Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21667

Hankkeen nimi: EntreFox – 55+ Entrepreneurs and working life

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: (02) 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marika Eve Katariina Säisä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marika.saisa(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 907 2080

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Työterveyslaitos, 0220266-9
Helsingin yliopisto, 0313471-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen taloutta ja kilpailukykyä hankaloittavat väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen. Työurien pidentäminen ja kaikkien kansalaisten osallistuminen työelämään on kansantaloudellisesti tärkeää. EntreFox-hanke tukee +55 kansalaisten, erityisesti yrittäjien ja työssäolevien yrittäjäaikeita omaavien, aktiivista ikääntymistä ja elinikäistä oppimista. Yrittäjinä toimivat henkilöt eläköityvät keskimäärin myöhemmin kuin palkkatyössä olevat ikätoverinsa, joten yrittäjien aktiiviseen ikääntymiseen ja +55 ikäluokan yrittäjäaikeisiin on järkevää kiinnittää huomiota myös kansantalouden näkökulmasta. Lisäksi yli 55-vuotiailla henkilöillä on inhimillistä pääomaa kuten mittavaa kokemusta, harjaantuneet sosiaaliset taidot ja laajat verkostot, jotka uhkaavat jäädä yhteiskunnan näkökulmasta hyödyntämättä, jos he jäävät työelämän ulkopuolelle. Euroopan tasolla on kiinnitetty huomiota siihen, että yli 55-vuotiaiden, erityisesti naisten, innostusta yrittäjyyteen olisi hyvä lisätä (Euroopan komission ja OECD:n 2012 julkaisema Policy Brief on Senior Entrepreneurship).


Suomen hallituksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Strategiset tavoitteet konkretisoituvat viidellä painopistealueella ja hallituksen kärkihankkeissa. EntreFox-hanke tukee toimenpiteillään ja välittömillä vaikutuksillaan kolmea painopistealuetta ja niiden kolmea kärkihanketta: 1) työllisyys ja kilpailukyky –painopistealueen kärkihanketta 1. Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla, 2) hyvinvointi ja terveys –painopistealueen kärkihanketta 2. Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, sekä 3) digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -painopistealueen kärkihanketta 4. Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri.


EntreFox-hanke edistää yli 55-vuotiaiden yrittäjyyttä kansallisesti ja hankkeessa toteutettavan kansainvälisen yhteistyön kautta myös kansainvälisesti. Yrittäjien tuottavuutta ja hyvinvointia vahvistetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen vipuvarsia hyödyntäen. Yritysten tuottavuus ja kilpailukyky vahvistuvat yrittäjien digitaalista ja yrittäjyysosaamista kehittämällä sekä yrittäjien hyvinvointia ja terveyttä edistämällä. Toimenpiteet kohdistetaan hankkeen aikana erityisesti Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle, mutta pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät koko Suomessa.


Hankkeen tavoitteena on:


1. Edistää +55 –vuotiaiden yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien hyvinvointia ja terveyttä

2. Vahvistaa yli 55-vuotiaiden yrittäjyyden edellyttämää osaamista ja kokeilukulttuuria

3. Toteuttaa Yrittäjyyden polkuja -alusta +55 yrittäjien osaamisen tunnistamiseksi ja kehittämistarpeiden arviointia varten

4. Tiivistää kansainvälistä yhteistyötä Ruotsin ja Latvian kanssa


Hankkeen tavoitteet saavutetaan viidellä toimenpiteellä:


1. Yrittäjän aktiivisen ikääntymisen tukemisella, jossa keskitytään aktiivisen ja osaavan yrittäjyyden tukemiseen sekä ikääntyvän yrittäjän terveyden ylläpitämiseen.

2. Elinikäisen oppimisen tuella ja digiosaamisen kehittämisellä, jossa keskitytään digitalisaation ja tietotyön prosessien tukemiseen elinikäisessä oppimisessa sekä ulkomaalaistaustaisten +55 –vuotiaisen yrittäjyyden edistämiseen.

3. Kansainvälisellä yhteistyöllä, jossa keskitytään yhteistyön tiivistämiseen ja joukkovoiman hyödyntämiseen käytänteiden testauksessa ja tulosten levittämisessä.

