Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21599

Hankkeen nimi: "Skills4Life - Taidot elämään"

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: https://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petteri Pohja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.pohja(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 572 3246

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä / Lapin Urheiluopisto, 0973110-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ihmiset liikkuvat yleisesti ottaen liian vähän ja usein syynä on, että puutteelliset liikuntataidot luovat kynnyksen liikunnan harrastamiselle. Puutteelliset liikuntataidot ovat riski myös liikkujalle, jos valitun liikuntamuodon vaatimukset ylittävät tai haastavat liikkujan valmiudet. Tämä on ongelma, joka koskettaa niin yksilöitä, terveydenhuollon toimijoita, liikunta- ja urheiluorganisaatioita kuin liikuntapalvelutoimijoitakin. Liikunnan ja siihen liittyvän toiminnan edellytysten lisäämiseksi tulee tarjota osaamista, keinoja ja välineitä taidon opettamiseen.

Liikkeenhallinnan ja yleisesti taidon oppimisen osaaminen on kansallisesti hajanaista ja kehittyneen aivotutkimuksen tuomaa tietoa ei vielä kyetä hyödyntämään. Nykytieto ja ymmärrys taidosta ei ylety arkeen ruohonjuuritasolla. Taitoteoriaa ei riittävästi hyödynnetä liikunnassa, urheilussa eikä muissakaan toimintaympäristöissä. Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin Urheiluopisto Santasport yhteisenä tavoitteena on kehittää kansainvälinen digitalisaatiota hyödyntävä taito-osaamisen osaamiskeskittymä. Tarve osaamiskeskittymälle on virinnyt keskusteluista muun muassa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Olympiakomitean ja Matkailun tutkimuskeskuksen (MTI) asiantuntijoiden sekä alueen eri palveluntuottajien kanssa. Keskeisenä johtopäätöksenä keskusteluissa on ollut, että taito-osaamisen kehittäminen nähdään tärkeäksi niin koulutuksen, huippu-urheilun, kuntoutuksen, liikuntamatkailun sekä muiden toimintaympäristöjen näkökulmasta.

Lapin ammattikorkeakoulun Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, yksi kolmesta suomenkielisestä liikunnan ammattikorkeakoulusta Suomessa, toimii Lapin Urheiluopistolla Rovaniemellä. Koulutuksen keskeiset painopisteet ovat urheilu- ja hyvinvointivalmennus, liikuntapedagogiikka ja luontoliikunta. Koulutustarjonta on avointa koko Lapin korkeakoulukonsernin opiskelijoille. Suomen Olympiakomitea on antanut Lapin Urheiluopisto Santasportille, Olympic Training Center (OTC) Santasport, erityistehtäväksi taidon oppimisen kehittämisen. Tämän hankkeen tarkoituksena on rakentaa digitalisaatiota hyödyntäen taidon oppimisen modulaarinen koulutuskokonaisuus (kokonaislaajuudelta 30 op) ja se sisällytetään pysyväksi osaksi molempien organisaatioiden koulutusta.

Liikunnan ja muiden terveyteen liittyvien elintapojen monitorointi ja tulosten hyödyntäminen ovat nopeasti kasvavia maailmanlaajuisia tutkimus-, kehitys- ja liiketoiminta-alueita. Kehittyneiden tutkimusmenetelmien myötä myös motoristen liikuntataitojen oppimisesta tiedetään nykyään enemmän kuin aiemmin. Tästä syystä motoristen taitojen oppiminen ja erilaiset taitoharjoittelumenetelmät ovat suuren kiinnostuksen kohteena suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että muun muassa koulupäivän aikaisella liikunnalla on positiivisia vaikutuksia oppimiselle yleensä. Tämän vuoksi koulujen uudet opetussuunnitelmat painottavat motoristen perustaitojen harjoittelemisen merkitystä perusopetuksessa. Urheilun ja liikunnan sektorilla monet lajiliitot ja järjestöt pyrkivät kehittämään toimintaansa lisäämällä taitoharjoitteluun liittyvää osaamista, koulutuksia ja kouluttajia.

