Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21592

Hankkeen nimi: Freeride Academy

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Muonion kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191824-3

Jakeluosoite: Puthaanrannantie 15

Puhelinnumero: +35850 571 0775

Postinumero: 99300

Postitoimipaikka: Muonio

WWW-osoite: http://www.muonio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Fält

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö, vastuu valmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.falt(at)muonio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35850 571 0775

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, 2109309-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää Muonion alueen loistavia olosuhteita vapaalaskijoille kehittää omaa osaamistaan ja mahdollistaa nuorille urheilijoille harjoittelun ja opiskelun yhdistäminen mielekkääksi toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi Muonion Lukiossa tai Ammattiopisto Lappiassa. Pilottivaiheessa mahdollisuus luodaan leirijaksojen ajaksi. Tarkoituksena on luoda talviurheilun erityisosaamiskoulutusohjelma suomalaisille ja kansainvälisille vapaalaskijoille, jossa urheilijat voivat yhdistää urheilijan urapolun opiskeluun Muonion Lukiossa tai Ammattiopisto Lappiassa. Kohderyhmän pilottihankkeessa muodostavat erityisesti 15 vuotta täyttäneet vapaalaskun edistyneet harrastajat, jotka haluavat kehittää määrätietoisesti lajikohtaista osaamista joka myös mahdollistaisi osallistumisen kansainväliseen kilpailutoimintaan.
Vapaalasku on jatkuvasti suosiotaan lisäävä talviurheilun muoto, jossa on mahdollista kilpailu-uralla edetä Freeride World Tourille asti, joka vastaa esimerkiksi alppihiihdon Maailman Cup- kiertuetta.
Pilottihankkeen toimenpiteitä ovat urheilijoiden rekrytoiminen valmennustoimintaan, Lukioon ja Ammattiopisto Lappiaan toimintamallin luominen leirijaksojen opiskelun ja opintojen edistymisen turvaamiseksi sekä elämänhallinta- kurssin kehittäminen osaksi Lukion ja Lappian koulutusta tukemaan ulkopaikkakunnalta tulevien opiskelijoiden itsenäistymistä.
Hankkeen lopullisena tuloksena luodaan Muonion Lukion ja ammattiopisto Lappian yhteyteen pysyvä akatemiajärjestelmä, jonka puitteissa urheilijat opiskelisivat ja harjoittelisivat täysipäiväisesti Muonion Lukiossa ja Ammattiopisto Lappiassa niin, että harjoittelu on sisällytetty urheilijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ja opiskelijat hyötyvät urheilusta opinnoissaan kurssien (osaamispisteiden) muodossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmän muodostavat erityisesti 15 vuotta täyttäneet vapaalaskun edistyneet harrastajat, jotka haluavat kehittää määrätietoisesti lajikohtaista osaamista joka myös mahdollistaisi osallistumisen kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Toinen kohderyhmä on Tunturi-Lapin alueen opinto-ohjaajat, liikunnanopettajat sekä Lappian Muonion yksikön ravitsemuksen alan opettajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke kehittää myös muuta Lappian toimintaa ja kohdistuu muihin opiskelijoihin. Muun muassa hankkeen myötä suunnitellaan elämänhallintakurssi ulkopaikkakunnalta tuleville akatemiaopiskelijoille, jota myös muut Lukion ja Ammattiopisto Lappian opiskelijat voivat hyödyntää opinnoissaan.
Lajien ja valmentajien välistä tiedonvaihtoa maastohiihdon ja vapaalaskuvalmennuksen välillä tullaan toteuttamaan.
Muonion kunnalle hanke toimii imagollisena hyötynä tuoden esiin Muonion elinvoimaisuutta ja rohkeutta uudistaa toimintakulttuuriaan, sekä monipuolistaa kunnan palveluja.
Paikallisten yrittäjien sitouttaminen yhteistyötahoiksi on ensiarvoisen tärkeää. Se tuo mukanaan uskottavuutta Muoniolaisten halulle uudistua ja olla innovatiivinen yhteisö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 021

