Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21608

Hankkeen nimi: Oppimisen Taika - Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Invalidisäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0201375-3

Jakeluosoite: Tenholantie 10

Puhelinnumero: 020 147 4040 (vaihde)

Postinumero: 00280

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.liveopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Lankinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.lankinen(at)inlive.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406671777

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
Sirkus Magenta ry, 2425295-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on erityisen usein vaikeuksia etenkin vuorovaikutuksessa sekä sosiaalisten suhteiden muodostamisessa. Oppimisen pulmat voivat näyttäytyä myös jännittämisenä, vetäytymisenä, väsymyksenä, levottomuutena, häiriköintinä ja aggressiivisuutena. Vaikeudet voivat ilmetä sekä oppilaitoksessa että työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Etenkin sosiaalisten tilanteiden pelko ja puutteelliset vuorovaikutustaidot estävät täysivaltaista osallistumista niin työelämään kuin vapaa-aikaan muiden kanssa. Em. syistä johtuen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja koulutuksen jälkeinen työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa. Sosiaalinen sirkus on määritelty toiminnaksi, jossa sirkustaiteen keinoja käytetään pedagogisesti erilaisten ryhmien kanssa. Tavoitteena on auttaa osallistujia saamaan positiivisia kokemuksia itsensä ja toisten kanssa toimimisesta sekä omien rajojensa ylittämisestä, olipa kyse sitten motorisista tai henkisistä uskaltamisen haasteiden kohtaamisesta. Sosiaalisessa sirkuksessa tavoitteet yhteisöllisyyden kehittämisestä, oma-aloitteisuuden lisäämisestä, itsetunnon kasvamisesta, rohkeudesta kokeilla ja epäonnistua sekä oman luovuuden löytämisestä ovat toteutuessaan merkittäviä muutoksia, jotka tukevat positiivisen minäkuvan rakentumista ja itsensä hyväksymistä.

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opettavaa ja ohjaavaa opetushenkilökuntaa sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisen ohjauksen menetelmien hyödyntämiseen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ja kehittää välillisen kohderyhmän eli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitoja seuraavin keinoin:
Tavoite 1) Hankkeessa kehitetään opettajien ja ohjaajien opetus- ja ohjaustaitoja monipuolisemmaksi mm. kohtaamaan vaativaa tukea tarvitsevia opiskelijoita soveltavan taiteen keinoin, vahvistamalla ohjauksellisesti opiskelijoiden sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä saamalla heidän omaa osaamistaan näkyville (työelämätaidot) ja tukea työllistymiseen.
Tavoite 2) Hankkeessa tuetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista ja näkyväksi tekemistä sekä työllistymismahdollisuuksien parantamista taidelähtöisten menetelmien ja työhönvalmennuksellisen ohjauksen kautta.
Tavoite 3) Valmennetaan työpaikoilla työelämän toimijoita siitä, miten he voivat vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamista ja yhdessä etsitään opiskelijan osaamiselle sopivia työtehtäviä
Tavoite 4) Laaditaan työkirja opetus- ja ohjaustilanteisiin osaamisidentiteetin ja -vahvuuksien näkyväksi tekemiselle - Työllistymisen avaimet
Tavoite 5) Arvioidaan soveltavan taiteen menetelmien pedagogista hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä.

Toimenpide 1) Opetus- ja ohjaushenkilökuntaa koulutetaan käyttämään soveltavan taiteen menetelmiä opetus- ja ohjaustyössä. Lisäksi henkilökuntaa ohjataan työvalmennuksellisten ohjausmenetelmien käytössä.
Toimenpide 2) Järjestetään soveltavan sirkuksen menetelmiin perustuvaa ohjausta ja valmennusta. Ohjauksella ja valmennuksella vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisidentiteettiä, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä osallisuutta, joiden avulla heitä kiinnitetään osaajina työelämään.
Toimenpide 3) Järjestetään työhönvalmennuksellisen työotteen menetelmiin perustuvaa ohjausta ja valmennusta työpaikkaohjaajille.
Toimenpide 4) Laaditaan työkirja opetus-ja ohjaushenkilöstön käyttöön vuorovaikutustaitojen opettamiseen ja ohjaukseen mm. soveltavan taiteen menetelmin
Toimenpide 5) Toteutetaan vaikuttavuuden arviointi liittyen hankkeen toimenpiteisiin.

