Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21594

Hankkeen nimi: Osaamiset esiin- hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TyönVuoksi ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1464587-0

Jakeluosoite: Tarkastamonkuja 3

Puhelinnumero: 0407747892

Postinumero: 55800

Postitoimipaikka: Imatra

WWW-osoite: http://www.intopajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Salminen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.salminen(at)intopajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405381860

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaamiset esiin- hanke kehittää ja juurruttaa yksilöllistettyjä ja mukautettuja ammatillisia opintoja suorittaneiden nuorten palveluketjua koulutuksen ja työelämän välillä. Kehittäminen tapahtuu osittain käytännön asiakastyön avulla, nuorten ohjauksessa menetelminä käytetään tiedonvaihtoa, saattaen vaihtoa, osaamisen ja luontaisten kykyjen kartoittamista oppilaitoksissa ja työpajalla sekä tuettua työhönvalmennusta työelämään siirryttäessä. Hankkeen tavoitteena on muodostaa kiinteä, eri toimijoiden vahvuuksia ja erityisosaamista hyödyntävä yhteistyö-malli koulutuksesta työelämään tai työelämästä koulutukseen siirtyville erityistä tukea tarvitseville nuorille.
Hanketoimijana ja hallinnoijana on IntoPajat ry., jonka keskeisimpinä yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Ammattiopisto Luovi ja Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus. Hankkeessa on tarkoitus selvittää kohderyhmän nuorten palveluohjauksessa olevia ongelmakohtia sekä jo olemassa olevia hyviä käytänteitä. Näiden perusteella luodaan sujuvaan palveluohjaukseen tarvittavat toimintakäytännöt ja materiaalit yhteistyön perustaksi.
Hankkeen asiakaskohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueella työttömänä olevat erityisammattikoulun tai mukaute-tun ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret sekä eteläkarjalaiset nuoret, jotka ovat ammattiopisto Luovin yksiköissä opiskelemassa.
Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat myös työpajajaksot IntoPajojen työpajoilla sekä tuettu työhönvalmennus työ-pajalta työhön siirryttäessä. Työpajajaksolla keskitytään olemassa olevan osaamisen ja vahvuuksien kartoittami-seen ja vahvistamiseen työ-ja yksilövalmennuksen keinoin. Tavoitteena on, että työpajajakson jälkeen nuori siirtyy tuetusti hänen vahvuuksiaan vastaavaan työhön tai koulutukseen hankkeen yksilövalmentajan saattamana. Yksilö-valmentajan toteuttaman tuetun työhönvalmennuksen tavoitteena on auttaa nuoria löytämään oma paikkansa työelämästä. Yksilövalmentaja jalkautuu tarpeen mukaan työpaikalle tukemaan asiakasta ja työnantajaa työsuh-teeseen ja työn tekemiseen liittyvissä asioissa. Tuetussa työhönvalmennuksessa keskeisenä teemana on olemassa olevien vahvuuksien hyödyntäminen ja työn räätälöinti nuoren kykyjä vastavaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- 17-29-vuotiaat Etelä-Karjalan alueella työttömänä olevat erityisammattikoulun tai mukautetun ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret sekä eteläkarjalaiset nuoret, jotka ovat ammattiopisto Luovin yksiköissä opiskelemassa.

-hanketoimijoiden omat organisaatiot sekä yhteistyöverkostot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat hanketoimijoiden yhteistyöverkostot, jotka voivat hyödyntää toimintamallia

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 595

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 777

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 517

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 777

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Taipalsaari, Rautjärvi, Lemi, Savitaipale, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tarkastamonkuja 3

