Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21588

Hankkeen nimi: Maahanmuuttaja Ohjaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.1.2019 ja päättyy 2.1.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Toivola-Luotolan Setlementti ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0191024-1

Jakeluosoite: Särmääjänkatu 2 a

Puhelinnumero: 040 515 2743

Postinumero: 94200

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: http://www.toivola-luotola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tytti Kumpulainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tytti.kumpulainen(at)toivola-luotola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401951917

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttajien kotoutumis-, koulutus- ja työllistymispolun kestävään toteutukseen ei ole olemassa yhden luukun käytäntöjä, jossa maahanmuuttajan osaaminen ja ammatilliset toiveet otettaisiin huomioon ja toteutusta seurattaisiin. Maahanmuuttajapalveluja tulisi toteuttaa siten, että yksilön aktiivisuuteen ja osallisuuteen, sekä vastuuseen omasta kotoutumisesta kiinnitettäisiin erityinen huomio. Aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen tarvitaan systemaattista valmennusta ja olemassa olevia palveluja on kehitettävä siten, ettei tuoteta nykyistä määrää kouluttamattomia, toimeentulotuesta riippuvaisia maahanmuuttajia. Tarvitaan riittävää ja oikea-aikasta ohjausta. Tarvitaan monialaista yhteistyötä ja uusia toimintamalleja järjestöjen, viranomaisten, kuntien sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden välillä nopeampien kotoutumis-, koulutus- ja työllistymispolkujen toteutukseen. Ratkaisuna tähän nähdään Ohjaamojen (TEM - Nuorisotakuu) kaltainen, matalan kynnyksen tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja kotoutumisvalmennuksen toimipiste maahanmuuttajille. Nuorisotakuun ohjaamojen tavoin myös maahanmuuttajille tarvitaan pysyviä ja selkeitä ohjauspalveluja, jotka ovat tasavertaisesti saavutettavissa maahanmuuton syystä tai oleskelusta riippumatta.

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi on maahanmuuttajien tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja kotoutumisvalmennuksen sekä sähköisen ohjauksen kolmivuotinen kehittämishanke. Maahanmuuttaja Ohjaamo kokoaa jo olemassa olevasta palvelujärjestelmästä erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa sekä koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevia maahanmuuttajia ja olemassa olevia ja kehitettäviä palveluja yhteen. Hanke toteutetaan eri hallinnonalojen, työ- ja elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä ja sen tarkoituksena on maahanmuuttopalvelujen koordinointi ja kehittäminen Ohjaamo – brändiä soveltaen.
Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda Kemiin työikäisille maahanmuuttajille suunnattu, Ohjaamo – brändin mukainen palvelupiste, jonne keskitetään maahanmuuttajien tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja kotoutumisvalmennuksen palvelut. Tavoitteena on sekä kehittää että koordinoida monialaiseen yhteistyöhön perustuvia maahanmuutto- ja kotoutumistyön palveluja. Tavoitteena on myös kohderyhmän osallisuuden, koulutus- ja työelämävalmiuksien lisääminen.

Ohjaamotoiminta käynnistetään olemassa olevan, Kohtaamispaikka Mikserin tiloissa. Sen palveluja täydennetään ja kehitetään edelleen siten, että kolmannen sektorin toimijoiden ja viranomaisten toiminta mahdollistetaan rinnakkaisina ja toisiaan täydentävinä yhden oven periaatteella toteutettavana palveluna. Ohjaamo on toimipiste, jossa palvelut toteutetaan rinnakkaisina, toinen toistaan tukevina, asiakaslähtöisinä ja resurssiviisaina palveluina. Hankkeen tuotoksena on Maahanmuuttaja Ohjaamo, joka on helposti saavutettavissa ja saatavilla oleva monialainen palvelupiste. Työote on verkostomainen ja tietoa vaihtava, joka lisää resurssiviisautta toimintojen järjestämiseen, toimijoiden tavoittamiseen, tietoisuutta eri vaihtoehdoista ja tuo osuvuutta sekä oikea-aikaisuutta ohjaukseen.

