Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21627

Hankkeen nimi: Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.3.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki -kehittämishankkeen (S21604) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja edistää heidän kiinnittymistään työelämään, koulutukseen tai muihin heitä palvelevien tukitoimien piiriin. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen nuorten Ohjaamo ja yli 30-vuotiaiden Virtaamo, jotka tarjoavat moniammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta yhden luukun periaatteella.

Asiakas saa saumattomasti ja oikea-aikaisesti hänen tarvitsemansa palvelut ilman ajanvarausta. Asiakkaan palvelutarve kartoitetaan ja tarvittavat palvelut koordinoidaan asiakkaan kannalta tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Ohjaamon ja Virtaamon kautta on saatavissa eri asiantuntijoiden palveluja. Tarvittaessa työntekijä kokoaa asiakkaan ympärille moniammatillisen hyvinvointitiimin, jossa arvioidaan asiakkaan tilannetta. Asiakkaalle laaditaan hänen kanssaan jatkosuunnitelma sekä sovitaan vastuuhenkilöt asiakkaan tueksi ja suunnitelman toteutumiseksi. Ostopalveluna voidaan hankkia esimerkiksi psykologin tai psykiatrin palveluja, jos asiakkaan tilanne vaatii tarkempaa selvittelyä ennen jatkosuunnitelmien laatimista. Asiakkaiden työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan vahvistamiseksi voidaan järjestää erilaisia valmennuksia ja koulutuksia, infotilaisuuksia, yritys- ja oppilaitosvierailuja sekä pien- tai vertaisryhmätoimintaa. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon asiakaslähtöisyys, ja palveluista ja toiminnasta muodostetaan asiakkaiden tavoitteita ja tarpeita vastaava kokonaisuus.

Hankkeessa kehitetään myös työelämävalmentajan palvelua vastaamaan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tuen tarpeeseen elämän eri nivelvaiheissa. Pääpainopiste on tukea työelämään sijoittumisessa. Työelämävalmentajan tarve vaihtelee yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tavoitteiden mukaan ja tukea jatketaan niin pitkään kuin on tarvetta. Palkkatuen avulla edistetään asiakkaiden työelämävalmiuksia ja madalletaan kynnystä siirtyä avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen on tarkoitus olla alusta yhteistyön tekemiselle. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin tiivistää eri toimijoiden ja tahojen välistä yhteistyötä, jotta palvelut saadaan vastaamaan asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen mahdollisimman hyvin. Yhteistyöverkostoon kuuluu muun muassa eri viranomaistahot, oppilaitokset sekä kolmannen sektorin toimijat ja muut kohderyhmän kanssa työskentelevät toimijat. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti yritysten kanssa työvoiman kohtaamisen edistämiseksi ja piilotyö- ja työkokeilupaikkojen löytämiseksi.


Kehittämishanke toteutetaan 01.03.2019-28.02.2022 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 30.09.2020 (palkkatukijaksot päättyvät viimeistään 31.5.2020) TEM:n nykyisen ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Kalajoen kaupunki.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 563

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 563

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-