Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21600

Hankkeen nimi: Virikevieraat ja kylätalkkarit rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 13.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katja Pietilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.pietila(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 122

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Virikevieraat ja kylätalkkarit -kehittämishankkeen (S21580) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Kehittämishankkeen tarkoitus on tarjota työtä kohderyhmälle, työelämän ulkopuolella oleville nuorille alle 30-vuotiaille sekä yli 54-vuotiaille henkilöille sekä muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville, kuten pitkäaikaistyöttömille. Lisäksi hankkeen avulla kehitetään Haapaveden kaupungin sekä Siikalatvan kunnan työpajojen toimintaa lisäämällä seinättömiä toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena on tarjota työkokemuksen lisäksi mahdollisuutta suorittaa tutkinnon osia eri koulutusaloilta.

Työpajan toimintaa laajennetaan ikääntyneiden kotona suoritettaviin työtehtäviin sekä virikeohjaukseen monella eri tapaa. Hankkeen on tarkoitus vastata omalta osaltaan yhteen valtion kärkihankkeista, jonka tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotihoitoa. Hankkeen tavoite on innostaa kohderyhmään kuuluvia asiakkaita hakeutumaan alan koulutukseen tai mahdollisesti perustaa oma yritys.

Hankkeen tuloksena kohderyhmän työttömyys laskee ja kouluttautuminen sekä työkokemus kasvaa. Yksilöllisen ohjauksen avulla asiakkaan kanssa suunnitellaan oma polku takaisin työelämään. Varsinaisen sekä välillisen kohderyhmän hyvinvointi lisääntyy. Hankkeen avulla työpajojen toiminta monipuolistuu ja se mahdollistaa yksilöllisemmät toimintatavat. Hankkeella vastataan myös sosiaali- ja terveyspalvelualan muuttuvan ympäristön tarpeisiin.

Kehittämishanke toteutetaan 01.03.2019-31.12.2021 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 31.08.2020 (palkkatukijaksot päättyvät jo 31.05.2020). Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttavat Haapaveden kaupunki (päätoteuttaja) ja Siikalatvan kunta (osatoteuttaja).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 134 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 418

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 208 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 359

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-