Hankkeen uutuutena ovat monialaiset ja koordinoidut, matalan kynnyksen kohtaamispaikassa toteutettavat, jalkautuvat maahanmuuttopalvelut. Nuorisotakuun Ohjaamo- brandia kehitetään edelleen vastaamaan työikäisten maahanmuuttajien monialaisiin tarpeisiin. Maahanmuuttaja Ohjaamossa eri viranomaisten ja toimijoiden yhteispalvelu mahdollistetaan rinnakkaisina ja toisiaan täydentävinä, yhden oven periaatteella toteutettavana palveluna. Hankkeella lisätään asiakkaiden siirtymä- ja nivelvaiheiden tukea sekä niihin liittyvien koulutusten ja muiden kotoutumista edistävien toimintojen koordinointia.

Kehittämishankkeen jälkeen Kemissä on resurssiviisaat ja kustannustehokkaat, koordinoidut maahanmuuttajien monikanavaiset tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja kotoutumisvalmennuksen palvelut, jossa teknologiaratkaisut täydentävät kasvokkaista asiointia. Tuloksena ovat maahanmuuttajien kotoutumista tukevat, helposti tavoitettavat ja toimivat palvelut, joiden toteutukseen on haettu paikalliset ratkaisut yhdessä toimijoiden kanssa. Hankkeen tuotoksena maahanmuuttajien työllisyysaste nousee, osallisuus vahvistuu ja integroituminen asuinalueelle paranee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat työikäiset maahanmuuttajat perheineen, opiskelijat sekä ne, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joiden osaaminen tarvitsee suomalaista päivittämistä ja tunnistamista. Erityisenä kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaisina olevat maahanmuuttajat, kuten kotoutumiskoulutuksessa heikosti etenevät tai ne, joilla kotoutumiskoulutus on keskeytynyt, sekä työelämän ulkopuolella olevat (vajaakuntoiset, kotona lapsia hoitavat vanhemmat, ikääntyvät/ikääntyvät) maahanmuuttajat.

Kohderyhmänä ovat myös maahanmuuttotyötä tekevät ohjaustoimijat ja - verkostot, alueen työnantajat ja yritykset, työpaikkaohjaajat, oppilaitosten opettajat ja ryhmänohjaajat, TE-toimistojen asiantuntijat, järjestöjen toimijat, yrittäjät, kuntien työntekijät ja muut viranomaistahot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toissijaisia hyödynsaajia ovat alueen viranomaiset, oppilaitosten henkilöstö, työnantajat ja muut toimijat, kuten vapaaehtoiset. Hankkeen yhteistoiminnan avulla he saavat koulutusta, keskusteluareenoita ja työvälineitä viranomaisten, oppilaitosten henkilöstön ja muiden toimijoiden maahanmuuttotyön ja osaamisen lisäämiseen, verkostojen luomiseen ja kehittämiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 767 940

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 760 490

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 767 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 760 490

