Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21609

Hankkeen nimi: Hyvissä handuissa himassa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Heitto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.heitto(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407698714

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sote-alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden moniammatillista ja -alaista työelämäosaamista ja verkostoissa toimimista sekä sujuvoittaa opintojen suorittamista ja siirtymistä työelämään. Tavoitteena on lisätä kotihoidossa tehtävän työn kiinnostavuutta. Pidemmällä aikavälillä hanke vastaa osaltaan kotihoidon kasvavaan työvoimatarpeeseen.

Hankkeessa rakennetaan työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta opintojen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Kehittäjäkumppanuus tukee opiskelijan moniammatillisen osaamisen kehittymistä ja työelämäverkostoissa toimimista. Kumppanuus rakentuu työelämä- ja asiakaslähtöisen monialaisen tiimiharjoittelun ja konsultatiivisen työskentelyn malleista, oppimisalustasta, kotihoitoon rakennetusta osaamisen tunnistamisen työkalusta ja innovaatiopolusta. Innovaatiopolku linkittää työelämästä nousseet kehittämiskohteet osaksi Metropolian innovaatiokeskittymiä ja niiden Minno-opintoja, TKI-hankkeita ja Ratkaisujen Areena -työskentelyä. Kehittämisellä on mahdollista luoda uusia tuotteita ja palveluita ja lisätä yrittäjyyttä. Kehittämistoiminnassa huomioidaan digitalisaation ja teknologian mahdollisuudet. Kehittämistoiminta tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä, aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Hankkeen tuloksena sote-alan opiskelijoiden opintojen suorittaminen ja siirtyminen työelämään, erityisesti kotihoitoon, sujuvoituu. Opiskelijoiden itseohjautuvuus ja kyky toimia moniammatillisissa ja -alaisissa verkostoissa kasvaa. Opiskelija oppii luottamaan omiin taitoihin ja tunnistamaan omaa osaamistaan. Kehittäjäkumppanuus työelämän, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen, kotihoidon sidosryhmien ja asiakkaiden välillä lisääntyy. Opiskelijoiden ja moniammatillisessa työryhmässä toimivien ammattilaisten osaaminen, keskinäinen arvostus ja ymmärrys erilaisen osaamisen hyödyntämismahdollisuuksista kotona asuvien tukemisessa vahvistuu. Sote-alan opiskelijat kiinnostuvat kotihoidosta työpaikkana tai yritystoiminnasta kotona asumisen tukeen liittyen. Hankkeessa ammatillisen osaamisen kehittämisen alustana toimii kotihoito, mutta kehittämistyöstä saatavaa tietoa voidaan soveltaa myös muihin ammatteihin ja työympäristöihin. Kehittämisellä vastataan hallituksen kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin, Stadin ammattiopiston ja kotona asumista tukevien sidosryhmien sekä valtakunnallisen Harkat-hankkeen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelijat, harjoitteluja ohjaavat opettajat, tutoropettajat/opinto-ohjaajat/uraneuvojat, oppilaitosten lehtorit ja opettajat sekä työelämäohjaajat Helsingissä
- Erityisesti sairaanhoidon, vanhustyön, sosiaalialan, toimintaterapian ja fysioterapian, optometrian, jalkaterapian, osteopatian ja terveydenhoidon sekä muut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijat
- Lähihoitajaopiskelijat toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa
- Työnantajat (Kotihoitoa järjestävät yksiköt)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kotihoidon esimiehet ja toiminnan kehittäjät, resurssoinnista vastaavat
Ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa terveys- ja hyvinvointialan kehittäjät ja johto
Yrittäjät ja muut sidosryhmät, jotka osallistuvat innovaatiopolun jatkotyöstöön

