Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21628

Hankkeen nimi: Tervetuloa Pyhäjoelle!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pyhäjoen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189127-1

Jakeluosoite: Kuntatie 1

Puhelinnumero: 0403596007

Postinumero: 86100

Postitoimipaikka: Pyhäjoki

WWW-osoite: http://www.pyhajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Helena Annikki Illikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: elinkeinojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: helena.illikainen(at)pyhajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403596007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pyhäjoella tulee työskentelemään vuosina 2018 – 2030 tuhansia kansainvälisiä työntekijöitä noin 30 eri maasta. Osa heistä muuttaa paikkakunnalle perheineen, osa heistä jää pysyviksi asukkaiksi ja työtekijöiksi. Noin 3200 asukkaan Pyhäjoen kunta ja sen kuntaorganisaatio on pieni. Kunta tulee tarvitsemaan vahvaa kumppanuutta kunnassa toimivan kolmannen sektorin kanssa kotoutumisen onnistumisen tueksi ja avuksi. Haasteena tulee olemaan muuttaneita perheitä koskettava puolisotyöttömyys sekä perheiden integroituminen osaksi paikallista yhteisöä, sosiaalista osallisuutta.

Kuntien, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä muiden viranomaisten on kotoutumislain mukaan huolehdittava asianmukaisen ohjauksen ja neuvonnan antamisesta liittyen kototumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin sekä työelämään. Laki määrittelee ne palvelut, joita tulee tarjota Suomeen pysyväisluontoisesti muuttaville henkilöille. Nämä eivät yksistään kuitenkaan riitä, vaan niitä tukemaan tarvitaan yhteiskunnallista, poliittista ja sosiaalista osallisuutta tukevia toimia, joita muun muassa kansalaisjärjestöt ja yhteisöt tuottavat. Näillä tukevilla toimilla edistetään työllistettävyyttä, lisätään muuttavien työelämän valmiuksia ja ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä. Samalla kunnan yhteisöt saavat kulttuurillista rikastumista ja monipuolistumista uusien kansainvälisten kuntalaisten myötä. Hankkeella luodaan paikallinen yhteisöjen kumppanuusverkosto ja yhteiset toimintatavat ja käytännöt kotoutumisen edistämiseksi.

Sen lisäksi, että tulijat tarvitsevat kotoutumista, myös kantaväestö tarvitsee sopeutumista ja tietoa ympäristön muuttuessa monikulttuuriseksi. Muutos on aina kaksisuuntainen. Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallisuutta ja vuorovaikutusta maahanmuuttajien, kolmannen sektorin ja kantaväestön välillä. Keskinäinen vuorovaikutus lisää luottamusta, suvaitsevaisuutta ja osallistumista. Hankkeen tavoitteena on saada kuntaan muuttavien työntekijöiden perheet ja työelämän ulkopuolella olevat puolisot osaksi sosiaalista osallisuutta sekä edesauttaa hankkeen toimilla heidän työ- ja yhteiskuntasidonnaisen arkielämänvalmiuksien kehittymistä. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä kunnassa toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Heidän kanssaan luodaan uudenlainen, hyvään kotoutumiseen ja työllistettävyysvalmiuteen tähtäävä kumppanuusverkosto sekä luodaan ja käynnistetään tandem-opiskelun sekä paikallisluotsi- ja kaveritoiminnan palvelut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kuntaan muuttavien työntekijöiden työn ulkopuolella olevat puolisot perheineen, kunnan työttömät, kunnan järjestötja yhteisöt sekä kantaväestö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, seudun ihmiset, kotoutumisen parissa työskentelevät viranomaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 324 110

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 266 665

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 405 138

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 333 331

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Pyhäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 44

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 39

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 230

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on todettu, että puolisotyöttömyys ja syrjäytymisvaara kohdistuu enemmän naisiin kuin miehiin, sillä alueelle muuttava työväestö on suurelta osin miesenemmistöisiltä teknisiltä aloilta. Hanketta valmisteltaessa on kuitenkin todettu, että sukupuolten tasavertaiselle kohtelulle ei ole esteitä ja hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeen tuloksina syntyviä palveluja voidaan käyttää sukupuolesta riippumattomasti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kohdellaan molempia sukupuolia tasavertaisesti. Hankkeen toimenpiteet eivät aseta erityisvaatimuksia hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden sukupuolelle, joten sekä naiset että miehet voivat osallistua hankkeiden toimenpiteisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on syrjäytymisen ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen ja työkyvyn ylläpitäminen. Hankkeessa ei painoteta sukupuolinäkökulmaa, vaan toimenpiteet suuntautuvat yhdenvertaisesti eri tahojen edustajille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Hankkeella pyritään vaikuttamaan työväestön perheiden kotiutuminen kuntaan. Mikäli kotiutumista ei tapahdu riittävästi, on vaarana, että pendelöinti pääkaupunkiseudulta kuntaan lisääntyy. Pendelöinti kuormittaa sekä luontoa että ilmastoa. Hankkeen tuloksilla pyritään vaikuttamaan alueelle muuttamisen pysyvyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 7
Hanke edesauttaa asumisen pysyvyyttä ja sen myötä lentoteitse, henkilöautolla tehtävän pendelöinnin vähentymistä. Mitä lähempänä työpaikkaa työntekijät perheineen asuvat, vähäisempiä riskit ilmastonmuutokselle ovat.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Ks. yllä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Ks. yllä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hanke edistää välillisesti taloudellista kestävyyttä, sillä perheiden kuntaan kotoutuminen kohtuullistaa uusiutumattomien luonnonvarojen (energia) käyttöä yksityisautoilun ja pendelöinnin vähentyessä. Lyhyet työmatkat mahdollistavat ekologisen työmatkaliikkumisen (pyörä, jalankulku).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeessa autetaan kohtauttamaan paikallisten yrittäjien tarpeita ja paikkakunnalle muuttavilla olevaa osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa kehitetään syrjäytymisen ehkäisyyn soveltuvia työkaluja ja palveluita, jotka on hyödynnettävissä laajasti. Hankkeella tuotetaan uusia, materiaalittomia palvelumalleja, joiden avulla voidaan palvella suuriakin määriä ihmisiä. Hankkeessa opastetaan toimimaan ekologisesti ja suomalaisten käytänteiden mukaisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke edistää kotoutumista paikkakunnalle vähentäen reilusti pendelöintitarvetta. Se mahdollistaa kestävän liikkumisen ja logistisen järkevyyden.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa ehkäistään syrjäytymistä, luodaan sosiaalista osallisuutta ja lisätään hyvinvointia monipuolisesti.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hankkeella edistetään eri väestöryhmien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä hyviä väestösuhteita. Kulttuurien monimuotoisuuden arvostusta, kulttuurien ymmärtämystä ja huomioon ottamista erilaisissa toimintaympäristöissä lisätään ja sitä kautta pyritään vaikuttamaan tasa-arvoiseen kohteluun sekä päivittäisessä kanssakäymisessä että työllistymismahdollisuuksien lisääntymisenä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen yksi päätavoitteista on luoda yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeen paikallisluotsi- ja kaveripalveluissa tutustutaan paikallisuuteen, ympäristöön ja myös -kultturiympäristöön ja -historiaan.
Ympäristöosaaminen 3 3
Paikallisluotsi- ja kaveritoiminnassa sekä hankkeen järjestämillä opintoretkillä opetetaan mm. jokamiehen oikeuksista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-