Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21613

Hankkeen nimi: Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vantaan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0124610-9

Jakeluosoite: Kirjaamo, Asematie 7

Puhelinnumero: 0983911

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.vantaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Siltanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.siltanen(at)vantaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503121707

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keskeyttämisestä kohtaamiseen –hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tukemalla opiskelijoiden kokonaishyvinvointia ja opiskelua. Kannustava ja turvallinen oppimisympäristö sekä opetuksen, ohjaamisen ja tuen selkeät rakenteet vahvistavat opintoihin kiinnittymistä ja vähentävät keskeyttämistä.

Opintojen keskeyttämisprosentti on Variassa korkea: vuonna 2017 perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa se oli 17,1%. Variassa on toteutettu viime vuosina erilaisia toimenpiteitä ja hankkeita keskeyttämisen vähentämiseksi, mutta ainakaan toistaiseksi niillä ei ole ollut vaikutusta keskeyttämisen vähenemiseen.

Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeessa pyritään tukemaan opiskelijoita, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen. Hankkeessa lisätään Varian opettajien valmiuksia nuorten tukemiseen ja ohjaamiseen ja kehitetään henkilöstön yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jonka kautta pystytään entistä paremmin tunnistamaan opiskelijoiden tuen tarpeet ja ohjaamaan tarpeellisten palveluiden pariin. Yhteistä toimintamallia ja tukemisen ja kohtaamisen valmiuksia kehitetään henkilöstön koulutuksen ja yhteisten työpajojen kautta. Tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, mutta samalla kehittää toimintamalleja, jotka tukevat kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä. Tuen tarpeen tunnistamisessa ja ohjauksessa tärkeässä roolissa on vastuuopettajien ja tuki- ja ohjauspalveluiden yhteistyö.

Keskeyttämiseen pyritään vaikuttamaan hankkeessa myös erityisnuorisotyön keinoin. Pilotointiin osallistuviin perustutkintoihin palkataan yhteensä neljä erityisnuorisotyöntekijää, jotka työskentelevät erityisesti keskeyttämisriskissä olevien nuorten kanssa ja samalla tukevat opettajien ja opiskelijahuollon työtä.

Hankkeessa järjestetään opiskelijoille heidän kanssaan yhdessä suunniteltua vapaa-ajan toimintaa. Tavoitteena on tätä kautta lisätä yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden tunnetta oppilaitoksessa sekä tukea kaverisuhteiden luomista ja oppilaitokseen kiinnittymistä.

Lisäksi hankkeessa kehitetään perusopetuksen ja Varian välistä yhteistyötä oikealle alalle hakeutumisen edistämiseksi ja ammatillisen koulutuksen tekemiseksi tutuksi perusopetuksen oppilaille.

Tavoitteena on, että Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen toimintamallit saadaan sidottua osaksi pilotointeihin osallistuvien alojen perustoimintaa hankkeen aikana. Hankkeen jälkeen toimintamallit levitetään koko oppilaitoksen käyttöön. Toimivia käytänteitä levitetään myös valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen perustutkinnon opiskelijat. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan pääasiassa 4-5 pilotointiin valittavassa perustutkinnossa. Hankkeen pilotointi aloitetaan kahdessa perustutkinnossa vuonna 2019. Ensimmäisistä pilotoinneista saatavien kokemusten perusteella mallia kehitetään ja otetaan seuraavina hankevuosina pilotointiin mukaan 2-3 perustutkintoa lisää. Hankkeeseen valitaan pääsääntöisesti mukaan aloja, joissa keskeyttämisprosentti on suuri mutta valmistuneiden työtilanne on hyvä, esimerkiksi logistiikka. Yhtenä kohderyhmänä on oppivelvollisuusikäiset nuoret, erityisesti ne, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa ja joilla on riski pudota opintojen alkuvaiheessa. Lisäksi yhtenä kohderyhmänä on Joustavasti jatkoon -ryhmien ja nuorten S2-VALMA:n opiskelijat, joiden opintojen ohjaamista vahvistetaan alkuvaiheessa, opintojen aikana ja nivelvaiheessa seuraavaan opiskelupaikkaan. Tavoitteena on vahvistaa nivelvaiheen ohjaustyötä ja mallintaa tuettua siirtymää toiselle asteelle. Yhtenä kohderyhmänä ovat ne nuoret, joilla ei ole selkeää koulutuspolkua ja joilla on tarve vahvaan ohjaukseen oppivelvollisuuden laajenemisen myötä. Nuorille järjestettävässä vapaa-ajantoiminnassa kohderyhmänä ovat kaikki Varian opiskelijat.

Erityisesti hankkeella pyritään tukemaan niitä nuoria, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen. Hankkeen toimenpiteiden kautta pyritään tunnistamaan entistä paremmin nuorten tuen tarpeita ja kohdistamaan toimenpiteitä erityisesti eniten tukea tarvitseville opiskelijoille.