4. Arvioimalla toimenpiteiden vaikutukset kohdeyrityksissä, sekä rakentamalla tuloksista Yrittäjyyden polkuja –alusta.

5. Varmistamalla tehokkaalla projektikoordinoinnilla toimenpiteiden vaikuttavuus, ja viestimällä aktiivisesti koko hankkeen ajan tavoitteista, tapahtumista ja tuloksista hyödyntäen monialaisesti eri kanavia.


Hankkeen mitattava, määrällinen tulos on 126 yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan henkilön osallistuminen hankkeen pilotteihin, joissa edistetään tuottavuutta ja työhyvinvointia. Puolet osallistujista (63) keskittyvät aktiivisen ikääntymisen teemaan ja puolet (63) osallistujista keskittyvät elinikäiseen oppimiseen. Pilottien vaikuttavuutta mitataan alku- ja loppukartoitusten avulla. Hankkeen toiminnallisena tuloksena on “Yrittäjän Polkuja” – alusta +55-vuotiaiden osaamisen tunnistamisen ja kehitystarpeiden arvioinnin välineeksi. Lopputuote on digitaalinen alusta, jonka sisältöjen (esim. työkalut, itsearviointitestit) avulla yli 55-vuotiaat yrittäjät voivat tunnistaa ja arvioida yrittäjävoimavarojaan (esim. hyvinvointa, osaamista ja muita tuottavan liiketoiminnan edellytyksiä) sekä kehittää niitä. Alustaa voivat hyödyntää myös eriilaiset yrittäjyyttä tukevat sekä yrittäjäkoulutusta ja uravalmennusta tarjoavat tahot. Kansainvälisen yhteistyön kautta hankkeessa pystytään hyödyntämään uusinta tietoa aktiivisesta ikääntymisestä ja elinikäisestä oppimisesta sekä levittämään tuotettua tietoa ja menetelmiä eri kansainvälisille toimijoille.


Yhteenvetona, EntreFox –hankkeen avulla:


1. +55 –vuotiaiden yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien hyvinvointi ja terveys vahvistuu

2. +55 –vuotiaiden yrittäjyyden edellyttämä osaaminen kehittyy

3. Yritysten tuottavuus paranee

4. Työurat pidentyvät

5. Kansainvälisen yhteistyö +55-vuotiaiden aktiivisen ikääntymisen ja elinikäisen oppimisen kehittämisosaamisessa tiivistyy. Ymmärrys +55-yrittäjyydestä ja sen kehittämistarpeista lisääntyy.

Hanke toteutetaan 1.4.2019-28.2.2022 ja sen toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu Oy, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto. Tämä Suomeen kohdistuva ESR-hanke kytkeytyy Ruotsin vastaavaan ESF-hankkeeseen, “BSLF Sustainable Working Life – SWL” jossa keskeisiä teemoja ovat elinikäinen oppiminen ja aktiivinen ikääntyminen. Muut kansainväliset partnerimaat ovat Latvia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella edistetään yrittäjyyden syntymistä ja kehittymistä Suomessa. Kohteena ovat yli 55 –vuotiaat yrittäjät (suomalaistaustaiset sekä maahanmuuttajataustaiset, pää- ja sivutoimiset), työssäolevat yrittäjyyttä harkitsevat. Yrittäjyyttä harkitseva kohderyhmä ovat henkilöitä, jotka työssä ollessaan harkitsevat yrittäjäksi ryhtymistä. Koska vanhempia ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä on pääkaupunkiseudullakin suhteellisen vähän, olemme varautuneet siihen että osallistujien rekrytoinneissa voi olla haasteita. Siksi ulkomaalaistaustaisten hakijoiden kohdalla teemme poikkeuksen ja olemme arvioineet, että mukana voi olla 8 osallistujaa, jotka ovat yli 40-vuotiaita.

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät hankkeen aikana erityisesti Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla oleviin yli 55-vuotiaisiin yrittäjiin ja yrittäjyyttä harkitseviin, mutta tuloksia voidaan hyödyntää koko Suomessa ja kansainvälisesti Ruotsissa ja Latviassa.

Yli 55-vuotiaiden yrittäjien määrä on kasvussa. Tilastokeskuksen tuoreimman tiedon (2017) mukaan Suomessa on 55-74 -vuotiaita yrittäjiä 113 000. Näistä valtaosa eli 77 000 kuuluu 55-64 -vuotiaiden ryhmään. 65-74 -vuotiaita yrittäjiä on 36 000. Tästä joukosta lähes kolme neljästä toimii yksinyrittäjänä. Uudellamaalla +55 -vuotiaiden yrittäjien määrä on 14 600. Varsinais-Suomessa heitä on noin 6000.