“Skills4Life - Taidot elämään” on hanke, jonka tarkoituksena on luoda digitalisaatiota hyödyntävä taidon oppimisen koulutuskokonaisuus. Modulaarinen koulutuskokonaisuus on kokonaislaajuudeltaan 30 opintopistettä (ECTS) ja se voidaan toteuttaa kohderyhmälähtöisesti eri kokoisissa moduuleissa. Opiskelu tapahtuu pääosin verkkoympäristössä. Koulutuskokonaisuuden keskeisenä sisältönä on taidon käsitteen määrittely, taidon oppimisen ja opettamisen pedagogiset mallit ja nykyaikaiset menetelmät, taidon eri lajit ja luokittelutavat sekä taidon ja yksilön osaamisen analysointi. Hankkeen tavoitteena on taito-osaamisen jalkauttaminen erilaisiin toimintaympäristöihin, mahdollistaen tulevaisuudessa osaamisen kasvaessa uusien liiketoiminta- ja palveluketjujen muodostumisen mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja urheiluvalmennuksen piiriin.

Hankkeessa luotua koulutuskokonaisuutta pilotoidaan kuudenkymmenen (60) erilaisista toimintaympäristöistä tulevien Taitomanagerien toimesta. Näitä toimintaympäristöjä ovat mm. koulutusorganisaatiot, lajiliitot ja seurat, sosiaali- ja terveyspalvelut, liikuntapalvelut sekä yritykset. Taitomanagerien tehtävä on soveltaa saatua taidon oppimisen teoriaa omiin toimintaympäristöihinsä. Koulutuskokonaisuudessa saadun osaamisen kautta Skillmanagerit toimivat taito-osaamisen asiantuntijoina omissa toimintaympäristöissään jalkauttaen taito-osaamisen teoriaa sekä soveltaen ja kehittäen uusien innovaatioiden kautta uusia taidon oppimisen toimintamalleja.

Hanke toteutetaan yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun ja Santasport Lapin Urheiluopiston kanssa. Lapin ammattikorkeakoululla ja erityisesti liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksella ja Santasport Lapin Urheiluopistolla on pitkä yhteinen historia taidon oppimiseen ja opettamiseen liittyvän koulutuksen ja erilaisille toimijoille suunnattujen palvelujen tuottamisessa. Skills4Life hankkeen kautta taito-osaamista halutaan syventää ja entistä paremmin jalkauttaa myös perinteisistä poikkeaviin toimintaympäristöihin.

Hankkeen tuloksena syntyy taito-osaamisen modulaarinen koulutuskokonaisuus, joka sisältyy Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin korkeakoulukonsernin jatkuvaan opintotarjontaan. Koulutuskokonaisuus sisältöineen on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä esimerkiksi muiden oppilaitosten ja urheiluopistojen tarjonnassa ja toiminnassa. Koulutuskokonaisuuden tuottaman osaamisen kautta mahdollistuu Santasport Lapin Urheiluopiston sekä muiden alueen toimijoiden toimintaympäristöissä uusien taito-osaamisen liittyvien innovaatioiden ja palvelu- ja liiketoimintaketjujen kehittäminen. Taito-osaamisen koulutuskokonaisuuden suorittaneiden työllistymisedellytykset paranevat joko yrittäjinä tai työntekijöinä koulutuskokonaisuudessa saadun erityisosaamisen kautta.

Hanke osa älykkään erikoistumisen The ClusSport thematic partnership for industrial modernisation yhteistyötä, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/sport

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
Kohderyhmänä on laajasti erilaiset ammattiryhmät.
Kasvatus-, terveys- ja hyvinvointialan henkilökunta, yritykset ja toimijat.
Eri yhteistyötahojen, verkoston ja kohderyhmien nimeämät taitomanagerit.
Työttömät liikunta-alan koulutuksen saaneet tai liikunta-alalla työskentelevät, mutta kouluttamattomat.
Liikunta-alalta valmistuneet, korkeakouluopiskelijat. Lapin AMK:n opiskelijat.
Lapin urheiluopiston taitovalmentajat.

Taitomanagerit tulevat erilaisista toimintaympäristöistä. He tuovat erilaista ajattelua ja näkökulmia, ja pohtivat mitä taidon oppiminen tarkoittaa nimenomaisesti heidän toimintaympäristössään.

Hankkeen aikana taitomanagereina voi olla myös opiskelijoita, mutta hankkeen aikana suoritettu koulutus ei ole osa heidän tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan he suorittavat näitä opintoja ylimääräisinä opintoina.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen kehittämistoiminnasta hyötyvät välillisesti lajiliitot, koulut, yritykset, te-palvelut, muut osallisuutta edistävät tahot, yritysjohto, henkilöstöhallinto, ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut, liikuntamatkailupalvelut. Yhdistyksissä ja urheiluseuroissa työntekijöinä toimivat liikunta-alan ammattilaiset.

