Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21686

Hankkeen nimi: Selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja edistämisestä Pohjois-Savossa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Spring House Oy

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1786915-9

Jakeluosoite: Ruoholahdenkatu 14

Puhelinnumero: 09 726 2800

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.springhouse.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna-Kaisa Koivikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna-kaisa.koivikko(at)springhouse.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 09 726 2800

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon alueella on vallitseva ja lähitulevaisuudessa kiihtyvä työvoimapula useilla eri alueilla ja aloilla. Pohjois-Savo vastaa työvoiman riittävyyteen ja osaamiseen alueella mm. edistämällä työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja ammattiosaajien kiinnittymistä alueelle sekä hyödyntämällä kansainvälisten opiskelijoiden/osaajien potentiaalia tehokkaammin. Hanke edistää Pohjois-Savon kehittämistavoitteita toteuttamalla selvityksen, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä ulkomaalaistaustaisen työvoiman tarvittavuuteen, laadukkaaseen rekrytointiin, työllistämiseen ja työpaikkaan sitouttamiseen liittyvistä kipupisteistä ja tarpeista alueella nyt ja lähitulevaisuudessa sekä esittää suosituksia ja ratkaisuehdotuksia ulkomaalaistaustaisen työvoiman laadukkaan ja kestävän rekrytoinnin tukesi. Hanke kohdentuu Pohjois-Savon kolmen alueen (Kuopion seutu, Ylä-Savo, Varkauden alue, ml. Suonenjoki) työvoimapulasta kärsiville aloille (mm. metalli- ja teknologiateollisuus, terveysala, energiateknologia, maatalouden alkutuotanto. Ulkomaalaistaustaisella työvoimalla tarkoitetaan hankkeessa ulkomailta Suomeen rekrytoitavia osaajia sekä ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, jotka opiskelevat/työskentelevät Suomessa.

Kartoitus ja siitä tehtävä analyysi muodostavat selvityksen tämänhetkisistä ja lähitulevaisuuden ulkomaalaistaustaisen työvoiman, heidän työllistämiseen ja työpaikkaan sitouttamiseen liittyvistä kipupisteistä ja tarpeista Pohjois-Savon kolmen alueen työvoimapulasta kärsivillä aloilla työnantajien ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden näkökulmasta sekä näihin liittyviä suosituksia osana alueen työvoimapularatkaisua.

Selvityksen toteuttaa Spring House Oy, joka vastaa selvityksen suunnittelusta, toteutuksesta, koonnista ja raportoinnista. Selvitys toteutetaan koordinoiden alueellisten elinkeinoelämän ja työllisyyden toimijoiden (esim. viranomaistahot, yritykset, muut sidosryhmät) kanssa. Kyselyt toteutetaan monimenetelmäisesti alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden toimijoiden edustajille, kolmen alueen työvoimapulasta kärsivien alojen yrityksille/työnantajille sekä otokselle tällä hetkellä Suomessa, ml. Pohjois-Savon alueella työskenteleviä/opiskelevia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

Horisontaaliset periaatteet sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys huomioidaan hankkeessa läpileikkaavasti sisällössä ja toteuttamisessa. Hankkeeseen osallistetaan miehiä ja naisia. Valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma kartoitetaan mahdolliset ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymiseen/työllistämiseen liittyvät sukupuolittuneet tarpeet ja haasteet ja keinot edistää tasa-arvoisia työelämämahdollisuuksia. Kestävää kehitystä edistetään kartoittamalla työvoimapulaa ratkaisevien aineettomien palveluiden mahdollisuuksia. Hanke edistää työllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia erityisesti ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden keskuudessa, ja siten sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä yhdenvertaisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella ei ole varsinaisia kohderyhmiä (selvityshanke).

4.2 Välilliset kohderyhmät

1)Pohjois-Savon alueen työvoimapulasta kärsivien alojen ulkomaalaistaustaiset/maahanmuuttaja osaajat,ammattilaiset,opiskelijat,työttömät,työttömyysuhan alaiset työnhakijat Pohjois-Savossa, muualla Suomessa ja ulkomailla,
2)Pohjois-Savon alueen työvoimapulasta kärsivät toimialat ja heidän edustajansa (esim. yritykset, mikro- ja pk-yritykset)
3)Muut Pohjois-Savon alueen työnantajat ja yritykset
4)Pohjois-Savon ulkomaalaistaustaisille henkilöille/maahanmuuttajille, yrityksille/työnantajille ja elinkeinoelämästä sekä työllistymisestä vastaaville toimialoille palveluita tarjoavat tahot
5)Pohjois-Savon alueen elinkeinoelämästä ja työllistymisestä vastaavat viranomaistahot
6)Pohjois-Savon alueen muut elinkeinoelämästä ja työllistymisestä sekä sen edistämisestä vastaavat tahot ja sidosryhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 072