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 118 862

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koulutie 8

Postinumero: 99300

Postitoimipaikka: Muonio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 22

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö on kaikille sama sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valmennukseen ovat tervetulleet kaikki motivoituneet ja kyvykkäät urheilijat sukupuoleen katsomatta. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan molempien sukupuolien erilaiset vaatimukset.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tarkoitus on löytää motivoituneita urheilijoita, joita kiinnostaa urheilu-uran ja opiskelun yhdistäminen sukupuoleen katsomatta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Liikkuminen tapahtuu yhteisellä kulkuneuvolla majoituksesta harjoittelupaikalle ja itse toiminta tapahtuu luonnonympäristössä, jossa ei ole koneella tehtyjä rinnealueita tai lumetusjärjestelmiä, jotka kuormittavat luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Tietoisuutta ilmastonmuutoksesta jaetaan hankkeen aikana Protect Our Winters (POW)- järjestön kanssa yhteistyössä POWin lähettiläiden esimerkillä ja tuella
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Toiminta on luontoa ja luonnon arvoa kunnioittavaa. Valmennustoiminnan aikana (talvella) Pohjoisen herkkä luonto on suojassa roudan ja lumipeitteen alla, jolloin toiminta ei rasita kasvillisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
kasvihuonekaasuja väistämättä tulee ilmaan ryhmän liikkuessa paikasta toiseen. Tosin yhteiskuljetus (pikkubussi) tuottaa kasvihuonekaasuja vähemmän, kuin jokaisen urheilijan oma kyyditys.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Valmennusohjelmassa ei liikuta suojelualueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa pyritään kierrättämään kaikki mahdollinen materiaali ja jäte, mitä tuotetaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvia energianlähteitä ei juurikaan voida käyttää. Lappian auto, jota hanke käyttää liikkumiseen on polttomoottorista voimansa saava. Samoin urheilijoiden paikalle saapuminen tapahtuu joko lentäen, autolla tai junalla johtuen Muonion maantieteellisestä sijainnista
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Välittömästi hankkeen uskotaan elävöittävän ja tuovan uusia opiskelijoita Muonion lukioon ja Ammattiopisto Lappiaan Välillisesti uskotaan osan ihmisistä jäävän työskentelemään kunnan alueelle koulutuksen jälkeen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Uusi akatemiajärjestelmä tuottaa lisäarvoa Muonion lukiolle ja Ammattiopisto Lappialle. Se nähdään tänä päivänä elintärkeäksi pienten yksiköiden, kuten edellä mainitut, elinvoimaisuudelle
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Liikkumiseen käytetään yhteiskyytiä (pikkubussi), joka on Lappian Dieselmoottorilla varustettu auto.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Freeride Academy:n nähdään myös lisäävän nuorten motivaatiota ja valmiuksia suorittaa tutkinto loppuun suunnitellussa ajassa. Opintojen ohella tapahtuvan urheiluvalmennuksen nähdään tukevan nuorten jaksamista opistojensa parissa, tästä on myös tutkittua tietoa. Usein myös yksilöurheilija oppii ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään urheilijana, tämä lisää valmiuksia myös ottaa vastuuta omasta opiskelumenestyksestä. Kaikki edellä mainitut lisäävät myös valmiuksia toimia myöhemmin työelämässä menestyksekkäästi.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Akatemiatoiminta on avoin kaikille sukupuoleen katsomatta, kun urheilulliset ja opiskelun tavoitteet ja taidot ovat rittävät.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus -1 1
Akatemian valmennustoiminnan kulut urheilijoille ja perheille pyritään pitämään niin pieninä, kuin mahdollista, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua taloudellisista tai kulttuurillisista taustoista riippumatta. Samaan aikaan pitää tiedostaa, että lajin kustannukset eivät ole edullisimmasta päästä
Kulttuuriympäristö 3 5
Tavoite on luoda avoin ja motivoiva toimintakulttuuri, joka kannustaa nuoria niin urheiluun, kuin opintojen menestykkääseen loppuunsaattamiseen
Ympäristöosaaminen 2 3
Tavoite on opettaa nuorille lajille ominaista ympäristömyönteistä ajattelua ja toimintaa, sekä muodostaa toimintakulttuuria, jossa toimitaan ympäristöä kunnioittaen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-