Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21675

Hankkeen nimi: Kohti aikuisten ohjaamoa -esiselvityshanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 7

Puhelinnumero: 016 3221

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Mäensivu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vt. kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.maensivu(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405212373

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN TAVOITTEET:

Kuntien rooli alueensa elinvoimaisuuden vahvistamisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä on merkittävä nyt ja tulevaisuudessa. Myös kuntien työllisyyspalveluiden tulee kehittyä ja muotoutua suhteessa tulevaisuuteen. Osaavan työvoiman saatavuus sekä kuntalaisten työllistyvyyden edistäminen ovat avainasemassa elinvoimaisen kunnan rakentamisessa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää keinoja, joilla voidaan tukea erityisesti yli 30 -vuotiaiden aikuisten osaamisen kehittämistä ja työllistymistä monimuotoisille ja muuttuville työmarkkinoille. Tavoitteena on, että esiselvityksessä saadaan ajantasaista tietoa siitä minkälaisia uusia ja innovatiivisia matalan kynnyksen monialaisia kohdennettuja palveluita tarvitaan kohderyhmän työllistymisen edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on saada tietoa, jonka pohjalta voidaan lähteä kehittämään aikuisten kouluttautumiseen ja työllistymiseen tähtäävä koordinoitu palvelurakenne ja kunnan työllisyyden edistämisen ydinprosessit.

Hankkeessa huomioidaan työ- ja koulutusurien eriytymisen lieventämisen mahdollisuudet eri sukupuolten välillä. Tavoitteena on löytää verkostotoimijoiden ja kuntalaisten tilanteen ja toiveiden kautta niitä tarpeita, joihin voidaan myöhemmin toteutettavassa hankkeessa tuottaa innovatiivisia ratkaisuja.


HANKKEEN TOIMENPITEET:

TP 1. Benchmarking. Tutustuminen aikuisten ohjaamo -tyyppisiin palvelumalleihin sekä hankkeisiin ja niistä saatuihin kokemuksiin.

TP 2. Kartoitetaan ja kootaan tieto Rovaniemen alueen vakiintuneista aikuisille suunnatuista työllistymisen ja ohjauksen palvelukokonaisuuksista sekä selvitetään niiden toimintaperiaatteet ja -mallit sekä mahdolliset puutteet sekä kehittämistä vaativat asiat.

TP 3. Osallistetaan kuntalaisia miettimään aikuisten työllistymisen tukemiseen liittyviä tarpeita ja keinoja monimuotoisten työmarkkinoiden kontekstissa. Tietoa haetaan jalkautumalla paikkoihin joista tavoitetaan työnhakijoita (esimerkiksi työnhakuryhmät, työnhakukahvila, rekrytointitilaisuudet ja erilaiset tapahtumat).

TP 4. Suunnitellaan yhteistyössä koulutusta ja työllistymisen palveluja tuottavien organisaatioiden toimijoiden sekä työnantajien kanssa aikuisille työnhakijoille, koulutusta tarvitseville tai ammattia vaihtaville konkreettisia tarpeisiin perustuvia palvelumuotoja joihin nykyiset mallit eivät kykene riittävästi vastaamaan. Työpajat 1-2 kpl.


HANKKEEN TULOKSET:

Kirjallinen esiselvitys, joka koostuu seuraavista toimenpiteistä:

TP 1. Koonti aikuisten ohjaamiseen liittyvistä palvelumalleista ja hankkeista benchmarking-käyntien ja/tai benchmarking-yhteistyön perusteella.

TP 2. Koonti Rovaniemen alueen aikuisille suunnatuista työllistämisen ohjauksen palvelukokonaisuuksien nykytilasta ja kehittämistarpeista.

TP 3. Koonti työnhakijoiden tarpeista, toiveista ja ideoista työllisyyden edistämiseen.

TP 4. Työpajat 1-2 kpl, työpajoissa hyödynnetään TP 1-3 saatuja tietoja. Tuloksena aikuisten ohjaamon palvelumuotojen mallinnuksia.


