Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21616

Hankkeen nimi: IoT-osaamisloikka

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: PL 214

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15101

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ria Gynther

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ria.gynther(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 1335

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta
ICT-toimialan kasvu, johon IoT (internet of things, teollinen internet) kuuluu, on maailmanlaajuisesti nopeaa. IoT-teknologiat ovat avainasemassa, kun tavoitellaan tuottavuuden merkittävää parantamista yrityksissä käytännössä kaikilla toimialoilla. Merkittävä pullonkaula on kuitenkin IoT-teknologiaosaamisen taso. IoT-osaamisloikka hankkeessa kehitetään IoT-alan koulutusta siten, että mahdollistetaan alueella IoT:n käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen, joka voi johtaa yritysten tuottavuusloikkaan.


Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää alueen tarpeita vastaavaa uudenlaisten älykkäiden IoT-laitteiden ja muihin IoT- teknologioihin liittyvää koulutustarjontaa ja sen laatua. Osatavoitteina on:
1. Työelämän ja oppilaitosten yhteistyömuotojen ja osaamisen lisääminen IoT-teknologioiden hyödyntämisessä.
2. Parantaa eri alojen tietoisuutta ja osaamista älykkäiden laitteiden ja IoT-teknologioiden tuomista mahdollisuuksista.
3. Kehittää ja pilotoida työelämän osaamistarpeita vastaavaa IoT-teknologioihin liittyvää koulutusta työssä oleville, työttömille alan osaajille ja nuorille.


Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet ovat:
1. IoT-työpajojen toteutus eri toimialoille: Järjestetään työelämän ja koulutuslaitosten yhteisiä IoT-työpajoilla, joita pidetään ala-kohtaisesti palvelualalle, konepajoille, automaatioalalle, prosessiteollisuudelle, ohjelmistoalalle. Maksuttomat työpajat eivät ole yksittäisiin yrityksiin sidottuja vaan ne ovat avoimia kaikille alan toimijoille.
2. IoT-webinaarisarjan toteutus: Pidetään avoimia webinaareja, jotka räätälöiden työpajoissa tunnistettujen elinkeinoelämän IoT-tarpeiden pohjalta ja näin ollen varmistetaan, että ne vastaavat alueen työvoiman tarpeisiin.
3. Työelämän IoT-osaamispilottien toteutus: Tehdään 5kpl alakohtaisia räätälöityjä pilotteja, jotka toteutetaan valituissa yrityksissä. Pilottien perusteella laaditaan alakohtaiset IoT-tuottavuusloikkamallit, jotka ovat yleisesti hyödynnettävissä eri yrityksissä.
4. IoT-virtuaalikoulutuksen toteutus: Kehitetään ja testataan 6 op IoT-verkko-opetuskokonaisuus, johon voi osallistua yritysten henkilöstöä ja opiskelijoita monipuolisesti eri asteiden oppilaitoksista sekä myös työttömät alan osaajat, joiden ammattitaito kaipaa päivitystä. Verkkokoulutus mahdollistaa yritysten työntekijöiden osaamisen päivittämisen IoT- teknologioiden osalta.
5. IoT-opintopolkujen suunnittelu: Toimenpiteessä kehitetään opintopolkuja ICT- ja IoT-teknologioista kiinnostuneille nuorille ja nuorille aikuisille aina toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin asti. Toimenpiteessä myös tarkastellaan mm. mahdollisuutta eri koulujenvälisistä yhteisopinnoista. Lukioissa toiminnassa huomioidaan erityisesti nuoret naiset. ICT-alalla työskentelee ja alaa opiskelee melko vähän naisia, joten hanke pyrkii osaltaan tekemään alaa tunnetummaksi ja kiinnostavammaksi myös naisille.

