Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21649

Hankkeen nimi: Ihan samat - Vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19/PL 214

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15101

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Timonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.timonen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 385 5585

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kiipulasäätiö, 0147520-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoiman ja Kiipulasäätiön osatoteuttaman Ihan samat -hankkeen kohderyhmää ovat päijäthämäläiset Kiipulan ammattiopiston nuoret aikuiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea elämän eri osa-alueilla, tai joille tavanomainen ammatillinen koulutus on liian vaativaa, pääsy normaaliin työelämään on haasteellista tai ns. väliin putoamisen riski on suuri verrattuna tavanomaiset mahdollisuudet omaavan opiskelijan työuraodotukseen. Hankkeen kohderyhmää ovat myös Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä molempien organisaatioiden opettajat ja opintojen ohjaajat.

Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida sekä ottaa käyttöön eriasteista ja erilaisille kohderyhmille tarjoava Lahden ammattikorkeakoulun ja Kiipulan ammattiopiston yhteinen oppimisympäristö, jossa oranisaatiot yhdessä toteuttavat kestävää ja tuloksellista koulutusyhteistyötä, opetussuunnitelmaa ja työssäoppimisen toimintamallia molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden opintopolkuja sekä työelämävalmiuksia vahvistaen. Kahden erikoisosaamisellaan ja kohderyhmillään erilaisen organisaation uudenlaisen asiantuntijuuteen perustuvan koulutusyhteistyömallin muodostamisen ja yhteisen oppimisympäristön tavoitteena on huomioida lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden yksilölliset toimintaedellytykset, opettajien ohjausosaamisen lisääntyminen ja pedagogiikka osana yksilöllistä oppimista opiskelijoiden opintopolkujen ja työelämävalmiuksien sekä yhdenvertaisuuden kehittymisessä.

Hankkeessa kehitettävä yhteinen oppimisympäristö sisältää vakiintuvan opiskelijoiden työharjoittelujaksojen toteutukset Lahden ammattikorkeakoulun ja Kiipulan ammttiopiston välillä sekä Kiipulan ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden toimintaedellytyksiin ja osaamistarpeisiin soveltuvan NY Nuori Yrittäjyys -konseptin mallinnuksen, pilotoinnin sekä käyttöönoton Kiipulan ammattiopiston yrittäjyyskasvatustyössä. Näihin niveltyvät työelämäkokeilut ja projektit yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa Kiipulassa yhteistyössä LAMKin ja Nuori Yrittäjyys NY ry:n kanssa. Hankkeessa kehitetty "Erityisnuorten NY -konsepti" on mallinnettavissa osaksi kansallisesti toimivan Nuori Yrittäjyys NY ry:n tarjontaa ja hyödynnettävissä muiden koulutusorganisaatioiden opetussuunnitelmissa.

Hankkeen tiedottamis- ja viestintätoimenpiteillä vahvistetaan alueellista yhteistyötä erilaisten koulutusorganisaatioiden sekä yritysten välillä ja edistetään erityisnuorten työelämätaitoja ja oppimispolkuja sekä mahdollisuuksia päästä työharjoitteluun alueen yrityksiin. Hankkeessa tuotetaan selkeäkielinen opas työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen opettajien ja mm. työharjoittelua tarjoavan yrityksen käyttöön työharjoittelun ja opintojen ohjauksen tueksi.

Hankkeen tuloksena koulutusorganisaation sekä alueen yritysten välille muodostuu vakiintunut, jatkuva kumppanuus ja toiminnallinen yhteistyökäytänne, joka koostuu vertaistuki-, oppimis- ja opetustyöstä, yhteisistä oppimisympäristöstä sekä työskentelyprosesseista, LAMKin ja Kiipulan opiskelijoiden sekä molempien organisaatioiden opettajien ja ohjaajien välillä. Sen tuloksena molempien organisaatioiden opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyvät ja työllistymismahdollisuudet sekä LAMKin opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen toimia työelämässä erilaisten ja erityisten asiakasryhmien kanssa lisääntyvät.