Esiselvitys toimii tietopohjana tulevalle hankkeelle (Aikuisten ohjaamo-tyyppinen hanke, arvioitu toteutusaika 2020- 2023).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa ei ole varsinaista kohderyhmää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kuntalaiset, erityisesti aikuiset joiden työllistyminen vaatii monimuotoista ohjaamista ja tukea muutuvissa työmarkkinaolosuhteissa.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajat, koulutusorganisaatiot ja yrittäjät sekä kolmas sektori, jotka tarjoavat erilaisia työllisyys- ja koulutuspalveluja ja muita tukitoimia aikuisille työnahakijoille.

Muut järjestöt ja kunnat Lapissa hyötyvät esiselvityksestä saatavasta tiedosta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 932

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 932

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 665

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 665

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on selvitetty sukupuolieroja työllistymisessä. Joulukuun lopussa 2018 Rovaniemen työttömistä 61% oli miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Esiselvityksessä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sen vaikutus palvelutarpeisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Esiselvityshankkeessa selvitetään asioita joilla on välillisesti yhteys elinkeinorakenteeseen osaamisen kehittämisen ja työllisyyden kannalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Esiselvityshanke on aineettomien palvelujen selvitystä ja suunnittelua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Esiselvityshankkeessa selvitetään välillisesti hyvinvointiin liittyviä asioita.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Esiselvityshanke huomioi tasa-arvoiset mahdollisuudet toimenpiteissään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 4
Esiselvityshankkeessa huomioidaan yhdenvertaiseen osallistumiseen sekä palveluiden saatavuuteen liittyvät asiat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nuorten Ohjaamoihin on ympäri Suomen koottu alle 30-vuotiaiden työllistymistä edistäviä monialaisia palveluita. Niistä saatujen hyvien kokemusten myötä Rovaniemellä haluttiin lähteä selvittämään, voisiko ohjaamomainen malli toimia yhtä tuloksekkaasti myös yli 30-vuotiaiden kohdalla. Aikuisten ohjaamotyyppisen toiminnan tarve tuotiin esiin laajalla rintamalla ja Rovaniemen kaupunginhallitus teki päätöksen asian selvittämisestä. Sen seurauksena keskustelu muuttui asian valmisteluksi, aktiivisimpien osapuolten ollessa kaupungin työllisyyspalvelut, oppilaitokset, Lapin TE-toimisto ja KELA. Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut jätti hakemuksen Kohti aikuisten ohjaamoa –esiselvityshankkeesta keväällä 2019. ESR-hanke myönnettiin puoleksi vuodeksi, jonka aikana tuli selvittää, millainen yli 30-vuotiaiden monialainen ja ohjaamomainen toiminta sopisi parhaiten juuri Rovaniemelle. Selvitys haluttiin tehdä nimenomaan yhdessä ja mukaan kutsuttiin laajasti työllisyyden edistämisen ja osaamisen kehittämisen toimijat sekä yrittäjien edustus. Myös työnhakijoita osallistettiin selvityksen tekemiseen.

Esiselvityksen toimenpiteiksi tarkentuivat työllisyyden edistämisen nykytilan kuvaus, eri osapuolten odotusten kartoittaminen ja osallistaminen, benchmarking-kohteisiin tutustuminen sekä yhteiskehittämistyöpajat. Hankkeeseen nimetyn asiantuntijaryhmän rooli muodostui merkittäväksi eri toimenpiteiden ja koko esiselvityksen osalta. Esimerkiksi tarkastelunäkökulman laajentaminen työnhakijoiden tarpeista lähes yhtälailla työnantajien tarpeisiin, oli asiantuntijaryhmän aikaansaannos. Jossain määrin asiantuntijaryhmän peräänkuuluttamasta ”uudesta tavasta” työllisyyden edistämiseen tuli esiselvityksen punainen lanka.

