Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21685

Hankkeen nimi: Tasa-arvo tutuksi rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Tasa-arvo tutuksi -kehittämishankkeen (S21655) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat työvoimakoulutushankintoihin).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:
Suomessa alat ovat vahvasti jakautuneet sukupuolen mukaan nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Samaan aikaan monilla näillä aloilla on hakija- ja työvoimapula. Hankkeen tavoitteena on saada opiskelijoita ja tätä kautta työntekijöitä niille aloille, joilla on työvoimapula eikä koulutuksiin ole riittävästi hakijoita. Tavoitteena on, että opiskelijat tekevät alavalinnat omien mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien perusteella, eivätkä sukupuoleen liittyvien ennakkoasenteiden mukaan ja, että ohjaustyötä tekevät pystyvät tukemaan heitä sensitiivisesti sukupuolen huomioiden. Halutaan, että OSAO:ssa, alueen yrityksissä ja muissa organisaatioissa tietoisuus tasa-arvoasioista lisääntyy ja pystytään muuttamaan mahdollisia segregaatiota ylläpitäviä käytänteitä, asenteita ja rakenteita.

Hankkeen toteutus on jaettu kolmeen teemaan:

1. Tasa-arvo –osaamisen lisääminen ja kehittäminen
Opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä johdolle ja hallinnolle työpajoja mm. seuraavista aiheista: sukupuolen merkitys oppilaitoksen rakenteissa, toiminnoissa ja työpaikoilla, opetuksen käytännön järjestelyt ja pedagogiikka sekä sukupuoli
ohjauksessa.

2. Alat ja koulutus tutuksi
Aloihin tutustumisen toimintamallit työttömille työnhakijoille: hankkeessa pilotoidaan nais- ja miesryhmille suunnattuja alaan tutustumisia koulutuskokeiluna, työvoimakoulutuksena sekä e-urheilutyöpaja. Tavoitteena tavoittaa erityisesti
työttömiä miehiä ja saada heitä koulutuksen kautta työelämään.

3. Viestintä segregaation lieventämisessä
Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sukupuolen huomioivaa ja segregaation lieventämiseen painottavaa viestintää yhteistyössä opiskelijoiden, viestintätoimiston ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Aiheen ympärille suunnitellaan yhdenmukainen ilme, sanoma ja slogan, joka näkyy hankkeen teemoissa, toiminnoissa ja syntyvässä materiaalissa. Viestinnässä huomioidaan eri kohderyhmät hankkeen eri vaiheissa ja toimenpiteissä. Hankkeen tuloksena saadaan lisää hakijoita aloille, joille ei ole riittävästi hakijoita ja joilla on työvoimatarvetta. Oppilaitoksen ja työpaikkojen toimintatavat ja -kulttuuri muuttuvat entistä paremmin sukupuolen huomioivaksi ja syntyy uusia ajatuksia, työvälineitä, toimintatapoja ja yhteistyömalleja. Pidemmän aikavälin tuloksena on, että segregaatio lievenee: nais/miesvaltaisilla aloilla on enemmän aliedustetun sukupuolen opiskelijoita ja tulevia työntekijöitä. Työelämä hyötyy erilaisen osaamisen lisääntymisestä.


Kehittämishanke toteutetaan 01.05.2019-31.12.2021 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 31.12.2020 (työvoimakoulutussopimukset päättyvät 30.09.2020 mennessä) nykyisen TEM:n ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 977

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 977

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Koillismaan, Oulun

Kunnat: Tyrnävä, Hailuoto, Oulu, Muhos, Kempele, Taivalkoski, Liminka, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-