Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21625

Hankkeen nimi: Toiminnan kukka, kuntouttava työtoiminta

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Alavuden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0177736-4

Jakeluosoite: Kuulantie 6

Puhelinnumero: 0625251000

Postinumero: 63300

Postitoimipaikka: Alavus

WWW-osoite: http://www.alavus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Kaarina Lehtonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työtoiminnan johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.lehtonen(at)alavus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405549529

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat eri ikäiset kuusiokuntien alueella asuvat henkilöt. Henkilöillä voi olla haasteina puuttuva ammatillinen koulutus tai päihde- ja mielenterveysongelmia. Taustalla voi olla myös syrjäytymistä ja toiminnan rajoitteita. Toiminnan kukka- hankkeen tavoitteena on ohjata ja tukea kohderyhmää koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille.

Toimintaan voi osallistua yhden työpäivän aikana 4 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat osallistuvat toimintaan aktivointisuunnitelman mukaan 1 - 4 päivänä viikossa. Toimintavuodessa arviolta puolet kuntoutujista osallistuu vähintää kahdelle kolmen kuukauden kuntoutusjaksolle, kuntoutukseen osallistuu arviolta 12 eri henkilöä vuodessa. Henkilöt työskentelevät kasvien kasvatus-, istutus - ja muissa puutarhatöissä. Työtehtävissä opitaan työelämää terapeuttisessa työympäristössä työnohjauksen ja työvalmennuksen tukemana. Työyhteisö tukee myös sosiaalisten taitojen kehittymistä. Toiminnassa olevat saavat työvalmennuksen yksilö- ja ryhmäohjauksessa tukea koulutuksen- ja työpaikan hakemiseen.

Puutarhatyössä hyvinvointia parantavat vaikutukset ovat moninaisia. Osa niistä parantaa oloa tuomalla mielihyvää ja osa muuttamalla fysiologista oloamme paremmaksi ja osa ravitsemuksen kautta. Puutarhatyöt lisäävät tutkitusti itsetuntoa ja mielihyvää. Tätä ominaisuutta on käytetty ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa mm. päihdeongelmaisten, mielenterveyspotilaiden ja myös fyysisten sairausoireiden parantamiseen (lähde: Puutarha ja kauppa artikkeli 126 puutarha kasvattaa hyvinvointia/Timo Taulavuori). Hankkeella tavoitellaan edellä mainittuja positiivisia vaikutteita kuntouttavaan työtoimintaan.

Hankkeen toteuttaja on Alavuden kaupunki. Työnohjauksessa toimii vastaava ohjaaja ja työvalmentaja sekä asiantuntijapalveluita tarjoavia konsultteja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat:
- henkilöt joilla ei ole ammatillista koulutusta tai ovat osatyökykyisiä tai työttömiä
- henkilöt joilla on elämänhallinnallisia ongelmia
- työikäiset kuntouttavaa toimintaa tarvitsevat henkilöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koulut, puutarha-alan yritykset, Erityisammattikoulu Luovi, Nuorten paja- 66,Kuussote

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 158 726

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 139 089

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 211 633

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 185 450

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien

Kunnat: Ähtäri, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kallenkuja 5

Postinumero: 63300

Postitoimipaikka: Alavus

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 36

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta soveltuu tasapuolisesti niin naisille kuin miehillekin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aktivointisuunnitelmat tehdään tarpeen mukaan, eikä sukupuolisesta näkökulmasta katsoen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kuntouttavan työtoimintamme tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Kasvatetut kasvit toimitetaan kasvatuspaikan lähiympäristöön. Kuljetuksissa polttoaineen käytön minimointi. Kasvatustilojen lämmityksessä hyödynnetään lämmön talteenottoa ja kaukolämpöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Kasvit toimivat hiilinieluna. Vähentää kasvien kuljetuksia muualta maailmasta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Säästää luonnonvaraisia kukkia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta pinta- ja pohjavesiin. Kasvihuonekaasut, kts, edelliset kohdat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei synny hajoamatonta jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Kaukolämpö tuotetaan kotimaisella puuenergialla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Tukee paikallista puutarha-alan yrittäjyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei ole.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Terapeuttinen vaikutus osallistujille, edistäen henkistä ja fyysistä kuntoa. Parantaa ympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kuntouttavaan toimintaa ohjataan tarpeen mukaan sekä naisia että miehiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Parantaa kuntouttavien mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan ja siten parantaa yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tiedossa.
Ympäristöosaaminen 8 8
Opitaan kasvien kasvatusta ja luonnon kiertokulkua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toiminnan Kukka -hankkeella lähdettiin toteuttamaan alueellamme uudenlaista kuntouttavan työtoiminnan muotoa. Hankkeen ytimessä olivat kuntouttavan työtoiminnan palvelut, pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden tuki, puutarhatyön ja kukkien kasvatuksen terapeuttinen vaikutus sekä soveltuvuus tämän tyyppisessä toiminnossa.

