Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21664

Hankkeen nimi: My Way 2 - työtä, osaamista ja kohtaamisia rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää My Way 2 - työtä, osaamista ja kohtaamisia -kehittämishankkeen (S21644) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeessa tavoitteena on korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeessa tuetaan joustavia ja yksilöllisiä polkuja, joilla voidaan vastata nopeasti kasvualojen osaavan työvoiman tarpeisiin. Hanke kehittää toiminnallaan työkaluja ja ratkaisuja käynnistyvien kasvupalvelupilottien tueksi, toimeenpanoon ja tulosten hyödyntämiseen. Hankkeessa keskeistä on työllisyyspolku -ajattelu ja tarjolla olevien palveluiden ketjutus sekä vahva ohjaus seuraavaan lenkkiin. Hankkeessa annetaan ohjausta ja tukea osallistujan oman työllistymisen polun rakentamiseen, valmennuksista saadaan työkaluja oman työllisyyspolun rakentamiseen ja rekrytointiverstaalla luodaan silta kohtaamiselle työnantajien kanssa. Monialainen verkosto tukee kohtaamista ja työllistymistä, sen kautta pyritään mm. löytämään piilotyöpaikkoja. Toimenpiteiden avulla luodaan mallia, joka jäisi pysyväksi kasvupalveluiden toimenpiteeksi alueelle. Hankkeessa parannetaan työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden ammattiosaamista tarjoamalla yksilöllisiä palveluja, tehostamalla motivointia sekä ohjaamalla heitä koulutukseen tai työhön. Hankkeessa kehitetään työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista sekä vahvistetaan eri toimijoiden ja työelämän välistä yhteistyötä. Hankkeen toiminnalla edistetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista yritysten työvoimatarpeet huomioiden.

Hankkeen tuloksena ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyden uhkaa ja vaikutetaan hankkeen toimenpitein alle 300 päivää työttöminä oleviin tai lyhytaikaisempaan työttömyyteen, ammatinvaihtajiin, työelämän ulkopuolella olevien työllistymiseen. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy aitoja kohtaamisia eri kohderyhmien kesken. Hankkeen tuloksena maakunnan kasvualoja edustavien yritysten työvoiman saanti paranee. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy myös toimintamalli moniammatilliselle verkostolle. Hankkeen välillisille kohderyhmille tarjotaan osallisuutta moniammatilliseen verkostotyöhön ja toimenpiteiden suuntaamista tiiviissä yhteistyössä.

Kehittämishanke toteutetaan 01.04.2019-31.03.2022 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 31.09.2020 (palkkatukijaksot päättyvät jo 31.5.2020) nykyisen (2.7.2019) TEM:n ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Centria ammattikorkeakoulu Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 0

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 368

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Sievi, Siikalatva, Alavieska, Ylivieska, Kalajoki, Merijärvi, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Oulainen, Nivala, Haapajärvi, Pyhäntä, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-