Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21658

Hankkeen nimi: Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen osaamisen kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Jakeluosoite: PL 87

Puhelinnumero: 017 214 3000

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sakky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arto Kärkkäinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.karkkainen(at)sakky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 3484

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0214765-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämistarpeen taustalla on biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu. Tällä hetkellä teollisuuden toteutuneiden ja toteutumassa olevien investointien myötä puun teollinen käyttö ja sitä kautta metsien hyödyntäminen on kasvamassa, josta seuraa puutavarakuljettajien vaje.

LUKE:n (Luonnonvarakeskus) tilastojen sekä yrittäjähaastatteluiden mukaan toimialan nykyisessä kehitys- ja suhdannetilanteessa kuljetusyritykset toimivat täydellä teholla, joten olemassa olevilla resursseilla kuljetussuoritteen kasvattaminen ei ole mahdollista.

Nykyinen koulutusjärjestelmä ei kykene tuottamaan riittävästi osaavaa työvoimaa kuljetusyritysten tarpeisiin. Koulutuksen reformin myötä oppimista on siirretty tapahtuvaksi työelämässä, mikä logistiikan alalla vaatii uusia opetuksen toteutusjärjestelyjä. Pohjois-Savon ammatillisten oppilaitokset logistiikan alalla pyrkivät vastaamaan puutavarakuljetusalan tilanteeseen. Nyt haussa oleva ESR hanke on tärkeä kuljettajakoulutuksen ja oppimisjärjestelyjen kehittämiseksi.

Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään ja testataan ”Farmiyritys” -toimintamalli, jolla tuetaan oppilaitosten opiskelijoita siirtymävaiheessa oppilaitoksesta työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun ja työelämään. Kehitettävä toimintamalli on helposti monistettavissa muille oppilaitoksille ja koulutusaloille, joilla haasteen luovat pienet yrityskoot ja opiskelijoilta edellytettävät hyvät ammatilliset valmiudet jo harjoitteluvaiheessa. Tavoitteena on myös opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen alalle sopivan harjoitusyritystoiminnan avulla.
Farmi -koulutusmalli kehitetään "LEAN" -ajattelutavan pohjalta. Rinnalla toteutettavassa EAKR-hankkeessa hankittavat oppimisympäristöt mahdollistavat koulutuksen tehostumisen mm. etävalvontalaitteiston avulla. Opettajan rooli muuttuu kun kuva- ja ääniyhteyden saa ohjattaviin ajoneuvoihin vaivattomasti ja vastavuoroisesti opiskelijat voivat turvautua opettajan tukeen aina tarvittaessa esim. haastavissa ajo- tai kuormantekotilanteissa. Uudet oppimisympäristöt tuovat turvallisuutta opetukseen ja opiskelijat voivat luottaa opettajan tukeen etäisyydestä riippumatta.

Simulaattoripedagogiikkaa kehitetään hyödyntämään uuden tekniikan ja uusien ohjelmistojen sallimat mahdollisuudet. Kehittämiseen sisältyy myös opettajien kouluttaminen sekä tekniikkaan, että uuteen pedagogiseen malliin.
Simulaattoreiden lisäksi hankkeessa hyödynnetään XR-teknologian sovelluksia. Simulaattoreiden ja digitekniikan tehokkaalla käytöllä lisätään opetuksen vaikuttavuutta, työturvallisuutta ja parannetaan opetuksen energiatehokkuutta.

Hankkeen aikana kehitetään opetusta hyödyntäen uuden tekniikan mahdollisuuksia, esim kuormauspuimin kärkiohjaus, sekä annetaan valmistajille palautetta tekniikan sovellettavuudesta sekä kehittämisen tarpeista opetuksen näkökulmasta.

Hankkeessa tavoittena on myös alan työntekijöiden moniosaajuuden kehittäminen. Opetuksen sisältöjä laajennetaan alemman tieverkon kunnossapito-osaamiseen.

Hankkeen päätyttyä ammattiopistoilla on työelämälähtöisempi ja opiskelijoita entistä paremmin työelämään valmentava toimintamalli sekä tiivis yhteistyö puutavarakuljetusyritysten kanssa. FARMI -toimintamalli mahdollistaa erilaisten oppijoiden huomioimisen paremmin ja opiskelijalle vaihtoehtoisten oppimispolkujen määrä kasvaa. Oppimispolkuja kehitetään yhteistyössä puutavarakuljetusyritysten-, metsäteollisuuden- sekä muiden yhteistyötahojen kesken. Lopputuloksena syntyy opetus- ja opiskelumalli, jossa opiskelijat siirtyvät nykyistä merkittävästi valmiimpina puutavarakuljetusyritysten palvelukseen.

