Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21602

Hankkeen nimi: Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nicehearts ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1670605-9

Jakeluosoite: Unikkotie 2 C

Puhelinnumero: 0443679245

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.nicehearts.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matleena Anttila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäälikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matleena.anttila(at)nicehearts.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447208537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on joustavalla, henkilökohtaisella yksilöohjauksella ja ryhmätoiminnalla osallistaa maahanmuuttajataustaisia, työelämän ulkopuolella olevia naisia, erityisesti kotiäitejä hankkeen tuottamaan toimintaan ja mahdollistaa opiskelu- ja työelämään siirtyminen oikea-aikaisesti ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä yhteiskunnasta. Hankkeen toiminnoissa lähdetään liikkeelle kohderyhmän tarpeet huomioiden ja rakennetaan riittävän pitkät palveluprosessit. Hanke perustuu henkilökohtaiseen ja kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja tukeen sekä erilaisiin valmennuksellisiin ryhmätoimintoihin. Tavoitteena on osaamisen tunnistaminen, osaamisen lisääminen, voimaantumisen prosessit ja itsetunnon ja -tuntemuksen ja pystyvyysuskomusten kasvattaminen.
Tavoitteena on palvelutarjottimen luominen ja toimiva asiakasohjauksen prosessi, jossa eri toimijat kuten Nicehearts Wahvanainen-toiminta ja Naapuriäiti- toiminta, Hnmky:n Y- care TAT -toiminta ja te-toimistot sekä kaupunkien osaamiskeskukset ja mm. lapsiperheiden palvelut ohjaavat joustavasti naisia palveluiden ja toimintojen pariin, heidän tarpeidensa mukaan ja myös ohjausta toiseen suuntaan. Toiminta juurrutetaan osaksi verkoston toimintaa.
Hankkeessa rakennetaan vahva yhteistyö eri toimijoiden ja muiden hankkeiden kanssa.

Hankkeessa kehitetään innovatiivinen ura- ja palveluohjauksen toimintamalli maahanmuuttajataustaisille naisille Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Toimintamallin päätavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Malli huomioi erityisesti kotiäitien haasteet kotoutumisessa. Hankkeessa luodaan toimiva menetelmä, jonka avulla voidaan kannustaa ja auttaa maahanmuuttajataustaisia naisia osallistumaan yhteiskuntaan ja orientoitumaan kohti opiskelua tai työelämää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.
Erityisesti kohdennamme toimintaa kotona lastaan hoitaviin äiteihin. Pitkään työelämän ulkopuolella olleet maahanmuuttajataustaiset naiset, joilla on erityinen syrjäytymisen riski.
Kohderyhmän kanssa työskentelevät viranomaiset ja muut organisaatiot, kuten te-toimisto, kaupunkien työllisyys-, maahanmuutto- sekä sosiaalipalvelut ja järjestöt, jotka tuottavat toimintaa kohderyhmälle sekä oppilaitokset.
Tällä hetkellä yhdistys tavoittaa erityisesti darin,- persian,- arabian- ja englanninkielisiä naisia, mutta myös muita hyvin laajasti. Hanke on avoin kaikille kieliryhmän naisille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapsiperheet ja lapset. Kohderyhmän kanssa työskentelevät muut viranomaiset ja organisaatiot, kuten, Kela, neuvolat ja lasten- ja perheiden palvelut sekä järjestöt ja yksityinen sektori, kuten yritykset jotka eivät ole varsinaisessa kohderyhmässä mutta tuottavat palveluita varsinaiselle kohderyhmälle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 641