Tulokset
Hanke lisää Päijät-Hämeen alueen työssä olevien (alueen yritysten työntekijöiden ja opettajien), työttömien alan osaajien ja nuorten IoT-ammattitaitoa ja -osaamista. Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työelämän välistä yhteistyötä, jonka ansiosta IoT-koulutusta voidaan kehittää vastaamaan juuri alueen elinkeinoelämän tarpeita. Toisaalta koulutuksen ja työelämän väliset yhteistyötoimet, kuten työpajat ja osaamispilotit lisäävät myös opetushenkilökunnan ammattitaitoa IoT-teknologioista. Yksilölliset eri alakohtaiset toimenpiteet antavat yritysten työntekijöille tietoa IoT-teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista juuri omalle alalleen, joka voi pitkällä aikavälillä mahdollistaa IoT-perusteisen tuottavuusloikan. Hankkeen päätyttyä pilotoidut koulutukset ja koulutusmateriaalit jäävät käyttöön, joka varmistaa Päijät-Hämeen työvoiman muuttuvia tarpeita vastaavat IoT-koulutukset ja edistävät siten työllisyyttä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Päijät-Hämeen yritykset ja niiden henkilöstö

2. Opiskelijat
• Toisen asteen opiskelijat
• LAMK opiskelijat

3. Ohjaus- ja opetushenkilökunta
• Toinen aste
• LAMK

4.Työttömät, joilla on jokin alan pohjakoulutus, kuten ICT-insinöörit, automaatioinsinöörit, datanomit jne

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä hyötyjiä ovat kaikki toimijat ja asukkaat myös päijät-hämäläiset kunnat kokonaisuudessaan alueen elinvoimaisuuden kasvun myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 208 831

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 169 803

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 298 330

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 242 576

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Kärkölä, Lahti, Hollola, Sysmä, Asikkala, Heinola, Hartola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 48

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 243

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Uudenlaisten älykkäiden laitteiden ja IoT-teknologioihin liittyvän koulutuksen kehittäminen ja siten osaamisen kasvu hyödyttää sekä naisia että miehiä. Teknologiateollisuus ry:n mukaan alojen työntekijöistä vain noin viidennes on naisia ja sama pätee opiskelijoihin ja tutkijoihin. Teknologiateollisuudessa on meneillään rakennemuutos, jossa syntyy uusia yrityksiä, pk-yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä työllistävät yhä enemmän, joten osaavien naisten määrää kannattaa edistää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen puitteissa syntyvän osaamisen suhteen sukupuolinäkökulma ei ole keskeisessä roolissa, mutta naisten ja miesten erilainen lähestymistapa ICT-teknologioihin voidaan ottaa huomioon. Perinteisesti ajateltuna miehet ovat kiinnostuneita teknisistä ratkaisuista ja teknologiasta itsessään, kun taas naiset pääsääntöisesti suuntautuvat teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Miehet myös hakeutuvat useammin teknologia-aloille sekä opiskelemaan että töihin. Hanke edistää lukiossa opiskelevien naisopiskelijoiden tietoa teknologia-alojen mahdollisuuksista, erityisesti IoT -osaamiseen liittyen. Hanke pyrkii osaltaan tekemään ICT-alaa tunnetuksi ja molempia sukupuolia kiinnostavaksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on uudenlaisiin älykkäisiin laitteisiin ja IoT teknologioihin liittyvän osaamisen edistäminen, joka hyödyttää molempia sukupuolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeessa tavoitellaan IoT- teknologiaperustaista tuottavuusloikkaa, joka perustuu IoT osaajien kouluttamiseen alueen yritysten tarpeisiin. Koulutus tukee uusien innovatiivisten yritysten kehittymistä Päijät-Hämeeseen sekä tekee osaltaan alueen houkuttelevaksi investoinnin kohteeksi muualla toimiville yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Alueen yritykset pystyvät innovoimaan uusia palveluita IoT-teknologioiden haltuunoton jälkeen. Hankkeessa kehitettävät koulutuspalvelut (webinaarisarja ja virtuaalikoulutus)jäävät osaksi LAMKin koulutustarjontaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
IoT-huippuosaamisen alueelle kehittymisen myötä ihmisten hyvinvointi paranee. IoT- asiantuntijoille kehittyy yrityksiin monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä. Tämän johdosta elinkeinoelämä kehittyy alueella ja tulee uusia työpaikkoja ja yrityksiä alueelle.Alan pohjakoulutuksen omaavat työttömät pystyvät osaallistumaan hankkeen koulutuksiin ja päivittämään osaamistaan, joka voi johtaa työllistymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 3 6
Hankkeessa painotetaan IoT teknologioiden opiskelun kiinnostavuutta ja sen mukana tuomia mielenkiintoisia työtilaisuuksia nuorille naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-