Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21598

Hankkeen nimi: Virtuklubi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1059660-2

Jakeluosoite: Keskustie 29

Puhelinnumero: +358447672500

Postinumero: 92620

Postitoimipaikka: Piippola

WWW-osoite: http://haapavesi-siikalatva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Kalervo Saarinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: seutujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.saarinen(at)siikalatva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +3584003849998

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, 0210010-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET
Hankkeessa kehitetään kasvuhaluisia ja -kykyisiä mikro ja pk-yrityksiä koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla. Yritysten tarpeet ja osaaminen ovat keskiössä. Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten ja koulutuksen järjestäjien innovatiivisella yhteistyöllä koulutuksen laatua vastaamaan yritysten tarvitseman työvoiman osaamista sekä parantaa työvoiman ammattitaitoa ja tukea elinikäistä oppimista. Hankkeessa luodaan Virtuklubi, joka kehittää toimijoiden osaamista, valmiuksia ja innovointikyvykkyyttä. Klubi aktivoi toimijoita innovointiin ja tutkii työelämän edellyttämään osaamiseen perustuvia alueellisia ja laadullisia yritysten osaamis-, palvelu- ja koulutustarpeita. Se parantaa koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen ja aktivoi samalla seudun elinkeinoelämää. Virtuklubi muodostaa monimuotoisen kohtaamispaikan ammatillisen koulutuksen, julkisten organisaatioiden ja työelämän yhteistyölle, ennakoinnille ja innovoinnille. Klubin tavoitteena on luoda verkostomainen foorumimalli, joka lisää koulutuksen osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä sekä toimii myös avoimena hyvien käytäntöjen levittäjänä. Hanke luo lisäksi kehittämismahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen ja yrityksiin virtuaalisuuden avulla.
Hankkeen konkreettiset tavoitteet:
- Yritysten aktivointi kehittämiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen
- Yritysten osaamis-, koulutus- ja palvelutarpeiden kartoitus
- Uusien koulutusmallien luominen osaavan työvoiman tuottamiseksi, yrityskohtaisen/nopean/tehokkaan koulutuksen kehittäminen ja nuorten nopea integrointi työelämään.
- Virtuaaliteknologian hyödyntäminen oppimisympäristöissä ja yritysten kilpailukyvyn kasvussa
- Alueellisen yhteistyön rakentaminen / seutukunnallisen kehitysfoorumin luominen. Hanke mahdollistaa verkostoitumisen ja yhteiskehittämisen yritysten, asiantuntijoiden, koulutusorganisaatioiden, julkisten organisaatioiden ja opiskelijoiden kesken.
- Tiedontuotanto yrityksille tärkeistä teemoista, millä tuetaan liikevaihdon kasvua ja parempaa kannattavuutta.
TOIMENPITEET:
- Luodaan yritysten yhteinen tahtotila ja aktiivinen klubi, joka on sitoutunut yhteiskehittämiseen ja yritysyhteistyöhön. Kehitetään klubista kiinnostava magneetti, jossa kaikki haluavat olla mukana.
- Kartoitetaan yritysten osaamis-, palvelu-, ja koulutustarpeita koulutussuunnittelun pohjaksi
- Rakennetaan erilaisia koulutusmalleja ammatillisen koulutuksen ja yritysten kehittämiseksi (tutkinnonosittaiset koulutusmallit ja lisäkoulutukset)
- Luodaan virtuaalikoulu, joka tiedottaa uudesta teknologiasta ja toteuttaa konkreettisia alakohtaisia esimerkkejä ja koulutusta yritysryhmille virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä.
- Luodaan laaja yhteistyöverkosto ja yhteinen tahtotila toimijoille (yritykset, asiantuntijat, oppilaitokset, julkiset organisaatiot ja opiskelijat)
- Innovoidaan alueen kehittämistä ja kootaan yhteiset/hyvät ideat kaikkien käyttöön sähköiseen muotoon.
- Järjestetään koulutusta yritysten tarpeista. Koulutusten ja asiantuntijoiden kautta yrityksille luodaan niitä työkaluja, joita liiketoiminnan kehittäminen vaatii. Koulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä usealle yritykselle suunnattua yhteistä koulutusta.
