Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21665

Hankkeen nimi: Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2019 ja päättyy 14.4.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0202238-5

Jakeluosoite: Valimotie 10

Puhelinnumero: 0451280358

Postinumero: 00380

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.olympiakomitea.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Kekäle

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.kekale(at)olympiakomitea.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0451280358

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa naisten johtamisosaamista ja kasvattaa heidän määräänsä urheilu- ja liikuntajärjestöissä niin luottamustehtävissä kuin toimihenkilöinä. Lisäksi tavoitteena on muuttaa liikuntakulttuuria siten, että tasa-arvoinen sukupuolijakauma järjestöjen johdossa koetaan arvokkaaksi ja tavoiteltavaksi asiaksi. Hanke jatkaa samannimisen pilottihankkeen koulutukselle luomaa pohjaa, mutta levittää tasa-arvon edistämistyötä voimakkaammin myös viestinnän ja organisaatiovaikuttamisen keinoin.

Hankkeen aikana järjestetään kaksi koulutuskokonaisuutta, joissa koulutetaan yhteensä 60 liikunnan ja urheilun parissa olevaa naista ympäri maata johtamis- ja tasa-arvoasioissa. Heistä jokainen saa oman mentorin, joka on kokenut johtaja järjestömaailmassa tai muulla sektorilla. Osin ohjattu mentorointiprosessi jatkuu vielä koulutuskokonaisuuden jälkeen. Samalla mentorit sitoutetaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa työssään. Mentoreiksi valitaan sekä naisia että miehiä. Tietoisuuden ja osaamisen kehittämisen lisäksi koulutukset edistävät osallistujien verkostoitumista.

Lähikoulutusjaksoille otetaan vierailemaan menestyneitä roolimalleja kertomaan omaa tarinaansa sekä neuvomaan koulutettavia siinä, miten liikunnan ja urheilun parissa voi edetä urallaan. Hankkeen viestintää laajemmalle yleisölle rakennetaan yleisten tasa-arvoteemojen lisäksi näiden roolimallien, mentoreiden ja koulutuksen osallistujien omien kokemusta pohjalle.

Tasa-arvon edistämiselle on tarvetta laajemminkin kuin Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestöjen ja niiden jäsenten piirissä, joten hankkeen osana järjestetään alueellisia seminaareja, joissa laajemman yleisön tasa-arvotietoisuutta laajennetaan. Koulutettavat otetaan mukaan seminaarien järjestämiseen. Lisäksi jokainen koulutettava toteuttaa omassa järjestössään tai paikkakunnallaan tasa-arvoteon. Hankkeen aikana kootaan julkaisu, johon kootaan tietoa tasa-arvon edistämisestä liikunnassa ja urheilussa, kuvataan johtamiskoulutusmalli sekä muita hankkeen yhteydessä toteutettuja hyviä käytäntöjä. Julkaisu toimii ideapankkina tasa-arvotoimenpiteitä suunnitteleville järjestöille.

Hankkeen tuloksena liikunta- ja urheilujärjestöjen luottamus- ja ammattijohdon sukupuolijakaumaa saadaan tasa-arvoistettua. Koulutukseen osallistujien urakehitystä seurataan hankkeen jälkeenkin, samoin naisten aseman kehittymisestä yleisesti liikunta- ja urheilujärjestöissä. Lisäksi hankkeen koulutuskokonaisuudesta saadaan luotua malli, jota voidaan hyödyntää paitsi Suomen Olympiakomitean, myös muiden tahojen koulutuksissa, joiden tavoitteena on parantaa tasa-arvoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä/osallistujat: naiset, joiden tavoitteena on työskennellä johtotehtävissä tai toimia luottamusjohtajana liikunnan ja urheilun järjestökentällä sekä kokeneet johtajat mentorin roolissa.

Suomen Olympiakomitea edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Toimintaamme sekä Olympiakomitean omassa organisaatiossa että laajemmin urheiluyhteisössä ohjaavat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä eettisen ja vastuullisen toiminnan käsikirja, Vastuullisuuskompassi. Edellä mainitut asiakirjat ohjaavat myös tämän hankkeen toimintaa.

Osallistujahakuun kirjataan auki toive moninaisuudesta ja viestiä välitetään potentiaalisille osallistujille Olympiakomitean olemassa olevien verkostojen kautta. Moninaisuuden varmistamiseksi viestiä sekä koulutushausta että seminaareista välitetään eteenpäin vähemmistöryhmien edunvalvontaa liikunnassa toteuttavien järjestöjen kautta, joita ovat muun muassa monikulttuuriset liikuntajärjestöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen liikuttamiseen ja vammaisurheiluun erikoistuneet järjestöt.

Osallistujia sekä koulutuksiin että seminaareihin toivotaan mahdollisimman erilaisista taustoista, kattavasti eri puolilta Suomea ja liikunnan ja urheilun eri toimintaympäritöistä (kuten esimerkiksi matalan kynnyksen harrastamisen, kilpaurheilun, luontoliikunnan ja vammaisurheilun parista). Koulutusvalinnoissa tasaisten hakijoiden kohdalla voidaan soveltaa positiivista erityiskohtelua esim. vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten hakijoiden kohdalla. Tapahtumajärjestelyissä huomioidaan esteettömyys. Kuvavalinnoilla, osallistujatarinoilla ja roolimalleilla vahvistetaan kokemusta siitä, että jokainen taustoista riippumatta on potentiaalinen päätöksentekijä liikunnassa ja urheilussa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset liikunnan ja urheilun toimijat vähintään viiden eri kaupungin vaikutusalueella (urheiluseurat, aluejärjestöt, piiriorganisaatiot, lajiliitot, liikkujat ja urheilijat) sekä median välityksellä muu yleisö keskeisten liikunnan toimijoiden lisäksi. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 146 345

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 181 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty saatavilla olevaa tuoretta tietoa, tutkimuksia ja selvityksiä, sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää vähemmistösukupuolen työllistymistä ja osallistumista päätöksentekoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on lisätä vähemmistösukupuolen osuutta päätöksentekopaikoilla ja vaikuttaa organisaatioiden tasa-arvotyöhön.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity tähän hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Toimintaa järjestetään eri puolella Suomea paikallisia palveluista hyödyntäen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 -3
Hankkeen osallistujat ovat ympäri Suomea ja hankkeen tapahtumat järjestetään ei puolilla Suomea. Päästöjen vähentämiseen pysitään kannustamalla julkisilla matksutamiseen ja järjestämällä tapahtumat hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hyvinvoinnin edistäminen liikuntakultturin muuttuessa avoimemmaksi kaikille
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää vähemmistösukupuolen työllistymistä ja osallistumista päätöksentekoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Tasa-arvon edistäminen lisää myös yhdenvertaisuuden edistämistä liikunnan kentällä
Kulttuuriympäristö 2 4
Hanke edistää liikuntakulttuurin muutosta tasa-arvoisemmaksi
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-