Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21662

Hankkeen nimi: TRIPLAAMO - monista mahdollisuutesi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.1.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LounaPlussa ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1714514-2

Jakeluosoite: Koulukatu 13

Puhelinnumero: 0505834715

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: Forssa

WWW-osoite: http://www.lounaplussa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Kallioinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.kallioinen(at)lounaplussa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505834715

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Forssan seutukunnalle palveluja, joissa vahvistetaan pitkäaikaistyöttömien toiminta- ja työkykyä henkilökohtaisesti räätälöityjen työvalmennuspalveluiden ja konkreettisten työtehtävien avulla. Toiminnan keskiössä on hankkeen toimintakeskus Triplaamo, jossa tarjotaan työvalmennuspalveluja niille henkilöille, jotka ovat motivoituneita ja sitoutuvat tavoitteelliseen työhönvalmennukseen. Lisäarvona tuotetaan mahdollisuus osallistua toimintaan, joka on henkilön työ- ja toimintakyky huomioon ottaen tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista. Kohderyhmää valmennetaan myös sähköisten palveluiden käyttöön.

Hankkeessa pääkohderyhminä ovat LounaPlussa ry:n toiminta-alueella asuvat pitkäaikaistyöttömät. Toisena kohderyhmänä ovat sellaiset henkilöt, joilla on tahtotilaa kohti jonkinasteista yrittäjyyttä. Kohderyhmille räätälöidään erilliset palveluprosessit, joita tuottavat työvalmentaja ja tarvittaessa yritysneuvoja. Palveluprosessit nivoutuvat yhteisessä toimitilassa toisiinsa.

Hankkeen palveluja tuotetaan uudella työtoimintamallilla. Toimintaa järjestetään toimintakeskuksessa ja kaikille osallistuville määritellään konkreettiset työtehtävät ja vastuualueet. Konkreettisia työtehtäviä ovat mm. kierrätykseen liittyvät tehtävät, media-alan tehtävät ja pienimuotoisen myymälä-sekä kahvilatoiminnan hoitaminen.

Työvalmentaja tekee jokaisen osallistujan kanssa alkukartoituksen ja yksilöllisen työvalmennussuunnitelman. Osallistumisjakson laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti. Yksilövalmennuksessa keskitytään osaamisen vahvistamiseen, uusien työelämätaitojen kehittymiseen, työllistymisvalmiuksien nostamiseen ja työllistymisesteiden poistamiseen. Sitouttaminen tapahtuu vastuunottamisen kautta, jokainen mukana oleva osallistuu toiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen sekä sitoutuu hoitamaan sovitut tehtävät. Yrittäjyysprosessissa mukana olevat pääsevät TriPlaamossa testaamaan yrittäjyyttä ideatasolla.

Hankkeella saadaan aikaan toimintamalli, joka tuottaa palveluja pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisuhan alla oleville henkilöille. Hankkeen toimintaan osallistuneiden hyvinvointi ja elämänhallinta saa ryhtiä sekä toiminta- ja työkyky parantuu. Miehet ovat yliedustettuna kohderyhmässä ja hankkeen avulla pyritään tasaamaan sukupuolten epäsuhtaa. Yrittäjyyteen tähtäävien palveluprosessissa selvitetään henkilön mahdollisuus yritystoiminnan aloittamiseen.

Lisäarvona toiminta mahdollistaa verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden lisääntymisen.
Hankkeen aikana toteutettavat toimintamallit ja palvelut muotoillaan siten, että toimintaa voidaan jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen palvelutuottajana.Toimintamallia voidaan jakaa hyvänä käytäntönä myös muualle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa pääkohderyhminä ovat LounaPlussa ry:n toiminta-alueella asuvat pitkäaikaistyöttömät. Erityisesti hanke palvelee henkilöitä, jotka ovat motivoituneita ja sitoutuneita riittävän pitkäkestoiseen ja tavoitteelliseen työhönvalmennusprosessiin. Toisena kohderyhmänä ovat sellaiset henkilöt, joilla on tahtotilaa kohti jonkinasteista yrittäjyyttä. Kohderyhmille räätälöidään erilliset palveluprosessit, joita tuottavat työvalmentaja ja tarvittaessa yritysneuvoja. Palveluprosessit nivoutuvat yhteisessä toimitilassa toisiinsa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen hyödynsaajina ovat Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien työttömät, asukkaat ja kunnat. Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat alueella toimivat yhdistykset ja yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 145 529

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 138 526

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 145 529

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 526

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Jokioinen, Tammela, Forssa, Humppila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 46

