Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21651

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2019 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Poikolainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.poikolainen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8517

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kotkan – Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami, 1958694-5
Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao, 0161075-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Logistiikan alalla on tällä hetkellä pulaa osaavasta työvoimasta ja joidenkin ennusteiden mukaan kuljetusvolyymit kasvavat edelleen mikä lisää työvoiman tarvetta. Tarpeen logistiikan osaajista on tuonut myös mm. Xamkin ja LUTin Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan -hankkeen tuloksissa. Rautatielogistiikan Varikko-hankkeen tapahtumissa ja toimeksiannoissa on keskusteltu alan toimijoiden kanssa, jotka ovat ilmaisseet huolensa alan vetovoimasta ja osaavasta työvoimasta tulevaisuudessa.

Tarve hankkeelle on tullut alan yrityksiltä sekä oppilaitoksilta. Hankkeessa halutaan löytää yritysten kriittiset osaamisvajeet ja selvittää vastaavatko logistiikka-alan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen opetussuunnitelmat yritysten tarpeita. Tavoitteena on saada rakentavan kriittinen arvio siitä, miten hyvin koulutuksen keinoin voidaan vastata yritysten osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa. Hanke tukee logistiikka-alan opetuksen ketterää kehitystä ja osaavan työvoiman saatavuutta alalle Kymenlaaksossa myös tulevaisuudessa. Jotta koulutusta ja sen sisältöjä voidaan kehittää, tulee alan yritysten tarpeita aidosti kuunnella ja olla toimivassa vuoropuhelussa. Hankkeessa toteutetaan kokonaan uusi tutkinto ja tutkinnon osia ammatilliseen koulutukseen. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden, työpajojen ja koulutusten suunnittelussa sekä toteutuksessa otetaan huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat joiden avulla voidaan voidaan tukea ympäristövarojen kestävää käyttöä.

Hankkeella lisätään logistiikka-alan koulutusmahdollisuuksien tunnettavuutta ja alan vetovoimaa myös työnantajana nuorten keskuudessa. Tavoitteena on lisätä eri oppilaitoksen (ammatilliset oppilaitokset ja peruskoulut) välistä yhteistyötä Xamkin ja logistiikka-alalla toimivien yritysten kanssa. Sujuvat siirtymät koulutuksesta koulutukseen ja työelämään vaikuttavat nuorten kiinnittymiseen yhteiskuntaan ja tätä kautta myös hyvinvointiin ehkäisten syrjäytymistä sekä yhteisön ulkopuolelle jäämistä. Logistiikka-ala on perinteisesti miesvaltainen. Hankkeella halutaan lisätä myös tyttöjen ja naisten kiinnostusta alaa ja sen opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia kohtaan sekä saada lisää naisia hakeutumaan alan koulutukseen.

Tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä logistiikka-alasta ja näkemään sen opiskelu- ja työmahdollisuudet jo varhaisessa vaiheessa. Lisääntyneen tietämyksen ja kiinnostuksen kautta voidaan edistää nuoria siirtymään sujuvasti peruskoulusta logistiikka-alan ammatilliseen koulutukseen ja siitä työelämään tai jatkamaan opiskelua ammattikorkeakouluun. Samalla vahvistetaan alueen oppilaitosten ja opiskelijoiden osaamista ja parannetaan osallistuvien henkilöiden työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Tuetaan alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä opetusta ja osaajia. Opintopolut ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun tullaan mallintaman hankeen aikana.