Ulkomaalaistaustaisilla ja erityisesti naisilla on vaikeuksia työllistyä ja kotoutua Suomessa. Koska esimerkiksi OECD on todennut, että maahanmuuttajataustaisten naisten osallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kohdennamme EntreFoxin toimenpiteitä ulkomaalaistaustaisten osallistujien kohdalla painotetusti naisille (naisten osuus 60% osallistujista).

Kohderyhmän tavoittamiseksi olemme yhteistyössä molempien alueiden yrittäjäjärjestöjen (mm. Uudenmaan yrittäjät, Varsinais-Suomen yrittäjät) sekä yrityspalvelupisteiden (esim. Potkuri Turussa ja NewCo Helsingissä) kanssa. Heidän kauttaan meidän on mahdollista tavoittaa erityisesti yli 55-vuotiaat yrittäjät. Koska vain osa yrittäjistä kuuluu yrittäjäjärjestöön ja yrittäjyyttä vasta harkitsevat tuskin lainkaan, aiomme lähestyä kohderyhmiä myös kohdennetun some-kampanjan avulla. Tavoitamme yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt myös eri ammattiliittojen (esimerkiksi Akavan jäsenliittojen) urapalveluiden kautta. Jalkaudumme myös erilaisiin tapahtumiin, kuten Dare to Learn –tapahtuma, Integration-messut ja Kuntamarkkinat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:

1. Yritysten henkilöstö ja asiakkaat

2. Yrityspalveluiden kehittäjät ja tarjoajat

3. IT-alan ja työhyvinvoinnin yritykset, palveluntarjoajina ja asiantuntijoina

4. Turun ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston opiskelijat

5. Isot yritykset

6. Julkinen sektori

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 574 534

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 490 601

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 766 051

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 654 138

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi, Uusimaa

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan, Loimaan, Salon, Helsingin, Raaseporin, Turun, Vakka-Suomen, Porvoon, Loviisan

Kunnat: Askola, Kirkkonummi, Lohja, Salo, Aura, Kustavi, Rusko, Koski Tl, Nurmijärvi, Loviisa, Oripää, Kemiönsaari, Paimio, Masku, Lapinjärvi, Nousiainen, Vantaa, Porvoo, Espoo, Pornainen, Taivassalo, Pöytyä, Turku, Somero, Inkoo, Vihti, Myrskylä, Hanko, Sipoo, Vehmaa, Sauvo, Tuusula, Pyhäranta, Mynämäki, Naantali, Järvenpää, Hyvinkää, Karkkila, Pukkila, Lieto, Laitila, Siuntio, Marttila, Kauniainen, Parainen, Uusikaupunki, Helsinki, Raasepori, Loimaa, Kaarina, Kerava, Raisio, Mäntsälä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 126