Yhteistyön vahvistaminen alueen yritysten kanssa edistää Kiipulan opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä työelämään valmentautumisjaksoille ja työssäoppimaan.

Eri koulutusasteiden välisen työharjoittelun, yhteisen oppimisympäristön ja sen ohjaustyön toimintamallien muodostuminen sekä yhtenäistäminen lisäävät opetus- ja ohjaushenkilöstön sukupuolesta ja osaamisalasta riippumatonta ammatillista tasa-arvoa, opiskelijoiden välistä tasavertaisuutta työelämään pääsemissä sekä erilaisuuden kunnioittamista. Yhteistyö vähentää opiskelijoiden lokeroimista normaali- ja vammaisnuoriin sukupuolisidonnaisia työroolejakin uudistaen ja hälventää ennakkoluuloja erityisnuorten työllistämisestä yrityksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toiminta kohdistuu Kiipulasäätiön Lahden toimipaikan (valmentava koulutus ja perustutkintokoulutus) nuoriin aikuisiin, jotka tarvitsevat erityistä tukea elämän eri osa-alueilla tai jotka hakeutuvat Kiipulaan, koska tavanomainen ammatillinen koulutus on heille liian vaativaa, pääsy normaaliin työelämään on haasteellista eri syistä ja väliin putoamisen riski on suuri verrattuna ns. tavanomaiset mahdollisuudet omaavan opiskelijan työuraodotukseen (tavoite erilaisten oppijoiden yhdenvertaisuuden lisääntyminen). Hankkeen kohderyhmää ovat myös LAMKin Liiketalouden sekä Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat sekä LAMKin ja Kiipulan opettajat ja opintojen ohjaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Päijät-Hämeen alueen yritykset ja muut sidosryhmät, Nuori Yrittäjyys ry. sekä sen konseptia käyttävät kansalliset koulutusorganisaatiot ja yhteistyökumppanit sekä alueellisten viranomaispalveluiden tuottajat kuten KELA ja TE-toimisto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 257 080

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 373 082

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 342 775

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hollola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 125

