Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21657

Hankkeen nimi: Maahanmuuttajakoulutuksen laaja-alainen uudistaminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2019 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Jakeluosoite: Pl 87

Puhelinnumero: 0447853004

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sakky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi-Maria Nieminen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketyöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi-maria.nieminen(at)sakky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447858632

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän selvityshankkeen tarkoituksena on osaltaan vastata yhteiskunnan haasteeseen, selvittämällä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutuspolkujen kehittämistarpeita ja luoda pohjaa heidän paremmille työllistymisedellytyksille. Hankkeen tuloksena syntyy raportti, jossa kuvataan eri taustaisten maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämisen painopisteitä ja tavoitteita. Raportti käsittää, huomioiden maahanmuuttajataustaisen henkilöiden muodostamat erilaiset segmentit ja tarpeet, seuraavat osa-alueet:
1) koulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet,
2) tavoitteet omalle kehittämistyölle,
3) kehittämistoimet ja toimenpiteet,
4) verkostojen hyödyntäminen,
5) tulokset ja vaikuttavuus ja
6) kustannusarvio.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutuksen kehittämisen avulla etsitään ratkaisuja:
* työelämän/ yritysten työvoimapulaan (maahanmuuttajien kohtaaminen ja koulutus työpaikalla)
* maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden/ tulevien opiskelijoiden opiskelupaikan ja työpaikan saamiseen liittyviin haasteisiin, samoin aiemmin hankitun osaamisen kartoittamiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen liittyviin haasteisiin
* Savon ammattiopiston maahanmuuttajakoulutuksen ja –palvelukokonaisuuden/ prosessin toimivuuteen oppilaitoksessa. Varmistetaan eri koulutusalojen osaaminen liittyen maahanmuuttajataustaisen opiskelijan hankintaan/ kohtaamiseen/ HOKSin laadintaan ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen, työelämässä oppimisen haasteisiin ja ohjaukseen työelämään/ työelämässä (tuki myös yrityksen henkilöstölle), sekä huomioidaan myös opiskeluhuollon osaaminen.

Selvityshankkeessa kartoitetaan koulutuksen polkujen nykytilanne monipuolisesti, tutustumalle valikoituihin maahanmuuttajien ammatillista koulutusta järjestäviin organisaatioihin Suomessa sekä jossain ulkomaisessa kohteessa (Ruotsi, Tanska tai Saksa).

Samoin kartoitamme maahanmuuttajateemaan (koulutus ja työelämään siirtyminen) liittyvät hankkeet ja niiden tulokset, ja teemme johtopäätökset näiden tulosten hyödyntämisestä omassa jatkokehittämisessämme.
Tutustumme asiaan liittyviin jo laadittuihin selvityksiin, raportteihin/ dokumentteihin. Samoin keräämme tietoa ja kokemuksia maahanmuuttajataustaisilta opiskelijoilta sekä yrityksiltä, joissa on ollut maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita työelämässä oppimassa, samoin huomioimme Savon ammattiopiston henkilöstön jo karttuneen osaamisen ja kokemukset maahanmuuttajataustaisten henkilöiden parissa työskentelystä.

Hankkeessa syntyvä raportti ja siihen kootut tiedot luovat hyvän ja kattavan pohjan oman toimintamme jatkokehittämiselle, joka toteutetaan sitten yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, Savon ammattiopiston henkilöstön, opiskeluhuollon henkilöstön ja työelämän/ yritysten kesken sekä alueen maahanmuuttajatoimijoiden ja kouluttajien verkoston kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on oppilaitos.

Hankkeen hyödynsaajia ovat:
* oppilaitoksen henkilöstö, jotka toimivat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa (erityisesti eri alojen opettajat ja ohjaajat, jotka pystyvät poimimaan raportista omassa työssään kehitettäviä kohteita)
* opiskelijoita työllistävät työnantajat
* välillisesti hanke hyödyttää nykyisiä ja tulevia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset hyödynsaajat ovat: muut oppilaitokset, Te hallinto, Ely keskus.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 576

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 576

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 767

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 767

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Lapinlahti, Rautavaara, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Rautalampi, Tuusniemi, Kuopio, Kiuruvesi, Tervo, Vesanto, Siilinjärvi, Keitele, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Presidentinkatu 3

