Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21674

Hankkeen nimi: ZOOMI – sujuvia siirtymiä edistämässä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Opetushallitus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2769790-1

Jakeluosoite: PL 380

Puhelinnumero: 029 533 1000

Postinumero: 00531

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.oph.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Inka Ruokolainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: inka.ruokolainen(at)oph.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 533 1580

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ZOOMI – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke toimii valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanke koordinoi Sujuvat siirtymät -kehittämisverkostoa, jonka tavoitteena on kehittää oppijoiden koulutuspolkua varmentavia sekä sujuvoittavia, kokonaisvaltaisia ja valtakunnallisesti levitettäviä sekä käyttöönotettavia palvelu- ja toimintamalleja. Kehittämistyöllä edistetään oppijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymiä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa, ammatillisen koulutuksen aikana tapahtuvia siirtymiä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin.

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on tukea verkoston hankkeita kokonaisvaltaisesti. Tuki sisältää kehittämisen ja verkostoitumisen tuen, hanketoimijoiden tuen tulosten levittämiseen, mallintamiseen ja juurruttamiseen sekä vaikuttavuuden tuen.

Koordinaatiohankkeella on viisi tavoitekokonaisuutta:

1) Sujuvat siirtymät -verkoston ylläpito ja vahvistaminen,
2) hankeverkostolle suunnattu ohjaus, neuvonta ja koulutus,
3) verkoston kehittämistyön tueksi tehtävät selvitykset,
4) ajankohtainen tieto hankekokonaisuuden toteutumisesta sekä
5) Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden toteutumisen arviointi.

Koordinaatiohankkeen toimenpiteillä vastataan koordinoitavien hankkeiden tarpeisiin sekä kehittämistarpeisiin, jotka nousevat kansallista koulutuspolitiikkaa suunnittelevien ja toimeenpanevien toimijoiden näkökulmasta. Koordinaatiohankkeen kautta esille nostettava työ siirtymien vahvistamiseksi tuo esille hyviä malleja siirtymien tukemiseksi, vahvistaa toimijoiden projektiosaamista, luo pysyviä yhteistyöverkostoja ja edesauttaa yhtenäisen kuvan luomista sujuvista siirtymistä. Valtakunnallisesti hyödynnettävät toiminta- ja palvelumallit tehostavat koulutuksen järjestäjien toimintoja, nopeuttavat prosesseja ja parantavat toiminnan laatua. Toimilla edistetään erityisesti nuorten ja vailla ammatillista tutkintoa olevien osallistumista koulutukseen, koulutuksen laatua, läpäisyä ja ammattitaidon kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koordinaatiohankkeen kohderyhminä ovat valtakunnallisen Sujuvat siirtymät -verkoston ESR-hankkeiden projektipäälliköt, muu projektihenkilöstö ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Kohderyhmään kuuluvat myös samaan teemaan liittyvät alueosiosta rahoitetut ESR-hankkeet ja niiden toimijat.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä tekevät tahot, kuten opiskelijoita nivel- ja siirtymävaiheissa ohjaavat perusopetuksen opinto-ohjaajat sekä toisen asteen opettaja- ja ohjaushenkilöstö, opiskeluhuollon henkilöstö sekä ammattikorkeakoulujen henkilöstö.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös valtionavustuksilla tuettujen hankkeiden toimijat niiltä osin kuin
hankkeiden toiminnalla on yhtymäpintoja sujuviin siirtymiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät välillisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijat, johtohenkilöstö, muu opetus- ja ohjaushenkilöstö, kolmannen sektorin toimijat, kuntien yhteistyötahot ja nuorten työpajojen henkilöstö. Välillisenä kohderyhmänä nähdään myös valtakunnallisesta koulutuspolitiikasta päättävät tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 493 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 461 784

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 582 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 545 219

