Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21636

Hankkeen nimi: Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 1053500-9

Jakeluosoite: Lahdenkatu 6

Puhelinnumero: 0447638444

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Levola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: valmennuskeskusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.levola(at)pajulahti.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447755341

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

LAB-ammattikorkeakoulu Oy, 2630644-6
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, 1097026-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke vastaa EU:n ja Suomen olympiakomitean tavoitteisiin lisätä tietoisuutta ja parantaa malleja urheilijoiden kaksoisuran toteuttamiseen. Aiemmin tehtyjen selvitysten mukaan erityisesti siirtämävaiheet on nähty ongelmallisiksi ja hankkeella pyritään vastaamaan tähän haasteeseen. Urheilijan kaksoisuran hyötyinä on esimerkiksi EU:n urheilijan kaksoisura raportissa (2012) mainittu urheilijoiden parempi kyky valmistautua urheilu-uran jälkeiseen elämään ja työllistyä urheilu-uran jälkeen.

Hankkeen myötä alueen urheilijoilla on selkeät pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä urheiluun, että opiskeluun ja erityisesti niiden yhdistämiseen liittyen. Suunnitelmat on tehty yksilöllisesti yhdessä eri asiantuntijoiden (esimerkiksi eri koulutusasteiden edustajien) kanssa. Lisäksi urheilijoiden taustajoukoille on tuotettu lisää tietoa ja osaamista urheilijan tukemiseen kaksoisuran tekemiseen liittyen.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
- luoda alueelle eri alan asiantuntijoiden ohjausverkosto, jonka toiminta vakiinnutetaan osatoteuttajien omaan toimintaan
- luoda toimiva malli urasuunnittelutyökalusta
- lisätä tietoisuutta ja osaamista urheilijoiden kaksoisuramallista ja sen tukemisesta

Hankkeessa analysoidaan urheilun ja opiskelun nykytila Päijät-Hämeen alueella, lisätään tietoisuutta kaksoisuran mahdollisuuksista eri kohderyhmien parissa alueella, tuotetaan koulutusmateriaalia, kehitetään kaksoisuraan liittyvää ohjausta ja siirtymävaiheita, luodaan yksilöllisiä suunnitelmia sitä varten tuotetun työkalun avulla, konseptoidaan alueelliset urheilijan kaksoisuran tekemisen mallit ja lisätään oppilaitosten välistä yhteistyötä. Aiheen tiimoilta järjestetään myös erilaisia osallistavia työpajoja eri kohderyhmille. Hankkeen tuloksena syntyneet toimintamallit kuvataan ja levitetään eteenpäin kansallisessa verkostossa, ja osin kansainvälisestikin.

Hankkeen ansiosta tietoisuus urheilijan kaksoisurasta ja sen siirtymävaiheista lisääntyy erityisesti Päijät-Hämeen alueella, mutta myös laajemman kohderyhmän keskuudessa. Hankkeen avulla kuvataan toimintamalleja urheilun ja opiskelun yhdistämisestä ja siirtymisestä eri vaiheesta toiselle. Hanke myös kehittää edellä mainittuja toimintamalleja urheilijoiden tukemisessa kaksoisuraan liittyvien haasteiden suhteen. Hankkeen tuloksena kuvataan urheilijan polku Päijät-Hämeen alueella, laaditaan koulutusmateriaaleja asiaan liittyen ja esitellään tuloksia sekä kansallisissa, että kansainvälisessä tapahtumissa. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä urheilun ja opiskelun yhdistämisestä entistä vaivattomampaa ja vahvistaa urheilijoiden ja urheilijoiden taustajoukkojen osaamista siitä, miten
urheilu-uraa voidaan suunnitella niin, että myös urheilu-uran jälkeinen tulevaisuus on turvattu. Tämä tulee tukemaan urheilijoiden työllistymistä, mutta myös mahdollistamaan urheilu-uran jatkumisen pidempään, kun valintoja ei tarvitse asettaa vastakkain.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:
- Päijät-Hämeen alueen urheilijat, erityisesti tavoitteellisesti valmentautuvat kilpa- ja huippu-urheilijat
- valmentajat ja muut urheiluseurojen toimihenkilöt
- urheilijoiden perheet ja muut tukijoukot
- oppilaitosten opinto-ohjaajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:
- työelämän edustajat, yritykset, työnantajat
- tulevat urheilijasukupolvet
- kansallinen opiskelija-urheilijayhteisö
- kansainvälinen opiskelija-urheilijayhteisö
- oppilaitosten henkilöstö laajemmin

