Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21610

Hankkeen nimi: Minun tieni kokemusasiantuntijaksi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1739417-3

Jakeluosoite: Hämeentie 54

Puhelinnumero: 0407252028

Postinumero: 00500

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.eskot.org

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nina Ristola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nina.ristola(at)eskot.org

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-2412741

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lahden ammattikorkeakoulu Oy, 2630644-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITE
Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluja käyttäneenä, omaisena tai läheisenä.

Hankkeen tavoitteena on pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen Päijät-Hämeen alueen mielenterveys- päihdepalveluihin sekä oppilaitoksiin ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on myös kokemusasiantuntijoina toimivien henkilöiden osallisuuden vahvistaminen ja työllistyminen.

TOIMENPITEET
Kehitetään ja mallinnetaan kokemusasiantuntijatoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä sekä kokemusasiantuntijan työllistymiseen ja muuhun tarpeeseen liittyvää tukea yhteistyössä kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin, oppilaitosten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Sitoutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoita kokemusasiantuntijatoiminnan malliin. Juurrutetaan ja levitetään mallia paikallisesti ja valtakunnallisesti.

TULOKSET JA VAIKUTUKSET
Tuloksena syntyy pysyvä kokemusasiantuntijatoiminnan ja työllistymisen malli niille kuntoutujille, jotka haluavat toimia kokemusohjauksen parissa. Hanke vahvistaa kokemusasiantuntijoiden valmiuksia vastata työelämän vaatimuksiin ja osaamistarpeisiin. Mallin mukainen kokemusasiantuntijatoiminta on voimaannuttavaa ja osallistavaa ja sen sisältämä toipumiskeskeinen ajattelu luo mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville edellytyksiä siirtyä passiivisesta palvelunkäyttäjän roolista aktiiviseksi toimijaksi. Kokemusasiantuntijoina toimivien kuntoutujien tarvitseman muun tuen ja hoidon tarve vähenee.

Alueen toimijat ovat sitoutuneet kokemusasiantuntijatoiminnan malliin ja kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään aktiivisesti Päijät-Hämeessä. Pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmä kehittyy ja asiakaslähtöisyys lisääntyy, kun kokemusasiantuntijat osallistuvat asiakastyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin liittyvät ennakkoluulot ja syrjintä palveluissa ja työelämässä vähenevät. Kokemusasiantuntijatoiminnan ja siihen liittyvän yhteistyön mallia levitetään suomalaisille Klubitaloille ja muille yhteistyökumppaneille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat: Yli 18-vuotiaat (myös yli 54-vuotiaat) mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, jotka ovat suorittaneen kokemusasiantuntijakoulutuksen tai ovat osallistumassa kokemusasiantuntijakoulutukseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
- Klubitalojen jäsenet ja henkilökunta
- yhteistyökumppanit
- yhdistykset/säätiöt (koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry, Päijät-Hämeen mielenterveys Miete ry, Päijtä-Hämeen omaiset FinFami ry, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö)
- oppilaitokset: Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy, joka hankkeessa osatoteuttajana
- Lahden Diakonialaitos Dila
- julkiset palvelut (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: sosiaali- ja terveyspalvelut, erityisesti mielenterveys- ja päihde / psykososiaaliset palvelut)
- julkisten palvelujen käyttäjät ja asiakkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 202

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 146 845

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 228 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 200 618