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Muutokset taloustilanteessa ja työmarkkinoilla heikentävät edelleen työllistymistä, paluuta töihin tai työssä pysymistä niillä henkilöillä, joilla työkyky on alentunut. Talouden taantuma ja työvoiman kysyntä vaikuttavat osatyökykyisiin enemmän kuin muuhun väestöön. (OECD 2010.) TEM:n julkaisussa Työ ja yrittäjyys 22/2014 todetaan, että osatyökykyisten työllistymiseen ja työssä pysymiseen vaikuttavat mm. sukupuoli eli naissukupuoliset osatyökykyiset työllistyvät osatyökykyisiä miehiä heikommin. Kaikkien naisten osuus yrittäjistä on 30% ja nuorten naisten halukkuus perustaa uusia yrityksiä on vähäisempää kuin nuorilla miehillä. Tietojen perusteella voidaan olettaa, että osatyökykyisten naisten halukkuus perustaa yrityksiä ja asema työmarkkinoilla on työkykyisiä naisia ja miehiä sekä osatyökykyisiä miehiä huonompi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdennu vain naisiin tai miehiin. Toimenpiteet, joilla hankkeessa tavoitellaan koko kohderyhmän työelämämahdollisuuksien parantamista, voidaan nähdä olevan osallistamisellaan sellaisia, että ne parantavat molempien sukupuolten tilannetta. Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään uudenlaista oppimisympäristöä ja toimintamalleja, jotka ottavat paremmin huomioon yksilökohtaiset toimintaedellytykset ja erityistarpeet. Osallistavilla menetelmillä myös sekoitetaan nais- ja miesoppijat keskenään, jolloin he myös voivat yhdessä tekemällä oppien oppia toisiltaan yli rajojen, joita sukupuoli saattaa perinteisemmässä oppimisympäristössä ja perinteisemmillä menetelmillä rajoittaa. Sukupuolten tasa-arvon tiedostamista uravalinnoissa ja työelämässä edistetään hankkeessa siltä osin kuin se on mahdollista, mm. yrittäjyyden uravalinnan kohdalla. Sukupuolivaikutusten arviointia tehdään oppimisympäristön ja siihen liittyvän ohjauksen suunnittelun yhteydessä. Sukupuolten tasa-arvo tulee huomioida myös mahdolliseen jatkokoulutukseen ohjaamisessa. Erityisnuori huomioidaan yksiöllisesti, jolloin myös koulutusvalintojen sukupuolten segregaatiota vähentävät valinnat voivat olla opintojenohjauksessa esillä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta yksi sen tavoitteista on erilaiset toimintaedellytykset omaavien nuorten opiskelijoiden tasavertaisuuden edistäminen. Eri koulutusasteiden välisen työharjoittelun ja sen ohjaustyön toimintamallien luominen ja yhtenäistäminen lisäävät opetus- ja ohjaushenkilöstön sukupuolesta ja osaamisalasta riippumatonta ammatillista tasa-arvoa sekä opiskelijoiden välistä erilaisuuden kunnioittamista. Hankkeen tavoitteena on lisätä myös molempien koulutusorganisaatioiden erilaisten oppijoiden tasavertaisuutta ja erilaisuuden kunnioittamista. Hankkeen tavoitteena on vähentää opiskelijoiden lokeroimista normaali- ja vammaisnuoriin sekä auttaa erityistä tukea tarvitsevia nuoria heidän työelämä- opinnoissaan ohjauksen kautta sukupuolisidonnaisia työroolejakin uudistaen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 4
Hanketta hakevat kaksi kohderyhmältään, toiminnoiltaan ja rakenteeltaan erilaista koulutusorganisaatiota, jotka toimivat samalla alueella. Niiden kummankin tehtävänä on osaltaan paikallisen koulutuksen tuottaminen ja työelämän kehittäminen muiden julkisten palveluiden tarjoajien kanssa. Hankkeessa yhdistyvät kummankin osatoteuttajan opettajien ja opiskelijoiden osaamisen kasvu, alueellinen koulutusyhteistyön vahvistuminen ja tiivistyminen vakiintuneeksi toimintatavaksi toisistaan erilaisen organisaation ja elinkeinoelämän toimijoiden välillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 4
Hankkeen tavoitteena on luoda alueellisen kumppanuuden ja yhteistyöverkoston keskinäinen malli, jossa kehitetään ja tehostetaan erityistukea tarvitsevien nuorten opintoja sekä työharjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksia. Hanke on keskeinen tekijä toiminnan kehittämisessä varsinaisen kohderyhmänsä kautta. Myös välilliset kohderyhmät ovat mukana kehitystyössä. Hankkeen tuloksena tavoitellaan syntyvän kansallisella tasolla eri koulutusorganisaatioiden käyttöön uudenlainen erityisnuorten ja erilaisten oppijoiden Nuori yrittäjyys NY- konsepti niiden koulutustarjontaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 4
Hanke lisää kummankin organisaation opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillista osaamispääomaa, joka on heille sekä työyhteisöille hyvinvoinnin osatekijä. Opintojenohjauksella on erittäin tärkeä merkitys erilaisten opiskelijoiden hyvinvoinnille,opiskelumenestykselle sekä opiskelumotivaation ylläpitämiselle. Hankkeella on myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia. Koulutusten ja työelämän välisten nivelvaiheiden onnistunut ratkaiseminen,meta-taitojen kehittyminen, sosiaalinen osallistaminen, syrjäytymisen välttäminen, opintojen sujuvuus, sekä oppijoiden erityistarpeet huomioivat toimintamallit lisäävät koko yhteisön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää ohjaushenkilöstön osaamista huomoida ohjattavien opiskelijoiden sukupuolinen tasa-arvo ja vertaisuus opintojen ja urakehityksen ohjauksessa. Hankkeen toimenpiteiden menetelmät ja oppimisympäristöt ottavat huomioon yksilön, jolloin sukupuolella ei ole yhtä vahva merkitys kuin ns. perinteisemmissä oppimisympäristöissä. Menetelmäpiloteissa sekoitetaan myös ryhmissä naiset ja miehet keskenään, jolloin heillä on mahdollisuus oppia toisiltaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Yhdenvertaisuus on ohjaushenkilöstön ammatillisen osaamisen alue, jolla tuetaan työelämän kestävää kehitystä. Hankkeen tuloksena opiskelijoiden saaman ohjauksen tarjonta ja laatu yhtenäistyy ja paranee, ja kaikilla opiskelijoilla on yhdenvertainen mahdollisuus ammatillisen kehittymiseen ja opintopolkuun.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ihan samat- hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa kahden erikoisosaamisellaan ja kohderyhmillään erilaisen päijäthämäläisen koulutusorganisaation välille uudenlaisen asiantuntijuuteen perustuvan koulutusyhteistyömalli ja oppimisympäristö. Toimenpiteillä haluttiin tunnistaa ja tuoda esiin sekä huomioida opetustyössä lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden yksilölliset toimintaedellytykset. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä opettajien ohjausosaamista ja pedagogiikkataitoja osana yksilöllistä oppimista opiskelijoiden opintopolkujen ja työelämävalmiuksien sekä yhdenvertaisuuden kehittymisessä moninaisessa opiskelu- ja työympäristössä.