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 002

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 798

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 223 135

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 155 803

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Heinola, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 210

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmien edustajien määrää ja sukupuolijakaumaa on arvioitu etukäteen. Kohderyhmäksi arvioitu urheilijaporukka on hieman poika-/miespainotteinen samoin kuin valmentajaväki. Muiden kohderyhmien edustajien arvellaan edustavan aikalailla tasan miehiä ja naisia. Erillisiä asiantuntijoita arviointiin ei ole käytetty, vaan arvio on tehty hakijoiden parhaan arvion ja kohderyhmiä koskevien tietokantojen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana selvitetään, onko nais- ja miesurheilijoiden välillä eroja kaksoisuran tekemisessä ja siihen tarvittavassa tuessa. Löydösten perusteella asia otetaan esiin hankkeen tuloksena syntyvissä työkaluissa / malleissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet eivät liity sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toiminnat eivät aiheuta vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toiminnat eivät aiheuta vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminnat eivät aiheuta vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toiminnat eivät aiheuta vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminnat eivät aiheuta vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Hankkeen aikana järjestettävissä työpajoissa ja tilaisuuksissa syntyy jätettä esimerkiksi tarjoilujen takia. Jätteiden määrä pyritään pitämään vähäisenä ja kierrättämään syntyneet jätteet oikein. Pääosa hankkeen tuloksena tuotetuista materiaaleista ja työkaluista on sähköisiä. Yhtenä tuloksena syntyvä opas, joka teetetään myös paperisena vihkona, tuotetaan kestävästi valituista materiaaleista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeen aikana ostettavat palvelut valitaan paikallisilta toimijoilta. Lisäksi paikallisia yrityksiä ja urheilijoita pyritään verkottamaan keskenään ja saamaan urheilijoista hyvää työvoimaa tulevaisuudessa paikallisiin yrityksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Ison osa hankkeen tuloksista on toimintamallien ja tietoisuuden parantamista, joka on aineetonta kehitystä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Hankkeen aikana toteutettavat typajat pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä suurinta osallistujajoukkoa, jolloin matkustamista syntyy mahdollisimman vähän. SELL Gamesien aikana järjestettävään seminaariin on joukkoliikennekuljetus linja-autolla, yksityisautoilla liikkumista pyritään välttämään.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hanke edistää kohderyhmänä olevien urheilijoiden hyvinvointia monella eri tavalla. Erityisesti henkinen hyvinvointi ja stressittömyys lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Urheileminen ja urheilussa oman parhaan potentiaalinsa ja erinomaisuuden tavoittelu on yhtälailla miesten ja naisten oikeus. Vanhakantainen ajattalumalli saattaa korostaa huppu-urheilun miehisyyttä. Tasa-arvoa edistetään myös urheilijoiden työllistymismahdollisuuksien lisäämisellä (vrt. erot ei-urheilijoihin)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeessa pyritään korostamaan paikallisuutta ja että kohderyhmien edustajat tuntisivat yhä enemmän ylpeyttä toimintaympäristöstään ja maakunnastaan. Hankkeen avulla kehittyy maakunnallinen urheilijan polku, joka lisää vetovoimaa maakuntaan.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeella ei ole juurikaan vaikutusta kulttuuriympäristöön. Välillisesti pitkällä aikavälillä hankkeen vaikuttaessa positiivisesti alueen urheiluimagoon, silla on positiivisia vaikutuksia liikunta- ja urheiluympäristöihin (niiden määrään ja laatuun).
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen vaikutukset ympäristöosaamiseen ovat vähäiset.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-