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vuorikatu 35 d 2.krs

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ja toimenpiteet on suunnattu sekä naisille että miehille. Hankkeen toimenpiteillä pyritään innostamaan molempia sukupuolia tasavertaisesti kokemusasiantuntijuuteen. Toimintaympäristön analyysissä on huomattu, että eri ammatinryhmässä on nais- ja miesvaltaisia aloja. Hankkeessa rikotaan näitä käsitteitä tekemällä kokemusasiantuntijuus-/ ohjaajatyö kummallekin sukupuolelle sopivaksi. Hankkeen toimintaan pyritään saamaan sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiakashankinnassa pyritään hankkeen osallistujiksi ohjaamaan sekä miehiä että naisia. Hankkeeseen osallistuu eri ikäisiä ja erilaisilla taustoilla olevia mielenterveyskuntoutujia. Hankkeen toiminnot suunnitellaan siten, että perinteisten sukupuoliroolien työllistämisnäkökannat rikotaan, mm miehiä motivoidaan kokemusasiantuntijuuteen. Hankkeen lähtökohtana on yksilöllisen osaamisen tunnistaminen sukupuolesta riippumatta. Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että molemmilla sukupuolella on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen ja saada siitä hyötyä työllistymiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan tarkoitus on sukupuolineutraali toimintatapa. Hankkeen kautta edistetään sukupuolten, eri ikäisten, eri kuntoisten ja eri maakunnissa asuvien kuntoutujien tasa-arvoa. Hankkeen palvelut kehitetään asiakaslähtöisesti ja kuntoutujien tarpeiden mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hankkeen toimenpiteet hyödyntävät paikallista osaamista ja vahvistavat toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Suosimme paikallisia palveluita mm. ostamalla työnohjauksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toiminnot Päijät-Hämeen alueelta. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokemusasiantuntija-/ ohjaaja malli, jota hyödynnetään Päijät-Hämeen alueella. Kokemusohjaajamalli luo uusia työpaikkoja Päijät-Hämeeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen avulla pystytään edistämään kuntoutujien hyvinvointia, osallisuutta ja voimaantumista sekä kehittämään asiakaslähtöistä ja tarpeenmukaisia palveluita mm. uudet työmahdollisuudet kokemusasiantuntija-/ohjaajan työtehtävissä. Hanke itsessään lisää kokemusasiantuntijoiden / -ohjaajien osallisuutta yhteiskuntaan. Asiantuntijat aktivoituvat itse parantamaan työllisyystilannetta. Kokemusasiantuntijat / -ohjaajat siirtyvät ongelmista kärsivän roolista auttavan kuntoutujan rooliin. Hankkeessa lisätään heikommassa asemassa olevien kuntoutujien itseohjautuvuuden tasoa ja heidän kokemustensa hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kuntoutujien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeessa pyritään lisäämään kokemusasiantuntijoiden-ohjaajien itseohjattavuuden tasoa ja heidän kokemustensa hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä ja työllistymisessä sen kautta heitä autetaan saavuttamaan tasa-arvoisempi asema yhteiskunnassa. Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota siihen, että kuntoutujille järjestetyt mm. työnohjaus, koulutukset eivät ole suunnattu vain toiselle sukupuolelle. Hankkeeseen luodaan tasa-arvoiset lähtökohdat huomioiden YK:n tasa-arvo kysymykset. Jokaisella sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta on mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke parantaa heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntoutujien työhön palaamista ja siten työurien pidentämistä, vähentää työkyvyttömyyseläkkeiden määrää. Lisäksi kokemusasiantuntija-toiminta koetaan voimaannuttavana ja kuntouttavana. Tämä tuo toimintaan sekä inhimillistä mielekkyyttä, että tuottaa taloudellisia säästöjä. Tavoitteena on, että kuntoutujat eivät ole vain palveluiden käyttäjiä vaan itse aktiivisia toimijoita, joiden osaaminen tunnistetaan ja nähdään voimavarana kokemusasiantuntijana. Tavoitteena on, että kuntoutujat eivät ole vain palveluiden käyttäjä vaan itse aktiivisia toimijoita, joiden osaaminen tunnistetaan ja nähdään voimavarana kokomusasiantuntijana.
Kulttuuriympäristö 1 2
Kokemusasiantuntijoiden hyvinvointia, osallisuutta, toiminnallisuutta lisätään erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Hankkeen toimintaan kuuluu paikallista kulttuuria vahvistavia ja ylläpitäviä kursseja ja tapahtumia. Lahden Klubitalo antaa monikulttuurisen ja kansainvälisen ympäristön hankkeen aikana. Voidaan toteuttaa esim. kulttuuriretkiä ja -tempauksia. Hanketoimintaan sisällytetään ympäristöosaamista ja tietoisuuden vahvistamista esim. yhteisötyönohjauksissa, työhyvinvoinnissa ja työympäristössä. Ympäristön kehittämisen apuvälineenä voidaan hyödyntää mm. ymparistoosaava.fi-palvelua.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeessa otamme huomioon kaikissa toiminnoissa kestävän kehityksen periaatteet yhteistyösopimukset:

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sosiaali ja terveysministeriön vuosille 2020–2030 laatiman kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi yhtenä konkreettisena toimena on kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Kokemusasiantuntijatoiminnan pysyminen tulevaisuudessakin vakiintuneena edellyttää resursseja uusien kokemusasiantuntijoiden kouluttamiseen ja korvauskäytäntöjen selkiyttämistä.

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien ihmisten kouluttamisella kokemusasiantuntijoiksi on tähdätty siihen, että koulutuksen myötä henkilö siirtyy ongelmista kärsivän palveluiden käyttäjän roolista auttavan asiantuntijan rooliin. Hankkeen aikana on järjestetty kaksi kokemusasiantuntijakoulutusta. Syksyllä 2019 pidettyyn koulutukseen osallistui 20 koulutettavaa ja toiseen, vuonna 2020 pidettyyn, osallistui 18 koulutettavaa.

Tässä hankkeessa on keskitytty kokemusasiantuntijatoimintamallin juurruttamiseen Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeen sote-palveluista ja oppilaitoksista on puuttunut kokemusasiantuntijatoiminnan malli sekä sen koordinointi. Kokemusasiantuntijatoiminta on juurrutettu osaksi sosiaalia- ja terveyspalveluiden sekä opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia.

Kokemusasiantuntijoina toimivien henkilöiden osallisuutta on vahvistettu tarjoamalla mahdollisuus rakentaa itselle uutta identieettiä. Palautekyselyyn vastanneista kokemusasiantuntijoista 65 % on todennut, että osallisuus yhteiskuntaan on parantunut jonkin verran, melko paljon tai paljon. Kokemusasiantuntijat ovat saaneet mahdollisuuden vaikuttaa, opiskella, kehittää itseään ja tehdä merkitykselliseksi kokemiaan asioita. Hankkeessa kokemusasiantuntijoiden työllistymistä on edistetty hyvin, 55 % on tehnyt kokemusasiantuntijatyötehtäviä Päijät-Hämeen alueella.

Hankkeen toimintatapaan on sisältynyt erityisen vahvasti monialainen yhteistyö Päijät-Hämeen oppilaitosten, julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijatoiminta hyödyntäneiden yhteistyökumppaneiden määrä on ollut 29.

Hanketyö LAB-ammattikorkaeakoulun kanssa on muodostunut koulutusyhteistyöstä ja kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. LAB- ammattikorkeakoulu on tarjonnut Kokemusasiantuntijakoulutuksille opetustilat sekä opettajan työpanoksen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Projektia koordinoi Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry / Lahden Klubitalo ja osatoteuttajana oli LAB-ammattikorkeakoulu.

Keskeisemät tulokset ovat:
• Kokemusasiantuntijamalli
• Kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen ja osallisuus
• Kokemusasiantuntijoiden identiteetin muuttuminen asiantuntijoiksi
• LAB-amk kokemusasiantuntijat osana koulutuksen suunnittelua ja toteutusta