Hankkeen tuloksena logistiikka-alan koulutukseen hakee enemmän motivoituneita opiskelijoita, jotka voivat suorittaa tutkinnon lyhyemmässä ajassa hyödyntäen esim. väyläopintoja ja Kymenlaaksolaisten logistiikka-alan yritysten osaavan työvoiman saatavuus on parantunut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaaksossa sijaitsevien perus- ja toisen asteen oppilaitosten oppilaat ja henkilökunta esimerkiksi opettajat ja oppilaanohjaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Korkeakoulut, logistiikka-alan yritykset sekä muut Kymenlaaksossa toimivat yritykset. Yhteistyöyrityksiksi voidaan valita myös yrityksiä, jotka eivät toimi suoraan logistiikka-sektorilla esim. metsäteollisuus mutta joiden toiminnot vaativat paljon logistista osaamista. Metsäteollisuus on edelleen vahva teollisuuden ala Kymenlaaksossa vaikka onkin läpikäynyt rakennemuutotosta 2000-luvulla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 252 317

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 247 692

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 336 421

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 254

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 215

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Logistiikka-ala on perinteisesti miesvaltainen. Hankkeella halutaan lisätä myös tyttöjen ja naisten kiinnostusta alaa ja sen opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia kohtaan sekä saada lisää naisia hakeutumaan alan koulutukseen ja töihin alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ja koulutukset sisältöineen suunnitellaan ja toteutetaan sukupuolitietoisesti. Tuloksena syntyvä koulutus parantaa tasa-arvoisesti sukupuolten mahdollisuuksia työllistyä tai hakeutua alan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hankkeen viestinnässä/markkinoinnissa otetaan huomioon molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on parantaa logistiika-alan tunnettavuutta ja nuorten siirtymistä koulutuksesta koulukseen ja työelämään sekä selvittää osaamistarpeita tulevaisuutta ajatellen. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto-ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää esimerkiksi eläköitymiset.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden, työpajojen ja koulutusten suunnittelussa sekä toteutuksessa otetaan huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat joiden avulla voidaan voidaan tukea ympäristövarojen kestävää käyttöä. Rahdin kuljettaminen aiheuttaa runsaasti co2 päästöjä. Ympäristönäkökulmasta rahdinkujetusta tulisi siirtää maanteiltä rautateille mahdollisuuksien mukaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Liikenne ja kuljettaminen aiheuttavat päästöjä ja oikeanlaisen osaamisen avulla voidaan liikennettä hoitaa tehokkaammin ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettavia vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tunnistettavia vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettavia vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Pakkausten vähentäminen ja jätelogistiikan toimivuus ovat keskeisessä asemassa taloudellisessa kestävyydessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Raskaan kaluston polttoaineena voidaan käyttää ympäristöystävällisempiä ja/tai biopolttoaineita esim. biokaasu ja LNG. Kuljetusmuodon, kuljetusyksikön ja pakkausten valinnalla sekä kierrätyksellä voidaan vähentää kuormitusta ympäristölle ja päästä kohti hiilineutraalisuutta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Vahvistetaan alueen oppilaitosten ja opiskelijoiden osaamista ja parannetaan osallistuvien henkilöiden työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Tuetaan alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä opetusta ja osaajia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Logistiika-alan opetuksen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 6 3
Hanke tukee logistiikka-alan opetuksen kehitystä ja osaavan työvoiman saatavuutta alalle Kymenlaaksossa. Hanke tulee kaupunkien strategioita ja elinkeinoelämää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Sujuvat siirtymät koulutukseta koulutukseen ja työelämään vaikuttavat henkilöiden kiinnitymistä yhteiskuntaan ja tätä kautta vaikuttavat myös hyvinvointiin. Kouluukseen ja työelämään kiinnittyminen ehkäisevät syrjäytymistä sekä yhteisön ulkopuolelle jäämistä.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Logistiikan alan työ- ja opiskelumahdollisuuksien tunnistaminen ja verkostoituminen yritysten kanssa lisää myös naisten osallistumismahdollisuuksia ja uskallusta hakeutua alalle kun siihen on tutustunut varhaisessa vaiheessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorten työllistymistä ja kouluttautumista ja tätä kautta kiinnittymistä yhteiskuntaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettavia vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 1 3
Hankkeen kautta nuoret saavat tietoa esim. ympäristötietoisuus voi lisääntyä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tarve Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla –hankkeelle nousi alan toimijoilta, yrityksiltä ja oppilaitoksilta, sillä logistiikan alalla oli pulaa osaavasta työvoimasta. Joidenkin ennusteiden mukaan työvoiman tarve lisääntyy entisestään, kuljetusvolyymien kasvaessa edelleen.