- Avataan suomalaisen koulutuksen ja yritysmaailman kentälle virtuaalitodellisuuden toimijoiden luovat ja elämykselliset oppimis- ja asiakaskokemukset.
- Tuotetaan, tutkitaan, testataan ja jalkautetaan käytäntöön uusia innovaatioita
TULOKSET
- Seutukunnallinen malli ja toimintatapa yritysten yhteiskehittämiselle ja yritysyhteistyölle. Joustava yhteistyömekanismi, jonka avulla yritykset, asiantuntijat ja opiskelijat pystyvät tulevaisuudessakin osallistumaan koulutuksen suunnitteluun ja sisältöihin sekä henkilökohtaisiin opintoihin.
- Raportti yritysten osaamis-, palvelu-, ja koulutustarpeista koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen pohjaksi.
- Ammatillisen koulutuksen uudet toimintamallit tutkinnonosittaisesta koulutuksesta yrityksille räätälöityinä (ei yksittäinen yritys vaan useampi saman alan yritys yhdessä)
- Virtuaalikoulu, joka tuottaa hyviä käytännön esimerkkejä ja työkaluja virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä yrityksille ja elämyksellisiä kokemuksia oppimiseen/opettamiseen ja yritysten kilpailukyvyn kasvuun.
- Alueellinen toimintamalli yhteisölliseen kehittämiseen ja kouluttautumiseen sekä sähköinen ideapankki alueen kehittämisen pohjaksi
- Koulutustarjotin yritysten tarpeisiin ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen virtuaalitodellisuuden avulla. Uusia ideoita ja tuuletusta ulkopuolisten asiantuntijoiden- ja yrittäjävierailujen kautta.
- Virtek-hankkeessa rakennetun virtuaaliympäristön testaamista ja hyödyntämistä alueen ammatillisen koulutuksen ja yritysten tarpeisiin sekä työssäoppimis-/koulutusyhteistyöhön.
Hankkeen tuloksena syntyvä asiantuntemus ja uusi tutkimustieto ovat alueellisesti ja kansallisesti merkittäviä. Hankeen piirissä tehtävä työ parantaa oleellisesti alueen ammatillisen koulutuksen kykyä tuottaa yrityksissä tarvittavaa osaamista ja osaavaa henkilöstöä. Hankkeen toiminta tiivistää ja laajentaa alueella jo ennestään olevia verkostoja. Hankkeessa rakennetaan uusi alueellinen toimintamalli organisaatioiden yhteistyönä. Hankkeessa perustetaan Virtuklubi, joka toimii seutukunnan kehittämisen ja oppimisen foorumina. Näin yhteistyö ja verkosto toimii ja kehittää sekä pk-yritysten että ammatillisen koulutuksen toimintaa. Kehittäminen ja yritysyhteistyö rakentavat pohjan ketteryyttä ja joustavuutta vaativiin koulutuksiin, joita tarvitaan uusilla kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Tutkimisen tulokset vaikuttavat vahvasti ammatillisen koulutuksen linjauksiin lähitulevaisuudessa. Tuloksena syntyy entistä laadukkaampaa koulutustarjontaa, mikä lisää ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta.
Erityishuomio hankkeessa on seudullisen elinkeinoelämän kehittämisessä. Hanke lisää alueen työvoiman saatavuutta sekä parantaa mikro- ja pk -yritysten johdon ja henkilöstön osaamista, sopeutumiskykyä ja innovaatiovalmiuksia. Hanke edistää mikroyritysten ja pienten yritysten yhteistyötä. Yritysten ja ammatillisen koulutuksen näkyvyys ja kilpailukyky vahvistuu.
Koulutusten ja asiantuntijoiden kautta yritykset saavat työkaluja, joita liiketoiminnan kehittäminen vaatii. Virtuaaliteknologian hyödyntämisellä yritykset saavat ideoita ja myös työkaluja liiketoiminnan kasvuun. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa virtuaaliteknologian asemaa Suomessa ja olla yksi edelläkävijä tässä uudessa teknologiassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella toimivien kasvuhaluisten mikro- ja pk-yritysten henkilöstö. Yritykset valitaan klubiin innokkuuden ja kehittämishalukkuuden perusteella. Yritykset, joilla on tarve saada työvoimaa, halu kehittää työntekijöitä ja kiinnostusta uusiin teknologioihin. Yritysklubissa toimivat yritysten kehittämisen avainhenkilöt.

Kehitysklubiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet kehittämishaluiset mikro- ja pk-yritykset, yrittäjäyhdistykset, kyläyhdistykset, alueen innovaattorit, kunnat, viranomaiset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt ja kolmas sektori. Yrityksistä lähteneistä aiheenvalinnoissa huomioidaan myös muidenkin toimijoiden tarpeita. Kehitysklubi toimii suurena keskustelevana foorumina, yhteiskehittämisen ympäristönä ja koulutuksellisena keskuksena, jota muut pienemmät workshopit täydentävät tarvittaessa. Kehitysklubissa levitetään hankkeen toiminnan tuloksia.


Kun toimenpiteitä (koulutuksen kehittäminen) viedään kentälle yrityksen toimintaan niin kuvaan astuvat mukana olevien yritysten työpaikkaohjaajat, työnjohtajat ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetus- ja ohjaushenkilöstö Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärvi ja Ylivieskan seutukuntien alueen ulkopuolella (esim. Jedun vankilaopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö eri puolella Suomea). Jedun vankilaopetuksen henkilöstö hyötyy välillisesti hankkeesta Jedun toiminnan kehittämisen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 128 215

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 365 409

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan

Kunnat: Alavieska, Siikalatva, Kärsämäki, Sievi, Oulainen, Pyhäjärvi, Merijärvi, Kalajoki, Ylivieska, Reisjärvi, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 108

