Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21655

Hankkeen nimi: Tasa-arvo tutuksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutuskuntayhtymä OSAO

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0992445-3

Jakeluosoite: Kiviharjuntie 8

Puhelinnumero: 040 1415 141

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.osao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petri Heikkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.heikkinen(at)osao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505124949

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa alat ovat vahvasti jakautuneet sukupuolen mukaan nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Myös OSAOssa on useita aloja, joissa yli 80% opiskelijoista on yhtä sukupuolta (esim. naisia: matkailu-, sosiaali- ja terveys-, tekstiili- ja vaatetus ja miehiä: auto-, kiinteistönhoito-, kone- ja tuotantotekniikka, prosessi-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä tieto- ja tietoviestintätekniikka.) Samaan aikaan monilla näillä aloilla on hakija- ja työvoimapula.
Hankkeen tavoitteena on saada opiskelijoita ja tätä kautta työntekijöitä niille aloille, joilla on työvoimapula eikä koulutuksiin ole riittävästi hakijoita. Tavoitteena on, että opiskelijat tekevät alavalinnat omien mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien perusteella, eivätkä sukupuoleen liittyvien ennakkoasenteiden mukaan ja, että ohjaustyötä tekevät pystyvät tukemaan heitä sensitiivisesti sukupuolen huomioiden. Halutaan, että OSAOssa, alueen yrityksissä ja muissa organisaatioissa tietoisuus tasa-arvoasioista lisääntyy ja pystytään muuttamaan mahdollisia segregaatiota ylläpitäviä käytänteitä, asenteita ja rakenteita.

Hankkeen toteutus on jaettu kolmeen teemaan:

1. Tasa-arvo –osaamisen lisääminen ja kehittäminen
- Opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä johdolle ja hallinnolle työpajoja mm. seuraavista aiheista: sukupuolen merkitys oppilaitoksen rakenteissa, toiminnoissa ja työpaikoilla, opetuksen käytännön järjestelyt ja pedagogiikka sekä sukupuoli ohjauksessa.

2. Alat ja koulutus tutuksi
Aloihin tutustumisen toimintamallit työttömille työnhakijoille: Hankkeessa pilotoidaan nais- ja miesryhmille suunnattuja alaan tutustumisia koulutuskokeiluna, työvoimakoulutuksena sekä e-urheilutyöpaja. Tavoitteena tavoittaa erityisesti työttömiä miehiä ja saada heitä koulutuksen kautta työelämään.

3. Viestintä segregaation lieventämisessä

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sukupuolen huomioivaa ja segregaation lieventämiseen painottavaa viestintää yhteistyössä opiskelijoiden, viestintätoimiston ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Aiheen ympärille suunnitellaan yhdenmukainen ilme, sanoma ja slogan, joka näkyy hankkeen teemoissa, toiminnoissa ja syntyvässä materiaalissa. Viestinnässä huomioidaan eri kohderyhmät hankkeen eri vaiheissa ja toimenpiteissä. Sukupuoli ja segregaatio tuodaan näkyväksi esimerkiksi hankkeessa kehitettäviin toimintamalleihin ja työkaluihin, erilaisiin markkinointitapahtumiin, Taitaja 2021 –kilpailuihin sekä yleisesti OSAOn viestintään.


Hankkeen tuloksena saadaan lisää hakijoita aloille, joille ei ole riittävästi hakijoita ja joilla on työvoimatarvetta.
Oppilaitoksen ja työpaikkojen toimintatavat ja -kulttuuri muuttuvat entistä paremmin sukupuolen huomioivaksi ja syntyy uusia ajatuksia, työvälineitä, toimintatapoja ja yhteistyömalleja. Saadaan kokemuksia esimerkiksi siitä, kuinka työttömiä miehiä tavoitetaan uusilla tavoilla kuten e-urheilutyöpajoilla tai ryhmämuotoisilla koulutuskokeiluilla. Pidemmän aikavälin tuloksena on, että segregaatio lievenee: nais/miesvaltaisilla aloilla on enemmän aliedustetun sukupuolen opiskelijoita ja tulevia työntekijöitä. Työelämä hyötyy erilaisen osaamisen lisääntymisestä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Opetus- ja ohjaushenkilöstö: perusopetuksen, lukioiden ja OSAOn opetus- ja ohjaushenkilöstö, Valma-koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä OSAO Oven henkilöstö.

Muut ohjausalan ammattilaiset: etsivät nuorisotyöntekijät, pajaohjaajat, Byströmin ohjaajat, kuraattorit ja TE-toimistojen ammatinvalintapsykologit.

Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuu 80 työtöntä työnhakijaa, joista 48 on työttömiä miehiä. Koulutuskokeiluun osallistuu arviolta 10 työtöntä työnhakijaa, joista viisi on työttömiä miehiä. E-urheilu työpajoihin osallistuu 10 työtöntä, joista 8 työttömiä miehiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet peruskoululaiset ja lukiolaiset, heidän vanhempansa sekä aikuiset alanvaihtajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 223 975

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 944

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 279 968

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 179 930

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun, Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kempele, Oulu, Muhos, Tyrnävä, Hailuoto, Liminka, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomessa alat ovat vahvasti jakautuneet sukupuolen mukaan nais- ja miesvaltaisiin aloihin. OSAOssa hius-, kauneudenhoito-, matkailu-, sosiaali- ja terveys-, tekstiili- ja vaatetus, sisustusaloilla opiskelijoista yli 80% on naisia. Miesvaltaisia aloja puolestaan ovat: auto-, kaivos, kiinteistönhoito-, kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka-, metsä-, prosessi-, puu-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä tieto- ja tietoviestintätekniikka. Etenkin nuoret tekevät helposti omalle sukupuolelleen tyypillisiä valintoja. Nuorten tekemiin valintoihin vaikuttaa myös se, että opetus- ja ohjaushenkilöstöllä ja muilla ohjausalan ammattilaisilla ei ole riittävästi tietoa eri ammateista ja niiden vaatimuksista – ja he voivat tiedostamattaan ohjata sukupuolelle tyypillisille aloille. Segregaatiota vahvistavia käytänteitä on tunnistettavissa myös OSAOssa. Esimerkiksi koulutukseen hakijoille suunnatuissa eri alojen esitteissä ja esittelyvideoissa näkyy tyypillinen jaottelu mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Hankkeen tarpeellisuus on noussut myös eri alojen opettajien puolelta. Opettajat tiedostavat, että sukupuoli pitäisi huomioida jotenkin, mutta monilla ei ole tietoa mitä voi tehdä tai miten asioista pitäisi puhua. Monet eivät tiedä, että positiivinen erityiskohtelu on sallittua. Koulutusta ja keskustelua sukupuolen merkityksestä opetuksessa tarvitaan, jotta opettajat ja ohjaushenkilöt saavat välineitä asioiden käsittelyyn ja ylläpitämiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on kantava teema kaikissa hankkeen toimenpiteissä. Esimerkiksi työpajoilla pyritään lisäämään tietotaitoa tasa-arvosta ja sukupuolen merkityksestä. Mukana on organisaation eri tasot, jotta tasa-arvonäkökulmat tulee huomioiduksi päätöksenteossa, suunnittelussa, opetuksessa ja ohjauksessa. Työelämän edustajat osallistuvat hankkeen eri toimenpiteisiin, joten hankkeen vaikutukset ulottuvat laajalle. Hankkeen valmisteluun on osallistunut Osekkin työntekijöitä, joilla on aiempaa kokemusta tasa-arvotyöstä ja/tai joilla on herännyt omassa työssään tarve kehittää ja kehittyä. Projektipäällikön lisäksi toteutukseen osallistuu tiimi, jossa on mm. tasa-arvoasiantuntija. Hankkeen toiminnan tueksi palkataan myös ulkopuolinen tasa-arvokonsultti/kouluttaja, joka osaltaan varmistaa, että sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikessa hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen päätavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja segregaation vähentäminen. Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja työvälineitä sukupuolen huomioimiseen. Tietoisuus ammateista lisääntyy ja hakijat tekevät koulutus/ammattivalintoja oman mielenkiinnon ja vahvuuksien, ei sukupuolen, mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Hankkeen viestinnässä suositaan sähköisiä materiaaleja. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään etäyhteyksiä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeessa selvitetään, minkä verran tarvitaan painettua materiaalia ja miten digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hankkeen toiminnalla lievennetään työelämän segregaatiota. Hankkeen toimenpiteillä pyritään saamaan alalla vähemmistönä työskentelevän sukupuolen edustajia aloille, joissa on työvoimapulaa. Hankkeen myötä elinkeinoelämä saa monipuolisia osaajia. Syrjäytymisvaarassa olevia miehiä saadaan hankkeen myötä koulutukseen ja työelämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeessa kehitetään toimintamalleja sekä esimerkiksi digitaalisia materiaaleja.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon järkevä logistiikka.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Ihmiset ovat tyytyväisempiä, kun he ovat ”omalla alallaan”, tekevät valintoja omien (ei vain omalle sukupuolelle tyypillisten) vahvuuksien mukaan. Matalan kynnyksen työvoimapoliittiset toimenpiteet monipuolistavat osallistujien kokemuksia, lisäävät aktiivisuutta ja auttavat koulutusvalinnoissa –edistävät hyvinvointia. Tutkimusten mukaan ihmiset ovat tyytyväisimpiä työpaikoilla, joissa on sekä miehiä että naisia.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoite on tasa-arvon edistäminen ja segregaation vähentäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat laajasti yhdenvertaisuuteen mm. työpajoissa käsitellään maahanmuuttajien ohjausta, sukupuolten moninaisuutta, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa. Mallia yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistämiseen haetaan benchmarking –matkoilta maista, joissa asioita on kehitetty pidempään.
Kulttuuriympäristö 2 6
Hanke lisää kulttuuriympäristön moninaisuutta tuomalla uusia ajatuksia ja ideoita, jotka vaikuttavat ihmisten asenteisiin ja stereotyyppisten ajattelutapojen muuttamiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-