Hankkeen tuloksena koulutusorganisaation sekä alueella toimivan välille muodostui vakiintunut, jatkuva kumppanuus ja toiminnallinen yhteistyökäytänne. Se koostui vertaistuki-, oppimis- ja opetustyöstä, yhteisestä oppimisympäristöstä sekä työskentelyprosesseista LABin ja Kiipulan opiskelijoiden sekä molempien organisaatioiden opettajien ja ohjaajien välillä. Hankkeessa tehtiin kiinteää yhteistyötä Osuuskauppa Hämeenmaan kanssa, joka tarjosi toimipisteissään molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoille työssäoppimistilanteita sekä työharjoittelujaksoja. Sen tuloksena molempien organisaatioiden opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyivät ja työllistymismahdollisuudet lisääntyivät. LABin opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen toimia työelämässä erilaisten ja erityisten asiakasryhmien kanssa lisääntyivät.

Hankkeen pilotoinnin tuloksena syntyi Kiipulan ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden toimintaedellytyksiin ja osaamistarpeisiin soveltuva Erityistä tukea tarvitsevien NY Nuori Yrittäjyys - malli ja opetusmateriaali, jotka mukailtiin ja mallinnettiin Nuori yrittäjyys ry. n NY- konseptista. Erityistä tukea tarvitsevien NY Vuosi yrittäjänä- malli ja hankkeessa tuotetut materiaalit ovat käytettävissä kansallisesti vastaavien oppilaitosten yrittäjyyskasvatustyössä.

Hankkeessa tuotettiin kuunnelmamuotoinen Ihan samat - opas erityistä tukea tarvitsevien työssä ohjaamiseen työharjoittelupaikoissa sekä opetuksessa. Sen avulla kuuntelijat voivat ymmärtää entistä paremmin monimuotoisen työ- ja toimintaympäristön sekä erityistä tukea tarvitsevan henkilön haasteita ja tarpeita työelämässä toimimiseen.
Hankkeen tuotoksena syntyi lisäksi Kiipulan opiskelijoiden arjen aktiivisuutta edistävä Sport Space mobiilisovellus, joka toteutettiin yhteistyönä LABin ja Kiipulan opiskelijoiden ja opettajien kanssa.