Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21607

Hankkeen nimi: Digimuutoksen johtaminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1057822-8

Jakeluosoite: Pajatie 5

Puhelinnumero: 050 339 7723

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: Nivala

WWW-osoite: http://www.nihak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markku Juhani Mehtälä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.mehtala(at)nihak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 339 7723

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, 1059660-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen parantaminen pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin. Hanke toteutetaan Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa koulutus-, ohjaus-, neuvonta-, ja asiantuntijapalvelua käyttäen. Tavoitteena on 56 osallistuvaa yritystä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat digitalisaation mahdollisuuksien esiin nostaminen ja valmennukset yrityksissä. Toimenpiteet toteutetaan sekä hankehenkilöstön omana työnä, että ulkopuolisena ostopalveluna. Valmiita olemassa olevia kustannustehokkaita digitalisaatioalustoja otetaan käyttöön yrityksissä nopeilla kokeiluilla ja saatuja hyviä kokemuksia levitetään alueen pienille ja mikroyrityksille verkostossa. Digitaaliset laatukoulutukset sidotaan suoraan osallistujan oman organisaation todelliseen laadunkehittämistyöhön ja osallistujan omiin tavoitteisiin työelämän laadun parantamiseksi. Toimenpiteenä on järjestää johtamisen muutoskoulutusta henkilöstön yhteistyön, viestinnän ja vuorovaikutustaitojen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeen tuloksia ovat yrittäjien ja henkilöstön osaamisen kasvaminen, yritysten verkostoituminen ja positiivinen asenne muutoksiin, joilla on suorat vaikutukset työelämän laatuun ja tuottavuuteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat Haapaveden-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien mikro- ja pienet yritykset ja niiden henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillistä kohderyhmää ovat alueen kunnat, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, kehitysyhtiöt ja hankkeelle palveluja tarjoavat yritykset ja organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 347 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 340 575

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 394 632

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Nivala, Haapajärvi, Pyhäntä, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 56

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 55

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 380

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi perustuu samalla hankealueella edellisellä ja tällä ohjelmakaudella toteutettujen hankkeiden raportteihin ja seurantatietoihin. Hanke on valmisteltu yhdessä alueen yritysten kanssa. Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutilta saamamme informaation mukaan kolmannes yrittäjistä on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hanketta valmisteltaessa. Naisilla ja miehillä on samanlaiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen parantaminen. Hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä ei suunnitella eikä toteuteta sukupuolen perusteella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hankkeen toimenpiteillä lisätään digitalisaation mahdollistamien työvälineiden ja palvelujen käyttöä eli tuetaan ns. vihreän ICT:n käyttöönottoa. Välitöntä vaikutusta saadaan aikaiseksi, kun toteuttamisessa hyödynnetään digitaalisia virtuaalisia etätyöskentely mahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Digitalisaation lisääminen ja etäopetus/etäopiskelu mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Raaka-aineita on käytettävä luonnonvaroja säästäen, huomioidaan materiaalien käyttö, kierrätys ja jätteiden käsittely. Osallistujia rohkaistaan digitaalisten materiaalien käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 7
Hankkeen toimenpiteisiin tulee osallistumaan puun, tuulivoiman, biokaasun, turpeen ja muiden uusiutuvien energianlähteiden sekä kierrätyksen kanssa toimivia yrityksiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Paikallisen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden hyödyntäminen sekä paikallisten yritysten välisen vertailukehittämisen lisääminen. Hankkeeseen osallistuminen parantaa yritysten henkilöstön osaamista ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Hankkeessa toteutetaan digitalisaation käyttöönottokoulutuksia. Sähköisten verkkopalveluiden käytön osaamisen kasvua tuetaan hankkeen toimenpiteillä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 9
Digitalisaation avulla ihmisten ja tavaroiden liikkuminen vähenee. Uusien laajakaistayhteyksien hyödyntäminen verkko ja etäkoulutuksessa sekä etätyön tekeminen vähentävät liikkumista välittömästi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen avulla edistetään työpaikoilla fyysistä ja henkistä hyvinvointia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluilla. Yritysten verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa osaamiseroja kaventamalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Hanke edistää välittömästi ja välillisesti yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta, koska yrityksissä on työntekijöinä vähemmistöryhmiin kuuluvia. Hankealueen yrityksissä on tapahtunut viime aikoina mm. työperäistä maahanmuuttoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin Haapaveden-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alueella. Työhyvinvointia ja tuottavuutta parannettiin 55 yrityksessä ja toimenpiteisiin osallistui 383 henkilöä. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin yritysryhmissä ja yrityskohtaisesti räätälöitynä. Hankkeen toimintaa olivat Lean ja laatukoulutukset, digineuvonta ja -ohjaus, digikoulutukset, hallitus- ja johtoryhmätyöskentely, työnohjaus ja tykypäivät. Hankkeen tuloksena on parantunut osaaminen ja ammattitaito, viestintä ja viestintäkäytännöt, ikääntyneiden työssäjaksaminen ja osallisuus, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, työilmapiiri, työturvallisuus, johtamis- ja esimiestaidot.