Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21611

Hankkeen nimi: PAMU Savonlinna

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0207390-8

Jakeluosoite: Pohjolankatu 4-6

Puhelinnumero: 015 5506000

Postinumero: 57201

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.samiedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOKKONEN JONNA ANITA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: laatu- ja hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jonna.kokkonen(at)samiedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 5506341

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2472908-2
Savonlinnan Hankekehitys Oy, 2520006-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet:

Palvelukehittäminen on yksi yritysten potentiaalisimmista kehitysnäkymistä. Palvelukehittämisen ja palveluliiketoiminnan työkalujen kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen teemassa on ajassa oleva tarve, johon tällä hankkeella tartutaan. Toteuttajaorganisaation osaamisen hyödyntäminen sekä vahvistuminen edelleen tukevat profiloitumistamme palvelukehittämisen osaajina.

Tällä hetkellä Savonlinnan seutukunnalla eletään murrosvaiheessa ja haasteet koulutuksen ja palveluiden ylläpitämiseen nykytasolla vaativat suurta panostusta kehittämistyöhön, jotta voidaan taata elinvoimaisuus ja menestyminen myös tulevaisuudessa. Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja näin mahdollistetaan yhä paremmat lähtökohdat palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Asiakaskunnan ja tarpeiden muuttuessa tarvitaan parempaa ymmärrystä erinomaisen asiakaskokemuksen rakentamiseen, jotta voidaan tuottaa asiakaslähtöisiä ydin - ja lisäpalveluita sekä kehittää jo olemassa olevia palveluprosesseja.
Palvelumuotoilu mahdollistaa pelkkää mittaamista kokonaisvaltaisemman lähestymistavan asiakaskokemuksen suunnitteluun, muotoiluun ja johtamiseen, mikä tarjoaa koulutuksen järjestäjälle sekä Savonlinnan seutukunnalle selkeää kilpailuetua nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Hankkeen toteuttaminen yhteistyössä XAMKin Pienyrityskeskuksen, ammatillisen koulutuksen järjestäjän (SAMIedu) ja Savonlinnan kaupungin Hankekekehitys OY:n kanssa luo tarvittavat synergiat ja edellytyksen uuden toimintamallin ja verkoston luomiseen, jossa XAMkin Pienyrityskeskus keskittyy erityisesti Palvelupuntarin ja yritysvalmennuksien toteuttamiseen, SAMIedu koulutustuotteiden vetovoiman kehittämiseen ja Savonlinnan kaupungin Hankekehitys Oy elinkeinoelämän näkökulmasta matkailun toimintamallin kehittämiseen. Näin voidaan eri lähestymissuunnista vahvistaa asiakasymmärrystä ja luoda lisää vetovoimaa sekä vaikuttavuutta.

Hankkeen tavoitteet, jotka tuottavat vetovoimaisia palveluita Savonlinnan seutukunnille:

Tavoite 1) Palvelumuotoilun LivingLab-toimintamallin luominen

Tuotetaan palvelupuntari työkalu palveluliiketoiminnan kypsyyden ja asiakkaan palvelukokemuksen mittaamiseen.
Kehitetään interaktiivisen palvelumuotoilun malli sekä tuotetaan pilottialoilla palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen toteutettuja tai uudelleen tuotteistettuja palveluita. Palveluliiketoiminnan kehittämisen avulla pyritään luomaan entistä asiakaslähtöisempää toimintakulttuuria ravintola- ja catering-, matkailun-, käsi- ja taideteollisuuden ja teknologian aloilla.

Tavoite 2: Kehittää organisaation/yritysten palveluprosesseja asiakkaita osallistaen palvelumuotoilun valmennusten avulla.

Tuotteita ja palveluympäristöjä suunnitellaan ja muotoillaan entistä paremmin käytettäviksi ja houkuttelevimmiksi. Yritysten henkilöstön osaaminen ja osaamisen kehittäminen sekä palvelumuotoilun toimintatapojen ja käytön tuominen ja juurruttaminen yrityksen toimintatavaksi.
Kehitetään Savonlinnan matkailun palveluprosesseja palvelumuotoilun keinoin asiakkaita osallistaen ja asiakkaan palvelukokemuksen kautta, parantaa palvelujen saavutettavuutta (fyysinen ja digitaalinen palvelupolku, myyntikanavat) ja palveluympäristöjä asiakaslähtöisesti. Luodaan uusi palvelumuotoiluun pohjautuva toimintamalli, jossa matkailuinformaatiota ja -palveluja tarjotaan verkostomaisesti. Verkoston muodostavat matkailukohteet, matkailuyritykset ja kivijalkakaupat.
Ammatillisen koulutuksen koulutustuotteiden kehittäminen sekä vetovoiman ja hakijamäärän kasvattaminen palvelumuotoilun keinoin pilottialoilla.