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lapintie 11-13

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 335

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat pääosin työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat. Näistä mittava osa on kotona lapsia hoitavat äidit sekä perheperusteisesti kuntiin saapuvat ja saapuneet maahanmuuttajat. Heistä enemmistö on naisia. Lisäksi enemmistö kansainvälisiin koulutusohjelmiin osallistuvista on naisia. Varsinaista analyysia ei ole tehty, arvio perustuu alueen toimijoiden tilanteen tuntemukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään sukupuolen tasa-arvoa osallistamalla eri etnisen taustan omaavien maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta yhteiskuntaan. Hankkeessa rakennetaan alueellista toiminta- ja yhteistyömallia, jonka tavoitteena on sukupuolinen tasa-arvo yhteiskunnan eri osa - alueilla. Hanke koskee molempia sukupuolia. Kotouttamisen tarkoitus on integroida sekä miehet että naiset suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä tapahtuu tarjoamalla tietoa suomalaisesta yhteiskuntajärjestelmästä sekä työelämän mahdollisuuksista, joiden pitäisi olla yhtenevät molemmille sukupuolille. Kotoutumis-, koulutus- ja uravalmennuksessa on mahdollisuus tarjota toiminnallisia kielenoppimisen ja orientaation menetelmiä yhdenvertaisesti molemmille sukupuolille. Palvelutilanteissa huomoioidaan sukupuoli- ja erilaiset palvelutarpeet. Toiminnassa mukana olevien tulee olla kulttuuritietoisia ja osata tunnistaa erilaisista kulttuureista tulevien lähtökohdat. Näin tuetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on monialaisen tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalvelun luominen, joka osaltaan edistää sekä tasavertaisten palvelujen saatavuutta että saavutettavuutta. Kohderyhmänä ovat eri etnisen taustan omaavat, työikäiset maahanmuuttajat, joista enemmistö on naisia. Heidän yhteiskunnallisen asemansa vahvistaminen edistää tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Tiedon lisääminen ja käytännön harjoittelu kestävään kehitykseen ja ekologiseen elämäntapaan liittyen. Annettavaan informaatioon sisältyy mm. veden ja sähkön käyttö, liikkuminen,kierrättäminen, jätteidenlajittelu,luonnontuotteiden hyödyntäminen sekä näiden kaikkien vaikutus ympäristöön ja arkielämään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Tiedon lisääminen ja käytännön harjoittelu kestävään kehitykseen ja ekologiseen elämäntapaan liittyen. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hankkeen toiminnot suunnitellaan luonnonvaroja säästäen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Tiedon lisääminen ympäröivästä luonnosta, sen hyvinvoinnista, luonnossa liikkumisesta/harrastamisesta ja omista mahdollisuuksista pitää huolta luonnosta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Tiedon lisääminen ympäröivästä luonnosta ja sen hyvinvoinnista, luonnossa liikkumisesta/harrastamisesta ja omista mahdollisuuksista pitää huolta luonnosta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen keskeinen tavoite ei liity Natura 2000 -ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Tiedon lisääminen ja käytännön harjoittelu kestävään kehitykseen ja ekologiseen elämäntapaan liittyen. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon käytettyjä kalusteita ym. Minimoidaan turhat hankinnat, tehdään hankinnat mahdollisuuksien mukaan paikallisilta toimijoilta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Kohderyhmälle annetaan tietoa energian säästämisen keinoista ja eri tavoista tuottaa energiaa. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan energia-asiat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa on tavoitteena maahanmuuttajien työllistymisen kautta monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta. Hankkeessa hyödynnetään paikallisia toimijoita opinto- ja uraohjauksessa. Tuetaan kohderyhmän tulevaisuuden suunnittelua siten, että työllistyminen alueelle on mahdollista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on luoda maahanmuuttajille nopea polku työllistymiseen kotoutumisen alkuvaiheessa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella on neutraalit vaikutukset liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää maahanmuuttajien hyvinvointia kotoutumisen alkuvaiheesta lähtien. Kohdennettu valmennus ja uraohjaus mahdollistaa mm. paremmat mahdollisuudet työllistymiseen sekä edistää sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen avulla maahanmuuttajaa autetaan henkilökohtaisesti työllistymään. koulutus-, kotoutumis- ja uravalmennuksenmalli auttaa oman osaamisen tunnistamisessa ja jatko-opintomahdollisuuksien löytämisessä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää perinteisten sukupuolikäsitysten purkamista ja esimerkiksi kotona olevien puolisoiden työllistymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen avulla maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet paranevat, mikä osaltaan edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Kotoutumis- ja uravalmennus mahdollistaa informaation ymmärtämisen ja auttaa toimimaan suomalaisenssa järjestelmässä ja tunnistamaan omat oikeudet. Kulttuurinen yhdenvertaisuus lisääntyy kun maahanmuuttajat ja kantaväestö kohtaavat.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeella vaikutetaan myös kulttuuriympäristön kansainvälistymiseen tarjoamalla kaksisuuntaista kulttuuritoimintaa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Tieto-, ohjaus-, ja neuvontatoiminnan yhteydessä sekä kotouttavassa toiminnassa jaetaan tietoa ympäristöosaamisen lisäämiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) –hanke

Toteuttamisaika 15.1.2019 - 31.8.2022.

Merkittävä osa Suomessa asuvista maahanmuuttajataustaisista aikuisista tarvitsee tukea koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa. Tarve maahanmuuttaja-asiakkaiden saavutettavissa oleville monialaisille palveluille on selkeästi olemassa. Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi -hanketta valmisteltiin laaja-alaisella toimijajoukolla vuonna 2018. Hankevalmistelussa hyödynnettiin nuorisotakuun Ohjaamojen pilottihankkeiden tuloksia sekä Kotona Suomessa -hankkeen (Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen hanke 2015–2020, ESR) valtakunnallista maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen mallia.
Hankkeen tavoitteet olivat:
- Kehittää maahanmuuttajien tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja kotoutumisvalmennuksen palveluja
- Lisätä maahanmuuttajien osallisuutta sekä koulutus- ja työllistymisvalmiuksia
- Koordinoida ja kehittää monialaiseen yhteistyöhön perustuvia maahanmuuttopalveluita

Kehittämishankkeen työn tuloksena Kemin kaupungissa toimi helposti saavutettavissa ja saatavilla oleva monialainen palvelupiste - Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi, joka toimi hankkeen hallinnoijan Toivola-Luotola Setlementti ry:n ylläpitämässä Monikulttuurikeskus Mikserin yhteydessä.
Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi tarjosi tukea työllistymiseen ja työllistymisvalmiuksien kehittymiseen. Keskeisinä toimintaa ohjaavina periaatteina ja arvolähtökohtina ovat vapaaehtoisuus, asiakaslähtöisyys, kumppanuus, yhteinen ymmärrys sekä vastuun ja toimijuuden säilyminen maahanmuuttaja-asiakkailla itsellään. Maahanmuuttaja Ohjaamo täydensi olemassa olevia palveluja ja yhdisti toimijoita.

Peruspalveluissa ei aina ole mahdollisuutta antaa niin pitkäjänteistä palvelua, kuin maahanmuuttajat tarvitsevat. Hankkeessa kehitettiin pitempikestoisempaa valmennusmallia.

Asiointi Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemissä on tapahtunut matalalla kynnyksellä omakielisten valmentajien tukemana. Maahanmuuttajille on annettu omakielistä informaatiota suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen säännöistä, palvelujärjestelmästä, työelämästä ja sen pelisäännöistä sekä koulutuksesta ja koulutusjärjestelmästä. Tiedon saaminen on lisännyt elämänhallintaa ja asiakkaan osaamista. Monilla asiakkailla on ollut virheellisiä käsityksiä ja olettamuksia, joita Maahanmuuttaja Ohjaamossa on saatu oikaistua. Tavoitteena on ollut, että asiakkaat ymmärtävät hyvän elämän muodostuvan eri osa-alueista koostuvasta kokonaisuudesta, kuten esimerkiksi työ, koulutus, perhe, ihmissuhteet, harrastukset, normien noudattaminen, oma talous, terveys, palvelut jne.

Palveluiden omakielisyys on madaltanut asiakkaiden kynnystä ottaa yhteyttä ja kysyä asioista. On ollut helpompi kysyä, on uskallettu puhua tunteista ja ottaa vaikeitakin asioista esille, kun keskustelukumppanina on ollut samaa kieltä taitava ja samoja kokemuksia aiemmin kokenut valmentaja. Asioiden nopeamman hahmottamisen myötä asiakkaiden osallistuminen ja tiedonjano on lisääntynyt, ratkaisuja on haettu eri elämän alueille aktiivisemmin valmentajien tukemana. Asiakkaan osallisuuden, aktiivisuuden ja motivaation vahvistumisen myötä kotoutuminen ja sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan on nopeutunut.

