Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21671

Hankkeen nimi: Porstua - toiminnallinen oppiminen ja ohjaus

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: PL 230

Puhelinnumero: 03-6461

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Naakka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.naakka(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-242869

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, 0205303-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Porstua -hankkeella edistetään Hämeenlinnan seudun nuorten ( 15-29 v.) koulutukseen hakeutumista, koulutuspolkujen jatkuvuutta ja sujuvuutta mahdollistamalla toiminnallinen oppiminen ja ohjaus. Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus toteutuu Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarjoamassa ja hankkeen osin varustamassa avoimessa toimintaympäristössä. Avoimen toimintaympäristön avulla kehitetään toiminnallisen oppimisen ja ohjauksen mallia, joka tukee toisen asteen ammatillisen reformin keskeisiä tavoitteita esimerkiksi yksilöllisen opiskelupolun rakentumista, joustavaa koulutukseen hakeutumista ja työelämässä vaadittavan osaamisen hankkimista ja päivittämistä.
Toimintaympäristössä nuori voi kokeilla, harjoitella ja näyttää hankkimaansa osaamista tai suorittaa ammatillisen tutkinnon osia. Tavoitteena on rakentaa alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä matalan kynnyksen monialainen kohtaamispaikka, joka mahdollistaa toiminnallista opinto-, ura- ja palveluohjausta talousalueen 15-29 –vuotiaille nuorille. Ammatillisen koulutuksen reformia hyödyntäen Porstua voi toimia myös osaamisen tunnistamisen tukikohtana ja olla keskeyttämisriskissä olevien opiskelijoiden apuna. Paikka voi tarjota apuaan myös tutkinnon osien suorittamisessa niille, joille koko ammattitutkinto ei ole ensisijaisena tavoitteena.
Lisäksi opintojen nivelvaiheessa oleville nuorille tarjotaan mahdollisuus yksilölliseen tukeen vertaismentoroinnin ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Keskeisenä tavoitteena on rakentaa ympäristö, jossa kohtaavat nuoret, heidän perheet/ läheiset, opetuksen, ohjauksen ja hyvinvoinnin ammattilaiset.

Hankketta ohjaavina periaatteina ovat:

Sosiaalisen kestävän kehityksen edistäminen koulutuksen tasa-arvoa vahvistamalla:
Tarjoamalla matalankynnyksen liittyminen toisenasteen ammatilliseen koulutukseen ja siten mahdollistamalla myös jatkuva oppiminen koko työ-ja elämänkaaren ajan osaamistarpeiden muutoksessa. Lisäksi tyttöjen ja poikien erilaisten oppimis- ja ohjaustarpeiden huomiointi on keskeistä koulutuksen tasa-arvon näkökulmasta.
Alueen nuorten vanhemmille / läheisille toiminnan ja tiedon sekä osallistumismahdollisuuksien monimuotoinen tarjoaminen pyrkii ehkäisemään ylisukupolvista syrjäytymistä ja osattomuutta.
Uussuomalaisten sujuva kototutuminen ja työelämän vaatimuksia vastaava osaaminen edistää osaltaan alueen sosiaalista hyvinvointia.
Ympäristön kestävän kehityksen edistäminen:
Hyödyntämällä Porstuan toiminnassa kierrätyksen mahdollisuuksia, käyttämällä ja tuottamalla sähköisiä välineitä ja palveluita.
Kehittämällä ja tuottamalla maakunnan tarpeisiin digitaalisia palveluita ja kanavia.
Tasa-arvon edistäminen:
Tukemalla nuorten opiskelupolkuja kiinnostuksen ja osaamisen suunnassa välttämällä työelämään ja koulutukseen hakeutumisen sukupuolittuneita perinteitä.
Tarjoamalla kaikille nuorille mahdollisuus osaamisidentiteetin ja koulutuspolun vahvistamiseen yksilöllisen ohjauksen ja opetuksen turvin.

Hankkeen toteutuskausi: 1.5.2019 - 30.9.2021

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat 15 - 29-vuotiaat nuoret, heidän läheiset ja perheensä. Opintojen nivelvaiheessa olevat, ilman työ- ja opiskelupaikkaa tai koulunsa keskeyttäneet nuoret, jotka eivät ole löytäneet itselleen mieluista tai soveltuvaa opiskelualaa ja tarvitsevat tukea oman koulutusvalinnan tekemisessä.

Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat nuorten vanhemmat tai läheiset, joiden osallistaminen tukee nuoren koulutuspolkua ja ehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen oppilaitokset (2.aste ja AMK) opiskelijat, opetus - ja ohjauksen henkilöstö.
Opettajien ja opinto-ohjaajien ohjausosaamisen kehittyminen toisen asteen ammatillisen reformin myötä.
Ammattiopisto Tavastia esim. kolmannen vuoden lähihoitajaopiskelijat, eri ammattialojen opiskelijat kisälli mallin mukaisesti tai vertaismentoreina.

HAMK:n opiskelijat eri aloilta mentoreina ja alansa asiantuntjoina erilaisissa yhteistyöprojekteissa toimien Prostuan nuorten kanssa.

Alueen nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi
mm. Hämeenlinnan nuorisotoimen ja Kanta-Hämeen alueen Ohjaamoiden kanssa tavoitteena on rakentaa sujuvia koulutuspolkuja ja osaamisen tunnistamisen mahdollisuuksia alueen nuorille, joilla ei ole koulutus- tai työpaikkaa.

Alueen yritykset, kolmas sektori ja kuntalaiset.
Hankkeen tavoitttena on osallistaa alueen yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita tarjoamaan oppimisprojekteja ja -tehtäviä nuorille yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 289 410

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 167 712

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 385 879

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 223 615

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 85

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa pyritään hyödyntämään menetelmiä, jotka huomioivat erilaisten osallistujien lähtökohdat. Pojat tyypillisesti hyötyvät toiminnallisista menetelmistä ja ovat useammin riskissä jäädä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. Hankkeen toteuttajia ovat sekä miehet että naiset. Hankkeen toimintaympäristö on avoin kaikille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suomalaiselle koulutskulttuurille on ominaista hakeutuminen mies-/ naisvaltaisille aloille. Hankkeessa pyritään edistämään hakeutumista alalle kiinnostuksen ja osaamisen perusteella välttäen perinteisiä sukupuolittuneitaratkaisuja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa pyritään edistämään koulutuksellista tasa-arvoa tyttöjen ja poikien kesken huomioimalla heidän erilaiset oppimis-, ohjaus-, ja osaamistarpeet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeen toiminta perustuu luonnonvarojen kestävälle käytölle. Porstuassa hyödynnetään kierrätystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Hankkeessa edistetään kestävää kehitystä, mutta ilmaston muutokseen vaikuttaminen ei ole suoraan toiminnan kohteena.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Luonnon monimuotoisuuden arvostaminen osana kestävää kehitystä on hankken lähtökuhtana, mutta toiminta ei suoraan kohdennu kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Kaikessa toiminnassa vastataan siitä, että toiminta on vastuullista, eikä käytettävät materiaalit saastuta ympäristöä maaperää taio vesistöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminta ei kohdennu Natura alueille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Suurinosa Porstuan materiaaleista on kierrätettyjä tai uusio- materiaaleja. Taloudellinen kestävyys ohjaa toimntaa ja on osa arvoja, joita painotetaan toimintaan osallistujille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Toiminnassa pyritään hyödyntämään uusiutuvia energian lähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa alueelle riittävä ja osaava henkilöstö. Lisäksi tavoitellaan koultuksen ja työelämän vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistumista pitkällä aikavälillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Toiminaallisen oppimisen ja ohjaamisen osaamisen kehittyminen sekä niiden koulutuksen kehittyminen pitkällä aikavälillä hankkeen myötä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Liikkumisen ja logistiikan näkökulma tässä hankkeessa kesittyy sujuvien ja ketterien palvelu- ja koulutuspolkujen rakentumiseen lueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Koulutuksella on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille laajemmin; koulutus lisää tietoa,muutaa arvoja ja asenteita. Tutkitun tiedon valossa koulutus lisää sosiaalista hvyinvointia, terveyttä ja tyytyväisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Sujuvat ja ketterät koulutusrakenteet edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja sijoittumista työelämään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Sujuvat ja ketterät koulutusrakenteet edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja sijoittumista työelämään. Lisäksi riittävä suomenkielentaito mahdollistaa liittymisen yhteiskuntaan.
Kulttuuriympäristö 4 4
Koulutus luo osaltaan kulttuuria ja vahvistaa yksilöiden osaallisuutta ja osallistumista oman ympäristön kehittämiseen ja toimintaan.
Ympäristöosaaminen 4 4
Hankkeessa merkittävinä teemoina ovat sosiaalisen ympäristön teema, vuorovaikuts ja yhteistyötaidot. Lisäksi hankkeessa keskiössä on kestävän kehityksen edistäminen ja materiaalien kierrättäminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-