Hankkeen toinen tärkeä kohderyhmä on Varian henkilöstö, erityisesti vastuuopettajat ja opiskeluhuolto. Henkilöstö kehittää hankkeen kautta uudenlaisen yhteistyöhön perustuvan toimintamallin sekä saa lisää välineitä opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaukseen. Henkilöstölle järjestetään koulutusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen liittyen. Erityisnuorisotyöntekijät toimivat henkilöstön tukena.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat perusopetuksen opettajat ja oppilashuollon henkilökunta sekä nuorten huoltajat. Hankkeen kautta yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten välillä tiivistyy ja sille muodostuu tarvittavat yhteiset rakenteet. Tätä kautta nivelvaiheen opiskelijat saavat realistisen käsityksen tulevista opinnoista ja alavalinnat kohdentuvat oikein. Samalla huomioidaan yhteistyö huoltajien kanssa, jotta heillä on myös realistinen käsitys aloista ja opinnoista voidakseen tukea nuorta alan valinnassa. Yhteistyötä huoltajien kanssa tiivistetään myös ammatillisten opintojen aikana.

Hankkeesta hyötyvät välillisesti myös yritykset, joissa opiskelijat suorittavat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ohjaamisen ja tuen parantaminen auttavat opiskelijoita kiinnittymään työpaikkaan ja menestymään työtehtävissään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 596 232

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 260 617

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 794 976

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 347 489

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 274

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ammatillisessa koulutuksessa on paljon sukupuolittuneita aloja. Esimerkiksi tekniikan alan opiskelijoista suuri enemmistö on miehiä, kun taas esim. sosiaali- ja terveydenhuollon alalla sekä hiusalalla opiskelijoista suurin osa on naisia. Esim. Varian hiusalalla on nyt noin 90 % opiskelijoista naisia. Alojen sukupuolittuneisuutta voidaan hankkeessa huomioida siinä, kuinka aloja esitellään opiskelemaan hakeutuville nuorille ja pyritään ohjaamaan nuoria itseään kiinnostaville aloille sukupuolesta riippumatta. Variassa on enemmän miespuolisia opiskelijoita kuin ammatillisessa koulutuksessa keskimäärin, sillä Variassa ei järjestetä kaupan ja hallinnon alan tutkintoja. Tekniikan alan opiskelijoista enemmistö on miehiä. Opetushallituksen vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan eroaminen on suurinta tekniikan aloilla. Tämä näkyy myös Variassa lukuisilla tekniikan aloilla erittäin korkeina keskeyttämisprosentteina. Korkean keskeyttämisprosentin tekniikan alat ja niillä opiskelevat miehet ovat siis hankkeen kannalta keskeinen kohderyhmä. Monella Varian voimakkaasti sukupuolittuneella alalla keskeyttämisprosentti on korkea (keskeyttämisprosentti yli 20%). Aloja, joilla on erityisen paljon keskeyttäneitä ovat ravintola- ja cateringala, kiinteistöpalvelut, kone- ja tuotantotalous, sosiaali- ja terveysala sekä turvallisuusala. Näillä aloilla on erityisesti tarpeen tutkia keskeyttämisen syitä ja sukupuolen vaikutusta niihin. Opetushallituksen selvityksen mukaan sukupuoli on yksi vaikuttavista tekijöistä ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen, ja selvityksen mukaan tukea tulisi kohdistaa erityisesti myös miesvaltaisilta aloilla opiskeleviin naisiin ja naisvaltaisilla aloilla opiskeleviin miehiin. Vaikka määrällisesti tämä ryhmä ei olekaan Variassa suuri, on tarpeen varmistaa, että tukea kohdistetaan alallaan sukupuolivähemmistössä oleville opiskelijoille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ottaen huomioon opiskelualojen sukupuolittuneisuus ja sukupuolten erot keskeyttämisprosenteissa. Yhtenä hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hakeutumista itseään kiinnostaville ja sopiville aloille. Hankkeessa huomioidaan alojen tasapuolinen esittely ja lähestytään asiaa oppilaiden vahvuuksien kautta, ei aloihin liittyvien stereotypioiden. Hankkeen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvän koulutuksen myötä on mahdollista lisätä henkilöstön osaamista myös sukupuolinäkökulmasta ja pohtia kuinka näitä näkökulmia voidaan huomioida oppilaitoksen toiminnassa ja arjessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun kokonaisvaltainen tukeminen ja opintojen keskeyttämisen vähentäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tätä kautta vaikuttaa opintojen keskeyttämisen vähentämiseen. Hankkeessa kehitetään arvostavaa kohtaamista ja opiskelijoiden tuen pariin ohjaamista, järjestetään mielekästä vapaa-ajantoimintaa edistäen kaverisuhteiden muodostamista.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hankkeessa otetaan huomioon aloihin liitetyt sukupuolistereotypiat ja opiskelijoiden sukupuolierot keskeyttämisessä. Hankkeessa tuetaan opiskelijoita yksilöinä ja rakennetaan toimintamallia joka mahdollistaa kaikille yhtäläisen tuen. Hankkeessa pyritään edistämään hakeutumista itseä kiinnostaviin ja itselle soveltuviin opintoihin riippumatta sukupuolesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 9
Hankkeessa edistetään opiskelijoiden opintojen läpäisyä ja työelämään siirtymistä. Hankkeessa kohdistetaan tuki erityisesti suurimmassa tuen tarpeessa ja keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille. Näin ehkäistään koulutuksesta tippumista ja sitä kautta syrjäytymistä. Koulutusten osallistujissa on myös paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joiden valmistumista ja työelämään kiinnittymistä hanke edistää.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-