Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21672

Hankkeen nimi: Perusta - perustaidot hallussa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Jakeluosoite: PL 355

Puhelinnumero: (02)330 000

Postinumero: 20101

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turku.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matti Mäkelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitoimiston päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.makela(at)turku.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 9073 166

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun Aikuiskoulutussäätiö, 0142247-5
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, 2245018-4
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, 0205303-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen taustalla on OECD:n aikuisten osaamista arvioinut kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC), jonka mukaan merkittävällä osalla suomalaisista aikuisista on puutteita perustaitojen (lukutaito, numeraaliset taidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot) hallinnassa. Ammatillisessa koulutuksessa perustaitojen heikko osaaminen näkyy paitsi koulutukseen hakeuduttaessa myös koulutuksen jo alettua, jolloin perustaitojen näennäisosaaminen paljastuu.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet sekä näiden taitojen opiskelulla tukea ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista niin oppilaitos- kuin työelämäympäristössäkin. Tavoitteena on, että puutteelliset perustaidot tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tukitoimet tukisivat ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien suorittamista.

Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja potentiaalisten koulutukseen hakeutujien tavoittamiseksi sekä tämän kohderyhmän perustaitojen parantamiseksi. Tämän tavoitteen toteutumiseksi kokeillaan uusia oppilaitosten ja niiden ulkopuolisten ohjaavien tahojen yhteistyömalleja, joilla tavoitetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia. Erityisinä kohderyhmänä tässä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.

Hankkeen tuloksena syntyy materiaaleja ja malleja perustaitojen testaamiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalleja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien koulutukseen pääsyn helpottamiseksi sekä perustaitojen kehittämiseksi ja heikot perustaidot omaavien opiskelijoiden opintojen tukemiseksi. Näiden vaikutuksesta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien pääsy koulutukseen helpottuu, heikoista perustaidoista johtuvat opintojen keskeyttämiset vähenevät ja jo koulutuksen parissa olevilla opintosuoritukset paranevat perustaitojen kehittymisen myötä.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 - 30.4.2022, ja sen toteuttajaverkosto koostuu seuraavista:
• Turun kaupungin sivistystoimiala (hallinnoiva organisaatio)
• Koulutuskuntayhtymä Tavastia
• Länsirannikon koulutus Oy WinNova
• Turun aikuiskoulutussäätiö

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat seuraavat:
- Oppilaitoksissa jo opiskelevat opiskelijat (mukaan lukien tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat), joiden perustaitojen osaamisvaje haittaa opintojen etenemistä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. heikon koulutustaustan omaavat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ja sellaiset aikuisopiskelijat, joiden perustaitojen heikko osaaminen haittaa täydennys- ja uudelleenkoulutuksesta selviytymistä.
- Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat, joiden perustaitojen heikko osaaminen vaikeuttaa koulutukseen tai työhön pääsyä, siellä suoriutumista tai jotka muuten hyötyisivät systemaattisesta perustaitojen kartuttamisesta. Tässä ryhmässä on sekä nuoria ja iäkkäämpiä, joiden olemassa olevat perustaidot vaikeuttavat koulutuksiin hakeutumista tai jotka tarvitsevat apua arvioidakseen omia perustaitojaan koulutuksen näkökulmasta.
- Opetus- ja ohjaushenkilöstö, joka tarvitsevat tietoa ja osaamista perustaidoissa olevien puutteiden tunnistamiseen ja näiden taitojen tukemiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohdassa 5.4 esitettyjä kohderyhmiä ohjaavat oppilaitosten ulkopuoliset ohjaajat, jotka tarvitsevat tietoa koulutuksissa ja työelämässä tarvittavista perustaidoista. Kehitettyjen mallien levittämisen kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät Suomessa ja kansainvälisen yhteistyön myötä myös muissa Itämeren alueen maissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 419 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 299 613

