Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21637

Hankkeen nimi: TyöMAA

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: https://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Porras

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.porras(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 568 4704

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 0245904-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lukion oppiainevalinnat ovat vahvasti sukupuolittuneita, ja nämä jakaumat siirtyvät lähes sellaisenaan yliopistoihin. Pitkän matematiikan ja fysiikan miesvaltaisuus parantaa miesten ja heikentää naisten asemaa erityisesti suurilla tekniikan, kauppatieteiden ja luonnontieteiden aloilla. Myös moni ei-matemaattiseksi mielletylle alalle (esim. sosiaali- ja terveysala, psykologia, kasvatustieteet) päätyvä opiskelija yllättyy jatko-opinnoissaan siitä, kuinka merkittävää roolia matemaattiset perustaidot alalla näyttelevät.

TyöMAA -hankkeen tavoitteena on, että entistä useampi Etelä-Karjalan lukiolainen opiskelee lukiossa pitkän matematiikan. Lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella hankkeen tavoitteena on lisätä opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien tietämystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu.

Tukemalla matematiikan opiskelua voidaan nykyistä paremmin turvata ylioppilaiden pääsy korkeakouluopintoihin suoraan lukio-opintojen jälkeen. Motivoimalla tyttöjä pitkän matematiikan opintoihin laajennetaan matemaattisten jatko-opintoalojen rekrytointipohjaa ja voidaan pienentää miesvaltaisten alojen segregaatiota. Matematiikan osaamisen hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla voi puolestaan lisätä miesten mielenkiintoa kyseisiä aloja kohtaan ja vähentää näin segregaatiota myös naisvaltaisilla aloilla.

Tavoitteisiin pyritään seuraavien toimenpiteiden avulla:

Toimenpide 1: Työelämän matematiikkaa –materiaali. Materiaalissa esitellään todellisia tilanteita ja esimerkkejä matematiikan käytöstä eri ammateissa ja havainnollistetaan matematiikan merkitystä eri alojen jatko-opinnoissa.

Toimenpide 2: Matematiikkalähettiläät. Lähettiläät vierailevat kouluilla kertomassa oman alansa matematiikan tarpeesta sekä luovat uskoa epätoivon hetkillä sosiaalisen mediaan perustettavassa ryhmässä.

Toimenpide 3: Työelämän matematiikkaa –verkkokurssi. Toimenpiteiden 1 ja 2 kokemusten ja tuotosten pohjalta laaditaan verkkokurssi, jolla opiskelijat ratkovat eri alojen todellisia matemaattisia ongelmia tutustuen samalla moniin aloihin.

Toimenpide 4: Vaikuttavuuden arviointi, viestintä ja hallinnointi. Toimenpiteiden 1-3 vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan systemaattisesti koko hankkeen ajan. Hankkeesta ja sen tuloksista viestitään aktiivisesti kaikille kohderyhmille.

Toimenpiteiden tuloksena syntyy matematiikan opetuksessa hyödynnettävää materiaalia (tp 1), matematiikan opinnoissa tukevia ohjausmuotoja ja vertaisfoorumi (tp 2) sekä korkeakoulujen ja lukioiden pysyvä yhteistyömuoto (tp 3). Vaikuttavuuden arvioinnilla ja hyvällä viestinnällä (tp 4) turvataan tulosten leviäminen ja vakiintuminen käyttöön. Tulokset tukevat koko maakunnan lukiolaisten matematiikan opiskelua, jatko-opiskeluvalintoihin liittyvää opintojen ohjausta sekä opiskelijoiden menestymistä valintakokeissa ja jatko-opinnoissa.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Etelä-Karjalan lukiolaiset sekä lukioiden matematiikan opettajat ja opinto-ohjaajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut suomalaiset matematiikan opettajat ja opinto-ohjaajat sekä kuntien opetustoimintaa suunnittelevat henkilöt, jotka voivat toiminnassaan hyödyntää hankkeen kokemuksia, sekä hankkeessa syntyviä materiaaleja. Lisäksi keskeinen välillinen kohderyhmä on maakunnan tulevat lukiolaiset, joiden opetuksessa ja ohjauksessa hankkeen materiaaleja, sekä syntyvää verkkokurssia tullaan käyttämään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 236 910