Tavoite 3: Uuden viestinnän ja yhteismarkkinoinnin toimintatavan rakentaminen.

Tavoitteena on kehittää uutta asiakaslähtöistä viestintää palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä Savonlinnan kaupungin, työelämän ja eri koulutuksen järjestäjien kanssa.


Hankkeen toimenpiteet:

Toimenpide 1) Palvelumuotoilun LivingLab-toimintamallin luominen

XAMK-Pienyrityskeskus: Kehitetään, testataan ja pilotoidaan mittari palveluliiketoiminnan kypsyyden ja asiakkaan palvelukokemuksen mittaamiseen. Palveluliiketoiminnan kypsyyttä ja asiakkaan palvelukokemusta mitataan hankkeessa luotavan Palvelupuntarin avulla. Tuotetaan palvelumuotoilu-koulutusta yrityksille, jotta voidaan kehittää asiakaslähtöisiä uusia palvelumuotoja, toimintatapoja ja tuotteita.
SAMIedu: Osallistutaan yritysten palvelumittausten tekemiseen, sekä kehittämistoimien toteuttamiseen case luontoisesti mm. osuuskauppa Suur-Savon, Savon Mafian, Harjun Portin ja Savonlinnan kaupungin toimipisteissä ja näin luodaan opiskelijoille aitoja työelämälähtöisiä oppimisprojekteja sekä osallistutaan kehittämään uusia palvelumuotoja, toimintatapoja ja tuotteita yrityksille. Palvelumuotoilun pilottien kehittämistyöhön osallistuminen vahvistaa SAMIedun opiskelijoiden osaamista ja valmiuksia yrittäjyyden, työelämävalmiuksien ja ammatilliseen osaamisen näkökulmasta.
Savonlinnan kaupunki: Opitaan mittaamaan ja kehittämään asiakkaan- matkailijan palvelukokemusta. Living Lab tiimin luominen, jossa Savonlinnan kaupunki kokoaa yhteen Savonlinnan seudun matkailua edistävät / tukevat ja palvelumuotoilusta kiinnostuneet toimijat, jotka yhdessä haluavat kehittää ja muotoilla asiakkaille parempia palveluja ja ylivertaisia palvelukokemuksia.

Toimenpide 2: Kehittää organisaation/yritysten palveluprosesseja asiakkaita osallistaen palvelumuotoilun valmennusten avulla.

XAMK-Pienyrityskeskus: Tuotetaan palveluliiketoiminnan kehittämisen valmennus pilotti yrityksille asiakaslähtöisien uusien palvelumuotojen ja toimintatapojen ja tuotteiden kehittämisen tueksi palvelumuotoilun keinoja ja työkaluja hyödyntämällä.
Savonlinnan kaupunki: Matkailijan palvelukokemuksen palvelumuotoilu
a) Matkailijan palvelukokemuksen palvelumuotoilu (osittain ostopalvelu) Matkailijaprofiilien valitseminen ja valittujen kohderyhmien asiakaskaspolun lähtötason mittaaminen (mystery shopping) ja määrittäminen (blueprint). Tämän jälkeen tavoitetason asettaminen ja ratkaisujen kehittäminen tavoitteeseen pääsemiseksi. Asiakaspolun palvelumuotoilussa hyödynnetään hankkeessa luotavaa palvelupuntaria (Xamkin ja SAMIedun toimenpide).
b) Matkailun uuden verkostomaisen toimintamallin kehittäminen (osittain ostopalvelu) Palvelupuntarin mittaustulosten perusteella kehitetään uudenlaista matkailun toimintamallia ja saadaan asiakaslähtöistä sisältöä hankkeen koulutuspaketteihin sekä tehdään yrityksille ja muille toimijoille kehittämisehdotuksia. Avoimet palautekanavat (mm. TripAdvisor) kytketään VisitSavonlinnaan ja yrityksiin. Tähän liittyvä selvitystyö (kytkentä destinaatioon) ja kytkentä yritystilaisuuksien sisältöön. Matkailijainfon vuosisuunnitelma, digitaalisten interaktiivisten infopisteiden ja konkreettisen infopisteen (tai vastaavan esim. infoauto) sekä pop up -infon tarpeiden selvitystyö. Huoneentaulu (infograafi) selittämään yrityksille /yrittäjälle mikä on heidän roolinsa palvelupolussa ja -tarjonnassa.

