Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21644

Hankkeen nimi: My Way 2 - työtä, osaamista ja kohtaamisia

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: PL 62

Puhelinnumero: 044 4492 725

Postinumero: 84101

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Murto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.murto(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401848237

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

My Way 2 –hankkeessa tavoitteena on korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeessa tuetaan joustavia ja yksilöllisiä polkuja, joilla voidaan vastata nopeasti kasvualojen osaavan työvoiman tarpeisiin. Hanke kehittää toiminnallaan työkaluja ja ratkaisuja käynnistyvien kasvupalvelupilottien tueksi, toimeenpanoon ja tulosten hyödyntämiseen.


My Way 2 –hankkeessa keskeistä on työllisyyspolku -ajattelu ja tarjolla olevien palveluiden ketjutus sekä vahva ohjaus seuraavaan lenkkiin. Hankkeessa annetaan ohjausta ja tukea osallistujan oman työllistymisen polun rakentamiseen, valmennuksista saadaan työkaluja oman työllisyyspolun rakentamiseen ja rekrytointiverstaalla luodaan silta kohtaamiselle työnantajien kanssa. Monialainen verkosto tukee kohtaamista ja työllistymistä, sen kautta pyritään mm. löytämään piilotyöpaikkoja. Toimenpiteiden avulla luodaan mallia, joka jäisi pysyväksi kasvupalveluiden toimenpiteeksi alueelle. Hankkeessa parannetaan työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden ammattiosaamista tarjoamalla yksilöllisiä palveluja, tehostamalla motivointia sekä ohjaamalla heitä koulutukseen tai työhön. Hankkeessa kehitetään työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista sekä vahvistetaan eri toimijoiden ja työelämän välistä yhteistyötä. Hankkeen toiminnalla edistetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista yritysten työvoimatarpeet huomioiden.


Hankkeen tuloksena ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyden uhkaa ja vaikutetaan hankkeen toimenpitein alle 300 päivää työttöminä oleviin tai lyhytaikaisempaan työttömyyteen, ammatinvaihtajiin, työelämän ulkopuolella olevien (esim. kotiäitien) työllistymiseen. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy aitoja kohtaamisia eri kohderyhmien kesken. Hankkeen tuloksena maakunnan kasvualoja edustavien yritysten työvoiman saanti paranee. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy myös toimintamalli moniammatilliselle verkostolle. Hankkeen välillisille kohderyhmille tarjotaan osallisuutta moniammatilliseen verkostotyöhön ja toimenpiteiden suuntaamista tiiviissä yhteistyössä.


Horisontaalisista periaatteista hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja valtavirtaistaminen, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus. Sukupuolinäkökulman edistäminen näkyy hankkeen toiminnassa siten, että se auttaa naisia ja miehiä saavuttamaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään työelämässä. Hankkeen toimenpitein edistetään mm. työvoiman ulkopuolella olevien sekä maahan muuttaneiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumista suhteessa muuhun väestöön valmentamalla työnantajaosapuolta mm. rekrytointiin liittyvien ennakkoluulojen ja pelkojen poistamisessa. Taloudellinen kestävyys näkyy paikallisesti siten, että hankkeessa tarjotaan toimenpiteitä mm. kohtaanto-ongelmaan (työhakijoiden ja työnantajien kohtaaminen). Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä yhdenvertaisuutta edistetään tarjoamalla hyvinvointia edistäviä yksilöllisiä palveluja, kohdistettuja valmennuksia sekä positiivisia kohtaamisia työnantajaosapuolen kanssa. Hankkeen tulosten juurruttamista tukee moniammatillinen verkosto, jonka toiminnan aktivoiminen on yksi hankkeen päätavoitteista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on ensisijaisesti suunnattu toisen- ja korkea-asteen koulutuksen saaneille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille.

Kohderyhmänä ovat nuoret (alle 25-vuotiaat), alle 1 vuoden työttömänä olleet, ikääntyvät ja muut heikossa tai hetkellisesti haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, kuten aivan opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joilla ei tiedossa työpaikkaa sekä alanvaihtajat, perhevapaalta työelämään paluuta suunnittelevat, paluumuuttajat ja maahanmuuttajat.

