työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat. Näistä mittava osa on kotona lapsia hoitavat äidit sekä perheperusteisesti kuntiin saapuvat ja saapuneet maahanmuuttajat. Heistä enemmistö on naisia. Lisäksi enemmistö kansainvälisiin koulutusohjelmiin osallistuvista on naisia. Varsinaista analyysia ei ole tehty, arvio perustuu alueen toimijoiden tilanteen tuntemukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään sukupuolen tasa-arvoa osallistamalla eri etnisen taustan omaavien maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta yhteiskuntaan. Hankkeessa rakennetaan alueellista toiminta- ja yhteistyömallia, jonka tavoitteena on sukupuolinen tasa-arvo yhteiskunnan eri osa - alueilla. Hanke koskee molempia sukupuolia. Kotouttamisen tarkoitus on integroida sekä miehet että naiset suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä tapahtuu tarjoamalla tietoa suomalaisesta yhteiskuntajärjestelmästä sekä työelämän mahdollisuuksista, joiden pitäisi olla yhtenevät molemmille sukupuolille. Kotoutumis-, koulutus- ja uravalmennuksessa on mahdollisuus tarjota toiminnallisia kielenoppimisen ja orientaation menetelmiä yhdenvertaisesti molemmille sukupuolille. Palvelutilanteissa huomoioidaan sukupuoli- ja erilaiset palvelutarpeet. Toiminnassa mukana olevien tulee olla kulttuuritietoisia ja osata tunnistaa erilaisista kulttuureista tulevien lähtökohdat. Näin tuetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on monialaisen tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalvelun luominen, joka osaltaan edistää sekä tasavertaisten palvelujen saatavuutta että saavutettavuutta. Kohderyhmänä ovat eri etnisen taustan omaavat, työikäiset maahanmuuttajat, joista enemmistö on naisia. Heidän yhteiskunnallisen asemansa vahvistaminen edistää tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Tiedon lisääminen ja käytännön harjoittelu kestävään kehitykseen ja ekologiseen elämäntapaan liittyen. Annettavaan informaatioon sisältyy mm. veden ja sähkön käyttö, liikkuminen,kierrättäminen, jätteidenlajittelu,luonnontuotteiden hyödyntäminen sekä näiden kaikkien vaikutus ympäristöön ja arkielämään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Tiedon lisääminen ja käytännön harjoittelu kestävään kehitykseen ja ekologiseen elämäntapaan liittyen. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hankkeen toiminnot suunnitellaan luonnonvaroja säästäen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Tiedon lisääminen ympäröivästä luonnosta, sen hyvinvoinnista, luonnossa liikkumisesta/harrastamisesta ja omista mahdollisuuksista pitää huolta luonnosta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Tiedon lisääminen ympäröivästä luonnosta ja sen hyvinvoinnista, luonnossa liikkumisesta/harrastamisesta ja omista mahdollisuuksista pitää huolta luonnosta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen keskeinen tavoite ei liity Natura 2000 -ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Tiedon lisääminen ja käytännön harjoittelu kestävään kehitykseen ja ekologiseen elämäntapaan liittyen. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon käytettyjä kalusteita ym. Minimoidaan turhat hankinnat, tehdään hankinnat mahdollisuuksien mukaan paikallisilta toimijoilta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Kohderyhmälle annetaan tietoa energian säästämisen keinoista ja eri tavoista tuottaa energiaa. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan energia-asiat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa on tavoitteena maahanmuuttajien työllistymisen kautta monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta. Hankkeessa hyödynnetään paikallisia toimijoita opinto- ja uraohjauksessa. Tuetaan kohderyhmän tulevaisuuden suunnittelua siten, että työllistyminen alueelle on mahdollista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on luoda maahanmuuttajille nopea polku työllistymiseen kotoutumisen alkuvaiheessa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella on neutraalit vaikutukset liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää maahanmuuttajien hyvinvointia kotoutumisen alkuvaiheesta lähtien. Kohdennettu valmennus ja uraohjaus mahdollistaa mm. paremmat mahdollisuudet työllistymiseen sekä edistää sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen avulla maahanmuuttajaa autetaan henkilökohtaisesti työllistymään. koulutus-, kotoutumis- ja uravalmennuksenmalli auttaa oman osaamisen tunnistamisessa ja jatko-opintomahdollisuuksien löytämisessä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää perinteisten sukupuolikäsitysten purkamista ja esimerkiksi kotona olevien puolisoiden työllistymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen avulla maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet paranevat, mikä osaltaan edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Kotoutumis- ja uravalmennus mahdollistaa informaation ymmärtämisen ja auttaa toimimaan suomalaisenssa järjestelmässä ja tunnistamaan omat oikeudet. Kulttuurinen yhdenvertaisuus lisääntyy kun maahanmuuttajat ja kantaväestö kohtaavat.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeella vaikutetaan myös kulttuuriympäristön kansainvälistymiseen tarjoamalla kaksisuuntaista kulttuuritoimintaa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Tieto-, ohjaus-, ja neuvontatoiminnan yhteydessä sekä kotouttavassa toiminnassa jaetaan tietoa ympäristöosaamisen lisäämiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-