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Maahanmuuttajaperheiden integroitumiseen vaikuttaa erityisesti perheen naisten integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksen rooli tässä integroitumisessa on keskeinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, mutta erityisesti tarkastelussa otetaan huomioon maahanmuuttajanaisten kouluttautumismahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kysymyksessä on selvityshanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Selvitettävillä ja edelleen suunniteltavilla toimenpiteillä on pitkän aikavälin vaikutuksia eri elinkeinojen toimintaedellytyksiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Hanke vaikuttaa koulutuspalvelujen tuottamiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Koulutuksen kehittämisellä edistetään ihmisten hyvinvointia lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan oman elämänuran kehittämiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Koulutuksen kehittämisellä edistetään kulttuurista sekä sukupuolista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Selvityksen perusteella tehtävällä kehittämisellä on kulttuuriympäristöä muokkaava ja monipuolistava vaikutus
Kulttuuriympäristö 0 7
Selvityksen perusteella tehtävällä kehittämisellä on kulttuuriympäristöä muokkaava ja monipuolistava vaikutus
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Savon ammattiopisto selvitti maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen nykytilaa ja siihen liittyviä kehittämistarpeita. Alueen osaavan työvoimanpula ja kotoutumisen hitaus ovat merkkejä siitä, että myös ammatillisen koulutuksen pitää kriittisesti tarkastella toimintaansa.

Selvityksessä on käytetty ajankohtaista materiaalia, tehty haastatteluja ja käyty keskusteluja eri toimijoille sekä kysytty kokemuksia maahanmuuttajilta itseltään.

Kehittämistuloksina Pohjois-Savon alueella kehitetään ammatillista koulutusta yhdessä Ylä-Savon ammattioppilaitoksen ja Ingmaedun kanssa, jotta ammatillinen koulutus tukisi entistä paremmin kokonaisuudessaan alueen työvoimatarvetta ja maahanmuuttajien kotoutumista sekä jäämistä alueelle.

Oppilaitokset tarkastelevat omia palvelu-, ohjaus- ja opetusprosesseja maahanmuuttaja asiakkaiden ammatillisen koulutuksen ja - opiskelijoiden paremman saatavuuden, läpäisyn ja työllistymiseen tähtäävinä toimenpiteinä. Alueen ammatilliset oppilaitokset kehittävät toiminnastaan kielitietoisia vuoteen 2020 mennessä. Kielitietoisuus on läpileikkaava kehitystoimenpide läpi kaiken palvelu-, ohjaus ja opetustoiminnan.

Merkittävä uudistus on kaikkien oppimisympäristöjen kehittäminen vastaamaan paremmin maahanmuuttajien tarpeita ja niistä tärkeänä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Työpaikkaohjaajia koulutetaan lisää ohjaustyössä (esim. kielitietoisuus) sekä tuodaan uudenlaista tukea maahanmuuttajaopiskelijoille työpaikoille opintojen edistämiseksi.

Tärkeä on kiinnittää huomiota maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja sen oikeanlaiseen ohjaukseen. Alueen yrityksillä on mahdollisuus rikastaa omaa toimintaansa kulttuurisidonnaisella osaamisella jota maahanmuuttajat tuovat omista koulutusjärjestelmistään sekä paikallisesta työkulttuurista. Maahanmuuttajilla on eritysosaamista, jota ei tuoteta suomalaisilla työmarkkinoilla tai koulutusjärjestelmässä.

Alueelle kehitetään maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen osaamispiste, joka pystyy tarjoamaan asiantuntija apua rekrytointi ja koulutuskysymyksissä alueen yrityksille, viranomaisille, maahanmuuttajille ja järjestöille. Osaamispiste on verkostomainen toimintatapa, joka voidaan jalkauttaa osaksi esim. kaupungin palveluja.

Ammattiosaajat maailmalta nostetaan tärkeänä tekijänä esiin alueen työvoiman saatavuuden sekä alueen elinvoiman tuottajana uudella viestinnällä ja tiedottamisella. Viestintää ja tiedottamista kehitetään vastaamaan alueen yrittäjien ja maahanmuuttajien uusia tarpeita.

Savon ammattiopisto haluaa olla tahtotilana valtakunnallinen suunnannäyttäjä maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäjänä.