Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21632

Hankkeen nimi: Etsikko

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Lahti ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2201714-5

Jakeluosoite: Rauhankatu 7

Puhelinnumero: 0505022000

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.viadia.fi/lahti

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Julia Mäkelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: julia.makela(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0449749461

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etsikko-hankkeessa perustetaan Lahteen huumausaineriippuvuuteensa havahtuneille ja siitä eroon haluaville henkilöille matalan kynnyksen tukipiste. Piste tarjoaa tukea riippuvuudesta irtautumisen ensi askelissa sekä tukee kohderyhmän hakeutumista jatkopoluille. Toiminta koskee paitsi huumausaineidenkäyttäjiä niin myös jo korvaushoidon piirissä olevia henkilöitä. Etsikon toiminnassa on varattu resursseja myös erityisesti alle 30-vuotiaiden huumausaineiden käyttäjien tavoittamiseksi tehtävään etsivään työhön.

Etsikon tavoitteena on saada hankkeeseen osallistujat vähentämään huumausaineidenkäyttöään, parantaa heidän elämänhallintataitojaan sekä auttaa heitä eteenpäin jatkopoluille. Yksilöllisestä tilanteesta riippuen jatkopolku voi tarkoittaa päihdekuntoutusjaksoa, kuntouttavaa työtoimintaa tai riippuvuuden varhaisessa vaiheessa tavoitettujen nuorten kohdalla myös opiskelu/työpaikkaa.

Etsikon kohderyhmää ovat riippuvuuteensa havahtuneet ja siitä eroon haluavat henkilöt. Lisäksi hankkeeseen ohjataan A-klinikan korvaushoidon piirissä jo olevia henkilöitä, jotka kaipaavat rutiineja päiviinsä. Etsikon etsivä työ pyrkii puolestaan tavoittamaan erityisesti alle 30-vuotiaita huumeidenkäyttäjiä, jotka eivät vielä ole kohdanneet suurempia käytöstä aiheutuvia ongelmia. Tavoitteena on havahduttaa heidät tilanteeseensa ja katkaista riippuvuus ennen sen syvenemistä. Lisäksi Rikosseuraamuslaitos ohjaa hankkeen piiriin lyhyitä vankeustuomioita saaneita huumausaineiden käyttäjiä, joiden putoamista takaisin päihde- ja rikoskierteeseen Etsikon toiminta pyrkii ehkäisemään. Kohderyhmän sosiaalinen osallisuus on kaikkein uhatuin ja heihin kohdistuu syrjintää, sillä huumausaineiden käytön retkahdukset estävät pääsyn nykyisiin työllistymistä ja kuntoutumista tukeviin palveluihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella on kolme osittain limittäistä kohderyhmää, jotka vastaavat hyvin ESR:n toimintalinjan 5 eritystavoitteen 10.1 kohderyhmän vaatimuksia. Hanke kohdistuu huumausaineiden käyttäjiin, joista suurin osa on vailla koulutusta ja/tai työkokemusta, ja joiden pääsyä kuntouttavaan työtoimintaan/työkokeiluun huumausaineiden käyttöhistoria hidastaa. Heihin myös kohdistuu runsaasti syrjintää ja ennakkoluuloja. Siten hanke tuottaa uudenlaisia ratkaisuja lisätäkseen sosiaalisesti uhatuimmassa asemassa olevien henkilöiden työ-/toimintakykyä.

Hankkeen kolme eri kohderyhmää ovat:

1)Huumausaineriippuvuudestaan eroon haluavat huumausaineiden käyttäjät

2)Korvaushoidon piirissä olevat henkilöt

3)Lyhyitä tuomioita suorittavat huumausaineriippuvaiset


Hankkeeseen osallistujien arvioitu määrä ja osallistumisaika per henkilö

Etsikossa saattaa käydä kahden vuoden aikana toistasataa henkilöä, mutta kävijä kirjataan hankkeen osallistujaksi vasta tämän osallistuttua toimintaan vähintään kaksi kertaa viikossa neljän perättäisen viikon ajan. Kohderyhmän heikon sitoutumiskyvyn huomioiden Etsikon arvioitu osallistujamäärä on yhteensä noin 30 henkilöä kahden vuoden aikana.

Käyntiajan pituus on kuitenkin hyvin erilainen eri kohderyhmillä: korvaushoidossa oleva voi siirtyä parhaassa tapauksessa eteenpäin kuntouttavan työtoiminnan piiriin tuotettuaan puhtaat seulat 3kk:n ajan, kun taas pitkällisestä riippuvuudesta kärsivällä voi kestää pitkään ennen kuin tämä uskaltaa hakeutua hoidon piiriin. Keskimäärin kävijän arvioidaan osallistuvan Etsikon toimintaan n. 6-12kk ennen siirtymistään jatkopolulle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät välillisesti Rikosseuraamustoimisto, joka saa lyhyitä vankeustuomioita suorittavia henkilöitä hankkeen piiriin. Lisäksi hankkeesta hyötyvät huumeiden käyttäjille hoitoa tarjoavat tahot, sillä hanke ”valmistaa” käyttäjiä hoitoon ja parantaa siten heidän edellytyksiään noudattaa hoitoa.