Kuljetusalan imago ei ole riittävän hyvä, jotta ala houkuttelisi riittävästi opiskelijoita. Hankkeessa kehitetään puutavarakuljetusalan imagoa sekä keinoja innostuneiden ja motivoituneiden opiskelijoiden saamiseksi alalle, eri ikäluokista. Alasta, hankeesta ja sen tuloksista laaditaan monipuolista, alan imagoa kehittävää tiedotusmateriaalia, erityisesti digitaaliseen levitykseen. Kehitetystä koulutuksen toimintamallista tiedottavaa viestintää kohdistetaan myös uusiin kohderyhmiin ja erityisesti naisiin sekä vuodenaikojen vuoksi osa-aikaisilla aloilla työskenteleviin. Koulutusmalli tuodaan esille myös kaikissa toimialan tärkeimmissä tapahtumissa Itä-Suomessa ja kansallisesti.

Hankkeen tuloksena:
- syntyy kuljetusalan koulutukseen uusi"Farmi" -toimintamalli, jonka toteutuksen tuloksena
- Opiskelijatyytyväisyys paranee
- Opiskelijoiden pääsy työssäoppimispaikoille ja sijoittuminen työelämään paranee
- Heikosti menestyvien ja opintojen keskeyttävien opiskelijoiden määrä vähenee
- koulutuksen vaikuttavuus paranee, koulutuksen läpimenoajat lyhenevät ja koulutuksen määrää voidaan lisätä
- Digitaalisuus opetuksessa ja oppimisessa lisääntyvät
- Yrityksille voidaan tarjota monipuolisempia lisä- ja täydennyskoulutuspalveluja
- Kouluttajayhteistyö eri oppilaitosten kesken paranee
- Puutavarakuljetusalan koulutuksen tunnettuus- ja imago paranevat

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö
Puuntavarakuljetusyritykset sekä niiden ajohenkilöstö ja työnjohto. kehitettävän tj-koulutuksen osalta ammattikorkeakoulujen opiskelijat soveltuvilta aloilta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajana on koko Pohjois-Savon puuta jalostava teollisuus sekä maanrakennusalan yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 496 941

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 359 336

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 709 916

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 513 337

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Siilinjärvi, Rautavaara, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Kuopio, Tuusniemi, Vesanto, Lapinlahti, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 145

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alan pk-yritykset ovat perinteisesti olleet vahvasti miesvaltaisia, mutta yrittäjänvaihdosten ja alan teknistymisen myötä naisia on tullut alalle. Puutavarankuljetusala kiinnostaa myös naisia ja uudet koulutusmahdollisuudet ohjaavat heitä alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuomat mahdollisuudet kehittää osaamista sopivat molemmille sukupuolille. Nykyään puutavara-auton kuljettajan työ ei ole enää fyysisesti raskasta, joten naiset ovat löytämässä mielenkiintoisen ja haastavan suoritealan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tasa-arvon edistämisellä parannetaan työvoiman saatavuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
Simulaatio-opetuksella säästetään luonnonvaroja. Polttoaineiden käyttö vähenee. Aitojen harjoituspuiden käyttö vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 5
Hiilijalanjälki ja typen oksidien määrä pienenee mm. polttoaineiden kulutuksen vähenemisen myötä. Nykyaikainen Euro6-normien mukainen kuljetuskalusto on pienipäästöinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 2
Simulaatio-opetus säästää luontoympäristöä. Nykyaikainen Euro6-normien mukainen kuljetuskalusto on pienipäästöinen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 3
Maksimikuormien koon kasvaminen vähentää ajosuoritemääriä, jolloin pakokaasupäästöt vähenevät. Hankittavissa uusissa laitteissa käytetään biohajoavia öljyjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei toimita Natura 2000-ohjelman alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Hankittava kalusto kuluttaa vähemmän materiaaleja, jolloin jätteiden määrä vähenee. Syntyvät jätteet ovat kierrätyskelpoisia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 4
Uusissa hankittavissa puutavara-autoissa voidaan käyttää biopolttoaineita
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Hankkeen välityksellä kehitetään yritysten osaamista ja kustannustehokasta toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Hankkeen avulla kehitetään koulutusta ja lisätään kuljettajien ja yrittäjien osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 8 5
Kasvavat kuormakoot, reittisuunnittelu ja työjohdolliset taidot paranevat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Osaamisen lisääntyminen lisää työntekijöiden ja yrittäjien työhyvinvointia. Nykyaikainen kalusto mahdollistaa ergonomiset työskentelyolot.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankittavat laitteet vähentävät fyysistä kuormitusta, mikä osaltaan edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Oppimisympäristönä toimiva Farmi mahdollistaa koulutuksen toteuttamisen aidoissa työympäristöissä, joka edesauttaa mm. maahanmuuttajataustaisten henkilöiden sijoittumista työelämään.
Kulttuuriympäristö 5 5
Koulutusalojen ja organisaatioiden väliset osaamisrajat poistuvat vähitellen ja moniosaajuus vahvistuu. Tällä hankkeella tuetaan työssä olevien henkilöiden osaamisen laajentamista ja syventämistä.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeella edistetään ympäristöosaamisen ymmärtämistä tuotantoprosesseissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-