Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21661

Hankkeen nimi: Invest In Staff - IVS

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208589-6

Jakeluosoite: PL 41, Piilolantie 17

Puhelinnumero: 014 5192 11

Postinumero: 44101

Postitoimipaikka: Äänekoski

WWW-osoite: http://www.poke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NASKILA TARJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.naskila(at)poke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5611542

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on
•Vahvistaa yritysten kokonaisvaltaista oppimista ja työhyvinvointia ja tukea näin yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja kasvumahdollisuuksia sekä työnantajakuvan kehittymistä
•Kehittää yrityksen HRD (Human Resource Development) -toimintaa ja osaamista
•Selvittää yritysten henkilöstön nykyinen ja tulevaisuuden osaamistarve ja tuoda esiin mahdolliset osaamisvajeet ja kehittämiskohteet
*Kehittää systemaattisesti yritysten henkilöstön osaamista
•Löytää yrityksistä rekrytointitarpeita, piilotyöpaikkoja ja edistää matalan osaamisen työpaikkojen syntymistä
•Rakentaa toimintakonsepti mikro- ja pk-yritysten henkilöstön toiminnan kehittämiseksi (HRD)


Toimenpiteinä ovat
1)Yrityksen nykytilanteen selvitys henkilöstön työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta sekä yrityskohtaisen kehittämisohjelman laatiminen
2)Henkilöstön kokonaisvaltainen osaamisen, kompetenssien ja kyvykkyyksien selvitys
3)Joustavat osaamisen kehittämisen työkalut ja toimenpiteet
4)Henkilöstön kehittämisohjelmat teemoineen
5)Henkilöstön kehittämisen toimintakonseptin rakentaminen


Tuloksena
Mikro- ja PK-yrityksille on kehitetty henkilöstön kehittämisen toimintamalli työkaluineen ja toimintaohjeineen. Hankkeessa mukana olleissa yrityksissä on selvitetty henkilöstön kehittämisen ja osaamisen nykytilanne, luotu kehittämis- ja/tai koulutussuunnitelmat ja toteutettu yritysten tarpeiden mukaan osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Lisäksi on rakennettu henkilöstön kehittämisen toimintakonsepti alueelle yritysten tarpeisiin yhteistyössä Työvoima- ja elinkeinopalvelujen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen mikro ja pk-yritykset, niiden henkilöstö ja johto. Yritykset ovat sekä palvelualan yrityksiä että tuotannollisia yrityksiä. Hankkeen hakuvaiheessa ei ole suljettu pois mitään toimialoja, mutta kehittämistoiminta painottuu sellaisiin aloihin ja yrityksiin, joilla on vaikea saada työvoimaa tai jotka haluavat kehittää yrityksensä vetovoimaisuutta henkilöstön osaamista tai työhyvinvointia parantamalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat ne mikro- ja pk-yritykset, jotka eivät osallistu varsinaisesti hankkeen toimintaan. Hankkeesta hyötyvät myös henkilöstöpalvelu- ja vuokratyöyritykset sekä osaamisen kehittämispalveluja tarjoavat yksityiset toimijat tai koulutusorganisaatiot sekä kehittämisyhtiöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 227 283

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 219 706

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 303 045

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 295 193

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Kinnula, Kyyjärvi, Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Pihtipudas, Viitasaari, Kivijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on alustavasti tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta, kerätty tietoa ja havaintoja kentaltä mm. palvelualan ja tuotantoalojen henkilöstöstä tältä kannalata.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistamisen menetelmiä käytetään hankkeen eri vaiheissa, niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Hankkeen suunnitteluvaiheessa pyritään saamaan mukaan yrityksiä sekä nais- että miesvaltaisilta aloilta. Hankkeen toteutusvaiheessa mukaan pyritään saamaan mukaan sekä nais- että miespuolisia työntekijöitä ja osallistumista myös seurataan tältä kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Yritysten tulevaisuuden ennakointiin liittyy usein megatrendien huomioiminen yritysten toiminnassa, jolloin tämän seikan huomioimisella voi olla vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen erityisesti välillisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeen aikana voi yrityksen kehittämistoimenpiteisiin ja toiminnan muutokseen liittyä tähän kohtaan vaikuttavia tekijöitä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeella ei ennakoida olevan juuri vaikutusta tähän osa-alueeseen. Ainoastaan yksittäisen yrityksen kautta voi vaikutusta syntyä, jos tämä toiminta nähdään yhdeksi kehittämiskohteeksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeella ei ennakoida olevan juuri vaikutusta tähän osa-alueeseen. Ainoastaan yksittäisen yrityksen kautta voi vaikutusta syntyä, jos tämä toiminta nähdään yhdeksi kehittämiskohteeksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hanke vaikuttaa Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen tuomalla yritysten henkilöstön kehittämiseen työkaluja ja asiantuntija-apua, sekä konkreettisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin, työyhteisön ja osaamisen kehittämiseen. Yritysten henkilöstö sitoutuu yritykseen ja osaavan työvoiman tarve helpottuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa kehitetään mm. HRD-toimintakonsepti alueen yritysten tarpeisiin sekä tuetaan yrityksen sisällä tapahtuvaa henkilöstön kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikka alueella. Vähäistä vaikutusta saattaa olla silloin, kun digitalisaatioon liittyvä osaaminen kehittyy ja vähentää näin liikkumistarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke edistää yritysten henkilöstön työhyvinvointia keskittymällä erityisesti yrityksen työkulttuurin ja henkilöstön kehittämistä tukevien toimenpiteiden edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Hankkeessa huomioidaan alueen eri toimialojen mikro- ja pk-yritykset paikkakunnasta riippumatta ja tuodaan heidän tuekseen asiantuntemusta, joka on usein vain suurten yritysten saatuvilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hankkeessa rakennettava, HRD-osaamista tukeva toiminta ja sitä kautta henkilöstön kehittymisen mahdollisuus tukee yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden kehittymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ennakoida olevan välitöntä tai välillistä vaikutusta tähän.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hankkeella voi olla jonkin verran vaikutusta ympäristöosaamiseen, mikäli yrityksessä on osaamisvajetta ympäristöasioiden suhteen ja siihen liittyvää osaamista lähdetään edistämään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Invest in staff –hanke vahvisti alueen yritysten henkilöstöosaamista, henkilöstön työhyvinvointia sekä työnantajaimagoa ja tarjosi käytännöllisiä työkaluja niiden jatkokehittämiseen ja toiminnan juurruttamiseen. Yrityksissä toteutettiin nykytilanteen ja -osaamisen selvitykset ja henkilöstöhaastattelut, ja niiden pohjalta yrityksiin räätälöitiin toimenpiteet hankkeen tavoitteiden mukaisesti.
Hankkeen toimenpiteillä pystyttiin kehittämään yritysten toimintaa yrityslähtöisesti.