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 120

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 126

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
EntreFox -hankkeeseen osallistuvien yritysten toimialoja ei ole rajattu, ja näin ollen hanketta ei ole suunnattu mies- tai naisvaltaiselle alalle. Digitalisaatio, elinikäinen oppiminen ja aktiivinen ikääntyminen koskettavat luonteeltaan molempia sukupuolia. Naisyrittäjien määrän viimeaikaisesta kasvusta huolimatta, naiset toimivat kuitenkin harvemmin yrittäjinä kuin miehet. Naisyrittäjien määrä on noin kolmannes kaikista Suomen yrittäjistä. Kiinnitämme siis erityistä huomiota siihen, että hankkeemme tavoittaa myös yrittäjänaiset. Tämän vuoksi toimialariippumaton, liiketoiminta- ja yrittäjälähtöinen tarkastelutapamme tuottaa tasa-arvon näkökulmasta luonnollisen otoksen, jossa yrittäjät edustavat lähtökohtaisesti molempia sukupuolia. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun toteuttamien vastaavien pk-yritysten kehitysprojektien osallistujien sukupuolijakauma oli 55% miehiä, 45% naisia vuosina 2015-2016. Tulevassa hankkeessa lähtökohdat ovat samat, joten sukupuolijakaumakin noudattanee samaa yllättävänkin tasa-arvoista kaavaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ikääntymisen ja yrittäjyyden yhdistäminen vaatii monenlaisia voimavaroja. Työpaketti 1:ssä määritellään toimenpiteitä, jotka tukevat kohderyhmän aktiivista ikääntymistä ja työssä jaksamista. Esimerkiksi ikääntyvän yrittäjän työhyvinvoinnin kehittämisessä huomioidaan vahvasti sukupuolinäkökulmat. Hankkeen toiminnoissa huomioidaan yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien erilaiset tietotyövalmiudet ja -taidot. Piloteissa sekä tuottavuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä workshopeissa huomioidaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen eikä lähtötason suhteen tehdä oletuksia sukupuolen, iän tai muidenkaan seikkojen perusteella. Tavoitteena on, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus toimia yrityskentässä ja hyödyntää tietotekniikkaa ja tietojärjestelmiä työssään. Niillä osa-alueilla, joissa havaitaan puutteita tasa-arvon kanssa, pyritään luomaan ratkaisumalleja, jotka entisestään parantavat epätasa-arvoisessa asemassa olevien mahdollisuuksia. Hankkeessa toteutettavissa kokeiluissa huomioidaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen esimerkiksi siten, että työprosessien läpikäynnissä kiinnitetään huomiota eriarvoistaviin sukupuolijakoihin ja sukupuolittuneisiin rakenteisiin. EntreFox mahdollistaa kaikkien sukupuolien tasa-arvoisen osallistumisen pilotteihin ja workshoppeihin, joka edesauttaa yrittäjien tasa-arvoista töiden organisointia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
EntreFoxin päätavoitteena on kehittää +55 -vuotiaiden yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien yksilöiden elinikäistä oppimista ja aktiivista ikääntymistä, jolloin sukupuolikysymykset ovat sekundaarisia. Lähtökohtaisesti kaikilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia yrittäjinä, mutta nais- ja miesyrittäjien määrän epäsuhta sekä sukupuolten tasa-arvo pidetään esillä hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa. Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen kannalta on erityisen tärkeää, että kaikilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet suoriutua työelämän ja yrittäjyyden haasteista. Tuottavuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät ratkaisut ovat avoimia kaikille ikään-, terveyteen, etniseen taustaan ja sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 7
Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 mukaan luonnonvaraviisaassa Varsinais-Suomessa luonnonvaroina nähdään niin neitseelliset, luonnosta uusiutuvina saatavat, käytössä olevat kuin kierrätykseen tulevat raaka-aineet. Hankkeen toimenpiteissä luonnonvarojen käytön kestävyys nousee esiin esimerkiksi teknologisten ratkaisujen, tuotannon resurssiviisaiden vaihtoehtojen sekä palveluiden ja toimintaprosessien osa-alueilla. Suunniteltavat ratkaisut lähtevät ekologisen kehityksen ja luonnonvarojen säästämisen näkökulmasta kaikissa toiminnoissa mahdollisuuksien mukaan. Yritysten liiketoiminnan kehityksessä digitalisaation vahvistumisen myötä sähkönkulutus saattaa lisääntyä. Toisaalta digitaalinen kehittäminen saattaa edellyttää myös uusia laitehankintoja, jotka kuluttavat sähköä