Tulos 1) Soveltavan taiteen sekä työhönvalmennuksellisen työotteen menetelmiä on otettu aktiiviseen käyttöön opetus- ja ohjaustyössä.
Tulos 2) Työelämässä tarvittavien taitojen, kuten sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot ovat vahvistuneet niin että opiskelijan on helpompi hakeutua työelämään ja toimia työelämässä tasavertaisena työyhteisön jäsenenä.
Tulos 3) Työpaikat on tietoisempia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaamisesta ja kohtaamisesta ja työpaikkaohjaajien ammattitaito ja kyky välillisen kohderyhmän ohjaamisessa on kasvanut.
Tulos 4) Työkirjaa hyödynnetään aktiivisesti opiskelijoiden työelämätaitojen ohjaamisessa ja opettamisessa.
Tulos 5) Vaikuttavuuden arviointi on toteutettu ja menetelmien pedagoginen hyödynnettävyys on arvioitu. Vaikuttavuuden arvioinnin kautta saadut tulokset levitetään eteenpäin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatillisen vaativan erityien tuen, etenkin VALMA- ja TELMA-koulutusten, opetushenkilökunta (opettajat ja ohjaajat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja työelämän edustajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 266 512

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 251 240

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 291 510

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 274 806

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 128

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista hieman suurempi osa on miespuolisia - 9,8% kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kun erityistä tukea tarvitsevien naispuolisten osuus kaikista opiskelijoista on 7,2%. (https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20erityisopetus%20-%20opiskelijat%20-%20opetusryhm%C3%A4.xlsb) Hankkeen toiminnoissa tämä ei aiheuta toimenpiteitä vaan toiminta on suunnattu molemmille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ohjaus-, opetus- ja tukipalveluissa huomioidaan nuorten vahvuudet ja elämäntilanne joiden kautta työllistymisen mahdollisuuksia ja koulutukseen osallistumista lähdetään kehittämään. Ohjauksen tavoite on tukea yksilöllisten vahvuuksien tukemista, polkujen ja koulutukseen tai työelämään kiinnittymisen onnistumista sukupuoleen katsomatta. Sukupuolinäkökulma sisällytetään hankkeen toteutukseen ja sitä seurataan läpileikkaavasti sekä siitä raportoidaan väli- ja loppuraporteissa. Tavoitteena on sukupuolisensitiivinen toiminta opetus-, ohjaus-ja tukipalveluissa sekä ryhmäohjauksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeinen tavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan tarkoitus on sukupuolisensitiivinen toimintatapa; kohtaamisissa, oppimisen arvioinnissa ja henkilön oman urapolun suunnittelussa, kaikissa koulutuksen, valmennuksen tai työllistymisen tukemisen toimintatavoissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Toimintojen toteuttamisesta ei synny jätettä. Hankkeeseen hankittavat materiaalit jäävät käyttöön hankkeen päätyttyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Edistetään ammatillisen koulutuksen ja yritysten välistä yhteistyötä. Tuetaan työnantajia antamalla tulevalle työvoimalle taitoja selviytyä työelämässä mahdollisimman hyvin. Tuetaan työnantajia antamlla heille eväitä kohdat ja ohjata erityistä tukea tarvitsevaa työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Kehitetään pedagogisia mentelmiä vastaamaan paremmin tarpeisiin joita työelämään siirtyvillä erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä on.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Ei suurempaa vaikutusta. Tarvittaessa hyödynnetään julkista joukkoliikennettä liikkumisessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Sosiaalinen sirkus tukee henkistä ja fyysistä hyvinvointia - Sirkustoiminnassa osallistujat löytävät itsestään vahvuuksia, joita heidän on hankala tunnistaa esimerkiksi kuormittavan elämäntilanteen tai muiden erityisen tuen tarpeiden vuoksi - Sirkuksesta saa onnistumisen kokemuksia, mutta oppii myös epäonnistumaan turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä - Uusien asioiden harjoittelu kehittää pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta, mikä auttaa myös opiskelussa ja oman tulevaisuuden suunnittelussa - Sirkus kehittää rohkeutta ja luottamusta toiseen ihmiseen - Sirkuksessa on olennaista leikki, ilo ja rentous. Toiminnassa painotetaan ryhmäyttävää harjoittelua ja positiivista yhdessä tekemistä. Myönteiset elämykset
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Sosiaalisen sirkuksen menetelmät perustuvat yhdenvertaisuuteen. Sirkusopetus on sukupuolisensitiivistä ja siinä otetaan huomioon sukupuolen moninaisuus. Opetuksessa lähdetään liikkeelle osallistujien vahvuuksista, eikä tehdä oletuksia tai ryhmäjakoja sukupuolen perusteella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Sos. sirkuksen menetelmien kautta opettajat oppivat tunnistamaan moninaisista taustoista tulevien opiskelijoiden vaikeuksia opetustilanteissa. Toiminnallisiten koulutusten harjoituksissa kokeillaan ssim. millaista on olla opetuksessa, jos ei ymmärrä kieltä tai on vaikea keskittyä. Tämä auttaa heitä ottamaan opetuksessa huomioon erilaisia oppijoita, mikä lisää yhdenvertaisuutta. - Omien vahvuuksien tunnistaminen ja muiden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistaminen lisää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa yhdenvertaisesti (käydä töissä, opiskella)
Kulttuuriympäristö 2 2
Toiminnassa huomioidaan kulttuuriympäristö mahdollisuuksien mukaan. Se ei kuitenkaan oe fokuksessa hankkeen toiminnoissa.
Ympäristöosaaminen 6 7
Ympäristöosaaminen huomioidaan hankkeen toiminnoissa ja sen merkitystä korostetaan yleisten työelämätaitojen yhteydessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oppimisen Taika - Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena -hankkeen tavoitteena oli kokeilla ja ottaa käyttöön soveltavan taiteen menetelmiä opetus- ja ohjaustyön tukena erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistamisen näkökulmasta. Hankkeessa lisättiin ammatillisen erityisoppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista em. teemoissa, jotta he voisivat vahvistaa välillisen kohderyhmän eli opiskelijoiden työelämätaitoja soveltavan taiteen sekä työhönvalmennuksellisen työotteen keinoin. Keskeiset soveltavan taiteen menetelmät hankkeessa olivat sosiaalinen sirkus sekä valokuvan voimauttava käyttö arvostavaa dialogia luovana menetelmänä. Hankkeen järjestämiin sosiaalisen sirkuksen sekä valokuvan voimauttavan käytön koulutuksiin osallistui sen toiminta-aikana 67 Ammattiopisto Liven opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajaa sekä 77 valmentavan koulutuksen opiskelijaa.