Yhteistyötahoja ovat:
Kisakallion urheiluopisto
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Urheiluopistojen verkosto
Suomen Olympiakomitea
Lapin urheiluakatemia

Suomen Palloliitto
Suomen Hiihtoliitto
Ski Sport Finland
Suomen Jääkiekkoliitto
Suomen Lentopalloliitto
Suomen Suunnistusliitto
Suomen Painonnostoliitto

Koyama ry
Rovaniemen Kiekko
Rovaniemen Palloseura
Ounasvaaran Hiihtoseura
Perungan Pojat (Team Lakkapää)
Napapiirin Palloketut
Woman Volley
Rovaniemen Taitoluistelijat
Santa Claus Ski Team
Sirkus Taika-Aika

Lapin liikuntaklinikka
Saarenkylä OMT-Fysioterapia
Rollohalli
Flexafit
OC Taito Oy

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 936

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 214 080

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 323 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 267 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski, Sodankylä, Posio, Keminmaa, Pelkosenniemi, Inari, Enontekiö, Salla, Pello, Tornio, Muonio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Simo, Ylitornio, Ranua, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei tehdä toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen toiminnassa tullaan sukupuolinäkökulma kuitenkin huomioimaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen kutsutaan ja toteutukseen valitaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Taito-osaaminen on lähtökohtaisesti sukupuoliriippumatonta ja auttaa luomaan tasa-arvoisen toimintakentän sekä miehille että naisille liikunnan saralle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toiminnassa otetaan tasa-arvoinen sukupuolinäkökulma huomioon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke ei vaikuta positiivisesti tai negatiivisesti luonnovarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeessa toteutettavat valmennukset ja koulutukset ovat pääosin verkkototeutuksia. Näin matkustamisesta johtuvia päästöt vähenevät. Lisäksi hankkeessa tuotettavat aineistot ja tuotetaan digitaalisina, jolloin ne ovat hyödynnettävissä paikasta riippumatta. Lisäksi hankkeen toimijat oppivat uusia toiminta-tapoja, jolloin ilmastokuormitusta voidaan vähentää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on neutraali kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon moninaisuuden suhteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on neutraali pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman suhteen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei koske Natura 2000 -ohjelmaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeen tuotokset julkaistaan sähköisesti ja hankkeessä pyritään välttämään paperitulosteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei edistä eikä rajoita uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkee tuloksialla mahdollistetaan alueen liikunta-, matkailu- ja hyvinvointisektorin palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kilpailuasemaa uuden osaamisen kautta muihin alueisiin verrattuna.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa tuottava taito-osaamisen on aineetonta ja sen avulla toimijat kehittävät ja vahvistavat omia palvelutuotteitaan, jotka ovat aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeessa toteutettavat valmennukset ja koulutukset ovat pääosin verkkototeutuksia. Näin matkustamisesta johtuvia päästöt vähenevät. Lisäksi hankkeessa tuotettavat aineistot ja tuotetaan digitaalisina, jolloin ne ovat hyödynnettävissä paikasta riippumatta. Taito-osaamisen avulla lisätään liikuntainnokkuutta ja sen edellytyksiä, mikä voi auttaa lisäämään kevyttä liikennettä ja vähentämään motorisoitua liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden liikunnan taito-osaamisen lisääntyessä heidän työllistymismahdollisuutensa paranevat, mikä edistää heidän hyvinvointiaan. Parantuneiden palvelutuotteiden ja mukana olevien oppilaitosten koulutuksen kehittyessä palveluiden piiriin hakeutuvat henkilöt saavat laadukkaampia hyvinvointia edistäviä palveluja Lapissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkee päätavoitteena ei ole naisten ja miesten taloudelllisen tai sosiaalisen tasa-arvon edistäminen. Taito-osaamisen opettaminen luo parempia edellytyksiä liikkujille kokeilla erilaisia liikuntamuotoja ja edesauttaa sekä naisten siirtymistä perinteisesti miesten lajeiksi miellettyihin lajeihin ja miesten siirtymistä perinteisesti naisten lajeiksi miellettyihin lajeihin. Taito-osaaminen on lähtökohtaisesti sukupuoliriippumatonta ja auttaa luomaan tasa-arvoisen toimintakentän sekä miehille että naisille liikunnan saralle
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkee päätavoitteena ei ole yhteiskunnallinen tai kulttuurien yhdenvertaisuuden edistäminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei ota kantaa kulttuuriympäristön kehittämiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke ei ota kantaa ympäristöosaamisen lisäämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda perusteltu ja luotettava osaamispohja pitkäjänteiselle ja kestävälle taidon osaamiskeskittymän toiminnalle. Lapin AMK liikunnan koulutuksen TKI-toiminnan painopisteeksi on valittu taito-osaaminen ja sen kehittäminen sekä valtakunnalliseksi kärjeksi, että kv. toiminnan tueksi. Santasport Lapin urheiluopiston strategisena valintana on ollut valtakunnallisesti profiloitua erityisesti taitovalmennuksen ja taidon opetuksen kehittäjänä.