edeltäjiänsä vähennän. Energiatehokkuus ja resurssiviisaus tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa lisää toiminnan ekologista kestävyyttä. Lisäksi digitalisaatio mahdollistaa enemmän etätyömahdollisuuksia, joka vähentää työpaikkaliikennettä ja päästöjä. Vanhojen laitteiden kierrätys puolestaan mahdollistaa materiaalin uusiokäytön ja pitkällä tähtäimellä vähentää sähkönkulutusta. Hankkeessa tuetaan muun muassa Varsinais-Suomen maakuntastrategian resurssiviisautta, joka edesauttaa luonnonvarojen käytön kestävyyttä. EntreFox:in tavoite edistää digitaalisuutta pk-yrityksissä tukee myös Uudenmaan valmisteluvaiheen strategian (2018) tavoitetta olla luonnoltaan monimuotoinen maakunta, joka on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Hankkeessa kehitetään yritysten digitaalista työympäristöä ja -prosesseja, jotka osaltaan edesauttavat ilmastomuutoksen aiheuttamien riskien vähenemistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset eivät suoraan kohdistu kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen. Kehittyvien työprosessien mahdollistama yritysten kasvu voi johtaa kuitenkin uusien tuotantosektoreiden muodostumiseen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa alueen luonnon monimuotoisuuteen rakennus- ja aluekehityksen muodossa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia vesistöihin, maaperään tai ilmanlaatuun. Hankkeessa on mahdollista toteuttaa pilotteja, joissa tutkitaan ja kehitetään aihealueeseen liittyviä tuotteita ja palveluita (asiakastarpeista riippuen). Ympäristöalan yrittäjät voivat osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Välillisenä vaikutuksena tietotyön muuttaminen ja sitä kautta prosessien muuttuminen, kuten siirtyminen suuriin palvelusaleihin pilvipalveluiden yleistymisen myötä, tehostaa tietokoneiden kierrätystä ja lämpöhukkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankeen toimenpiteet eivät kohdistu Natura 2000 –ohjelman alueisiin, sillä hankkeeseen osallistuvat yritykset eivät toimi Natura-alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä, pois lukien mahdolliset alueiden tueksi toimivat organisaatiot, jotka huomioivat oman toimintansa kehittymisen tarpeen ja hakeutuvat hankkeen projekteihin. Hankkeessa mukana olevat osaajat voivat kehittää uutta teknologiaa ja ratkaisuja luonnon säästämiseksi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 mukaan energiatehokkaan yhteiskunnan energiansäästöratkaisut lähtevät niin rakenteellisista kuin teknisistäkin ratkaisuista. EntreFox-hankkeessa suosimme uusiutuvia luonnonvaroja säästävää toimintaa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi hyödyntämällä verkossa toimivia digitaalisia palveluita sekä edistämällä energiatehokkuus-ajattelun ja vähähiilisyyden tavoitteita. Skaalautuvat palvelukonseptit mahdollistavat resurssien paremman allokoinnin ja kulutuksen. Työhön käytettäviä laitteita on vain tarpeellinen määrä ja kierrätys on ammattilaisten käsissä. Työssä tuotettavan energiajätteen määrä vähenee huomattavasti, oikein tehdyt hankinnat kestävät kauemmin ja uusimisen tarve vähenee. Prosessien parantuessa myös varastot ja hävikki pienenevät yritystoiminnan kehittyessä sähköisemmäksi. Hankkeen tuottamien työkalujen avulla organisaatiot voivat edelleen omatoimisesti kehittää toimintaympäristöään sellaiseen suuntaan, joka entisestään vähentää uuden materiaalin tarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Hankkeessa korostetaan resurssitehokkuuden ja digitalisaation katsontakulmia työstettävissä yrityspiloteissa. Yritykset keskittävät tuotteitaan ja tuotantotapaansa sähköisiin palvelutuottajiin, pilvipalveluihin ja etäyhteyksiin. Palveluntuottajien joukosta voidaan valita ne, jotka hyödyntävät omassa toiminnassaan uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuuli- ja vesivoimaa. Näin ollen yritykset vähentävät omaa ei-uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