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 235 859

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 315 879

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 314 478

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Taipalsaari, Lemi, Rautjärvi, Savitaipale, Luumäki, Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koko hanke perustuu toimintaympäristön sukupuolinäkökulmasta tehtyyn analyysiin. Katso tarkempi kuvaus hakemuksen kohdasta 5. Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta liittyy keskeisesti sukupuolinäkökulmien huomioimiseen. Matematiikkaan motivoinnissa työelämätietouden avulla pyritään tietoisesti vahvistamaan myös lukiolaisten valmiuksia hakeutua itseään kiinnostaville, ei-sukupuolityypillisille aloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankeen päätavoite on toimintalinjan 3 erityistavoitteen 8.1 mukaisesti Työ ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Motivaatio ja tuki matematiikan opinnoissa edistää lukiolaisten hyvinvointia. Pitkän matematiikan tuomat laajemmat valinnan mahdollisuudet jatko-opintoihin hakeuduttaessa parantavat jatko-kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Tyttöjen tukeminen ja kannustaminen pitkän matematiikan opinnoissa mahdollistaa heidän nykyistä laajemman hakeutumisen teknis-matemaattisiin ammatteihin, mikä edistää heidän taloudellista tasa-arvoaan ja purkaa sukupuolikäsityksiä. Naisvaltaisten alojen matemaattisen puolen kirkastaminen voi houkutella lisää miehiä näille aloille ja purkaa sitä kautta perinteisiä sukupuolikäsityksiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Sukupuolisegregaation väheneminen sekä mies- että naisvaltaisilla aloilla edistää laajasti sekä ammatillista että yhteiskunnallista moniarvoisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lukion oppiainevalinnat ovat vahvasti sukupuolittuneita, ja nämä jakaumat siirtyvät lähes sellaisenaan yliopistoihin.
Pitkän matematiikan ja fysiikan miesvaltaisuus parantaa miesten ja heikentää naisten asemaa erityisesti suurilla
tekniikan, kauppatieteiden ja luonnontieteiden aloilla. Myös moni ei-matemaattiseksi mielletylle alalle (esim. sosiaali- ja
terveysala, psykologia, kasvatustieteet) päätyvä opiskelija yllättyy jatko-opinnoissaan siitä, kuinka merkittävää roolia
matemaattiset perustaidot alalla näyttelevät.
TyöMAA -hankkeen tavoitteena oli, että entistä useampi Etelä-Karjalan lukiolainen opiskelee lukiossa pitkän
matematiikan. Lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella hankkeen tavoitteena oli lisätä
opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien tietämystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja
minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu.
Tukemalla matematiikan opiskelua voidaan nykyistä paremmin turvata ylioppilaiden pääsy korkeakouluopintoihin
suoraan lukio-opintojen jälkeen. Motivoimalla tyttöjä pitkän matematiikan opintoihin laajennetaan matemaattisten jatkoopintoalojen rekrytointipohjaa ja voidaan pienentää miesvaltaisten alojen segregaatiota. Matematiikan osaamisen
hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla voi puolestaan lisätä miesten mielenkiintoa kyseisiä
aloja kohtaan ja vähentää näin segregaatiota myös naisvaltaisilla aloilla.

Tavoitteisiin pyrittiin seuraavien toimenpiteiden avulla:

Toimenpide 1: Työelämän matematiikkaa –materiaali. Materiaalissa esitellään todellisia tilanteita ja esimerkkejä
matematiikan käytöstä eri ammateissa ja havainnollistetaan matematiikan merkitystä eri alojen jatko-opinnoissa.
Toimenpide 2: Matematiikkalähettiläät. Lähettiläät vierailevat kouluilla kertomassa oman alansa matematiikan
tarpeesta sekä luovat uskoa epätoivon hetkillä sosiaalisen mediaan perustettavassa ryhmässä.
Toimenpide 3: Työelämän matematiikkaa –verkkokurssi. Toimenpiteiden 1 ja 2 kokemusten ja tuotosten pohjalta
laaditaan verkkokurssi, jolla opiskelijat ratkovat eri alojen todellisia matemaattisia ongelmia tutustuen samalla moniin
aloihin.
Toimenpide 4: Vaikuttavuuden arviointi, viestintä ja hallinnointi. Toimenpiteiden 1-3 vaikuttavuutta seurataan ja
arvioidaan systemaattisesti koko hankkeen ajan. Hankkeesta ja sen tuloksista viestitään aktiivisesti kaikille
kohderyhmille.

Toimenpiteiden tuloksena syntyi matematiikan opetuksessa hyödynnettävää materiaalia (tp 1), matematiikan
opinnoissa tukevia ohjausmuotoja ja vertaisfoorumi (tp 2) sekä korkeakoulujen ja lukioiden pysyvä yhteistyömuoto (tp
3). Vaikuttavuuden arvioinnilla ja hyvällä viestinnällä (tp 4) turvataan tulosten leviäminen ja vakiintuminen käyttöön.
Tulokset tukevat koko maakunnan lukiolaisten matematiikan opiskelua, jatko-opiskeluvalintoihin liittyvää opintojen
ohjausta sekä opiskelijoiden menestymistä valintakokeissa ja jatko-opinnoissa.

Hanke koettiin kiinnostavana sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Covid-19-pandemia vaikeutti yhteistyötä lukioiden kanssa kokoontumiskieltojen myötä. Pandemian aikainen etäopiskelu ymmärrettävästi vähensi lukiolaisten kiinnostusta verkko-opiskeluun vapaa-ajalla. Tästä huolimatta osa lukiolaisista suoritti kurssista sekä A- että B-osion. Verkkokurssi jää osaksi Lab-ammattikorkeakoulun tarjontaa. Hankkeessa mukana olleiden lukioiden opettajat suosittavat verkkokurssia heti lukion alussa sekä mm. ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa. Matematiikkalähettilästoiminta koettiin hyväksi ja se jää osaksi LUMA-keskus Saimaan toimintaa. Opettajille suunnattu Geogebra-materiaali on avoinna ja löytyy Geogebran sivuilta otsikolla TyöMAA: opettajille.