Sosiaalinen sirkus on toimintaa, jossa sirkus toimii välineenä jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Oppimisen Taika -hankkeessa sirkustoiminnan tavoitteena oli opiskelijoiden työelämätaitojen lisääminen ja vahvistaminen. Sosiaalista sirkusta tarkasteltiin pedagogisena menetelmänä koko hankkeen ajan työelämätaitojen näkökulmasta ja havaittiin, että se auttaa vahvistamaan mm. vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, epäonnistumisen sietokykyä ja pitkäjänteisyyttä. Sosiaalinen sirkus tuotti parhaimmillaan vahvoja onnistumisen kokemuksia, elämyksiä ja iloa sekä edisti osallistujien työhyvinvointia sekä psyykkisen että fyysisen jaksamisen osalta.

Valokuvan voimauttavan käytön lähtökohtana hankkeessa oli tukea opiskelijoiden osaamisen näkyväksi tekemistä hyödyntämällä valokuvia ja luomalla niiden avulla arvostavaa dialogia. Henkilöstöä koulutettiin käyttämään valokuvaa osana opetus- ja ohjaustyötä ja he puolestaan käyttivät menetelmää opiskelijoidensa kanssa. Valokuvaa yhdistettiin osittain osaksi sosiaalisen sirkuksen toimintaa ja sitä hyödynnettiin myös työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Hankkeen aikana toteutettiin vaikuttavuuden arviointi, jonka tavoitteena oli selvittää käytettyjen menetelmien hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä. Vaikuttavuuden arvioinnin sekä toimintaan osallistuneiden palautteiden perusteella havaittiin, että käytetyt menetelmät vahvistavat opiskelijoiden työelämätaitoja sekä auttavat heitä sanoittamaan ja tekemään näkyväksi omaa osaamistaan.

Hankkeessa tuotettiin menetelmäoppaat sosiaalisen sirkuksen sekä valokuvan voimauttavan käytön tueksi. Ne tarjoavat opetus- ja ohjausalan ammattilaisille konkreettisia keinoja soveltavan taiteen menetelmien käyttöön erilaisten yksilöiden ja ryhmien kanssa. Etäopetuksen ja -ohjauksen tueksi hankkeessa julkaistiin kaksi mobiilipeliä, joista toinen sisältää sosiaalisen sirkuksen harjoituksia ja toinen puolestaan keskittyy työelämään liittyviin tehtäviin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin työhönvalmennuksessa hyödynnettävää materiaalia.

Hankkeen loppuvaiheessa luotiin visuaalinen loppuraportti, johon on koottu hankkeen keskeiset teemat, tulokset, ladattavat tuotokset ja materiaalit sekä kehitetyt pelit. Loppuraportti löytyy osoitteesta https://www.thinglink.com/scene/1405486579371212803.