Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21675

Hankkeen nimi: Kohti aikuisten ohjaamoa -esiselvityshanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 7

Puhelinnumero: 016 3221

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Mäensivu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vt. kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.maensivu(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405212373

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN TAVOITTEET:

Kuntien rooli alueensa elinvoimaisuuden vahvistamisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä on merkittävä nyt ja tulevaisuudessa. Myös kuntien työllisyyspalveluiden tulee kehittyä ja muotoutua suhteessa tulevaisuuteen. Osaavan työvoiman saatavuus sekä kuntalaisten työllistyvyyden edistäminen ovat avainasemassa elinvoimaisen kunnan rakentamisessa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää keinoja, joilla voidaan tukea erityisesti yli 30 -vuotiaiden aikuisten osaamisen kehittämistä ja työllistymistä monimuotoisille ja muuttuville työmarkkinoille. Tavoitteena on, että esiselvityksessä saadaan ajantasaista tietoa siitä minkälaisia uusia ja innovatiivisia matalan kynnyksen monialaisia kohdennettuja palveluita tarvitaan kohderyhmän työllistymisen edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on saada tietoa, jonka pohjalta voidaan lähteä kehittämään aikuisten kouluttautumiseen ja työllistymiseen tähtäävä koordinoitu palvelurakenne ja kunnan työllisyyden edistämisen ydinprosessit.

Hankkeessa huomioidaan työ- ja koulutusurien eriytymisen lieventämisen mahdollisuudet eri sukupuolten välillä. Tavoitteena on löytää verkostotoimijoiden ja kuntalaisten tilanteen ja toiveiden kautta niitä tarpeita, joihin voidaan myöhemmin toteutettavassa hankkeessa tuottaa innovatiivisia ratkaisuja.


HANKKEEN TOIMENPITEET:

TP 1. Benchmarking. Tutustuminen aikuisten ohjaamo -tyyppisiin palvelumalleihin sekä hankkeisiin ja niistä saatuihin kokemuksiin.

TP 2. Kartoitetaan ja kootaan tieto Rovaniemen alueen vakiintuneista aikuisille suunnatuista työllistymisen ja ohjauksen palvelukokonaisuuksista sekä selvitetään niiden toimintaperiaatteet ja -mallit sekä mahdolliset puutteet sekä kehittämistä vaativat asiat.

TP 3. Osallistetaan kuntalaisia miettimään aikuisten työllistymisen tukemiseen liittyviä tarpeita ja keinoja monimuotoisten työmarkkinoiden kontekstissa. Tietoa haetaan jalkautumalla paikkoihin joista tavoitetaan työnhakijoita (esimerkiksi työnhakuryhmät, työnhakukahvila, rekrytointitilaisuudet ja erilaiset tapahtumat).

TP 4. Suunnitellaan yhteistyössä koulutusta ja työllistymisen palveluja tuottavien organisaatioiden toimijoiden sekä työnantajien kanssa aikuisille työnhakijoille, koulutusta tarvitseville tai ammattia vaihtaville konkreettisia tarpeisiin perustuvia palvelumuotoja joihin nykyiset mallit eivät kykene riittävästi vastaamaan. Työpajat 1-2 kpl.


HANKKEEN TULOKSET:

Kirjallinen esiselvitys, joka koostuu seuraavista toimenpiteistä:

TP 1. Koonti aikuisten ohjaamiseen liittyvistä palvelumalleista ja hankkeista benchmarking-käyntien ja/tai benchmarking-yhteistyön perusteella.

TP 2. Koonti Rovaniemen alueen aikuisille suunnatuista työllistämisen ohjauksen palvelukokonaisuuksien nykytilasta ja kehittämistarpeista.

TP 3. Koonti työnhakijoiden tarpeista, toiveista ja ideoista työllisyyden edistämiseen.

TP 4. Työpajat 1-2 kpl, työpajoissa hyödynnetään TP 1-3 saatuja tietoja. Tuloksena aikuisten ohjaamon palvelumuotojen mallinnuksia.


Esiselvitys toimii tietopohjana tulevalle hankkeelle (Aikuisten ohjaamo-tyyppinen hanke, arvioitu toteutusaika 2020- 2023).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa ei ole varsinaista kohderyhmää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kuntalaiset, erityisesti aikuiset joiden työllistyminen vaatii monimuotoista ohjaamista ja tukea muutuvissa työmarkkinaolosuhteissa.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajat, koulutusorganisaatiot ja yrittäjät sekä kolmas sektori, jotka tarjoavat erilaisia työllisyys- ja koulutuspalveluja ja muita tukitoimia aikuisille työnahakijoille.

Muut järjestöt ja kunnat Lapissa hyötyvät esiselvityksestä saatavasta tiedosta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 932

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 665

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on selvitetty sukupuolieroja työllistymisessä. Joulukuun lopussa 2018 Rovaniemen työttömistä 61% oli miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Esiselvityksessä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sen vaikutus palvelutarpeisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Esiselvityshankkeessa selvitetään asioita joilla on välillisesti yhteys elinkeinorakenteeseen osaamisen kehittämisen ja työllisyyden kannalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Esiselvityshanke on aineettomien palvelujen selvitystä ja suunnittelua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Esiselvityshankkeessa selvitetään välillisesti hyvinvointiin liittyviä asioita.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Esiselvityshanke huomioi tasa-arvoiset mahdollisuudet toimenpiteissään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 4
Esiselvityshankkeessa huomioidaan yhdenvertaiseen osallistumiseen sekä palveluiden saatavuuteen liittyvät asiat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-