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hakijan aiemmin toteuttamissa hankkeissa on havaittu, että 65 % vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevista on miehiä. Naisten osuus on pienempi. Naisten työllistyminen tai uudelleenkouluttautuminen on helpompaa. Tarkemmat tiedot hankitaan hankkeen alussa työvoimahallinnon tilastoista. Naiset osallistuvat selkeästi miehiä aktiivisemmin kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeiluihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on tukea molempien sukupuolten työkykyä ja ehkäistä syrjäytymistä. Toimintakeskuksessa on tarjolla monenlaisia työtehtäviä kunkin asiakkaan mieltymysten mukaisesti ja eri sukuspuolten erilaiset tarpeet huomioidaan toiminnassa. Ohjaajat ovat sekä miehiä että naisia. Miehet ovat yliedustettuna kohderyhmässä ja hankkeen avulla pyritään tasaamaan tätä epäsuhtaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta huomioidaan kaikessa toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Palvelut tuotetaan asiakkaiden läheisyydessä.Pyritään lisäämään kierrätystä hankkeen toimintamuotona.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Pyritään lisäämään kierrätystä hankkeen toimintamuotona.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
Kohderyhmälle järjestettävää toimintaa voidaan muotoilla kierrätyksen edistämiseen paikallisesti ja jätteiden vähentämiseen tai hävikkiruoan hyödyntämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Hankkeessa huomioidaan myös yritystoiminnan tarpeet esim. ja osallistujaa kannustetaan yrittäjyyteen silloin kun se on henkilölle itselle potentiaalinen vaihtoehto.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 7
Hankkeen keskeinen tehtävä on kehittää uutta osallisuutta parantavaa ja syrjäytymistä ehkäisevää monipuolista toimintaa kohderyhmälle .
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen toiminnalla lisätään yhteisöön kuuluvien hyvinvointia merkittävästi tuottamalla palveluja ja järjestämällä toimintaa yhteisön ja asiakkaiden omista tarpeista lähtien.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Sähköiset palvelut ja niiden käyttöön valmentaminen lisäävät yksilöiden tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Kohderyhmän osallistumismahdollisuudet lisääntyvät ja kohderyhmän osallisuustunne kasvaa.
Kulttuuriympäristö 3 3
Toiminnassa voidaan edistää kulttuuriympäristön huomioimista ja monipuolista käyttöä.
Ympäristöosaaminen 5 6
Kohderyhmän osaaminen lisääntyy kierrätyksen edistämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TriPlaamo-Monista mahdollisuutesi – hanketta koordinoi LeaderLounaPlussa ry. Hanke toteutettiin 1.3.2021-31.1.2021.Hanke kuului toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta erityistavoitteeseen. 10.1. työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää palveluja, joissa vahvistetaan pitkäaikaistyöttömien toiminta- ja työkykyä henkilökohtaisesti räätälöityjen työvalmennuspalveluiden ja konkreettisten työtehtävien avulla.
Hankkeen palveluja tuotettiin uudella toimintamallilla. Toimintaa järjestettiin toimintakeskus TriPlaamossa jossa, kaikille osallistujille määriteltiin konkreettiset, kiinnostavat työtehtävät ja vastuualueet. Osallistujat otettiin heti alusta saakka mukaan suunnittelemaan oman osallistumisjaksonsa sisältöä ja tavoitteita. Jokainen osallistuja osallistui omalta osaltaan toimitilojen siisteyteen, materiaalien kierrätykseen, roskien lajitteluun ja kaikkeen toiminnan käytännön arkeen kahvinkeitosta pyykinpesuun. Vastuun jakamisella saatiin osallistujat sitoutettua toimintaan. Esim. yhteiset ruuanlaittopäivät tukivat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä; valmistettava ruoka suunniteltiin yhdessä, raaka-aineet hankittiin yhdessä, valmistus, tarjoilu, ruokailu ja loppusiivous hoidettiin niin ikään yhteisvoimin.
Jokaisen osallistujan kanssa laadittiin henkilökohtainen suunnitelma osallistumisjaksolle; mitkä työtehtävät häntä kiinnostavat, mihin hän haluaa osallistua ja missä käytännön elämän asioissa hän tarvitsee erityisesti ohjausta ja tukea. Suunnitelman avulla aukesi myös osallistujan oma työelämätavoite. Osallistujien osallisuutta tuettiin niin, että hankkeessa ketään ei väheksytty ja jokaisella osallistujalla oli roolinsa TriPlaamon yhteisössä.
Hankkeen alkuperäissuunnitelmana oli myös tuottaa ruohonjuuritason yrittäjyysvalmennusta, mutta siitä luovuttiin, koska hankkeelle ohjautua niukasti tähän toimintaan sopivia osallistujia. Palvelulle luotiin toimintaympäristö, jossa liikeidean testaaminen oli mahdollista mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi ohjausresurssit suunnattiin perustoimintaan.
Hankkeella saatiin aikaan toimintamalli, jossa tuotettiin palveluja pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisuhan alla oleville.
TriPlaamo- Monista mahdollisuutesi hankkeen toimintamalli jäi elämään. TriPlaamo jatkaa toimintaansa uuden tätä toimintaa varten perustetun yhdistyksen koordinoimana. Osa asiakkuuksista jatkoi hankkeen päättymisen jälkeen suoraan uuden yhdistyksen toiminnassa. Uusi yhdistys kehittää edelleen mm. avointa työpajamallia ja kestävän kehityksen kierrätystavarataloajatusta.