Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21656

Hankkeen nimi: Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Reisjärven kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189548-3

Jakeluosoite: Reisjärventie 8

Puhelinnumero: 040 3008 111

Postinumero: 85900

Postitoimipaikka: Reisjärvi

WWW-osoite: http://www.reisjarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Myllylä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.myllyla(at)reisjarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 3008 554

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää paikallisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen itsetunnon ja yhteisöllisyyden muodostumista sekä pyrkiä ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä. Tavoitteena on löytää keinoja edistää kohderyhmän koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Hankkeessa aloitetaan kehitystyö sosiaalisen kuntoutuksen saamiseksi Reisjärvelle ja tuodaan uusia elementtejä kuntouttavaan työtoimintaan. Hankkeen tarkoituksena on myös kehittää ja vahvistaa monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Toimenpiteenä hankkeen avulla perustetaan matalan kynnyksen työpaja, jossa tehdään käsitöitä ja kasvien kasvatusta sekä ruuan laittoa ja jossa on myös mahdollisesti pienimuotoinen pesula. Työpajan toiminnassa keskitytään parantamaan valmiuksia arjesta selviytymiseen ja työelämää varten. Samalla tuodaan pienimuotoisia koulutuksia Reisjärvelle ja tarjotaan paikka, jossa voi opiskella internetpohjaisia koulutuksia ohjauksen alla.
Lyhyen aikavälin tuloksena tavoitellaan yksittäisen henkilön itsetunnon kohoamista ja arjen valmiuksien parantumista. Pitkän aikavälin tuloksena tavoitellaan henkilöiden sosiaalisen yhteisöllisyyden tunteen syvenemistä ja laajennetaan Reisjärven kunnan mahdollisuuksia työllisyyden hoitoon ja heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevien kuntouttamiseen.
Palvelukokonaisuudessa pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon maakuntauudistus ja sen vaikutukset kuntouttavaan työtoimintaan sekä sosiaaliseen kuntoutukseen. Palvelukokonaisuuden kehittämisessä hyödynnetään asiakkaiden tietotaitoa ja tehdään kyselyjä jatkokehitystä mielessä pitäen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat KELA, TE-toimisto, terveyskeskus ja sosiaalitoimisto, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja yhdistykset sekä yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 925

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 812

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 998

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Reisjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 21

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen ei ole tehty ulkopuolista analyysiä sukupuolinäkökulmasta katsottuna. Reisjärven kunta seuraa pitkäaikaistyöttömyyden kehittymistä kuukausittain Kelan työmarkkinatuen saajista. Reisjärvellä miesten pitkäaikaistyöttömyys on jonkin verran suurempi kuin naisten työttömyys. Hanke on avoin kaikille hankkeen kohderyhmänmäärittelyn mukaisesti. Mukaan pääseminen hankkeeseen ei ole kiinni sukupuolesta vaan palvelun tarpeesta. Toimintaympäristössä nuorten miesten työttömyys ja koulun keskeyttämisaste voivat olla hieman suuremmat kuin nuorten naisten. Osa syynä voi olla ammatillisen koulutuksen puuttuminen Reisjärveltä. Miesten pitkäaikaistyöttömyys voi olla hieman naisia suurempi johtuen matalan kynnyksen työpaikkojen vähyydestä ja pitkistä välimatkoista. Reisjärvellä tehdastyöpaikkoja on vähän, kun taas naisvaltaisten aloilla löytyy työpaikkoja enemmän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty Reisjärven kunnassa. Hankkeelle ei laadita erillistä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vaan tarkoitus on hyödyntää jo tehtyä suunnitelmaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen pääsee mukaan hankkeen kohderyhmän mukaisesti asiakkaan palvelun tarpeen mukaan. Hankkeessa edistetään tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 2
Hankkeessa huomioidaan luonnovarojen käyttö kierrätyksen ja ruuanlaiton yhteydessä ja muissa hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Paikallinen toiminta vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Kierrätyksen kautta sekä luonnossa liikkumisessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Ympäristön siisteyden ylläpitäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Natura 2000 -ohjelman kohteet huomioidaan mikäli siellä liikutaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Materiaalit ja jätteen lajitellaan mahdollisuuksien mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Mahdollisuuksien mukaan käytetään uusituvia energioita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Hankkeen kautta saattaa joku työllistyä paikalliseen yritykseen. Vaikuttaa elinkeinorakenteen kehitykseen sekä suoraan että välillisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Hankkeessa käytettyjen palvelujen toteuttaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Liikkuminen ja logistiikka pyritään järjestämään järkevästi ja kustannustehokkaasti. Mahdollisuuksien mukaan suositaan tietokoneyhteyksien käyttämistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
Yksittäisen henkilön hyvinvoinnin edistäminen on hankkeen perusajatuksia.
Tasa-arvon edistäminen 6 3
Tasa-arvon edistäminen on tärkeää. Hankkeessa pyritään edistämään tasa-arvoa sukupolvien ja sukupuolien sekä kulttuurien välillä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Työpajan tavoitteena on tukea erityisryhmiin ja kulttuurillisesti vaikeasti työllistyvien henkilöiden sosiaalista kuntoutumista. Tavoitteena on työllistymisen lisääntyminen.
Kulttuuriympäristö 1 3
Kohderyhmän henkilöitä pyritään motivoimaan osallistumaan paikallisiin kulttuuritapahtumiin.
Ympäristöosaaminen 3 2
Hankkeen aikana lisätään ympäristöosaamista kierrätyksen ym. kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tuloksena Reisjärvelle perustettiin matalan kynnyksen työpaja/sosiaalinen kohtaamispaikka, missä keskusteltiin, tehtiin käsitöitä, siivottiin ja valmistettiin ruokaa yhdessä. Työpajan toiminnassa keskityttiin parantamaan valmiuksia arjesta selviytymiseen ja työelämää varten. Hanke järjesti työpajassa myös nuorten kahvilaa, leffa- ja peli-iltoja, joiden avulla harjoiteltiin sosiaalista kanssakäymistä.

Hankkeessa aloitettiin kehitystyö sosiaalisen kuntoutuksen saamiseksi Reisjärvelle ja nyt Reisjärvellä palveleekin Selänteen sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaaja kerran viikossa. Hankkeen myötä Reisjärvelle saatiin luotua uudenlainen monialaisen yhteistyön malli etsivä nuorisotyön, sosiaalisen kuntoutuksen, hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan välille. Tämä malli on kopioitavissa muihinkin kuntiin.

Helpotimme asiakkaan palvelujen piiriin hakeutumista tuomalla palvelut saman katon alle ja neuvoimme asiakasta konkreettisesti palvelujärjestelmän koukeroissa. Huomasimme, että kasvokkain tapahtuva ohjaus on ensiarvoisen tärkeää, myös korona-aikana. Paransimme Reisjärven kunnan työllisyyden hoitoa auttamalla asiakasta löytämään mieluisensa koulutus- tai työpaikan.

Asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset lisääntyivät sekä syrjäytymisen uhka pieneni. Asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen toimintakyky parani yhteiseen tekemiseen ja retkiin osallistumalla. Asiakkaiden työ- ja toimintakykyä arvioitiin Kykyviisarilla.