c) Yritystilaisuudet (osittain ostopalvelu): Kehitetään ja suunnitellaan yritystilaisuuksia ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavia koulutustuotteita MaRa-alalle yhteistyössä Savonlinnan Seudun Matkailun, Savonlinnan kaupungin, XAMKin ja SAMIedun kanssa asiakaslähtöisesti saatujen tulosten perusteella. Tavoitteena kehitettyjen palvelumallien jalkauttaminen yrityskenttään.
Lyhytkestoisten yritystilaisuuksien toteutus yrittäjille ja yhteisöjen esimiehille. Yritysten ja muiden toimijoiden tilaisuuksien tavoitteena on verkostojen kehittäminen, sitouttaminen yhteistyöhön ja entistä asiakaslähtöisemmän palvelun tarjoaminen; avoimen palautteen ja digitaalisten mahdollisuuksien ymmärtäminen ja käyttöönotto, mitkä lisäävät Savonlinnan kilpailukykyä matkailu- ja ostosdestinaationa. Lisäksi tavoitteena on yritysten osallistaminen matkailun uuden verkostomaisen toimintamllin kehittämiseen.
Kohderyhmä 1: kohderyhmänä yrittäjät ja yrityksien / yhteisöjen esimiehet. asiakkaiden Savonlinna ja Saimaa -kokemuksen vahvistaminen ja brändilupaus asiakkaille. Koulutus ja motivointitilaisuudet ostopalveluna.
Kohderyhmä 2: kohderyhmänä yritysten / yhteisöjen henkilökunta, miten yritykset palvelevat paremmin asiakkaita yhdessä ja erikseen.
SAMIedun MaRa-alan koulutuksessa tarvitaan trendien huomioon ottamista ja toteutusta sekä palvelutarjonnan uudistamista yrityslähtöisesti (lähiruoka, erikoisruokavaliot, muu erikoisosaaminen). Edellä kuvatun kohderyhmän 2 koulutuksen suunnittelu ja toteutus sisältyy SAMIedun projektitoteutukseen.

SAMIedu: Kehitetään ravintola- ja catering-alan, käsi- ja taideteollisuusalan, matkailualan ja liiketoiminnan alan koulutustuotteita palvelumuotoilun keinoin, jotta voidaan parantaa asiakasymmärrystä, testata uusia toimintamalleja ja saada lisättyä vetovoimaa koulutuksiin ja näin vastattua alueen työvoimatarpeeseen. Kehitetään digitaalisia palveluita, jotta koulutustarjonta ja sen saavutettavuus olisi entistä paremmin asiakkaiden löydettävissä. Kehitetään SAMIedun henkilöstön osaamista jatkuvan, osallistavan palvelumuotoilun toimintatavan rakentamisessa ja käyttöönotossa. Osallistutaan XAMKin toteuttamiin palvelumuotoilun koulutuksiin.

Toimenpide 3: Uuden viestinnän ja yhteismarkkinoinnin toimintatavan rakentaminen.
Kootaan viestintä- ja markkinointitiimi, joka lähtee kehittämään uutta asiakaslähtöistä viestintää palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä Savonlinnan kaupungin, työelämän ja eri koulutuksen järjestäjien kanssa.
Uuden viestinnän ja yhteismarkkinoinnin toimintatavan rakentaminen, yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa.
Viestintä ja hyvien käytäntöjen levittäminen (ostopalvelu)
Palvelumuotoilualustan luominen, jolla tuotteet ja palvelut on helpompi saavuttaa