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 537 018

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 383 095

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 479

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
PISA-arvioinnissa havaitut sukupuolten väliset erot eivät Suomessa juuri heijastu PIAAC-tutkimuksen tuloksiin. Sukupuolten väliset erot ovat meillä pieniä ja hyvin lähellä OECD-maiden keskiarvoa. Merkittävin ero löytyy numerotaidoissa, jossa miesten keskiarvo on jonkin verran naisten keskiarvoa korkeampi. Numerotaidoissa alimmille tasoille jäävistä myös pieni enemmistö on naisia, lukutaidossa taas miehiä. Perustaitojen hallinta liittyy läheisesti koulutustasoon, ja koulutukseen pääseminen ja sen läpäisy on alimmilla perustaitotasoilla haastavaa. Toisen asteen tutkinnon suorittamisen tiedetään kohentavan työllisyyttä oleellisesti sekä miehillä että naisilla. Tutkinnon suorittamisen vaikutus odotettavissa olevaan työuran pituuteen on kuitenkin naisilla merkittävästi korkeampi (+10 vuotta, miehillä +6).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvon näkökulma tullaan ottamaan huomioon hankkeen arvioinnissa niin palautteen keräämisen kuin itsearvioinninkin yhteydessä. Hanketoimijat kiinnittävät muutoinkin erityistä huomiota siihen, että perinteisesti nais- tai miesvaltaiset koulutuksen ja työelämän alat esitellään sukupuolisensitiivisesti. Samoin hankkeen yhteydessä kerättävät ja kehitettävät hyvät käytännöt tullaan arvioimaan myös sitä silmällä pitäen, miten ne auttavat sukupuoleen liittyvien odotusten ja eri alojen sukupuolittuneisuuden purkamiseen. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu myös erityisesti kotona olevien maahanmuuttajanaisten aktivointi ja heidän perustaitojensa edistäminen Kotoa kouluun -toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon hankkeen toteuttamisessa, arvioinnissa ja viestinnässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeessa kehitettävät tuotteet ovat luonteeltaan pääosin aineettomia. Lisäksi toteuttajaverkostoissa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäkokouksia ja muita vastaavia yhteydenpitokeinoja matkustamisen sijaan. Myös hankehallinnossa kehitetään edelleen paperittoman toimiston käytäntöjä sekä suositaan mahdollisuuksien mukaan sähköisiä julkaisuja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Välillinen vaikutus perustuu edellisessä kohdassa kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset ja muut etäratkaisut, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Välillinen vaikutus perustuu edellisessä kohdassa kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset ja muut etäratkaisut, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Välillinen vaikutus perustuu edellisessä kohdassa kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset ja muut etäratkaisut, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Paperittoman toimiston ja sähköisten julkaisujen suosiminen vähentävät hankkeen materiaalitarpeita ja sen tuotteena syntyviä jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeen kaikessa toiminnassa suositaan uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke edistää heikot perustaidot omaavien aikuisten kouluttautumismahdollisuuksia ja lisää tätä kautta koulutetun työvoiman tarjontaa ja tuo väestön osaamispotentiaalin paremmin käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa kehitettävät tuotteet ovat luonteeltaan pääosin aineettomia. Lisäksi hanke suosii julkaisutoiminnassaan mahdollisuuksien mukaan sähköisiä julkaisuja.
Liikkuminen ja logistiikka 1 5
Hankkeen toteuttajaverkostoissa etäkokouksia ja muita vastaavia yhteydenpitokeinoja matkustamisen sijaan. Tämä vähentää välittömästi hankkeessa tapahtuvan liikkumisen ympäristölle tuottamaa rasitusta. Lisäksi sähköisten julkaisujen suosiminen vähentää julkaisujen levittämiseen liittyvien logististen palveluiden tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyvinvoinnin edistäminen on hankkeen päätavoite. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan heikot perustaidot omaavien aikuisten mahdollisuutta päästä koulutukseen ja/tai pysyä koulutuksessa. Tämä lisää heidän hyvinvointiaan merkittävästi parantamalla työllistymismahdollisuuksia ja vähentämällä syrjäytymisriskiä. Hankkeessa kehitettävät luku-, numero- ja TVT-taitojen kehittämistä tukevat toimintamallit lisäävät kohderyhmän osallisuutta myös parantamalla heidän mahdollisuuksiaan toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Sukupuolten tasa-arvon näkökulma tullaan ottamaan huomioon hankkeen arvioinnissa niin palautteen keräämisen kuin itsearvioinninkin yhteydessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta edistämällä etenkin aliedustettujen ryhmien osallisuutta sekä pääsyä koulutukseen ja pysymistä koulutuksessa luomalla malleja näiden perustaitojen (luku-, numero- ja TVT-taidot) kehittämiseen.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke tukee kohderyhmien mahdollisuuksien ja vahvuuksien parempaa tunnistamista ja hyödyntämistä.
Ympäristöosaaminen 1 3
Hyödyntäessään erilaisia ympäristön kestävyyden kannalta positiivisia toimintamalleja (etäkokoukset ja muut etäratkaisut, paperiton toimisto, uudet oppimisympäristöt, sähköiset julkaisut jne.) hanke levittää ympäristöosaamisen käytäntöjä toteuttajaverkoston, kohderyhmän ja sidosryhmien käyttöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-