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 307

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnitelmaa tehtäessä on tarkasteltu hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden sukupuolirelevanssia. Koordinaatiohankkeen ylläpitämä Sujuvat siirtymät -verkosto sekä laajemmin opetus- ja ohjaushenkilöstö on pitkälti naisvaltaista opetusalan naisvaltaisuuden vuoksi. Hankkeessa kannustetaan eri sukupuolia osallistumaan toimiin tasavertaisesti. Tilaisuuksissa tullaan huomioimaan sukupuolinäkökulma mm. työpajojen, koulutusten ja seminaarien osalta. Projektissa ja sen tukitoimissa huomioidaan myös ammatillisen koulutuksen sukupuolittuneet alat sekä niiden merkitys muun muassa eroamisherkkyyteen (naiset eroavat helpommin miesvaltaisilta aloilta ja toisinpäin). Hankkeille tarjotaan kehittämistyön tueksi mahdollisuuksia tunnistaa sukupuoleen liittyviä haastekohtia (esim. herkkyys palveluihin hakeutumisessa) siirtymä- ja nivelvaiheita kehitettäessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tarjoaa tukea verkostossa kehitettävien mallien sukupuolisensitiivisyyden huomaamisessa. Hankeverkoston kehittämiä hyviä käytäntöjä arvioidaan Arjen arkki -arviointimallilla, jossa tasa-arvo on yksi arviointiulottuvuus. Tällöin arvioidaan, miten tuote edistää käyttäjien ja hyödynsaajien osalta sukupuolten välistä tasa-arvoa, monikulttuurisuuden arvostusta ja sosiaalista vastuullisuutta. Hanke huomioi sukupuolinäkökulman viestinnässä ja tiedottamisessa sekä tilaisuuksien järjestämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on toimia koordinoivana hankkeena Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanketoiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma sekä yhdenvertaisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeessa käytetään sähköistä viestintää, tuotetaan sähköisiä julkaisuja ja minimoidaan paperinkulutus. Opetushallituksessa sähköistetään parhaillaan työprosesseja sekä hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja nämä toimet huomioidaan myös hanketoiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Kokouksissa ja muussa yhteydenpidossa suositaan etäyhteyksiä, käytetään julkisia liikennevälineitä ja yhdistellään yksittäisiä matkoja isommiksi kokonaisuuksiksi aina, kun se on mahdollista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Materiaaleja kierrätetään tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa (esimerkiksi markkinointimateriaalit) painotetaan laadukkaiden ja kestävien hankintojen tekemistä ympäristö- ja kierrätysnäkökulma huomioiden.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Uusiutuvien energialähteiden käyttö huomioidaan hankkeessa mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa pyritään hyödyntämään paikallista osaamista ja palveluita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hanke tuottaa ainoastaan sähköistä materiaalia (esim. julkaisut, selvitykset).
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeessa suositaan etäyhteyksiä, hyödynnetään julkista liikennettä, kävellään lyhyet matkat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hankkeen toimenpiteiden kautta tarjotut mahdollisuudet verkostoitua ja löytää yhteisiä tekemisen kohteita edistää koordinoitavien hankkeiden henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista. Välillisesti verkostolle tarjottu tuki mahdollistaa laadukkaiden siirtymä- ja nivelvaiheiden palveluiden kehittämisen, mikä osaltaan vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja koulutuksen läpäisyä. Hankkeita kannustetaan eri toimenpiteillä yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen sekä opiskelijalähtöisen ajattelun vahvistamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Opetushallitus on sitoutunut globaaleihin kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin. Hankkeen toimenpiteissä näistä tavoitteista edistetään erityisesti hyvää koulutusta, jonka tarkoituksena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Lisäksi edistetään eriarvoisuuden vähentämistä. Tilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan tasa-arvonäkökulma muun muassa esiintyjien valinnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Hanke huomioi erityisryhmät ja vähemmistöryhmät omissa toimenpiteissään ja tilaisuuksissaan Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelman suositusten mukaisesti. Lisäksi koordinaatiohanke tukee verkoston hankkeita, joissa on kohderyhminä esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, romanit ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

ZOOMI-sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke toimi koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Sujuvat siirtymät -osiossa 1.5.2019- 30.6.2022. Hanke tuki, ohjasi ja verkotti sekä valtakunnallisesta osiosta että alueosioista rahoitettavia hankkeita. Lisäksi edistettiin koordinoitavien hankkeiden työntekijöiden yhteistyötä, kehitettyjen toimintamallien juurtumista käytäntöön ja kehitystyön valtakunnallista vaikuttavuutta.

Alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden työntekijät ja muut sidosryhmät olivat osa Zoomin koordinoimaa valtakunnallista sujuvat siirtymät -verkostoa. Verkostossa jäsenet saivat hankkeen aikana tukea ja uutta tietoa kehittämistyön tueksi sekä tukea tulosten levittämiseen. Lisäksi koordinaatiohankkeessa kerättiin systemaattisesti hankkeiden tulokset talteen ja tuloksista koostettiin yhtenäinen teemakohtainen kokonaisuus. Teemakohtaisen mallinnuksen myötä hankkeiden työ osana laajempaa valtakunnallista kokonaisuutta tulee näkyväksi, jolloin tulokset sekä niiden keskinäiset liittymäpinnat ovat helposti löydettävissä.

Sujuvat siirtymät osion hankkeet ovat luoneet monipuolisesti erilaisia siirtymävaiheiden toimintamalleja, ratkaisuja, palveluita. Osion valtakunnalliset ja alueellisten hankkeiden kehittämät hyvät käytänteet ja mallit on jaettu neljän eri teeman alle. Hyvinvoiva-amis menetelmäpankkiin on tallennettu hankkeen aikana yhteensä 120 hyvää käytäntöä tai mallia. Näistä 22 on kehitetty teemassa sujuva siirtymä ammatilliseen koulutukseen, 30 teemassa sujuvien siirtymien ohjaus koulutuksen aikana, 29 teemassa varhainen puuttuminen ja keskeyttämisen ehkäisy ja 39 teemassa sujuva siirtymä ammatillisesti koulutuksesta työelämään ja jatko-opintoihin.

Hankkeen aikana julkaistiin selvityksiä hankeverkoston sekä koulutuksen järjestäjien työn tueksi. Selvitysten tuloksia on lisäksi hyödynnetty kansallisessa koulutuspolitiikassa, kuten lakien valmistelussa.

Koordinaatiohankkeessa tuotettiin tietoa Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden toteutuksesta ja tuloksista. Zoomi - sujuvia siirtymiä hanke välitti tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön, rahoittavan ELY-keskuksen ja koordinoitavien hankkeiden välillä. Opetushallitus vastasi tapahtumien toteuttamisesta suunnitelman mukaisesti, hankkeen raportoinnista rahoittajalle ja selvitysten laatimisesta.

SAKU ry:n päätavoitteisiin kuului Zoomi-hankkeessa koordinoitujen hankkeiden kehittämien hyvien käytäntöjen ja mallien kokoaminen sekä työpajojen toteuttaminen hanketoimijoille. Tämän lisäksi SAKU ry:n kehitti edelleen aiemman Zoomin aikana kehitettyä arviointimallia hyvien käytäntöjen ja mallien arvioinnissa sekä uudisti hyvinvoiva-amis menetelmäpankkia. SAKU ry myös osallistui Zoomi-hankkeen tapahtumien organisointiin ja toteutukseen.