Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21676

Hankkeen nimi: Taito-basfärdigheter för yrkesutbildning

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Svenska Österbottens förbund för utbildning och ku

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Jakeluosoite: Kungsgårdsvägen 30A

Puhelinnumero: 06-3242000

Postinumero: 65380

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: https://www.yrkesakademin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Blomqvist

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrkesakademin i Österbotten

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.blomqvist(at)yrkesakademin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3737711

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Fokus i projektet är på att erbjuda utbildning i läskunnighet, matematiska färdigheter, data- och kommunikationstekniska färdigheter åt målgruppen invandrare i regionen.

Vårt huvudsakliga mål är att förbättra baskunskaperna hos målgruppen och möjligheterna till utbildning eller arbete. För att uppnå detta vill vi inom pilotprojektet utveckla och testa ett nytt verksamhetssätt med utbildning och handledning innan antagning till yrkesutbildningen, där en del av handledningen ges på eget modermål.
Modellen som utarbetas skall kunna användas nationellt och regionalt.
Projektets mål är att öka möjligheterna för fler personer inom målgruppen att delta i yrkesutbildning, men att också förbättra integrationen och förebygga utslagning. Detta är viktigt för varje enskild individs förmåga att vara en aktiv deltagare i samhället och arbetslivet. Livslångt lärande ses som en av de grundläggande förutsättningarna för att uppnå konkurrenskraft och anställningsbarhet men också för social integration, aktivt medborgarskap och personlig utveckling."

Verksamhet:
1) Utbildning för sökande som inte är antagningsbara till en yrkesutbildning på grund av svaga baskunskaper.
Målgruppspecifika verksamhetsmodeller med bl.a. öppna "Taitokurser".
2) Utbildning för redan antagna studerande som behöver mer utbildning i basfärdigheterna än vad som kan ges inom yrkesutbildningen.

Resultat:
Resultatet av projektet kommer att vara att ett ökat antal personer från målgruppen kan antas till en yrkesutbildning. Deltagande i yrkesutbildningen kan vara av olika art beroende på personernas situation. Deltagandet kan vara t.ex. heltidsstudier på Handledande utbildning för yrkesutbildning (Valma), avläggande av en hel examen eller delexamen eller delar av en delexamen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Den primära målgruppen är de invandrare som deltar i verksamheten, lärare, handledare samt yrkesutbildningsorganisationer.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Den indirekta målgruppen är experter vid andra organisationer som främjar livslångt lärande, samhället och arbets- och näringslivet. Företag med arbetskraftsbrist kan på lång sikt gynnas av projektet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 151

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 154

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 172 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 376

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 164

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Inom projektet kommer även tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer och verksamhetskultur ur ett könsperspektiv att poängteras. Detta sker i samband med skapande av verksamhetsmodellen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aktörerna i projektet har jämställdhetsplaner. I projektets alla åtgärder fungerar vi genussensitivt så att alla oberoende av ålder och kön, har möjlighet att delta på jämlika premisser. Inom projektet kommer tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer ur ett könsperspektiv att poängteras. Detta sker i samband med skapande av verksamhetsmodellen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Huvudmålet är att utveckla en individbaserad modell oberoende av kön, sociokulturell bakgrund eller funktionshinder.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
YA har en miljöledningsmanual för Campus Kungsgården som inkluderar vår miljöpolicy. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004. Inom all vår verksamhet strävar vi till ständig förbättring, förebyggande åtgärder, förebyggande av förorening samt hållbar utveckling. Inom kvalitets- och miljöledningssystemet strävar vi till att, i samarbete med andra parter inom samkommunen, utveckla arbetsgemenskapen och betona trivsel och trygghet i arbetet samt fysisk och psykisk hälsa. Främjande av hållbar utveckling inom YA innebär att studerande och personal känner till den hållbara utvecklingens principer och motiveras att verka för dem i studier och arbete samt som medborgare. De känner till och iakttar miljövänliga arbets- och handlingssätt och kan i synnerhet identifiera de vanligaste problemavfallen och hanteringen av dem. De uppskattar naturens mångformighet, förstår den hållbara utvecklingens ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner och kan främja dessa värden i sin verksamhet. Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
En del av det material som används är i digital form, vilket inverkar i någon grad på materialanvändning.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
I projektet vill vi stärka deltagarnas kompetenser så att de är lämpliga på en krävande arbetsmarknad.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Projektets åtgärder leder till utvecklandet av immateriella tjänster och verksamhetsmodeller. I projektet eftersträvas bestående verksamheter som förbättrar kvaliteten och deltagarnas möjlighet till fortsatt utbildning och sysselsättning.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
I projektet utvecklas modeller och tjänster för individbaserade lösningar, vilka förbättrar deltagarnas framgång, möjligheter till sysselsättning och därmed främjar det deras välmående.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Inkludering, handledning/vägledning är en av de starkaste principerna i projektet. Detta tänkande skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna i projektet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Inkludering, handledning/vägledning är en av de starkaste principerna i projektet. Detta tänkande skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna i projektet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Ympäristöosaaminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet

9 Loppuraportin tiivistelmä

-