Toimenpiteittäin tarkasteltuna voidaan todeta, että vaikka työllisyyden suunta Rovaniemellä on lähes kaikilla mittareilla positiivinen, myös haasteita riittää. Osaavan työvoiman saatavuus koetaan haasteena usealla toimialalla. Kohtaanto-ongelmaa kuvastaa se, että juuri työvoimapulasta kärsivillä aloilla on myös eniten työttömiä työnhakijoita. Lisäksi Rovaniemen haasteena on rakenteellisen työttömyyden hidas sulaminen.

Haasteisiin vastataan monen eri toimijan toimesta ja monin tavoin, mutta palveluiden kokonaisuus on vaikeasti hahmotettavissa ja osin myös vaikeasti saavutettavissa. Tämän seurauksena työllisyyden edistämisen kokonaisvoimavarat eivät ole tehokkaassa käytössä. Niin sanottu työttömyydenhoito, jossa pääasiallisesti korjaavalla työllä ja aktiivitoimenpiteisiin ohjaamalla pyritään rakentamaan polkuja kohti työmarkkinoita ja hillitsemään työttömyydestä aiheutuvien menojen kasvua, ei yksin riitä. Tarvitaan aiempaa enemmän panostusta ennaltaehkäisyyn ja oikea-aikaisen asiakasohjauksen kehittämiseen työllistymisen ja työllistyvyyden tukemisessa. Ihmiselle on luotava uusia mahdollisuuksia oman työllistymisensä edistämiseen muuttuvilla työmarkkinoilla. Tätä tavoitetta edistää yhteinen palvelukokonaisuus ja palveluiden helppo saavutettavuus ns. yhden luukun periaatteella. Se edistää myös toimijoiden välistä yhteistyötä. Vielä oleellisempaa on lisätä työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia, ja tarvittaessa tuoda työllistymistä tukevat toiminnot niihin tilanteisiin.

Esiselvityksen aikana tutustuttiin muiden kaupunkien aikuisten ohjaamo –tyyppisiin malleihin. Suunnitelmassa nimettyjen kaupunkien lisäksi kohteita täydennettiin Oululla ja Helsingillä sekä tutustumisella paikallisiin hyviin käytäntöihin. Benchmarking-kohteista löytyi paljon toimivia malleja ja vielä enemmän yksittäisiä hyviä käytäntöjä. Benchmarking-kohteina olleissa kaupungeissa ollaan kussakin omalla tavallaan pitkällä työllisyyden edistämisessä. Rovaniemen kaipaamaa kokonaan uutta näkökulmaa tai tekemisen tapaa niistä ei kuitenkaan suoraan löytynyt. Jos oletuksena on, että uusi tapa liittyy yhdessä tekemiseen, niin juuri siinä meillä Rovaniemellä on viime aikoina tullut jopa parhaat avaukset. Parhaimmillaan kokonaisuus todellakin on enemmän kuin osiensa summa. Oivallus oli, että yhdessä tekemisen täytyy toimijoiden välisen yhteistyön lisäksi osallistaa tulevaisuudessa vielä tiiviimmin myös työnhakijoita ja työnantajia. Monimutkaisiin kysymyksiin ei ole löydettävissä yksinkertaisia ratkaisuja parhaimpienkaan asiantuntijoiden toimesta sen paremmin yksilöllisellä kuin yleiselläkään tasolla. Yhdessä tehden asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata oikea-aikaisemmin ja tiiviimmin työelämään kytkeytyen, ihmisten potentiaalia paremmin esille tuoden.

Esiselvityksen johtopäätöksenä nähtiin tarpeellisena tehostaa työllisyyden edistämisen ekosysteemin rakentumista siten, että luodaan yhteinen alusta työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiselle ja tuodaan eri toimijoiden voimavarat kasvokkain ja helposti samalla alustalle kohtaannon varmistamiseksi. Tämän johtopäätöksen perusteella Rovaniemen kaupunki ja alueen oppilaitokset jättivät Osaamo – kohtaantoa edistämässä ESR-hankehakemuksen lokakuussa 2019.