Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21687

Hankkeen nimi: TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: PL 207

Puhelinnumero: +358 207438100

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Auli Sesay

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: auli.sesay(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 594 1476

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Åbo Akademi, 0246312-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti auttaa Ohjaamoja arvioimaan ja parantamaan palvelukykyään sekä monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamistaan.

TESSU2- Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna. Projektet stöder Navigatorerna i att utvärdera och utveckla sin serviceförmåga och sektorövergripande samarbets- och handledningskompetens.

Monialaiset nuorten palvelupisteet, Ohjaamot, ovat merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Ohjaamot eri puolilla Suomea toimivat matalan kynnyksen kohtauspaikkana ja tarjoavat alle 30-vuotiaille nuorille henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja monialaista tukea yhdestä palvelupisteestä. Tällä hetkellä Ohjaamoja on yli 60 ja ne toimivat eri kunnissa muodostaen kansallisen verkoston.

Ohjaamo on toimintaympäristö, jolta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen. Toimiva monialainen yhteistyö edellyttää hyvää Ohjaamon sisäistä vuorovaikutusta, onnistunutta yhteistyön organisoitumista, Ohjaamon työntekijän voimavaroja tukevaa yhteistyötä ja osaamisen johtamista.

TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti auttaa Oh-jaamoja kehittämään toimintojaan siten, että monialaisesta yhteistyöstä syntyy sisäänrakennettu toimintatapa ja –kulttuuri niin Ohjaamoissa kuin niiden verkostoissa. Tällöin Ohjaamojen palvelujen saatavuus ja palvelukyky paranee entisestään.

TESSU2-projektin valmennusprosessit tukevat Ohjaamojen henkilöstön aidon monialaisen yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittymisessä ja juurtumisessa sekä monialaisen yhteisen osaamispääoman syntymisessä. Projekti auttaa Ohjaamoja toimimaan monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvina tiimeinä, joissa ohjaamohenkilöstö kehittää ja arvioi yhdessä omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien. Samalla projekti auttaa Ohjaamoa näkemään, millaista yhteistä osaamista ja osaamispääomaa Ohjaamolla tulee olla, ja kuinka osaamista hankitaan. Projektin valmennusprosesseista syntyy erilaisia monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista kehittäviä tuotteita, menetelmiä ja käytänteitä, jotka julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna.

TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti on Jyväskylän (JAMK) ja Hämeen (HAMK) ammattikorkeakoulujen ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Åbo Akademin (ÅA) yhteishanke. Projektin yhteistyökumppaneita ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), URAA!-projekti (ESR) ja muut vuonna 2019 rahoituspäätöksen saaneet Ohjaamojen tukihankkeet (esim. OSMO2). Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä Ohjaamoverkostossa olevien nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten (erityisesti Koordinaatti ja nuorisotutkimus) sekä ONNI Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki –hankkeen (STM, TEM) kanssa.

TESSU2-projekti jatkaa siitä, mihin TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta (ESR) –projektissa (2015-2019) päästiin Ohjaamojen tukemisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamojen henkilöstö, henkilöstön taustaorganisaatioiden johto ja ohjaamoverkosto

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ohjaamoiden asiakkaat ja yhteistyökumppanit

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 551 914

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 204 312

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 061 435

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 252 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Suomalaisen työelämän ja koulutuksen sukupuolen mukaisesta eriytymistä sekä sukupuolisensitiivisestä ohjauksesta on olemassa tutkimus- ja tilastotietoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
TESSU2-projekti huomioi valmennusten toteutuksissa sukupuolisensitiivisen oh-jauksen. Sukupuolisensitiivinen ohjaus tukee opiskelijaa tekemään mielekkäitä opiskeluvalintoja sekä suunnittelemaan omaa elämäänsä omista lähtökohdista käsin. Sukupuolisensitiivisen ohjauksen tärkeä tehtävä on tukea erityisesti sukupuolelleen epätyypillisen koulutus-alan valinneita sekä voimaannuttaa opis-kelijoita hakeutumaan sukupuolelleen epätyypillisiin ammatteihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
TESSU2-projektin päätavoite ei ole su-kupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta projekti tukee Ohjaamoita sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 5
JAMKissa ympäristövastuullisuus on sisällytettty kaikkeen toimintaan (toimi-tilajohtamiseen, opetussuunnitelmin sekä tutkimus- ja kehittämistoimin-taan). JAMKiin on rakennettu WWF:n green Office -järjestelmää. JAMKin kilpailuttamissa hankinoissa huomioi-daan ympäristönäkökulma kilpailutus-kriteeristössä. Projekti käyttää JAMKin kilpailuttamia toimittajia. Projektin tiedottamis- ja levittämistoi-missa käytetään sähköisiä välineitä ja työkaluja, jolla edesautetaan luonnon-varojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Projekti tarjoaa osallistumisen etänä verkossa, joilla vähennetään matkustuksen tarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon moni-muotoisuus eivät välittömästi liity projektin tavoitteisiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma ja kasvihuonekaasujen vähene-minen eivät liity välittömästi projektin tavoitteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät liity välittömästi projektin tavoitteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Projektissa tuotettava materiaali tuotetaan ja jaetaan sähköisessä muodossa (esim. www -sivut, verkkolehdet ja uutiskirjeet).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei välittömästi liity projektin tavoitteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Ohjaamot tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä, joka osaltaan tukee alueellisen elinkeinoelämän toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Projektin tuloksena syntyneet tuot-teet, menetelmät ja käytännöt ovat kaikkien käytettävissä ja ne löytyvät verkosta. Projektin aikana syntynyt asiantuntija- ja yhteistyöverkosto jää elämään ja jatkaa toimintaansa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Projekti tekee verkostotyötä sekä tiedottamis- ja levittämistoimia sähköisiä jakelukanavia hyödyntäen sekä tarjoaa myös etäosallistumismahdollisuuksia yhteisiin tilaisuuksiin, jolloin matkustamistarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Nuorten koulutukseen osallistuminen lisääntyy, opiskeluajat lyhenevät ja nuoret työllistyvät paremmin mikä ehkäisee syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Ohjaamo on matalankynnyksen pal-velu kaikille ohjausta tarvitseville nuo-rille. Sen toiminta lisää kaikkien yhtä-läisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä työllistymiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 7
Projekti kannustaa Ohjaamoja huomioimaan yhdenvertaisuuden mm. sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja etnisen taustan näkökulmista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Kulttuuriympäristö ei välittömästi liity projektin tavoitteisiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Kulttuuriympäristö ei välittömästi liity projektin tavoitteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-