Tulos:
•Osallistujayritykset tuottavat entistä paremmin asiakastarpeeseen vastaavia uusia tai tuunattuja palveluita. Se näkyy esimerkiksi yritysten vetovoimaisuutena, kannattavuutena, toiminnan sujuvuutena sekä entistä osaavampana ja sitoutuneempana henkilöstönä.
•Palvelupuntari on työkalu palveluliiketoiminnan kypsyyden ja asiakkaan palvelukokemuksen mittaamiseen.
•Kokemukset Palvelupuntarin kehittämisestä sekä työkalun pilottiversio julkaistaan tiiviinä raporttina. Lisäksi aiheesta voidaan tuottaa videoita ja muita julkaisuja, muun muassa kansainvälinen konferenssi- tai journal-paperi.
•Palvelumuotoilun LivingLab-Savonlinnaan, hankkeen toimintamalli jää elämään ja kehittää sekä elinkeinoelämän että koulutuksen järjestäjän palveluprosesseja.
•Yhteistyö alueen toimijoiden kesken (oppilaitos, elinkeinoelämä) tiivistyy, palvelumuotoilu luo uutta vetovoimaa.
•Matkailun uusi toiminta- ja palvelumalli toteutetaan kokonaisvaltaisesti yritysten ja matkailukohteiden verkostona.
•Palvelumuotoilun osaamisen vahvistumisen myötä myös toteuttajaorganisaatioiden asiakaskokemukset paranevat, tuotteet muotoutuvat asiakaslähtöisiksi ja toimiviksi
kokonaisuuksiksi, organisaatioiden toiminta tehostuu ja kannattavuus sekä tuottavuus paranevat.
•Yhteismarkkinoinnin toimintamalli, yhteinen tiedottaminen ja markkinointi vahvistuvat Savonlinnan seudulla
•Savonlinnan seutukunnan imagon ja vetovoimaisuuden paraneminen
•Koulutuksen hakijamäärät kasvavat

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Työelämän edustajat, yritykset, yrittäjät, yritysten henkilöstö
2. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, ensisijaisesti Ravintola- ja catering-ala, Matkailuala ja Liiketoiminnan ala
3. Opetushenkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Savonlinnan seutukunnan asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 686

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 375 060

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 526 249

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 494 331

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Enonkoski, Sulkava, Rantasalmi, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä naisia että miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä naisia että miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hanke edistää palveluiden kehittämistä ja verkostomaista yhteistyötä, millä on vaikutusta myös elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 10
Kehitetään uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja, hankkeen perustehtävä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Asiakaskokemuksen hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä edistää hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 3 7
Palvelumuotoilu sopii molemmille sukupuolille ja siitä hyötyvät eri kohderyhmät.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Palvelumuotoilu lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 3 5
Kehittämistyö edesauttaa kulttuuriympäristön kehittämistä koska voidaan ottaa huomioon paikalliset vahvuudet ja erityispiirteet.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tuotettiin yhteiskehittämisen keinoin Palvelumuotoilun Living Lab -toimintaympäristö, joka tarjoaa yrityksille tukea ja työkaluja asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen. Sivustolla on palvelumuotoilun teoriaa, case-esimerkkejä, digitaalinen palvelumuotoilun tehtäväkirja sekä muita palvelumuotoilun työkaluja. Sivustolla on myös yhteinen koulutuskalenteri palvelumuotoiluun liittyvien koulutusten ja tilaisuuksien markkinointiin. Sivuston työkaluja hyödynnetään mm. elokuussa alkaneessa Digi & Design –hankkeessa.

Samiedun tavoitteena hankkeessa oli erityisesti koulutustuotteiden vetovoiman kehittäminen. Hankkeessa kartoitettiin palvelumuotoilun keinoin horaca- ja matkailualan vetovoimaa ja kirkastettiin alojen opiskelijaprofiilit yhdessä Samiedun opetusravintola Paviljongin opiskelijoiden ja alan kehittäjäopettajan kanssa. Opiskelijaprofiileita hyödynnetään ohjauksessa ja alan koulutusten markkinoinnissa. Keskeisenä vetovoiman kasvattajana hankkeessa kehitettiin alan verkko-opetusta sekä tuotettiin markkinointivideot alan mahdollisuuksista viestimiseen.

Samiedulla kehitettiin palvelumuotoilun tutkinnonosa osaksi Samiedun koulutustarjontaa. Opetusta pilotoitiin uudenlaisella opetuksen mallilla digitaalista tehtäväkirjaa hyödyntäen keväällä 2020. Palvelumuotoilun 15 osp kuuluu nyt liiketoiminnan perustutkintoon valinnaisena tutkinnonosana, ja sen voi suorittaa myös muiden alojen opiskelijana. Hankkeen aikana kehitettiin yritysasiakkaiden toiveesta myös Palvelumuotoilun hyödyt yrityksille -koulutuspaketti.