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 072

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 072

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 54 072

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Kuopio, Sonkajärvi, Keitele, Lapinlahti, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on arvioitu toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta, ja huomioitu se hankkeen valmistelussa. Hankkeeseen osallistetaan sekä miehiä että naisia ja hankkeessa toteutettavassa selvityksessä huomioidaan sukupuolittuneet tarpeet/haasteet ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymisessä/työllistämisessä, sekä huomioidaan sukupuolinäkökulma selvityksen lopputuloksissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen eri vaiheiden toteutuksessa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Toteutukseen osallistetaan miehiä ja naisia. Hankkeen kartoituksessa ja loppuselvityksessä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja mahdolliset sukupuolittuneet haasteet/tarpeet/suositukset.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Selvityksen tuloksilla on vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistamiseen ja paikallisten resurssien hyödyntämiseen tiedon lisääntyessä ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistämiseen/työllistymiseen liittyvistä palvelutarpeista ja mahdollisuuksista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Selvityksen tuloksilla on vaikutuksia alueellisten aineettomien, erityisesti ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistämistä edistävien palvelujen kehittämiseen tiedon lisääntyessä heidän sekä heitä työllistävien työnantajien palvelutarpeista
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Selvityksen tuloksilla on vaikutuksia työperäisen maahanmuuton liikkuvuuteen ja kestävyyteen/pysyvyyteen/Sitoutumiseen alueella tiedon lisääntyessä ulkomaalaistaustaisen työvoiman tarpeista alueella
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Selvityksen tuloksilla on vaikutuksia ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osallisuuden ja työllisyyden lisääntymiseen tiedon ja sitä kautta heidän työllistymismahdollisuuksien lisääntyessä
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Selvityksen tuloksilla on vaikutuksia ulkomaalaistaustaisten henkilöiden sukupuolten välisen tasa-arvon lisääntymiseen tiedon ja sita kautta tasa-arvoisten työllistymismahdollisuuksien lisääntyessä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Selvityksen tuloksilla on vaikutuksia mm. alueen työpaikkojen monikulttuurisuuden lisääntymiseen ja maahanmuuttajien-kantaväestön eriarvioisuuden kaventumiseen tiedon ja sitä kautta maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien lisääntyessä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Spring House Oy toteutti ajalla 1.6.2019 – 30.11.2019 hankkeen ”Selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja edistämisestä Pohjois-Savossa” osana Euroopan Unionin rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2019 -ohjelmaa. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston tuella ja rahoittajaviranomaisena oli Etelä-Savon ELY-keskus.

Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa selvitys, joka lisää ymmärrystä ulkomaalaistaustaisen työvoiman tarvittavuuteen, rekrytointiin, työllistämiseen ja työpaikkaan sitouttamiseen liittyvistä tekijöistä Pohjois-Savon alueella nyt ja lähitulevaisuudessa, sekä esittää ratkaisusuosituksia ulkomaalaistaustaisen työvoiman potentiaalin hyödyntämiseksi alueella. Ulkomaalaistaustaisella työvoimalla tarkoitettiin hankkeessa sekä ulkomailta Suomeen rekrytoitavia osaajia että Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

Selvitystä varten tutkittiin alueen työvoimapula-alojen yritysten, elinkeinoelämästä ja työllistymisestä vastaavien tahojen sekä Pohjois-Savossa ja muualla Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden näkemyksiä työllisyyteen liittyvistä tekijöistä.

Selvityksestä on julkaistu raportti, joka esittelee selvitystyön tulokset, sisältäen ulkomaalaistaustaisen työvoiman tarpeet, työllistämisen kipupisteet ja palvelutarpeet, sekä toimialakohtaiset tarve- ja osaajavaatimuserot alueen työnantajayrityksissä. Lisäksi raportti esittää suosituksia ja käytännön ratkaisuehdotuksia ulkomaalaistaustaisen henkilöstön laadukkaaseen ja kestävään rekrytointiin, työllistämiseen sekä työpaikkaan ja työyhteisöön integroitumiseen Pohjois-Savon alueella.

Horisontaaliset periaatteet sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys huomioitiin hankkeessa läpileikkaavasti sisällössä ja toteuttamisessa. Hankkeeseen osallistettiin miehiä ja naisia. Valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma kartoitettiin mahdolliset ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymiseen/työllistämiseen liittyvät sukupuolittuneet tarpeet ja haasteet ja keinot edistää tasa-arvoisia työelämämahdollisuuksia. Kestävää kehitystä edistetiin kartoittamalla työvoimapulaa ratkaisevien aineettomien palveluiden mahdollisuuksia. Hanke edisti työllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia erityisesti ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden keskuudessa, ja siten sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä yhdenvertaisuutta.