Hankkeen toimenpiteitä suunnataan myös alueen yrityksille sekä työllisyys- ja elinkeinotoimijoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan elinkeinoelämä, seutukunnat, kunnat sekä muut hankkeen sidosryhmät ja yhteistyökumppanit (muu julkinen sektori, työvoimaviranomaiset, oppilaitokset, kolmas sektori, muut työllisyyden edistämishankkeet, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit). Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä näiden tahojen kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 418 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 384 122

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 523 301

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 480 153

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Kalajoki, Reisjärvi, Sievi, Alavieska, Pyhäjärvi, Merijärvi, Siikalatva, Ylivieska, Kärsämäki, Oulainen, Pyhäntä, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 81

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeen toiminta-aikana arvioidaan ja raportoidaan toimenpiteiden vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Toimintaympäristöä on arvioitu mm. sukupuolinäkökulmasta työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja tarkastellen (liitteenä). Pieniä kuntakohtaisia eroja on havaittavissa miesten ja naisten työnhaussa, mutta molempia sukupuolia on melko tasaisessa suhteessa työnhakijoina. Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan yrityksiä, joilla on lähiaikoina rekrytointitarpeita. Yrityksiä toivotaan useilta toimialoilta. Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja valtavirtaistaminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä ovat haastavassa työmarkkinatilanteessa olevat tai työvoiman ulkopuolella olevat, kuten perhevapaalta työelämään palaavat ja työhönpaluuta suunnittelevat. Kohderyhmä on vahvasti naisvaltainen. Hankkeessa etsitään ja kokeillaan keinoja, joilla työelämään paluuta voidaan helpottaa ja tukea. Sukupuolinäkökulman edistäminen näkyy hankkeen toiminnassa siten, että se auttaa naisia ja miehiä saavuttamaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään työelämässä. Hankkeen toimenpiteistä kerättävän palautteen perusteella voidaan toiminta-aikana huomioida myös mahdolliset sukupuolesta johtuvat erityistarpeet ja eriävät mielenkiinnon kohteet. Hankkeen toimenpiteissä pyritään sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tukee sukupuolinäkökulman edistämistä toteutuksen kaikissa vaiheissa, mutta ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia ohjaus- ja valmennustapoja, jotka vähentävät autoilun tarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa keskitytään aineettoman pääoman kasvattamiseen. Kaikkia materiaaleja käsitteleviä tilanteita (esim. paperijätteen tuottaminen) pyritään minimoimaan käyttämällä sähköisiä työkaluja. Esimerkiksi julkaisut ovat ensisijassa avoimia ja sähköisiä. Merkittävä osa hankkeen kielikoulutuksista toteutetaan työelämän todellisissa tilanteissa yksilölähtöisenä ohjauksena, eikä koulutuksissa käytetä esim. oppikirjoja tai tulostettavaa oppimateriaalia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa edistetään paikallisen elinkeinorakenteen kestävyyttä mm. kehittämällä osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksia ja tiimiyrittäjyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa työllisyyttä, uudenlaisia tuotannon toimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hankkeessa toteutetaan valmennuksia ja yritysvierailuja liikkuvat palvelut -mallilla 3 seutukunnan alueella (14 kuntaa). Liikkuminen ja logistiikka on hankkeessa avainasemassa, ja mahdollista suunnitella kestävän kehityksen näkökulmasta, mm. etäyhteyksiä mahdollisimman paljon hyödyntäen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeen keskeisin tavoite on työllisyyden edistäminen ja yksilöiden näkökulmasta tärkeää on pyrkiä edistämään hankkeeseen osallistuvien henkilöiden konaisvaltaista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeen tavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, mutta tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa hankkeen toimenpiteissä ja sitä pyritään edistämään. Hankkeessa pyritään vähentämään eri ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja pelkoja (kuten esim. maahanmuuttajat, jotka hankkeessa nähdään kansainvälisinä osaajina).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeeseen on tervetullut mukaan yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta taustasta riippumatta. Hankkeessa pyritään vähentämään eri ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja pelkoja (kuten esim. maahanmuuttajat, jotka hankkeessa nähdään kansainvälisinä osaajina).
Kulttuuriympäristö 3 3
Hanke on tarkoitus toteuttaa lähivalmennuksina toteutusalueen paikkakunnilla. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä kulttuuriympäristön - maisemien ja virkistysalueiden - aistiminen ja hyödyntäminen virkistyskäytössä korostuu.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-