Xamkin näkökulmasta tavoitteena oli erityisesti valmennuksissa mukana olevien yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä palvelumuotoilun toimintatapojen juurruttaminen yritysten toimintatavaksi. Valmennuksissa yritykset pääsivät ratkomaan vertaiskehittämisen keinoin omia kehittämishaasteitaan ja testaamaan uusia toimintamalleja. Palveluvaaka-työkalu liittyi kiinteästi näihin tavoitteisiin. Palveluvaaka on yritysten käyttöön tuotu helppokäyttöinen palveluliiketoiminnan kypsyyden sekä palvelukokemuksen mittaamisen ja kehittämisen työkalu. Palveluvaakaa kehitettiin ja testattiin palvelumuotoilun menetelmin valmennuksiin osallistuneiden yritysten kanssa osin samassa prosessissa kuin yritykset kehittivät omia kehittämishaasteitaan.

Opiskelijoiden ja yritysten välinen yhteistyö sekä hankeyhteistyö kasvoivat verkossa toteutetulla Hackathon-innovaatioleirillä, jossa Samiedun, Xamk:n ja Esedun opiskelijat kehittivät moniammatillisesti ratkaisuja yritysten ennalta määrittelemiin ongelmiin. Hackathonin teemana oli kestävä matkailu, ja toteutus tehtiin yhteistyössä Symbioosi- ja Vakka- hankkeiden kanssa.

Matkailun palveluprosessit ovat kehittyneet ja matkailijoiden palvelukokemukset parantuneet hankkeen aikana. Savonlinnan Hankekehitys tuotti hankkeessa uudet matkailijaprofiilit sekä pohjan palveluideoiden työstämiseen eri kohderyhmille. Palvelumuotoilun työkaluja tuotiin yrityksille esille mm. matkailufoorumilla, matkailun- ja kaupanalan aamiaistreffeillä sekä työpajoissa. Koronan myötä hankkeessa toteutettiin webinaari, jossa annettiin ideoita palvelujen muotoiluun pandemian aiheuttamassa erikoistilanteessa.

Savonlinnan Hankekehitys keskittyi osatoteutuksessaan myös palvelujen saavutettavuuden parantamiseen destinaatio- ja yritystason TripAdvisor-koulutuksilla, Visit Savonlinna -infograafiohjeistuksella sekä matkailijapolulla, joka sisältää tietoa palaute- ja markkinointikanavista matkailijapolulla. Yhteistyöverkostoja ja matkailun palveluprosesseja kehitettiin mm. tuottamalla infograafit ja toteuttamalla yhteiset matkailijakokemuksen kehittämiseen liittyvät työpajat osana verkostomaisen toimintamallin kehittämistä.

Hankeorganisaatioiden palvelumuotoiluosaaminen kasvoi hankkeessa merkittävästi. Samiedussa järjestettiin henkilöstökoulutus, jonka aiheena oli palvelumuotoilun työkalut omassa joka päiväisessä työssä. Savonlinnan Hankekehitys osallistui XAMK:n palvelumuotoilun valmennukseen ja kaikki hankeorganisaatiot olivat mukana Hackathonin järjestämisessä, Palvelumuotoilun Living Lab -sivuston kehittämisessä sekä Palveluvaaka- työkalun testaamisessa.

Hankkeen myötä toteuttajaorganisaatioiden tuotteet ja palvelut ovat muotoutuneet asiakaslähtöisemmiksi, toiminta on tehostunut sekä kannattavuus parantunut. Koulutuksia on kehitetty palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisemmiksi tuottamalla lisää verkkototeutuksia ja tapoja opettaa opiskelijaystävällisemmiksi.

Hankkeessa kehitettiin yhteinen viestinnän malli, jonka avulla tulevaisuudessa on mahdollista käynnistää yhteinen viestinnän ja markkinoinnin toimintatapa Savonlinnan kaupungin (Elinkeinopalvelut ja Savonlinnan Hankekehitys), XAMK:n ja Samiedun välille. Mallissa hyödynnetään palvelumuotoilua ja sen avulla viestintää pystytään tehostamaan niin elinkeinoelämän suuntaan kuin eri toimijoiden välillä.