Postinumero: 55800

Postitoimipaikka: Imatra

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa etsitään ratkaisuja koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheisiin. Kehittämisessä on huomioutu hankkeen toimintojen soveltuvuus molemmille sukupuolille. Toiminta-analyysi pohjautuu siihen havaintoon, että siirtymävaiheen tuen ja jatko-ohjauksen tarvetta on yhtälailla sekä miehillä että naisilla. Verkostolta seudun kokemustiedon perusteella ja myös IntoPajojen oman kokemuksen mukaan hankkeen kohderyhmään kuuluu enemmän nuoria miehiä kuin nuoria naisia. Tämä näkyy Te-palvelujen 3. linjan asiakkuuksissa, jossa nuorten miesten osuus on asiantuntijoiden mukaan huomattavasti naisia suurempi. Tämä näkyy myös työpajalla, jonne ohjautuu enemmän kohderyhmään kuuluvia miehiä, esim. aspergerin oireyhtymän aiheuttamien työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvien ongelmien ja tuentarpeiden vuoksi. Pohdimme tätä asiaa yhdessä verkoston edustajien kanssa. Selittäviä syitä miesten suurempaan osuuteen voi olla useita. Yksi lienee kohderyhmään kuuluvien nuorten naisten siirtyminen työvoiman ulkopuolelle perhevapaiden vuoksi. Yhtenä selittävänä syynä voi olla myös tyttöjen neuropsykologisten ongelmien kätkeytyminen erilaisten mielenterveydellisten ongelmien taakse. Mielenterveysongelmaiset nuoret taas ohjautuvat työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle esim. kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Aikakausikirja Duodecimin artikkelissa Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla ( 2011;127(15):1571-7) tuodaan esiin edellä mainitun lisäksi myös diagnosoinnin vaikeus, lääketieteelliset oirekuvaukset kuvaavat lähinnä poikien käytösmalleja, jotka ovat erilaisia kuin tytöillä yleensä . Artikkelin mukaan tytöt myös saattavat kompensoida oireitaan muilla taidoillaan poikia paremmin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä on mukana molempien sukupuolten edustus. Asiakkaita ohjataan sukupuolinäkökulmasta tasapuolisesti, ottaen kuitenkin huomioon sukupuolten eroavaisuudet esim. ammattialojen kiinnostavuuden tai kuontaisten kykyjen suhteen. Saattaen vaihdossa, työpajavalmennuksessa ja pajalta eteenpäin ohjauksessa on huomioitu toimintojen soveltuvuus molemmille sukupuolille ja siinä hyödynnetään aiempia kokemuksia ohjaustyöstä. Työpajatyöskentely ja koulutussuunnittelu lähtee asiakkaan yksilöllisistä kyvyistä ja tarpeista ja toiveista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset ovat tasapuolisia ja ne perustuvat yksilön tarpeisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta pinta ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan (kasvihuonekaasujen vähenemiseen).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Materiaalien hyötykäyttö ja kierrätys huomioidaan hankkeen toiminnoiss
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeella parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä työelämään ja tuetaan tätä kautta elinkeinotoimijoita työvoiman saatavuudessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Hankkeessa luodaan palveluketju koulutuksesta työelämään siirtyville nuorille ja kautta parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden edistämisen palveluja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Saattaen vaihto, yksilö- ja tuettu työhönvalmennus edesauttavat kohderyhmän liikkumista koulutuksen ja työn perässä paikkakunnalta toiselle
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 2
Hanke luo siihen osallistuville asiakkaille edellytyksiä parantaa työelämäosaamistaan työpajalla.Hankkeen myötä kohderyhmälle voidaan tarjota tukea erilaisiin siirtymävaiheisiin, saatu tuki edistää hankeasiakkaiden psyykkistä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 0
Hanke edistää tasa-arvoa tarjoamalla asiakkaille edellytystensä ja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti tukea. Hanke edistää työelämä tasa-arvoa luomalla heikosti työmarkkinoille sijoittuville nuorille tukipalveluja työllistymisedellytysten parantamiseksi. Molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 3
Hankeasiakkaiden työelämäosallisuus ja sitä kautta yhteiskunnallinen osallisuus paranee hankkeeseen osallistumisen myötä. Luotu toimintamalli edesauttaa jatkossa kohderyhmän yhteiskunnallista osallisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeelei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 1 0
Hankkeen työpajatoiminnassa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja

9 Loppuraportin tiivistelmä

-