Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21593

Hankkeen nimi: VETO - Vetovoimaa ja väyliä tekniikkaan

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: https://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Taivalantti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimialajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.taivalantti(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 517 7702

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo, 1027740-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Karjalassa olevien teollisuusyritysten työvoiman saanti on muodostumassa esteeksi kasvulle ja kansainvälistymiselle. Nuorten parissa teollisuus ja tekniset alat eivät ole tällä hetkellä yhtä suosittuja kuin esimerkiksi palvelusektorille suuntaavat alat ja opinnot. Osasyynä tähän on teollisuuden perinteinen imago nuorten ja erityisesti naisten parissa, vaikkakin samaan aikaan automaatio, robotisaatio ja älykkäät valmistusteknologiat ovat muuttaneet valmistavaa teollisuutta merkittävästi. Maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategia vaatii toteutuakseen osaavaa työvoimaa alueen yrityksiin, erityisesti tuotannon, suunnittelun, kunnossapidon ja muiden teknistä osaamista vaativien tehtävien osalta.

VETO – Vetovoimaa ja väyliä tekniikkaan –hankkeessa vastataan tähän tarpeeseen kehittämällä menetelmiä ja malleja tekniikan alan koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi. Erityisesti naisten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrien lisääminen tekniikan koulutuksissa on hankkeen fokuksessa. Lisäksi hankkeen päätavoitteena on jouhevoittaa siirtymisiä sekä eri koulutusten välillä että koulutuksen ja työelämän välillä, ja edistää aloilla aliedustettujen ryhmien työllistymistä tekniikan ja teollisuuden aloille.

Hankkeessa toteutetaan kohderyhmiä puhuttelevia markkinointi- yms. tapahtumia ja aktivoidaan alueen teollisuusyrityksiä jatkuvaan vuoropuheluun sekä oppilaitosten että potentiaalisten alalle hakeutuvien kanssa. Hankkeessa kehitetään malleja, jotka helpottavat eri kouluasteiden välisiä siirtymiä sekä poluttavat siirtymistä koulutuksista työelämään. Toimenpiteiden tuloksena syntyy pysyviä käytänteitä tekniikan alojen kiinnostavuuden nostamiseksi niin, että ne sekä motivoivat että hyödyttävät alueen teollisuusyrityksiä ja tekniikan alan koulutusta antavia oppilaitoksia.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon kesken, ja siinä tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan teollisuusyritysten kanssa, jotta hankkeen toteuttajat saavat yrityksiltä osaamiseen liittyviä tarpeita kootuksi. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin samaan teemaan toteutettujen hankkeiden tuloksia ja niissä kehitettyjä hyviä käytänteitä. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2019-30.6.2021.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmänä ovat nuoret ammatin ja alan valintaa pohtivat eteläkarjalaiset sekä aikuiset ammatinvaihtajat tai uutta osaamista etsivät henkilöt. Erityisryhminä huomioidaan erilaiset oppijat, naiset ja maahanmuuttajataustaiset. Aikuisten kautta vaikutetaan lyhyen tähtäimen ja nuorten kautta pitkän tähtäimen osaamistarpeisiin. Nuorten osalta asiasta on keskusteltu koulutoimen edustajien kanssa hanketta valmisteltaessa.

Toinen välitön kohderyhmä ovat peruskoulujen ja lukioiden opintojen ohjaajat, jotka ovat keskeisessä asemassa ohjatessaan nuorten tulevia opinto- ja alavalintoja. Opintojenohjaajien kanssa tehtävän hanketoiminnan osalta keskusteluja on käyty koulutoimen edustajien kanssa maakunnassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat hankkeen aikana Saimaan ammattiopisto Sampossa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa tekniikan aloja opiskelevat henkilöt, joiden avulla hankkeessa kehitettäviä menetelmiä ja työkaluja pilotoidaan.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös ne Sampon ja Saimaan amk:n tekniikan alan opettajat, joiden osaamisen monipuolistaminen ja uudenlainen tekniikan eri koulutusalojen ja -asteiden yli tapahtuva yhteistyö mahdollistaa yritysten tarpeisiin vastaavan osaamisen kouluttamisen. Lisäksi opettajien avulla juurrutetaan uusia yhteistyön muotoja osaksi arkea. Nämä opettajat eivät ole hankkeen toteuttajaresursseina.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 295 807

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 205 197

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 394 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 273 597

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Rautjärvi, Lemi, Luumäki, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoite liittyy keskeisesti tekniikan aloilla olevaan sukupuolten epätasaiseen edustukseen. Saimaan ammattikorkeakoulussa tekniikan alan koulutusten opiskelijoista on keskimäärin 10 % naisia. Tilanne on ollut samanlainen koko ammattikorkeakoulun olemassa olon ajan. Samoin on Saimaan ammattiopisto Sampossa, jossa hankkeeseen valituilla aloilla (prosessi, kone- ja tuotanto, rakennus ja saha, pois lukien pintakäsittely) naisten osuus opiskelijoista on keskimäärin 10 %. On tunnistettu, että potentiaalinen kohderyhmä alalle olisivat sekä vetovoiman että työvoiman tarpeen kannalta naiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kehitetään toimenpiteitä sekä miesten että naisten houkuttelemiseksi tekniikan aloille. Hankkeen toiminnassa vältetään stereotyyppisiä mielikuvia, ja pyritään lisäämään alan houkuttelevuutta ja soveltuvuutta sisältöjä kehittämällä. Alalla työskenteleviä ja opiskelevia naisia haastatellaan ja heidän kokemuksiaan hyödynnetään hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa. Lisätään tietoisuutta ja tekniikan alan työpaikkojen mahdollisuuksista tytöille ja naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, vaan toimenpiteitä kohdennetaan molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeessa vastaan alueen osaajatarpeeseen, ja vahvistetaan oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä sekä oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyö tuottaa ennakointitietoa alueen elinkeinoelämälle. Tavoitteen toteutuminen todennetaan tulevaisuustyöpajojen tulosten perusteella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Tekniikan alan mahdollisuuksien esille tuominen henkilöille, joille ne eivät ole olleet aiemmin vaihtoehto, lisää heille valinnan mahdollisuuksia ja siten vaikuttaa hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Tekniikan alan imagoa pyritään nostamaan erityisesti naisten keskuudessa. Tekniikan alan hyvä palkkataso tasapainottaisi sukupuolten välisiä palkkaeroja, mikäli alalle hakeutuisi enemmän naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään naisten, maahanmuuttajien ja erilaisten oppijoiden mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen ja työllistyä koulutusta vastaaviin työtehtäviin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-