Maahanmuuttaja Ohjaamo edisti maahanmuuttajien kotoutumista ja kiinnittymistä asuinalueelleen, auttoi löytämään tavoitteen ja elämäntilanteen mukaisen tavan kotoutumiseen, lisäsi suoriutumista arkielämässä ja yhteiskunnassa, auttoi asettamaan realistiset tavoitteet kotoutumiselle ja lisäsi valmiuksia koulutus- ja työelämään sijoittumiseen. Toimintojen avulla edistettiin kokonaisvaltaisesti kotoutumista ja integroitumista koti- ja yhteiskuntaan.
Hankkeessa luotiin Asiakkaan polku- Pick & Mix- sekä yksilövalmennuksen toimintamallit, jonka lisäksi tuotettiin monikielistä materiaalia.

Hankkeen asiakkuudessa oli 312 henkilöä, jonka lisäksi kohderyhmään kuuluviksi lasketaan 21 asiakasrajapinnan yhteistyötä tehnyttä verkoston edustajaa. Asiakastyön tuloksia olivat mm: 299 laadittua ansioluetteloa, 438 laadittua työhakemusta, 191 työllistymistä, 13 perustettua yritystä/kevytyrittäjyyden aloittamista, 99 suoritettua korttikoulutusta, 165 opiskelupaikkaa ja 13 siirtymää sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai eläkkeelle. Yksilöohjausta ja valmennusta annettiin 6449 kertaa. Säännöllisiä Pick & Mix –palvelutarjottimen ryhmätoimintoja järjestettiin 358 kertaa, joissa oli 2314 osallistumista.
Hankkeen henkilöstö koostui projektipäälliköstä, osa-aikaisesta projektisihteeristä, ura- ja kotoutumisvalmennuksen koordinaattoreista (2) sekä omakielisistä kotoutumisvalmentajista (4). Henkilöstön määrä vaihteli hankkeen edetessä. Suurimman osan ajasta hankkeessa työskenteli 7,5 työntekijää. Omakielisten kotoutumisvalmentajien ja koordinaattoreiden palvelukielet olivat arabia, englanti, kurdi, persia/dari, ruotsi, somali, suomi, tababare, turkki ja venäjä.

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 15.1.2019 – 14.1.2022. Hankeaikaa jatkettiin rahoittajan muutospäätöksellä 31.8.2022 saakka käyttämättä jääneiden määrärahojen puitteissa. Jatkoajan toimenpiteinä järjestettiin verkostokoulutuksia toiminnan juurruttamisen tueksi ja keskusteltiin maahanmuuttajien palveluiden tulevaisuudesta. Lisäksi laadittiin julkaisu Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemin toiminnasta ja Kotikaupunki Kemi –opas maahanmuuttajille alueen tärkeimmistä palveluista sekä jatkettiin asiakastyötä. Tuotokset ovat ladattavissa www.toivola-luotola.fi/julkaisut.

Mikäli Maahanmuuttaja Ohjaamoa ei olisi ollut, Kemissä olisi suurempi joukko työikäisiä maahanmuuttajia vailla koulutusta ja työpaikkaa. Osa olisi todennäköisesti muuttaneet töitä hakemaan ja tekemään toisaalle Suomeen ja osa olisi kotona tukien varassa. Maahanmuuttaja Ohjaamo on onnistunut auttamaan elämän ratkaisevissa tilanteissa ihmisiä eteenpäin ja motivoimaan heitä ottamaan askelia itse ja avustettuna. Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi on toiminut alueen vetovoima- ja pitovoimatekijänä, monialaisessa palvelupisteessä on tarjottu maahantulon syistä riippumatta kaikille kemiläisille työikäisille maahanmuuttajille tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä valmennusta oma- tai selkokielisesti matalalla kynnyksellä.