EntreFox-hankkeen toimenpiteet kohdistetaan Suomen rajojen sisällä Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle. Molemmissa maakunnissa elinkeinoelämän moniulotteinen ja kestävä kehitys on avainroolissa hankkeessa. Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 keskeinen osa maakunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä on älykäs erikostuminen. Innovatiivisuus tai älykäs erikoistuminen ei kuitenkaan välttämättä ole huipputiedettä tai nanoteknologiaa, vaan sillä voidaan myös tarkoittaa uudistumisvalmiutta. Hankkeen tavoitteena onkin tuottaa uusilla tavoilla ja tekniikoilla tuottavuutta ja hyvinvointia - samalla digitalisaatiota edistäen. Toinen näkökulma paikallisen elinkeinoelämän kestävään kehittymiseen on se, että hankkeessa tuetaan yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia. Kestävän elinkeinoelämän rakentamisen kulmakivinä on tukea yrityksiä ja yrittäjyyttä - joka on yhteiskuntamme kantava voima. Yritystoiminnan kehittämisessä pyritään kohdistamaan toimenpiteet sellaisiin yrityksiin, joissa kasvupotentiaali on havaittu, mutta sitä ei ole osattu hyödyntää. Tällöin voidaan tukea alueellisesti uusien ja kehittyvien elinkeinomuotojen kestävyyttä. Lisäämällä yritysten ymmärrystä oman toiminnan jatkuvuuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä voimme myös vahvistaa niiden orgaanista kasvua. Yritystoiminnan tukeminen kehittää alueellisesti yhteistyöverkostoja ja lisää tietotaidon jakamista yritysten välillä. Näin ollen alueen erikokoisissa organisaatioissa ymmärretään paremmin orgaanisen ja kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet ja edut. Hankkeen paikallista elinkeinoelämää tukeva fokus edistää osaltaan Uudenmaan valmisteluvaiheen strategian (2018) painopistettä tukea maakunnan kilpailukykyä. Uudenmaan maakunnassa tuotetaan lähes 40 % koko maan BKT:sta ja alueen kasvava väestö (noin 20 000 henkeä vuodessa) tarvitsee tuekseen EntreFox:in kaltaisia elinkeinorakennetta vahvistavia hankkeita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa kehitetään yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia elinikäistä oppimista ja aktiivista ikääntymistä hyödyntäen. Digitalisaation vahvistamisen sekä alustatalouden myötä aineettomille tuotteille ja palveluille on entistä enemmän kysyntää. Aineettomuus luo myös yritykselle laajempia ja nopeampia skaalautumismahdollisuuksia. Hankkeen paikallista elinkeinoelämää tukeva fokus edistää osaltaan Uudenmaan valmisteluvaiheen strategian painopisteitä tukee Uudenmaan maakunnan kilpailukykyä. Uudenmaan maakunnassa tuotetaan lähes 40 % koko maan BKT:sta ja alueen kasvava väestö (20 000 vuodessa) tarvitsee tuekseen EntreFox-hankkeen kaltaisia elinkeinorakennetta vahvistavia hankkeita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Hankkeen toimenpiteiden vaikutusten myötä yritysten tuottavuuden kasvu tuo yrityksille uusia investointarpeita. Uudet investoinnit ja hankinnat lisäävät hetkellisesti liikkumista ja logistiikkatarpeitalyhyellä aikavälillä. Elinikäisen oppimisen ja tuottavuuden kasvun piloteissa voidaan myös tarkastella logistiikan prosesseja ja karsia tehottomuutta ja päällekkäisyyksiä sekä korostaa älykkään liikkumisen mahdollisuuksia. Pitkällä aikavälillä uudet tietotyön muodot lisäävät etätyömahdollisuuksia ja vähentävät näin henkilöautoliikennettä ja päästöjä. Uudet prosessit tehostavat yritysten logistiikkaa, jolloin kuljetusten määrä vähenee. Myös aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vähentää logistiikan tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
EntreFox-hankkeen ytimessä on yrittäjien ja pk-yritysten henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen sekä aktiivisen ikääntymisen että elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Aktiivinen ikääntyminen -työpaketti lisää kohderyhmän ymmärrystä oman terveyden ja hyvinvoiniin aktiivisesta seuraamisesta, terveyden ylläpitämisestä ja vaivojen ennaltaehkäisystä. Avainasemassa varsinkin yrittäjien kohdalla on oma vastuunotto ja aktiivinen työskentely oman terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Näin ikääntymiseen liittyviä vaivoja ja mahdollisia työperäisiä ongelmia voidaan ehkäistä jo ennalta. Elinikäinen oppiminen -työpaketissa kohderyhmään luodaan uutta motivaatiota ja työssäjaksamista tietotekniikkaa tarkoituksenmukaisemmin hyödyntämällä ja työprosesseja kehittämällä. Mielekäs ja tuloshakuinen tekeminen sekä työn uudelleen allokointi tehostuneiden työprosessien avulla vahvistaa yrittäjän itsetuntoa ja hyvinvointi lisääntyy. Hyvinvoivan yrityksen yritymessä on hyvinvoiva yrittäjä. Yritysten liiketoiminnan kasvun tukeminen parantaa alueen työllisyystilannetta, sillä kehittyvät yritykset tarvitsevat tuotannon lisäämiseen henkilöresursseja. Parempien ja tehokkaampien työprosessien avulla yrittäjä voi myös paremmin toteuttaa luovuuttaan ja kehittää yrityksensä