Hanke hyödyntää välillisesti myös huumeidenkäyttäjien läheisiä sekä naapurustoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 190 418

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 922

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 418

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 168 922

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Asikkala, Hollola, Heinola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Toimitila määräytyy myöhemmmin

Postinumero:

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 31

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Perustelu: Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty Etsikon toiminnassa saatuja kokemuksia ja Etsikon kävijätilastoja. Hankkeeseen osallistujien sukupuolijakauma on oletettavasti samankaltainen kuin Terveysneuvontapiste Jelpissä, jonka kävijäkunnasta 70% on miehiä. Kohderyhmässä naisilla ja miehillä on erilaisia tuen tarpeita, jotka on tunnistettu ja huomioitu hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa palkkaamalla hankkeen työntekijöiksi yksi mies- ja yksi naispuolinen henkilö. Näin toimitaan sen takia, että etenkin naisten on usein helpompi luoda luottamuksellinen suhde oman sukupuolensa edustajaan, ja osalla asiakkaista on kokemusta prostituutiosta. Hanke on sopinut ihmiskaupan uhreja auttavan Valo – ei orjuudelle ry:n kanssa mahdollisuudesta hyödyntää Valo ry:n asiantuntemusta asiakkaidensa auttamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei. Hankkeen päätavoite on tukea huumausaineriippuvuudestaan eroon haluavia henkilöitä riippuvuudesta irrottautumisen ensiaskelissa heidän sukupuolestaan riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hankkeen toiminta kohdentuu kohderyhmän hyvinvoinnin edistämiseen ja heidän toimintakykynsä parantamiseen. Lisäksi hankkeen tarjoama tuki vähentää läheisten kokemaa huolta ja sillä on siten välillistä vaikutusta asiakkaiden läheisten hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoista kohtelua huumausaineriippuvuuden hoidossa huomioimalla sukupuolten erilaiset tarpeet sekä hyödyntämällä Valo ry:n osaamista ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Hankkeeseen osallistujista suurin osa on miehiä, sillä myös huumausaineriippuvuudesta kärsivistä suurin osa on miespuolisia henkilöitä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 6
Hanke tukee huumausaineriippuvaisten mahdollisuuksia kuntoutumiseen ja sitä kautta heidän edellytyksiään päästä yhteiskunnan yhdenvertaisiksi jäseniksi. Tarjoamalla korvaushoidon piirissä oleville tukea oheiskäytöstä pidättäytymiseen edistetään heidän yhdenvertaisia mahdollisuuksiaan päästä kuntouttavan työtoiminnan / muiden työ- ja toimintakykyä edistävien palveluiden piiriin. Välillisesti hanke vaikuttaa tasa-arvoon muokkaamalla asenteita: näyttämällä, että huumausaineriippuvuudesta voi päästä eroon ja kuntoutua yhteiskunnan työkykyiseksi jäseneksi vähennetään huumausaineiden käyttöön liittyvää stigmaa ja edistetään (entisten) käyttäjien näkemistä yhdenvertaisina ihmisyksilöinä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Ympäristöosaaminen 3 0
Hankkeessa edistetään osallistujien ympäristöosaamista ottamalla ympäristöosaaminen kuten esimerkiksi kierrätys osaksi elämäntaitojen hallinnan opettelua. Ympäristöosaaminen huomioidaan hankkeen toiminnassa, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etsikko-hankkeessa perustettiin matalan kynnyksen toimipiste päihteiden aktiivikäyttövaiheessa oleville, elämänmuutosta haluaville päihderiippuvaisille. Etsikon kohderyhmää olivat riippuvuuteensa havahtuneet ja siitä eroon haluavat henkilöt, korvaushoidon piirissä jo olevat henkilöt, jotka kaipaavat rutiineja päiviinsä sekä lyhyitä vankeustuomioita saaneet huumausaineiden käyttäjät, joiden putoamista takaisin päihde- ja rikoskierteeseen Etsikon toiminta pyrki ehkäisemään. Etsikon tavoitteena oli saada hankkeeseen osallistujat vähentämään huumausaineidenkäyttöään, parantaa heidän elämänhallintataitojaan sekä auttaa heitä eteenpäin jatkopoluille. Yksilöllisestä tilanteesta riippuen jatkopolku saattoi olla päihdekuntoutusjakso, kuntouttava työtoiminta tai mahdollisesti jopa opiskelu tai työpaikka.

Etsikko oli asiakkaille auki neljänä arkipäivänä viikossa klo 12-16. Etsikon toiminnassa harjoiteltiin arjen taitoja ja tuettiin asiakkaita päihteettömyyden tavoittelussa. Etsikon toimipisteen toiminnan lisäksi työntekijät auttoivat asiakkaita monenlaisissa käytännön asioiden hoidossa ja lähtivät asiakkaan tukihenkilöksi virastoihin tai päihdepäivystykseen. Työntekijät tekivät myös etsivää työtä ja kohtasivat ihmisiä kaduilla ja yhteistyökumppaneiden luona kertoen kohderyhmälle Etsikon toiminnasta.

Hankkeen aikana asiakkaiden hyvinvointi lisääntyi oman päihteidenkäytön vähenemisen myötä. Moni asiakas sai elämäänsä parempaa otetta niin, että päihteiden käyttö vähentyi ja sen myötä myös rikosten tekeminen väheni. Hankkeen toiminnassa mukana oleminen toi monelle asiakkaalle merkitystä elämään kun sai kokea kuuluvansa johonkin yhteisöön ja sai kokemuksia päihteettömästä tekemisestä. Hankkeen aikana onnistuttiin saattamaan useampi asiakas jatkopoluille. Asiakkaita lähti Etsikosta niin päihdekatkaisuun, päihdekuntoutukseen, kuin kuntouttavaan työtoimintaankin. Muutama asiakas pääsi huumausaineista irti kokonaan ja he ovat lopulta palanneet takaisin työelämään.