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 296 669

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 423 246

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 399 248

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta, keräämällä sekä tutkittua tietoa yhteiskunnan tilanteesta liittyen hankkeen kohderyhmän asemaan, sekä tietoa viranomaisilta ja järjestökentän toimijoilta hankkeen kohderyhmän sukupuoleen liittyvistä tarpeista, suosituksista ja heidän määristä kaupungin ja järjestöjen palveluissa. Yhdistyksen kokemukset aiemmissa toiminnoissa huomioitu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Maahanmuutajanaisten kokema moniperusteinen syrjintä on laajempaa kuin maahanmuuttajamiesten kokema tai kantaväestön kokema. Maahanmuuttajanaisten erityistarpeet tunnistetaan ja huomioidaan hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke kohdistuu yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleviin maahanmuuttajataustaisiin naisiin. Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen mutta hankkeen toimenpiteet edistävät sekä tasa-arvon että yhdenvertaisuuden edistymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei suoraa yhteyttä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoraa yhteyttä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa yhteyttä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoraa yhteyttä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa yhteyttä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Kierrätys ja kestävä kehitys huomioidaan hankkeen toiminnoissa. Hankkeen hallinoijalla on kestävän kehityksen suunnitelma, jota toteutetaan ja seurataan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Kierrätys ja kestävä kehitys huomioidaan hankkeen toiminnoissa. Hankkeen hallinoijalla on kestävän kehityksen suunnitelma, jota toteutetaan ja seurataan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
ei suoraa yhteytttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Kierrätys ja kestävä kehitys huomioidaan hankkeen toiminnoissa. Hankkeen hallinoijalla on kestävän kehityksen suunnitelma, jota toteutetaan ja seurataan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Kierrätys ja kestävä kehitys huomioidaan hankkeen toiminnoissa. Hankkeen hallinoijalla on kestävän kehityksen suunnitelma, jota toteutetaan ja seurataan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Hankkeen hallinnoijan tavoitteena on tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistäminen. Hanke toteuttaa omalta osaltaan tavoitetta. Tavoitteena on hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 6 5
Hankkeen hallinnoijan tavoitteena on tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistäminen. Hanke toteuttaa omalta osaltaan tavoitetta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 3
Hankeen uskotaan edistävän yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeessa ei suoranaisesti tehdä töitä kulluuriympäristöasioiden kanssa. Hanke saattaneen lisätä kyllä kulttuuriympäristön tunnistamista ja omalta osaltaan myös muokata sitä monaisempaan suuntaan.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeessa ei suoranaisesti töitä ympäristöasioiden parissa. Hanke saattaa lisätä ympäristötietoutta kyllä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää -hankkeessa tuettiin Suomeen muuttaneita naisia, erityisesti pitkään työelämän ulkopuolella olleita, heidän siirtymissään kotoa opintoihin, työelämään tai muuhun mielekkääseen toimintaan. Hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen kokonaisvaltainen ura- ja palveluohjauksen toimintamalli, joka nimettiin ItseNaiset-toimintamalliksi. Lisäksi hankkeen aikana luotiin uusi, kuntarajat ylittävä moniammatillinen, naisten kotoutumisen teemoihin keskittyvä yhteistyöverkosto.

Hankkeeseen osallistuneille naisille tarjottiin henkilökohtaista ohjausta sekä ryhmämuotoista opintoihin ja työelämään valmentavaa toimintaa. Hankkeen omana toimintana järjestettiin vertaistukiryhmiä ja erillinen, yksin työnhakuun keskittyvä kurssi. Naisten omien toiveiden pohjalta järjestettiin myös erilaisia epämuodollisia ryhmiä, kuten suomen kielen keskustelukerho, opiskelupaikan hakemiseen keskittyvä ryhmä, pop-up suomea tietokoneilla -ryhmä sekä läksyapuryhmä. Lisäksi yhteistyössä opintokeskus Vision kanssa järjestettiin työelämän suomea -kursseja ja tietokoneen käytön perusteiden opetusta. Hanke toimi Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Hanketiimi koostui projektipäälliköstä ja kolmesta ohjaajasta.

Hanke toimi monikielisesti. Vantaalla ohjausta sai suomeksi, ranskaksi ja arabiaksi. Helsingissä ohjaus tapahtui suomeksi, kurdi soraniksi ja arabiaksi. Espoossa ohjauskielinä olivat selkosuomi ja englanti. Osa vertaisryhmistä järjestettiin omakielisinä ja osa selkosuomella.

Hanke tavoitti toimintansa aikana yhteensä 302 naista. Aloituslomake kerättiin 213 naiselta ja lopetuslomake 112 naiselta. Ohjaustapahtumia hankkeessa oli yhteensä 2681 Jatkopoluille siirtyi hankkeen aikana 74% aktiivisesti (yli kolme kertaa/aloituslomake) hankkeen toimintaan osallistuneista naisista (250hlö). 24 työllistyi, 23 sai työkokeilupaikan, 50 pääsi opiskelemaan, 43 ilmoittautui suomen kielen kursseille, 1 siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan, 15 ilmoittautui TE-toimiston asiakkaaksi, 20 siirtynyt Osaamiskeskusten asiakkaaksi, 7 lähti mukaan vapaaehtoistoimintaan ja 3 löytänyt uuden harrastuksen.

Hankkeessa kehitetty ItseNaiset-toimintamalli on kuvattu hankkeen loppujulkaisuun. Julkaisun PDF-versio löytyy Nicehearts ry:n verkkosivuilta www.nicehearts.com/tietoa/#ItseNaiset ja on kaikkien hyödynnettävissä. Toimintamallin kantavina ajatuksina ovat kohtaava, joustava ja osallistujan omaa toimijuutta tukeva ohjaus sekä aidosti matalan kynnyksen toiminnan sekä osallistujan tarpeista lähtevän yksilöllisen palvelupolun tarjoaminen. Kaiken toiminnan taustalla on kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote ja turvallisemman tilan periaatteiden noudattaminen.

Hankkeessa luotiin uusi kuntarajat ylittävä yhteistyöverkosto. Suomeen muuttaneiden naisten yhteiskunnallisen osallisuuden kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden muodostaman yhteistyöverkoston tilaisuuksiin osallistui yhteensä n.150 henkilöä. Verkostossa on mukana ihmisiä laajasti kaupunkien eri palveluista ja hallinnosta, järjestöistä, valtiolta sekä yksityiseltä sektorilta. Yhteistyöverkoston käyttöön on luotu materiaalipankki, ja verkosto jatkaa toimintaansa hankeen jälkeen.