Hankkeessa rakennettiin taito-osaamisen kehittämiseksi modulaarinen koulutuskokonaisuus, joka koostuu kuudesta 5 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta, eli yhteensä 30 opintopisteen laajuiset taito-opinnot. Moduulit on rakennettu sekä suomeksi että englanniksi, sekä niissä on otettu huomioon saavutettavuusdirektiivi. Opinnot on suunniteltu siten, että ne palvelevat välittömästi Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin korkeakoulukonsernin jatkuvaa opintotarjontaa myös muilla kuin liikunnan koulutusaloilla. Samoin Santasport Lapin Urheiluopiston kumppanuusverkoston tarpeet on otettu huomioon opintoja suunniteltaessa niin, että ne palvelevat urheiluopistostrategian mukaisesti erilaisia kohderyhmiä liikunnan ja hyvinvoinnin tematiikassa.

Kokonaisuus on sisältöineen avoimesti saatavilla, hyödynnettävissä ja muokattavissa muidenkin oppilaitosten ja urheiluopistojen tarjonnassa ja toiminnassa ja ne löytyvät Lapinkampus Open Moodle -alustalta. Tarjontaa on nyt myös englanniksi, mikä mahdollistaa helpommin ja sujuvammin kv. vaihto-opiskelijoiden opetusta sekä suomenkielisten opiskelijoiden opiskelun englanninkielellä.
Kaikille avoin ja asiantuntijoiden johdolla jäsennelty kattava taidon oppimisen materiaali antaa edellä mainituille toimijoille mahdollisuuden syventää omaa osaamistaan palvelutarjonnassa, mutta myös pohjan, jonka päälle uusia taito-osaamisen innovaatiota ja koulutusmoduuleja voidaan rakentaa.

Opintomoduulien pilotointeihin osallistui yhteensä 73 eri henkilö. Pilotoinnit pitivät sisällään verkko-opintoja, lähiopetusta sekä työelämän toimintaympäristössä tapahtuvaa osaamisen jalkauttamista. Alkuperäisen suunnitelman mukaan pilotointi oli tarkoitus toteuttaa yhtenä kokonaisuutena toteutuksen ja osallistujien suhteen, mutta koronan myötä toteutussuunnitelma ja aikataulutus muuttuivat täysin. Alkuperäinen työelämäyhteistyö ei toteutunut, koska useampi taho ilmoitti koronan alettua, että eivät voi tällä hetkellä aloittaa uusia toimenpiteitä. Näin ollen työelämän kehittäminen jäi pitkälti yksittäisten pilotointeihin osallistuneiden oman aktiivisuuden varaan.
Hankkeen tuloksia hyödynnetään jo Lapin amk liikunnan koulutuksen opetussuunnitelmissa sekä amk- että yamk-koulutuksissa. Hankkeen aikana hankitulla osaamisella on tuotettu uusiin opetussuunnitelmiin kokonaisuuksia, joita ei ole aiemmin pystytty tuottamaan.

Lisäksi digitaalisuus on mahdollistanut osaamisen ja moduulien pedagogisten ratkaisujen hyödyntämistä mm. kansallisessa liikunnan ja kuntoutuksen yamk-verkoston yhteistyössä ja ammattikorkeakoulujen yhteisessä Campus Online opetustarjonnassa. Nyt meillä on myös tarjota omalla erityisosaamisen alueella englanninkielisiä opintoja esimerkiksi vaihto-opiskelijoille.
Santasport vastaavasti hyödyntää hankkeen tuloksia suoraan omissa koulutuksissaan muun muassa liikunnanohjaajan perustutkintokoulutuksessa, valmentajan ammattitutkintokoulutuksessa, mutta myös soveltuvin osin VST-koulutuksissa, erilaisissa lyhyt koulutuksissa ja myös Lapin urheiluakatemian koulutuksissa urheilijoille.

Tämän lisäksi osaamiskeskittymä on pystynyt kehittämään toimintaansa ja toimintaverkostoja siten, että hanketoiminta ja verkostoyhteistyö on lisääntynyt ja osaamiskeskittymä on kiinnostava yhteistyökumppani kansallisesti ja kansainvälisesti. Tästä osoituksena ovat uudet hankealoitteet erilaisten kumppaneiden kanssa.