Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21625

Hankkeen nimi: Toiminnan kukka, kuntouttava työtoiminta

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Alavuden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0177736-4

Jakeluosoite: Kuulantie 6

Puhelinnumero: 0625251000

Postinumero: 63300

Postitoimipaikka: Alavus

WWW-osoite: http://www.alavus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Kaarina Lehtonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työtoiminnan johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.lehtonen(at)alavus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405549529

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat eri ikäiset kuusiokuntien alueella asuvat henkilöt. Henkilöillä voi olla haasteina puuttuva ammatillinen koulutus tai päihde- ja mielenterveysongelmia. Taustalla voi olla myös syrjäytymistä ja toiminnan rajoitteita. Toiminnan kukka- hankkeen tavoitteena on ohjata ja tukea kohderyhmää koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille.

Toimintaan voi osallistua yhden työpäivän aikana 4 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat osallistuvat toimintaan aktivointisuunnitelman mukaan 1 - 4 päivänä viikossa. Toimintavuodessa arviolta puolet kuntoutujista osallistuu vähintää kahdelle kolmen kuukauden kuntoutusjaksolle, kuntoutukseen osallistuu arviolta 12 eri henkilöä vuodessa. Henkilöt työskentelevät kasvien kasvatus-, istutus - ja muissa puutarhatöissä. Työtehtävissä opitaan työelämää terapeuttisessa työympäristössä työnohjauksen ja työvalmennuksen tukemana. Työyhteisö tukee myös sosiaalisten taitojen kehittymistä. Toiminnassa olevat saavat työvalmennuksen yksilö- ja ryhmäohjauksessa tukea koulutuksen- ja työpaikan hakemiseen.

Puutarhatyössä hyvinvointia parantavat vaikutukset ovat moninaisia. Osa niistä parantaa oloa tuomalla mielihyvää ja osa muuttamalla fysiologista oloamme paremmaksi ja osa ravitsemuksen kautta. Puutarhatyöt lisäävät tutkitusti itsetuntoa ja mielihyvää. Tätä ominaisuutta on käytetty ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa mm. päihdeongelmaisten, mielenterveyspotilaiden ja myös fyysisten sairausoireiden parantamiseen (lähde: Puutarha ja kauppa artikkeli 126 puutarha kasvattaa hyvinvointia/Timo Taulavuori). Hankkeella tavoitellaan edellä mainittuja positiivisia vaikutteita kuntouttavaan työtoimintaan.

Hankkeen toteuttaja on Alavuden kaupunki. Työnohjauksessa toimii vastaava ohjaaja ja työvalmentaja sekä asiantuntijapalveluita tarjoavia konsultteja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat:
- henkilöt joilla ei ole ammatillista koulutusta tai ovat osatyökykyisiä tai työttömiä
- henkilöt joilla on elämänhallinnallisia ongelmia
- työikäiset kuntouttavaa toimintaa tarvitsevat henkilöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koulut, puutarha-alan yritykset, Erityisammattikoulu Luovi, Nuorten paja- 66,Kuussote

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 158 726

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 867

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 211 633

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 166 488

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien

Kunnat: Ähtäri, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kallenkuja 5

Postinumero: 63300

Postitoimipaikka: Alavus

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 36

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta soveltuu tasapuolisesti niin naisille kuin miehillekin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aktivointisuunnitelmat tehdään tarpeen mukaan, eikä sukupuolisesta näkökulmasta katsoen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kuntouttavan työtoimintamme tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Kasvatetut kasvit toimitetaan kasvatuspaikan lähiympäristöön. Kuljetuksissa polttoaineen käytön minimointi. Kasvatustilojen lämmityksessä hyödynnetään lämmön talteenottoa ja kaukolämpöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Kasvit toimivat hiilinieluna. Vähentää kasvien kuljetuksia muualta maailmasta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Säästää luonnonvaraisia kukkia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta pinta- ja pohjavesiin. Kasvihuonekaasut, kts, edelliset kohdat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei synny hajoamatonta jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Kaukolämpö tuotetaan kotimaisella puuenergialla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Tukee paikallista puutarha-alan yrittäjyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei ole.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Terapeuttinen vaikutus osallistujille, edistäen henkistä ja fyysistä kuntoa. Parantaa ympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kuntouttavaan toimintaa ohjataan tarpeen mukaan sekä naisia että miehiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Parantaa kuntouttavien mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan ja siten parantaa yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tiedossa.
Ympäristöosaaminen 8 8
Opitaan kasvien kasvatusta ja luonnon kiertokulkua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-