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 222 826

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 125 886

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 103

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 167 848

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on huomioitu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden naisvaltaisuus. Ala on tilastokeskuksen mukaan naisvaltaisin ala. Valmisteluvaihe perustuu toteutuneesta kokeilusta saatuun kokemukseen ja palautteeseen. Valmisteluun osallistui laajasti alalla olevia toimijoita (naisia ja miehiä). Valmisteluvaiheen tuloksia peilattiin alan kirjallisuuteen. Valmistelun perusteella hankkeen lähtökohdaksi valittiin kotihoito ja siihen liittyvät tutkinnot laaja-alaisesti. Kotihoidon palvelut ovat pitkälti naisten suunnittelemia ja onkin tärkeää, että asiakkaat otetaan mukaan kehittämiseen ja eri sukupuolten näkökulmat huomioidaan. Kehittämisotominnan lähtökohdaksi identifioitiin kotihoidon vetovoimaisuuden lisääminen sekä uusien tutkintojen linkittäminen siihen. Uudet tutkinnot tuovat myös miesopiskelijoita (rakennus, tekniikka, kuntoutus) kotihoitoon. Uudet tutkinnot lisäävät miesten osallisuutta hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aloitusvaiheessa tarkistetaan sukupuolten välisen tasa-arvon varmistaminen ja valtavirtaistaminen hankkeen työ- ja arviointisuunnitelmissa projektihenkilöstön yhteistapaamisessa sekä hankkeessa toteutettavassa itsearviointiprosessissa (vähintään kolme kertaa hankkeen aikana). Hankkeessa tuetaan opiskelijoita tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan yksilöllisesti ei sukupuoleen pohjautuen. Hankkeen toimenpiteet suunnitellaan niin, että ne tukevat sekä naisopiskelijoiden että miesopiskelijoiden kiinnittymistä kotihoitoon ja nostavat esiin sterotyyppisiä käsityksiä kotihoidosta ja kotona asuvien tukemisesta työpaikkana. Vetovoimaisuuden lisäämistä tarkastellaan molempien sukupuolien näkökulmasta. Konsultatiivisen työskentelyotteen kehittäminen ja sen mukanaan tuomat uudet tutkinnot lisäävät miesten osuutta hankkeessa ja vahvistavat heidän näkökulman mukaan saamista tuotettaviin malleihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja oppilaitosten kehittäjäkumppanuutta kotihoidossa ja sen avulla sujuvoittaa sote-alan opintoja ja työelämään kiinnittymistä naisvaltaisella alalla. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on hankkeen välillinen tavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hankkeessa kehitettävät työelämälähtöiset opinnot ja innovaatiopolku tukevat paikallisen työvoimaresurssien hyödyntämistä ja elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä. Lisäksi innovaatiopolku yhdessä jatkokehittämisen kanssa edistää paikallista työllisyyttä ja yrittäjyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Hankkeessa kehitettävä innovaatiopolku tukee paikallisen työvoimaresurssien ja innovaatioiden hyödynnettävyyttä ja aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Arjen haasteiden tunnistaminen ja innovaatiopolun avulla toteutuva yhteiskehittäminen vahvistaa kotihoitoon annettavien aineettomien palveluiden laatua ja tarjontaa ja sitä kautta lisää niiden käytettävyyttä. Innovaatiopolku tukee paikallisen yrittäjyyden vahvistumista.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Hankkeessa kehitetään malleja, joiden avulla vahvistaa kotihoidossa toimivien organisaatioiden ja sidosryhmien yhteistyötä, millä voi olla vaikutusta alueen ulkopuolelta ostettavien palveluiden tarpeeseen ja liikkumiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke kehittää kotihoidossa ja kotona asuvien tukemisessa olevia palveluja, yhteistyötä ja ammatillisuutta. Toimenpiteet edistävät sekä asiakkaiden että työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät heidän osallisuutta palvelujen ja työn kehittämiseen. Hankkeen kehittäjäkumppanus pitää sisällään kaikkien toimijoiden roolit myös jatkossa.
Tasa-arvon edistäminen 3 6
Hanke kehittää kotihoidossa ja kotona asuvien tukemisessa olevia palveluja, yhteistyötä ja ammatillisuutta. Toimenpiteet edistävät sekä asiakkaiden että työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja henkilökohtaisten haasteiden ratkaisemista. Kehitettävät mallit purkavat perinteisiä sukupuolikäsityksiä kotihoidossa tehtävästä työstä sekä koulutuksessa että työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Hanke kehittää kotihoidossa ja kotona asuvien tukemisessa olevia palveluja, yhteistyötä ja ammatillisuutta. Toimenpiteet edistävät sekä asiakkaiden että työntekijöiden ja opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua, erilaisuuden hyväksymistä ja kulttuurillisten erojen huomioimista asiakastyössä ja työyhteisössä. Kehitettävät mallit vahvistama monialaista työotetta ja monikulttuurisuuden huomioimista sekä koulutuksessa että työelämässä
Kulttuuriympäristö 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
ei voida osoittaa merkittäviä, suoria eikä välillisiä vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

-