Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21618

Hankkeen nimi: Yhteistötalot ja yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Kymenlaaksossa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kehittämisyhdistys Sepra ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1504937-6

Jakeluosoite: Helsingintie 1 A

Puhelinnumero: +358442774513

Postinumero: 49460

Postitoimipaikka: Hamina

WWW-osoite: http://www.sepra.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Tellervo Tolvanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.tolvanen(at)sepra.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442774513

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kohderyhmän edustajien tutustuminen erilaisiin yhteiskunnallisen yrittäjyyden muotoihin, ja kannustavien esimerkkien avulla saada alueelle syntymään 1-2 yhteiskunnallista yritystä. Hankkeen aikana aiotaan saada kehittymään useampia yhteisötaloja, jotka kykenevät tarjoamaan harjoittelu- sekä vapaaehtoistyöpaikkoja, töitä ja mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen. Kansainvälinen yhteistyö tuo toiminnalle huomattavasti lisäarvoa, koska yhteiskunnallinen yrittäjyys on vahvaa erityisesti kumppani St Munchins'in edustamassa Irlannissa, ja yhteisötalojen kehittäminen taas pitkällä kumppanimaa Virossa.

Toimenpiteet on eritelty kohderyhmien mukaan seuraavasti ja kohderyhmittäin on myös kirjattu tulokset
Nuoret
• käydään kertomassa yhteisötaloista sekä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä oppilaitoksissa sekä kumppanuuspöydässä mukana olevien toimijoiden nuorille - tuloksena
 nuoret näkevät yhteiskunnallisen yrittäjyyden yhtenä työllistymisväylänä
• järjestetään vuosittain kaksi tapahtumaa, missä nuorten on mahdollista tavata niin suomalaisia kuin kansainvälisiä yhteisötalojen/yhteiskunnallisten yritysten edustajia - tuloksena
 kynnys hakeutua vaihtojaksolle madaltuu, kun nuoret tapaavat ’isäntätahon’ edustajan etukäteen
• ideoidaan yhdessä nuorten kanssa toimintaa ja palveluja kumppanuuspöydässä olevien toimijoiden yhteisötaloille - tuloksena
 taloille syntyy toimintaa, mikä kiinnostaa nuoria tai minkä puitteissa nuoret voivat työllistää itsensä
• mahdollistetaan yhteensä 30 nuoren vapaaehtoistyön jaksot Suomessa, Virossa tai Irlannissa, kullekin sopivimmassa paikassa - tuloksena
 nuoret saavat itseluottamusta ja kokemusta kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä, sekä meriitin ansioluetteloonsa
• otetaan muutama nuori mukaan Leader Sepran kaupunkijaoston toimintaan - tuloksena
 nuoret pääsevät kokemaan olevansa osa pitkäjänteistä oman alueen kansalaistoimijalähtöistä kehittämistyötä ja kykenevänsä vaikuttamaan oman alueensa asioihin

Kumppanuuspöytätoimijat
• esitellään kansainvälisten kumppanien toimintaa kumppanuuspöydässä oleville toimijoille - tuloksena
 paikalliset toimijat saavat erilaisia ja uusia ideoita, sekä mahdollisuuden keskustella ideoistaan
• käydään kumppanuuspöydässä mukana olevien toimijoiden kanssa läpi heidän oman toimintansa kehittämistä kohti yhteiskunnallista yritystä - tuloksena
 nämä rohkaistuvat ottamaan askeleen kohti yrittäjyysmäisempää toimintaa
• lisätään toimijoiden valmiuksia tuottaa palveluja ja toimia mahdollistamalla 15 edustajalle vapaaehtoistyön jaksot Suomessa, Virossa tai Irlannissa, kullekin sopivimmassa paikassa - tuloksena
 mahdollisuus kokea erilaisia tapoja tehdä työtä yhteiskunnallisen yrittäjyyden parissa, sekä siirtää hyviä ideoita sekä käytäntöjä omalle alueelle
* sitoutetaan Kotkan kaupunkijaosto aktiivisesti seuraamaan ja tukemaan hankkeen toiminnan toteutusta - tuloksena
 jaoston jäsenet näkevät kansainvälisen yhteistyön arvon kansalaistoimijalähtöisessä kehittämisessä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat nuoret, jotka ovat työelämän ulkopuolella tai työttömyysuhan alaisia. Lisäksi yhteisöt, jotka heidän kanssaan toimivat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muutkin kuin nuoret työttömät ja työttömyysuhan alla olevat, jotka voivat hyötyä yhteisötalojen syntymisestä, sekä yhteiskunnallisten yritysten palveluista ja toiminnasta.

Välillisesti myös oppilaitokset ja toimijat, joiden toiminnassa mukana olevia nuoria vapaaehtoistyöjaksot koskettavat. He saavat näiden kautta uusia kontakteja kansainvälisiin toimijoihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 177

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 941

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 328

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Helsingintie 1 A

Postinumero: 49460

Postitoimipaikka: Hamina

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yhteiskunnallista yrittäjyyttä tehdään tutummaksi Kotkan seudulla tilanteessa, missä työttömyys Kotka-Haminan seudulla ei ole enää niin merkittävästi kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Nuorisotyöttömyyskään ei enää kasva kokonaistyöttömyyttä ja muuta maata nopeammin vaikka on seutukunnalla vielä paljon yli 15%. Erityisesti työttömyys koskettaa ilman ammattia olevia nuoria ja etenkin ensimmäisen työpaikan saanti on vaikeaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sellaisiksi, että niissä nimenomaan otetaan huomioon tasa- arvoinen osallistuminen eikä osallistuminen ole sukupuolikysymys. Kansainväliset vapaaehtoisjaksot kuitenkin todennäköisimmin rohkaisevat nuoria naisia osallistumaan toimintaan, ja näiden joukossa on toivon mukaan myös maahanmuuttajataustaisia nuoria.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvoasiat

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Yhteiskunnallisen yrittäjyyden myötä uudenlaista yrittäjyyttä alueelle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
nuoret voivat yrittäjyyttä ja palveluja ideoidessaan kehittää erilaisia, innovatiivisia palveluja sekä tuotteita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Osallisuus yhteisötalojen toiminnassa lisää hyvinvointia suoraan. Kansainväliset kokemukset nostavat nuorten itsetuntoa ja sitä kautta vaikuttavat myöhemmin positiivisesti hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Kaikilla nuorilla ei taloudellisista syistä ole mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Tässä taloudelliset seikat eivät ole esteenä vaan kaikilla nuorilla on mahdollisuus toimintaan osallistua. Rohkaistua saanut nuori voi jatkossakin tarttua helpommin esim. ERASMUS+ ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin kansainvälistymiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Yhteisötalotoimintaan voi osallistua riippumatta kulttuuritaustasta, kun osallistumistapoja pääsee ideoimaan itse.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-