liiketoimintaa. Aikaan ja paikkaan sitoutumaton digitaalinen työskentely-ympäristö kehittää työn joustavuutta ja sujuvuutta. Entrefox-hankkeen toimenpiteet tukevat Uudenmaan valmisteluvaiheen strategian (2018) painopistettä saattaa ihmisten hyvinvointi maakunnan kehittämisen keskiöön. Tämä sisältää sen, että ihmiset ottavat laajasti vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnistaan. Hyvinvointiin liittyy myös yhä useammin älykkään teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Olemme tunnistaneet EntreFox-hankkeen edistävän tasa-arvoa ainakin neljästä eri näkökulmasta: iän, sukupuolen, alueen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tasa-arvoa edistetään ikääntyvien yrittäjien hyvinvoinnin kuin elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Hankkeessa kaikilla +55-vuotiailla yrittäjillä ja yrittäjiksi aikovilla on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua hankkeen toimenpiteisiin tai pitkällä tähtäimellä hyödyntää hankkeen tuloksia. Tasa-arvonäkökulma huomioidaan myös kehitettävissä toimintamalleissa ja piloteissa eikä iän, asuinalueen, kulttuuri- tai kokemustaustan perusteella tehdä olettamuksia. Tietotyön kehittäminen ja työprosessien parantaminen edistää tasa-arvon toteutumista. Kohderyhmien tarpeet huomioidaan yksilöllisellä tasolla, jolloin hankkeen toimenpiteet tukevat yrittäjien yksilöllistä kehittymistä. Maahanmuuttajataustaisille suunnatuissa toimenpiteissä sukupuolten väliseen tasa-arvoon kiinnitetään erityisesti huomiota ja kehitysryhmät suunnitellaan ja toteutetaan sukupuolisensitiivisesti, jolloin kaikki pääsevät ääneen ja tuomaan esiin omia kehitystoiveitaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 10
Hankkeen työpajoihin, pilotteihin ja muihin toimenpiteisiin voi osallistua riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, kansalaisuuudesta, äidinkielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä (Yhdenvertaisuuslaki 2004). Hankkeessa toteutetaan positiivista erikoiskohtelua (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009) yli 55-vuotiaiden osalta. On yhteiskunnallisesti merkittävää pitää yli 55 -vuotiaat yrittäjät työelämässä mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman hyvinvoivina. Näiden lisäksi monikulttuurisia osaajia hyödynnetään projekteissa. Erilaisia näkökulmia suomalaiseen liiketoimintatapaan saavutetaan maahanmuuttajataustaisille suunnatuissa toimenpiteissä ja muun muassa vaihto-opiskelijoiden sekä vierailevan tutkimus- ja projektihenkilökunnan näkemyksiä ja osaamista hyödyntämällä. Hanke luokin mahdollisuuksia yrittäjille positiivisiin kokemuksiin monikulttuurisesta yhteistyöstä. Näillä toimenpiteillä vähennetään ennnakoluuloja ja kulttuurien välisiä raja-aitoja sekä edistetään monikulttuurista yhteistyötä pitkällä aikavälillä.
Kulttuuriympäristö 2 3
Varsinais-Suomi on kulttuuriympäristöltään rikas ja mielenkiintoinen maakunta. Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 mukaan alueella toimii paljon eri kokoisia matkailun ja kuluurialan yrittäjiä, jotka kukin tahoillaan keräävät alueesta paljon mielenkiintoista tietoa. Tämä tieto on pirstaloitunut ja näin ollen maakuntaohjelmaan onkin korostettu verkostoitumisen ja yhteistyön merkitystä tiedon kokoamiseksi laajemmin yhteen. Mahdollisuuksien mukaan hankkeen toimenpiteisiin otetaan mukaan esimerkiksi matkailualan yrittäjiä, vahvistetaan heidän digitaalisia toimintojaan ja verkostojaan ja siten edesautetaan maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutumista sekä kulttuuriympäristön kehittymistä.
Ympäristöosaaminen 3 4
Ympäristöosaamisen näkökulmasta resurssitehokkuus on keskeinen muutosajuri. Lisäksi trendeinä ympäristötietoisuus ja ekologisuus ovat johtaneet kuluttajat aiempaa tietoisemmiksi kulutusvalinnoistaan ja siten myös yritysten ympäristöosaaminen on noussut aiempaa huomattavasti merkittävämpään rooliin. EntreFox-hankkeessa yrittäjien ympäristöosaamista vahvistetaan esimerkiksi teknologiahankinnoissa siten, että yrittäjät pyritään ohjaamaan ostamaan vastuullisilta toimijoilta ja kilpailutuksissa huomioimaan ekologisuus ja kestävä kehitys. Siirtymistä suuriin palvelusaleihin ja sähköisiin ja paperittomiin palveluihin voidaan perustella myös ympäristönäkökulmasta. Yritysten tietoisuutta ympäristöasioista voidaan kasvattaa huomioimalla ympäristö hankintojen ja valintojen perusteluissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-