Toimintaa toteutettiin pääasiassa hankkeelle varatussa toimitilassa Alavudella. Kesäisin ulkotöitä tehtiin toimitilan ulkoalueella olevien istutuspenkkien ja pienen kasvihuoneen parissa sekä yhteistyössä Alavuden kaupungin puistotoimen kanssa sovituissa kohteissa. Tutustumiskäyntejä tehtiin mm. erilaisiin puutarhoihin ja alan oppilaitoksiin (esim. Järviseudun Ammatti-instituutin puutarhakoulutuksen Kurejoen toimipiste.) sekä paikallisiin alan yrityksiin. Syyskaudella Toiminnan Kukka hoiti joulutähtien kasvattamisen ja jakamisen Alavuden kaupungin työntekijöille. Kevätkaudella päätehtävä on tuottaa kukat Alavuden kaupungin puistoihin.

Hankkeen tavoitteeksi asetettiin osallistujamäärätavoite. 3 vuoden aikana tavoiteltiin palveltavaksi 36 osallistujaa. Tämä tavoite saavutettiin ja ylitettiin ja lopullinen osallistujamäärämme tälle ajalle oli 40. Suurin osa näistä osallistujista siirtyi joko töihin tai työkokeiluihin, tai näiden yhdistelmään, jossa työkokeilun kautta työllistyttiin kyseiseen työpaikkaan. Pienempi määrä siirtyi erilaisiin koulutuksiin tai polutettiin muihin palveluihin. Muutaman osallistujan kohdalla valmisteltiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Erilaisiin työsuhteisiin siirtymisiä (joko vakituinen tai määräaikainen, ilman päällekkäisyyksiä) oli 12. Koko osallistujamäärästämme tämä on 30%.

Yhteistyötä tehtiin kunnan, paikallisten yrittäjien, oppilaitosten, työllistämis- ja sosiaalipalvelujen sekä myös erilaisten hankkeiden kanssa. Erityisen läheistä yhteistyö oli luonnollisesti Alavuden kaupungin puistotoimen, työllisyyden kuntakokeilun ja Kuusiokuntien Sosiaali- ja Terveyskuntayhtymän kanssa. Muiden hankkeiden kanssa tehdystä yhteistyöstä on helppo nostaa esille työterveyslaitoksen Solmu-hanke, jonka Kykyviisari-työkalua käytimme vuodenvaihteesta 2020-2021 alkaen. Hankkeemme loppupuolella aloitettiin myös suunnittelu Järviseudun Ammatti-instituutin kanssa opinnollistamisen toteuttamiseksi, jota tullaan jatkamaan hankkeen jälkeen.

Puutarhatyön ja kukkien kasvatuksen terapeuttinen vaikutus oli helppo huomata. Kasvun seuraaminen siemenestä täysimittaiseksi kasviksi antoi onnistumisen ja edistymisen tunteen, ja kasvien oikeaoppinen hoito antoi osallistujille vastuuta kasvavan kasvin menestymisestä. Toimitilan täyttävät viherkasvit ja kukat tarjosivat ympäristön, johon oli mukava palata ja jossa oli viihtyisää työskennellä. Puutarhatyöskentely tarjoaa myös hyvän kirjon erilaisia työtehtäviä aina kevyestä kukkien hoidosta fyysisesti vaativampiin ulkoalueiden hoitoon, joita voidaan sitten jakaa osallistujien rajoitteiden ja mielenkiinnon mukaan.

Hankkeen päättymisen jälkeen Toiminnan Kukka vakiinnutetaan Alavuden kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksiköksi. Jatkossa yhteistyömme puistotoimen kanssa tiivistyy ja siirrymme suunnittelemaan opinnollistamisen ottamista osaksi Toiminnan Kukan kokonaisuutta.