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä on edustettuina sekä mies- että naisvaltaisia aloja, jolloin hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua tasa-arvoisesti eri sukupuolten edustajat. Toimialoista esim. majoitus-, ravitsemus- ja talousala edustavat naisvaltaisia aloja. Tekniikan aloilla naisten osuus on vähäisempi. Sukupuolijakaumat on otettu huomioon hankkeen valmistelussa ja tavoitteissa. Tämä valtavirtaistaminen otetaan huomioon ohjausryhmän ja hankkeen toimijoiden nimeämisissä ja eri ammattialojen tasavertaisissa osallistumismahdollisuuksissa. Eri sukupuolten edustus otetaan huomioon tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sukupuolinäkökulma on huomioitu toimenpiteiden suunnittelussa (valtavirtaistaminen). Hankkeen toimenpiteet ovat sisällöltään samanlaisia miehille ja naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei kohdistu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, mutta sukupuolesta riippumattomien toimenpiteiden oletetaan edistävän tasa-arvoisia tavoitteita. Välilliset vaikutukset tukevat siis sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 6
Kestävä kehitys on yksi keskeinen arvioinnin kohde työssäoppimisessa ja näytöissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen osaamista. Hanke edistää mm. ammattitaitoista rakentamista, mikä tuo säästöjä ja pidentää rakennusten elinkaarta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Osaamisella ja opiskelulla lisätään tietoisuutta ja vastuullisuutta. Etäyhteydet vähentävät matkustusta ja näin hiilijalanjälki pienenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Koulutusten ammatillisiin tutkinnonosiin sisältyy osaamista erilaisista materiaaleista ja jätteiden lajittelusta. Yritykset lajittelevat jätteet ja ovat hyvin kiinnostuneita kehittämään lajittelua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hankkeella on merkittävä positiivinen vaikutus elinkeinorakenteeseen ja sen kestävään kehittämiseen. Hanke tuottaa osaamista ja koulutusta Oulun Eteläiselle alueelle. Hanke edistää alueen ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta tuottamalla uusia innovaatioita paikallisiin osaamistarpeisiin. Seutukannallinen toimintamalli lisää alueen innovaatiokyvykkyyttä ja yhteistyötä. Yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyö lisääntyy ja kehittyy. Hanke luo ja juurruttaa uusia toimintamalleja yritysten ja koulutusorganisaatioiden arkeen. Hyvät käytännöt jatkuvat hankkeen jälkeen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeella vaikutetaan positiivisesti uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään yritysten ja koulutusorganisaatioiden henkilöstön osaamista, tutkinnonosia ja kehitetään/hyödynnetään uutta teknologiaa opetuksessa ja yritysyhteistyössä. Hanke luo, levittää ja juurruttaa hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
Hankkeen toiminta-alueen etäisyydet ovat kohtuullisen pitkiä. Hankkeessa käytetään tiedonkulussa ja palavereissa verkkoyhteyksiä. Osa toiminnoista toteutetaan virtuaaliteknologia avulla. Virtuaaliteknologiaa testataan. Sen käyttö vähentää huomattavasti liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää työllistymistä ja yhteistyötä, minkä kautta alueen hyvinvointi lisääntyy. Hankkeessa kehitetään opetushenkilöstön ja yritysten henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa, mikä lisää työssäjaksamista ja työn hallintaa. Hanke lisää kaikkien toimijoiden itsetuntoa ja osaamista innostuksen ja koulutuksen kautta. Aito työelämäyhteys ja nopea sijoittuminen työelämään parantaa motivaatiota ja näin koulutuksen läpäisy ja tuloksellisuus paranevat ja hyvinvointi lisääntyy. Hanke ehkäisee myös syrjäytymistä. Hanke uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintaprosesseja ja kehittää osaamisen laatua, mikä tuo hyvinvointia yrityksille, ammatilliselle koulutukselle, opettajille ja opiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen toimintamallin muutos asiakas- ja tarvelähtöiseen suuntaan edistää myös omalta osaltaan yritysten hyvinvointia. Hanke tuottaa yrityksille hyvää johtamista mikä auttaa työntekijöiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Hankkeen toiminnalla edistetään koulutuksen saatavuutta alueellisesti. Hanke edistää tasa-arvoa myös luomalla tasapuolisesti mahdollisuuksia yrittämiseen ja kouluttautumiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Hanke edistää haja-asutusalueiden pysymistä asuttuina luomalla uutta koulutusta ja työpaikkoja. Hankkeeseen saavat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet asuinpaikasta riippumatta, syrjäseudut huomioiden. Toimenpiteet ovat yhdenvertaisia taustasta ja toimintaympäristöstä riippumatta. Näin edistetään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 6 7
Kulttuuriympäristö huomioidaan hankkeessa alueellisesti mm. koulutuskeskuksen toimipisteiden profiloitumisessa. Kulttuuriympäristön kehittäminen sisältyy tutkinnoissa elinikäiseen oppimisen avaintaitoihin.
Ympäristöosaaminen 6 6
Koulutuksella ja osaamisella on merkitystä ympäristöosaamiseen, joka on yksi aihe myös opetussuunnitelmissa ja ammattiosaamisen näytöissä. Ympäristöosaaminen tulee olla luonnollinen osa lähes jokaisen ammattitaitoa. Hanke edistää vahvojen toimialaosaamisten lisäksi ympäristöosaamista. Näin luodaan hyvät mahdollisuudet edistää ympäristövastuullista toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-