Teimme hankkeessa paljon töitä lisätäksemme nuorten tietämystä logistiikka-alasta ja näkemään sen opiskelu- ja työmahdollisuudet jo varhaisessa vaiheessa ja lisätäksemme logistiikka-alan koulutusmahdollisuuksien tunnettavuutta ja alan vetovoimaa myös työnantajana nuorten keskuudessa. Ensimmäiseksi pyrimme vauhdittamaan tätä järjestämällä hyvää palautetta saaneen oman rekrypäivämme.

Tärkein toimenpiteemme nuorten tietämyksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi ja edistämiseksi oli koko Kymenlaakson maakunnan kattanut kouluvierailukiertue, jonka aikana vierailimme yhteensä 18 koulussa ja kohtasimme yli 1000 oppilasta, joista yli puolet oli tyttöjä. Näin täytimme myös hankkeen tavoitteen lisätä tyttöjen ja naisten kiinnostusta perinteistä miesvaltaista alaa sekä sen opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia kohtaan. Tietoisuutta edistääksemme ja siirtymiä sujuvoittaaksemme, loimme myös uusia logistiikan perusteet verkkokursseja lukiolaisille ja koulutuspaketteja yläkouluille.
Voimme kai sanoa, että hankkeen ansiosta alan koulutuksiin oli enemmän motivoituneita hakijoita, sillä sekä KSAOssa että EKAMIssa logistiikan koulutukseen oli eniten hakijoita. Xamkissakin logistiikan koulutuksen vetovoima oli viiden parhaan joukossa.
Hankkeen aikana mallinsimme opintopolkuja ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun, sujuvoittaaksemme siirtymiä peruskoulusta logistiikka-alan ammatilliseen koulutukseen ja siitä työelämään tai jatkamaan opiskelua ammattikorkeakouluun. Tällä on vaikutus nuorten yhteiskuntaan kiinnittymiseen ja tätä kautta myös hyvinvointiin ehkäisten syrjäytymistä sekä yhteisön ulkopuolelle jäämistä.

Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä eri oppilaitosten (ammatilliset oppilaitokset ja peruskoulut) välistä yhteistyötä Xamkin ja logistiikka-alalla toimivien yritysten kanssa. Hankekumppanit olivatkin kiitollisia saadusta suuresta määrästä positiivista palautetta. Tämä oli myös tärkeimpiä asioita, joita toimijat halusivat hankkeen päättyessä ottaa mukaan ja kehittää edelleen tulevaisuudessa.

Tuimme logistiikka-alan opetuksen ketterää kehitystä ja alan osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista Kymenlaaksossa myös tulevaisuudessa, tekemällä rakentavan kriittisen arvion yritysten kriittisistä osaamisvajeista sekä logistiikka-alan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen opetussuunnitelmien vastaavuudesta näihin yritysten tarpeisiin ja miten hyvin koulutuksen keinoin voidaan vastata yritysten osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa, koulutusta ja sen sisältöjä kehittämällä. Hankkeessa toteutettiin kokonaan uusi tutkinto ja tutkinnon osia ammatilliseen koulutukseen (KSAO). Ekami puolestaan kehitti tulevaisuuden oppimisympäristöjään sekä sujuvoitti koulutusjärjestelmän osien toimivuutta.

COVID19 pandemia haastoi monella tapaa niin koulujen, oppilaitosten kuin yritystenkin kanssa tehtävää yhteistyötä, mutta saimme silti paljon hyvää palautetta saavutetuista tuloksista ja näkyvyydestä.